جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 218048
  تاریخ انتشار : 6 شهریور 1396 11:23
  تعداد بازدید : 1064

  مقالات فارسی چاپی و الکترونیک مرداد ماه 96

  مقالات فارسی چاپی و الکترونیک مرداد ماه 96


  رکورد

  شماره مقاله

  عنوان - پديدآور - مأخذ

  ۲۸۱۵۸

  DM10799

  تحليـل و ارزيابـي حمايت از نـرم افـزار در نظام حقوق مالکيت فکري و نظام متن باز/ ستار زرکلام، جعفر نظام الملکي، سيدمحسن طلوع.- حقوق تطبيقي. ۱۳۹۵، شماره ۱۰۶ (جلد ۱۲، شماره ۲)، پاييز و زمستان: ص ۳-۲۸.

  ۲۸۱۵۹

  DM10800

  عدالت در تعيين قانون حاکم بر مسئوليت مدني در حقوق اروپايي و ايران/ سيدمجيد ميرحسيني، فاطمه غفوري.- حقوق تطبيقي. ۱۳۹۵، شماره ۱۰۶ (جلد ۱۲، شماره ۲)، پاييز و زمستان: ص ۲۹-۴۶.

  ۲۸۱۶۰

  DM10801

  تحليل ماهيت حقوقي قرارداد اجراي ساختمان با مروري بر اصول حقوق اروپا/ سيدالهام الدين شريفي آل هاشم، فاطمه کرمي.- حقوق تطبيقي. ۱۳۹۵، شماره ۱۰۶ (جلد ۱۲، شماره ۲)، پاييز و زمستان: ص ۴۷-۷۰.

  ۲۸۱۶۱

  DM10802

  بررسي تطبيقي تاثير عدم امکان اجراي مفاد قرارداد بر مسئوليت متعهد و ساختار قرارداد در حقوق ايران و انگليس/ ابوذر ابراهيمي ترکمان.- حقوق تطبيقي. ۱۳۹۵، شماره ۱۰۶ (جلد ۱۲، شماره ۲)، پاييز و زمستان: ص ۷۱-۹۶.

  ۲۸۱۶۲

  DM10803

  جايگاه حمايت از بزه ديدگان تروريسم در نظام حقوق بين المللي/ ناصر قربان نيا، پيمان نماميان.- حقوق تطبيقي. ۱۳۹۵، شماره ۱۰۶ (جلد ۱۲، شماره ۲)، پاييز و زمستان: ص ۹۷-۱۲۲.

  ۲۸۱۶۳

  DM10804

  نقد فقهي - حقوقي استقلال جرم افساد في الارض در قانون مجازات اسلامي سال 92/ سيدحسين هاشمي.- حقوق تطبيقي. ۱۳۹۵، شماره ۱۰۶ (جلد ۱۲، شماره ۲)، پاييز و زمستان: ص ۱۲۳-۱۴۶.

  ۲۸۱۶۴

  DM10805

  تدابير بازدارنده عليه مفاسد اقتصادي در پرتو کنوانسيون مبارزه با فساد و مقررات ايران/ غلامعلي قاسمي.- حقوق تطبيقي. ۱۳۹۵، شماره ۱۰۶ (جلد ۱۲، شماره ۲)، پاييز و زمستان: ص ۱۴۷-۱۷۰.

  ۲۸۱۶۵

  DM10806

  پيشگيري از تکرار بزه کاري بر پايه ميانجي گري پليس/ صياد درويشي، عبدالرحمن ميرزاخاني، نورالله حسيني خواه.- حقوق تطبيقي. ۱۳۹۵، شماره ۱۰۶ (جلد ۱۲، شماره ۲)، پاييز و زمستان: ص ۱۷۱-۱۹۲.

  ۲۸۱۶۶

  DM10807

  نقش قاضي در ايجاد قاعده حقوقي با تاکيد بر تحليل هستي شناسانه هانس کلسن از قاعده حقوقي/ ولي الله چراغي، محمدرضا ويژه.- حقوق تطبيقي. ۱۳۹۵، شماره ۱۰۶ (جلد ۱۲، شماره ۲)، پاييز و زمستان: ص ۱۹۳-۲۱۷.

  ۲۸۱۶۷

  DM10808

  تاثير پذيرش نظريه انقلاب نسبت در احکام تداخل عده/ سيدمحمد رضوي.- فقه و حقوق خانواده (نداي صادق). ۱۳۹۶، سال بيست و دوم، شماره ۶۶، بهار و تابستان: ص ۵-۲۶.

  ۲۸۱۶۸

  DM10809

  جايگاه حق قسم در تحکيم کيان خانواده/ کبري پورعبدالله، صديقه محمدحسني.- فقه و حقوق خانواده (نداي صادق). ۱۳۹۶، سال بيست و دوم، شماره ۶۶، بهار و تابستان: ص ۲۷-۴۹.

  ۲۸۱۶۹

  DM10810

  نقدي بر نظر مشهور فقيهان اماميه و قانون مدني پيرامون نکاح فضولي/ سيدمحمدمهدي صابر، سيدجلال موسوي نسب، محمدرضا کيخا.- فقه و حقوق خانواده (نداي صادق). ۱۳۹۶، سال بيست و دوم، شماره ۶۶، بهار و تابستان: ص ۵۱-۷۲.

  ۲۸۱۷۰

  DM10811

  تبيين قاعده "لا مهر لبغي" در نظام حقوقي ايران/ ميرسيدمهدي کاظمي، سيدعليرضا ميرکمالي.- فقه و حقوق خانواده (نداي صادق). ۱۳۹۶، سال بيست و دوم، شماره ۶۶، بهار و تابستان: ص ۷۳-۹۷.

  ۲۸۱۷۱

  DM10812

  نکاح سفيه از ديدگاه فقه اسلامي و حقوق ايران/ افتخار دانشپور، پگاه بابائي.- فقه و حقوق خانواده (نداي صادق). ۱۳۹۶، سال بيست و دوم، شماره ۶۶، بهار و تابستان: ص ۱۰۱-۱۱۹.

  ۲۸۱۷۲

  DM10813

  تاملي فقهي در حکم سرقت مادر از اموال فرزند/ فاطمه قدرتي، مجتبي عظيم پناه.- فقه و حقوق خانواده (نداي صادق). ۱۳۹۶، سال بيست و دوم، شماره ۶۶، بهار و تابستان: ص ۱۲۱-۱۴۶.

  ۲۸۱۷۳

  DM10814

  تحليل ملاقات مجازي والدين غيرحاضن با فرزند در ايالات متحده آمريکا و ايران/ مرتضي طبيبي، منصوره رحيمي.- فقه و حقوق خانواده (نداي صادق). ۱۳۹۶، سال بيست و دوم، شماره ۶۶، بهار و تابستان: ص ۱۴۷-۱۷۲.

  ۲۸۱۷۴

  DM10815

  نقد حجيت ادله حرمان زوجين از حق قصاص در آراي فقهي و قوانين موضوعه/ ام البنين اله مرادي.- فقه و اصول. ۱۳۹۶، سال چهل و نهم، شماره ۱۰۸، بهار: ص ۲۹-۴۵.

  ۲۸۱۷۵

  DM10816

  پژوهشي تطبيقي در مورد قاعده "علي اليد" و "الخراج" و تبارشناسي سند روايي آن ها ("علي اليد ما اخذت حتي تؤديه" و "الخراج بالضمان")/ هادي مصباح، حسين صابري، حسين ناصري مقدم.- فقه و اصول. ۱۳۹۶، سال چهل و نهم، شماره ۱۰۸، بهار: ص ۱۱۱-۱۳۰.

  ۲۸۱۷۶

  DM10817

  بررسي تطبيقي محدوديت هاي طرفين قرارداد در انتخاب قانون حاکم/ نجادعلي الماسي، هادي شعباني کندسري.- حقوقي بين المللي. ۱۳۹۶، سال سي و چهارم، شماره ۵۶، بهار - تابستان: ص ۹-۳۵.

  ۲۸۱۷۷

  DM10818

  عملکرد شوراي امنيت سازمان ملل متحد در بوته نقد و ترازوي نظارت عيني/ گودرز افتخار جهرمي، علي حاجياني.- حقوقي بين المللي. ۱۳۹۶، سال سي و چهارم، شماره ۵۶، بهار - تابستان: ص ۳۷-۵۸.

  ۲۸۱۷۸

  DM10819

  پروتکل شماره ۱۵ و اصلاح نظام اروپايي حقوق بشر/ ايوب عبدي، سيدقاسم زماني.- حقوقي بين المللي. ۱۳۹۶، سال سي و چهارم، شماره ۵۶، بهار - تابستان: ص ۸۵-۱۰۸.

  ۲۸۱۷۹

  DM10820

  دکترين "انحراف" در حقوق دريايي: مطالعه تطبيقي در حقوق ايران، فرانسه، انگليس و امريکا و کنوانسيون هاي بين المللي/ محسن ايزانلو.- حقوقي بين المللي. ۱۳۹۶، سال سي و چهارم، شماره ۵۶، بهار - تابستان: ص ۱۰۹-۱۳۸.

  ۲۸۱۸۰

  DM10821

  به کارگيري روبات هاي نظامي در ميدان جنگ در پرتو اصول حقوق بشردوستانه/ رضا اسلامي، نرگس انصاري.- حقوقي بين المللي. ۱۳۹۶، سال سي و چهارم، شماره ۵۶، بهار - تابستان: ص ۱۳۹-۱۶۲.

  ۲۸۱۸۱

  DM10822

  ضرورت تاسيس ديوان بين المللي براي حل و فصل دعاوي ميراث فرهنگي؛ آرمان يا واقعيت؟/ منير خلقي، حسين شريفي طرازکوهي.- حقوقي بين المللي. ۱۳۹۶، سال سي و چهارم، شماره ۵۶، بهار - تابستان: ص ۱۶۳-۱۸۷.

  ۲۸۱۸۲

  DM10823

  اصل تناسب در اتخاذ تحريم هاي اقتصادي/ اکبر اديبي، همايون حبيبي.- حقوقي بين المللي. ۱۳۹۶، سال سي و چهارم، شماره ۵۶، بهار - تابستان: ص ۱۸۹-۲۱۲.

  ۲۸۱۸۳

  DM10824

  صلاحيت قضايي در حقوق بين الملل خصوصي/ رضا مقصودي.- حقوقي بين المللي. ۱۳۹۶، سال سي و چهارم، شماره ۵۶، بهار - تابستان: ص ۲۱۳-۲۳۴.

  ۲۸۱۸۴

  DM10825

  نقض بنيادين در قراردادهاي بيع اسنادي: دکترين انطباق دقيق ارائه در حقوق اعتبارات اسنادي و قرارداد پايه بيع/ ماشاءالله بناء نياسري.- حقوقي بين المللي. ۱۳۹۶، سال سي و چهارم، شماره ۵۶، بهار - تابستان: ص ۲۳۵-۲۶۲.

  ۲۸۱۸۵

  DM10826

  تحليل و نقد عملکرد ديوان اروپايي حقوق بشر در برخورد با ادعاهاي نقض ماده 8 کنوانسيون اروپايي حقوق بشر/ الناز رحيم خويي، حسين رستم زاد.- حقوقي بين المللي. ۱۳۹۶، سال سي و چهارم، شماره ۵۶، بهار - تابستان: ص ۲۶۳-۲۸۹.

  ۲۸۱۹۲

  DM10833

  مباني جرم انگاري ارسال پيام هاي الکترونيکي ناخواسته/ بتول پاکزاد، محمدحسين آزادي خواه.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ۱۳۹۵، دوره سوم، شماره ۱، بهار و تابستان: ص ۱-۲۳.

  ۲۸۱۹۳

  DM10834

  چالش هاي فرانوگرايانه اصول حقوق کيفري مدرن/ مجتبي جعفري.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ۱۳۹۵، دوره سوم، شماره ۱، بهار و تابستان: ص ۲۵-۴۰.

  ۲۸۱۹۴

  DM10835

  معامله اتهام در حقوق کامن لا و نهادهاي نزديک به آن در دادرسي کيفري ايران/ الهام حيدري.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ۱۳۹۵، دوره سوم، شماره ۱، بهار و تابستان: ص ۴۱-۶۲.

  ۲۸۱۹۵

  DM10836

  قاعده منع محاکمه مجدد در نظام حقوقي افغانستان، اسناد بين المللي حقوق بشر و فقه حنفي/ علي خالقي، محمدعارف احمدي.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ۱۳۹۵، دوره سوم، شماره ۱، بهار و تابستان: ص ۶۳-۹۱.

  ۲۸۱۹۶

  DM10837

  دموکراسي محيط زيستي؛ رويکرد مشارکتي در پاسخ به آسيب هاي محيط زيستي/ محمود مهدوي، آذر علي نژاد.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ۱۳۹۵، دوره سوم، شماره ۱، بهار و تابستان: ص ۹۳-۱۱۰.

  ۲۸۱۹۷

  DM10838

  تبيين جامعه شناسانه بازتاب جرم در مطبوعات/ رويا آسيايي.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ۱۳۹۵، دوره سوم، شماره ۱، بهار و تابستان: ص ۱۱۱-۱۳۰.

  ۲۸۱۹۸

  DM10839

  گونه شناسي بزه شروع به جرم (از منظر چيستي گام هاي مادي آن)/ عباس زراعت، عليرضا رحماني نعيم آبادي.- حقوق جزا و سياست جنايي. ۱۳۹۵، دوره اول، شماره ۲، پاييز و زمستان: ص ۱۶۵-۱۸۴.

  ۲۸۱۹۹

  DM10840

  بازبيني فقراتي از ترجمه فارسي لوياتان از منظر مفاهيم حقوق کيفري/ سيدناصر سلطاني.- حقوق جزا و سياست جنايي. ۱۳۹۵، دوره اول، شماره ۲، پاييز و زمستان: ص ۱۸۵-۲۰۵.

  ۲۸۲۰۰

  DM10841

  سبک هاي تربيتي و پيشگيري از جرم/ عادل ساريخاني.- حقوق جزا و سياست جنايي. ۱۳۹۵، دوره اول، شماره ۲، پاييز و زمستان: ص ۲۰۷-۲۲۴.

  ۲۸۲۰۱

  DM10842

  بررسي حدود غير موضوعه (ماده 220 قانون مجازات اسلامي) با رويکرد فقه مقارن/ محمدرسول آهنگران، مهرداد سعيدي، رضا اورسجي.- حقوق جزا و سياست جنايي. ۱۳۹۵، دوره اول، شماره ۲، پاييز و زمستان: ص ۲۲۵-۲۵۳.

  ۲۸۲۰۲

  DM10843

  بزه ديده و عوام گرا شدن سياست کيفري/ مهدي شيدائيان، جواد رجبي سلمان.- حقوق جزا و سياست جنايي. ۱۳۹۵، دوره اول، شماره ۲، پاييز و زمستان: ص ۲۵۵-۲۷۵.

  ۲۸۲۰۳

  DM10844

  آسيب شناسي مسئوليت مدني مامور در قانون مجازات اسلامي/ حسن باديني، احد شاهي دامن جاني، حسن علي پور.- حقوق جزا و سياست جنايي. ۱۳۹۵، دوره اول، شماره ۲، پاييز و زمستان: ص ۲۷۷-۲۹۸.

  ۲۸۲۰۴

  DM10845

  بررسي رکن رواني قتل عمدي ناشي از بي پروايي آگاهانه در قانون مجازات اسلامي/ جلال الدين قياسي، محمد داوري.- حقوق جزا و سياست جنايي. ۱۳۹۵، دوره اول، شماره ۲، پاييز و زمستان: ص ۲۹۹-۳۱۷.

  ۲۸۲۳۰

  DM10846

  سخن سردبير: نقدي بر آيين نامه نحوه استفاده از سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي/ سيدمحسن حسيني پويا.- وکيل مدافع. ۱۳۹۵، سال ششم، شماره ۱۵، زمستان: ص ۱۱-۱۵.

  ۲۸۲۳۱

  DM10847

  حق برخورداري کودکان از آزادي/ فاطمه سليماني، سعيد محسني، سيدمحمدمهدي قبولي درافشان.- وکيل مدافع. ۱۳۹۵، سال ششم، شماره ۱۵، زمستان: ص ۱۷-۳۲.

  ۲۸۲۳۲

  DM10848

  طلاق به درخواست زوجه مبتني بر عدم پرداخت نفقه با رويکردي قضايي/ طيبه آيتي.- وکيل مدافع. ۱۳۹۵، سال ششم، شماره ۱۵، زمستان: ص ۳۳-۵۲.

  ۲۸۲۳۳

  DM10849

  تعذر اجراي قرارداد و تاثير آن بر عقود لازم/ فهيمه خياط مشهدي.- وکيل مدافع. ۱۳۹۵، سال ششم، شماره ۱۵، زمستان: ص ۵۳-۷۲.

  ۲۸۲۳۴

  DM10850

  ابطال سند سجلي ناشي از رد تابعيت و اعتراض به آن/ محمدحسين توکلي مقدم، رضا معبودي نيشابوري.- وکيل مدافع. ۱۳۹۵، سال ششم، شماره ۱۵، زمستان: ص ۷۳-۹۰.

  ۲۸۲۳۵

  DM10851

  نقش مددکار اجتماعي در نظام عدالت کيفري اطفال و نوجوانان بزه ديده/ عبدالرضا جوان جعفري بجنوردي، شعله قتلويي طرقي.- وکيل مدافع. ۱۳۹۵، سال ششم، شماره ۱۵، زمستان: ص ۹۱-۱۰۸.

  ۲۸۲۳۶

  DM10852

  مسووليت وکلاي متعدد/ محمد عابدي، سميه اکبرپور سکه.- وکيل مدافع. ۱۳۹۵، سال ششم، شماره ۱۵، زمستان: ص ۱۰۹-۱۳۶.

  ۲۸۲۳۷

  DM10853

  نوآوري هاي قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲ در قلمرو مجازات هاي تکميلي/ عباس شيخ الاسلامي، الهام جلالي.- وکيل مدافع. ۱۳۹۵، سال ششم، شماره ۱۵، زمستان: ص ۱۳۷-۱۵۱.

  ۲۸۲۳۸

  DM10854

  تعارض اصل تناسب جرم و مجازات با اهداف مجازاتها (با نگاهي به فقه اماميه و حقوق کيفري)/ محمد جوانبخت، سهيلا محمدي.- وکيل مدافع. ۱۳۹۵، سال ششم، شماره ۱۵، زمستان: ص ۱۵۳-۱۷۷.

  ۲۸۲۳۹

  DM10855

  نگاهداري مجانين در حقوق کيفري ايران/ محمدکاظم عمارتي.- وکيل مدافع. ۱۳۹۵، سال ششم، شماره ۱۵، زمستان: ص ۱۷۹-۲۰۰.

  ۲۸۲۴۰

  DM10856

  بازتاب بزه رشوه در فرهنگ مردم (فولکلور)/ محمدمهدي حسني.- وکيل مدافع. ۱۳۹۵، سال ششم، شماره ۱۵، زمستان: ص ۲۰۱-۲۲۴.

  ۲۸۲۴۱

  DM10857

  صلح مالکيت زماني اعيان/ مهسا رباطي.- وکيل مدافع. ۱۳۹۵، سال ششم، شماره ۱۵، زمستان: ص ۲۲۵-۲۴۲.

  ۲۸۲۴۲

  DM10858

  پيوست: آيين نامه نحوه استفاده از سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي/ صادق آملي لاريجاني.- وکيل مدافع. ۱۳۹۵، سال ششم، شماره ۱۵، زمستان: ص ۲۴۳-۲۴۸.

  ۲۸۲۴۳

  DM10859

  بررسي ضمانت اجراهاي مالي در زمينه حقوق رقابت/ غلامحسين الهام، زهرا احمدي.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ۱۳۹۵، دوره سوم، شماره ۲، پاييز و زمستان: ص ۱۳۱-۱۴۷.

  ۲۸۲۴۴

  DM10860

  حقوق کيفري و فرمانروايي سياسي درآمدي بر نظريه سياسي مجازات/ حبيب امامي آرندي.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ۱۳۹۵، دوره سوم، شماره ۲، پاييز و زمستان: ص ۱۴۹-۱۷۱.

  ۲۸۲۴۵

  DM10861

  کمال گرايي کيفري/ محسن برهاني، بشري محمدي فرد.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ۱۳۹۵، دوره سوم، شماره ۲، پاييز و زمستان: ص ۱۷۳-۱۹۴.

  ۲۸۲۴۶

  DM10862

  وحدت قاتل، تعدد مقتول؛ بررسي فقهي - حقوقي/ احمد حاجي ده آبادي.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ۱۳۹۵، دوره سوم، شماره ۲، پاييز و زمستان: ص ۱۹۵-۲۱۸.

  ۲۸۲۴۷

  DM10863

  مسووليت کيفري بين المللي ناشي از حمايت از تروريسم با تاکيد بر مسووليت مقامات عالي رتبه سياسي/ محسن رهامي، سيدمحمدرضا موسوي فرد، راحله سيدمرتضي حسيني.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ۱۳۹۵، دوره سوم، شماره ۲، پاييز و زمستان: ص ۲۱۹-۲۴۲.

  ۲۸۲۴۸

  DM10864

  قاعده بطلان دليل در دادرسي کيفري (با تاکيد بر حقوق آمريکا)/ حسنعلي موذن زادگان، سحر سهيل مقدم.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ۱۳۹۵، دوره سوم، شماره ۲، پاييز و زمستان: ص ۲۴۳-۲۶۷.

  ۲۸۲۴۹

  DM10865

  مسووليت کيفري قاتل نابينا در فقه اماميه و حقوق ايران/ راضيه اميني، صديقه حاتمي، علي محمديان.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ۱۳۹۵، سال نهم، شماره ۱۷، بهار و تابستان: ص ۹-۲۶.

  ۲۸۲۵۰

  DM10866

  قراردادهاي (موجل) آتي در بورس اوراق بهادار/ مرتضي چيت سازيان، مژگان نوع پرور.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ۱۳۹۵، سال نهم، شماره ۱۷، بهار و تابستان: ص ۲۷-۸۰.

  ۲۸۲۵۱

  DM10867

  بررسي مفهوم و ماهيت دلالت سياقي/ سارا حاجي زاده، عليرضا مشهدي زاده.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ۱۳۹۵، سال نهم، شماره ۱۷، بهار و تابستان: ص ۸۱-۹۶.

  ۲۸۲۵۲

  DM10868

  عقود الکترونيکي در فقه اسلامي و حقوق موضوعه ايران/ کامران خاني، ناصر مريواني.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ۱۳۹۵، سال نهم، شماره ۱۷، بهار و تابستان: ص ۹۷-۱۲۸.

  ۲۸۲۵۳

  DM10869

  جرم انگاري قرآن و عقلانيت/ وهاب دانش پژوه، مهدي مهريزي، فيروز محمودي جانکي.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ۱۳۹۵، سال نهم، شماره ۱۷، بهار و تابستان: ص ۱۲۹-۱۵۶.

  ۲۸۲۵۴

  DM10870

  بررسي تطبيقي نقش رويه قضايي در تحقق امنيت قضايي و اقتصادي در حقوق ايران و مصر/ غلامعلي سيفي زيناب، ريما اميراقدم.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ۱۳۹۵، سال نهم، شماره ۱۷، بهار و تابستان: ص ۱۵۷-۱۹۱.

  ۲۸۲۵۵

  DM10871

  بررسي حقوقي - فقهي قراردادهاي آتي در بورس انرژي/ عليرضا مشهدي زاده.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ۱۳۹۵، سال نهم، شماره ۱۷، بهار و تابستان: ص ۱۹۳-۲۱۵.

  ۲۸۲۵۶

  DM10872

  جايگاه نهاد داوري در حقوق ايران با رويکرد فقهي/ محمدرحيم بهبهاني.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ۱۳۹۵، سال نهم، شماره ۱۸، پاييز و زمستان: ص ۹-۲۸.

  ۲۸۲۵۷

  DM10873

  تاملي بر نظريات علماي فقه و حقوق در باب ديه جراحات پزشکي (با تاکيد بر مسووليت کيفري پزشکان)/ عبدالکريم سالکي، عبدالحسين مرادي کوپائي.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ۱۳۹۵، سال نهم، شماره ۱۸، پاييز و زمستان: ص ۲۹-۵۵.

  ۲۸۲۵۸

  DM10874

  تحولات و نوآوري هاي قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در مورد مهريه/ محمدرضا عباسي فرد ... [و ديگران].- مباني فقهي حقوق اسلامي. ۱۳۹۵، سال نهم، شماره ۱۸، پاييز و زمستان: ص ۵۷-۶۹.

  ۲۸۲۵۹

  DM10875

  تاملي در اقسام امانت و توجيه استقلال امانت قضايي/ محمدتقي علوي، بهزاد فرجام، مهرداد شکراني.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ۱۳۹۵، سال نهم، شماره ۱۸، پاييز و زمستان: ص ۷۱-۹۲.

  ۲۸۲۶۰

  DM10876

  بررسي ابعاد مختلف رژيم حقوقي حاکم بر منابع مشترک نفت و گاز/ رضا دهقاني.- سياست خارجي. ۱۳۹۵، سال سي ام، شماره ۱، بهار: ص ۶۵-۹۱.

  ۲۸۲۶۱

  DM10877

  ماهيت حقوقي دکترين حاشيه مجاز تفسير/ مريم احمدي نژاد، ياسر امين الرعايا.- سياست خارجي. ۱۳۹۵، سال سي ام، شماره ۲، تابستان: ص ۱۱۵-۱۳۹.

  ۲۸۲۶۲

  DM10878

  شوراي امنيت سازمان ملل متحد و حمايت از کودکان در درگيري هاي مسلحانه/ جواد آقازاده.- سياست خارجي. ۱۳۹۵، سال سي ام، شماره ۲، تابستان: ص ۱۴۱-۱۶۵.

  ۲۸۲۶۳

  DM10879

  دکترين مسئوليت حمايت: ارتقاء حقوق بشر يا تئوري جنگ عادلانه/ بهناز نيکنام ابربکوه.- سياست خارجي. ۱۳۹۵، سال سي ام، شماره ۳، پاييز: ص ۷-۳۰.

  ۲۸۲۶۴

  DM10880

  بررسي لغو مصونيت کيفري سران دولت ها به عنوان يک قاعده حقوق بين الملل عرفي/ فرنگيس منصوري.- سياست خارجي. ۱۳۹۵، سال سي ام، شماره ۳، پاييز: ص ۷۷-۱۰۳.

  ۲۸۲۶۵

  DM10881

  حق آزادي بيان و مسئوليت بين المللي کشورها در قبال آن/ سيدحسين رضواني.- سياست خارجي. ۱۳۹۵، سال سي ام، شماره ۴، زمستان: ص ۶۵-۹۲.

  ۲۸۲۶۶

  DM10882

  برجام و پسابرجام از ديدگاه حقوق بين الملل/ عليرضا دلخوش.- سياست خارجي. ۱۳۹۶، سال سي و يکم، شماره ۱، بهار: ص ۵۱-۷۳.

  ۲۸۲۶۷

  DM10883

  مطالعه تطبيقي نقش و جايگاه برجام در نظام حقوقي ايران و آمريکا/ نادر مرداني، احسان حسن زاده.- سياست خارجي. ۱۳۹۶، سال سي و يکم، شماره ۱، بهار: ص ۷۵-۱۱۲.

  ۲۸۲۶۸

  DM10884

  بکارگيري هواپيماهاي بدون سرنشين از منظر حقوق بين الملل/ مصطفي خرمي.- سياست خارجي. ۱۳۹۶، سال سي و يکم، شماره ۱، بهار: ص ۱۵۷-۱۸۰.

  ۲۸۲۶۹

  DM10885

  ارزيابي نقش حقوق شهروندي در حفظ منابع طبيعي با استفاده از تحليل رگرسيوني (نمونه موردي: شهرستان بهشهر)/ محمدرضا نقوي، زينب يونسي رباطي، اسدالله ديوسالار.- حقوق ملل. ۱۳۹۶، سال هفتم، شماره ۲۵، بهار: ص ۱-۱۸.

  ۲۸۲۷۰

  DM10886

  آزادي گفتار بيان از منظر اسلام و حقوق بشر/ ابوذر صالحي.- حقوق ملل. ۱۳۹۶، سال هفتم، شماره ۲۵، بهار: ص ۱۹-۴۷.

  ۲۸۲۷۱

  DM10887

  شهادت و شرايط شاهد در قوانين ايران و فقه/ شيدا براهويي، غلامرضا عارفيان.- حقوق ملل. ۱۳۹۶، سال هفتم، شماره ۲۵، بهار: ص ۶۵-۷۶.

  ۲۸۲۷۲

  DM10888

  تقابل علم قاضي با ساير ادله اثبات دعوي در امور کيفري/ شيدا براهويي، غلامرضا عارفيان.- حقوق ملل. ۱۳۹۶، سال هفتم، شماره ۲۵، بهار: ص ۷۷-۸۸.

  ۲۸۲۷۳

  DM10889

  تعارض ميان ادله اثبات دعوا/ شيدا براهويي، غلامرضا عارفيان.- حقوق ملل. ۱۳۹۶، سال هفتم، شماره ۲۵، بهار: ص ۸۹-۱۲۲.

  ۲۸۲۷۴

  DM10890

  پوشش اسلامي و آزادي از منظر حقوق بشر/ مسعود راعي.- حقوق ملل. ۱۳۹۶، سال هفتم، شماره ۲۵، بهار: ص ۱۷۷-۱۹۷.

  ۲۸۲۷۵

  DM10891

  تحليل و بررسي نکاح از منظر لغوي، فقهي و حقوقي/ سارا هدايت، غلام رضا عارفيان.- حقوق ملل. ۱۳۹۶، سال هفتم، شماره ۲۵، بهار: ص ۱۹۹-۲۱۴.

  ۲۸۲۷۶

  DM10892

  چالش هاي فراروي قانون حمايت از خانواده در رويکرد نظام بين المللي حقوق بشر/ علي صابرنژاد، محمدعلي مستانه، پري حسين پور.- حقوق ملل. ۱۳۹۶، سال هفتم، شماره ۲۵، بهار: ص ۲۶۱-۲۷۵.

  ۲۸۲۷۷

  DM10893

  حق بهره مندي از هواي پاک در رويه مراجع بين المللي بويژه دادگاه اروپايي حقوق بشر/ ليلا رئيسي دزکي، احمد نصر اصفهاني.- حقوق ملل. ۱۳۹۶، سال هفتم، شماره ۲۵، بهار: ص ۲۷۷-۲۹۲.

  ۲۸۲۷۸

  DM10894

  بررسي خلاء قانوني خشونت خانگي عليه زنان در حقوق کيفري ايران/ پوريا عطريان.- حقوق ملل. ۱۳۹۶، سال هفتم، شماره ۲۵، بهار: ص ۳۲۹-۳۴۶.

  ۲۸۲۷۹

  DM10895

  دعوا بر سر حقوق دريايي (دعواي پرو عليه شيلي): خلاصه اي از رسيدگي قضايي در ۲۷ ژانويه ۲۰۱۴/ مترجم فايقه چلبي.- حقوق ملل. ۱۳۹۶، سال هفتم، شماره ۲۵، بهار: ص ۳۴۷-۳۷۷.

  ۲۸۲۸۰

  DM10896

  شرط ادغام و اعتبار آن در فقه و حقوق ايران/ محسن ايزانلو، مينا چراغي.- حقوق ملل. ۱۳۹۶، سال هفتم، شماره ۲۵، بهار: ص ۴۴۵-۴۷۱.

  ۲۸۲۸۱

  DM10897

  نگرشي تحليلي بر پديده دزدي دريايي از منظر حقوق بين الملل/ حسين فروغي نيا، سپيده کرمي، سيدمهدي حسين پور.- حقوق ملل. ۱۳۹۶، سال هفتم، شماره ۲۵، بهار: ص ۵۰۷-۵۳۱.

  ۲۸۲۸۲

  DM10898

  خانواده بستر تحقق حقوق شهروندي اطفال بزهکار در نظام عدالت ترميمي/ علي گرايلو.- حقوق ملل. ۱۳۹۶، سال هفتم، شماره ۲۵، بهار: ص ۶۱۵-۶۳۵.

  ۲۸۲۸۳

  DM10899

  تلقي طلب زيان ديده به عنوان طلب ممتاز/ عباس ميرشکاري، نسترن محمدي، مينا خانجاني معاف.- حقوق ملل. ۱۳۹۶، سال هفتم، شماره ۲۵، بهار: ص ۶۳۷-۶۵۰.

  ۲۸۲۸۴

  DM10900

  مسئوليت مدني توليدکنندگان کالا/ محمود باني.- حقوق ملل. ۱۳۹۶، سال هفتم، شماره ۲۵، بهار: ص ۶۵۱-۶۶۰.

  ۲۸۲۸۵

  DM10901

  مسئوليت مدني وکلا/ محمود باني.- حقوق ملل. ۱۳۹۶، سال هفتم، شماره ۲۵، بهار: ص ۶۶۱-۶۶۷.

  ۲۸۲۸۶

  DM10902

  درآمدي بر دعاوي عليه گروه هاي تروريستي/ مونس کشاورز.- حقوق ملل. ۱۳۹۶، سال هفتم، شماره ۲۵، بهار: ص ۶۹۷-۷۰۹.

  ۲۸۲۸۷

  DM10903

  اسيدپاشي: بلاي جان بشر/ پاوان ميتال، اس. کي داتاروال؛ مترجمان بهزاد جهاني، ابوطالب تقي پور.- حقوق ملل. ۱۳۹۶، سال هفتم، شماره ۲۵، بهار: ص ۷۱۱-۷۲۱.

  ۲۸۲۸۸

  DM10904

  جايگاه اصل عدم مداخله در پرتو تحول نظري مفهوم حقوق بشر در روابط بين الملل/ حسين فروغي نيا، پرستو مهراذي.- حقوق ملل. ۱۳۹۶، سال هفتم، شماره ۲۵، بهار: ص ۷۲۳-۷۴۴.

  ۲۸۲۸۹

  DM10905

  نگرشي بر حقوق شهروندي در زمينه سقط درماني ناشي از خطاي پزشکي/ گلناز ناظري، مريم ارباب.- حقوق ملل. ۱۳۹۶، سال هفتم، شماره ۲۵، بهار: ص ۷۸۷-۸۰۵.

  ۲۸۲۹۰

  DM10906

  نظريه همنوايي اجتماعي؛ مباني و کاربست آن در تحليل جنايت کشتار جمعي رواندا در سال 1994/ محمدعلي اردبيلي، عاطفه رضايي.- آموزه هاي حقوق کيفري. ۱۳۹۵، شماره ۱۲، پاييز - زمستان: ص ۳-۳۳.

  ۲۸۲۹۱

  DM10907

  رويکرد جرم شناختي به جعل هويت براي ارتکاب کلاهبرداري در بانکداري نوين/ حسين ميرمحمدصادقي، افشين آذري متين.- آموزه هاي حقوق کيفري. ۱۳۹۵، شماره ۱۲، پاييز - زمستان: ص ۳۵-۶۳.

  ۲۸۲۹۲

  DM10908

  واکاوي نظريات فقهي - حقوقي درباره قتل در فراش/ غلامحسين الهام، محمدرضا عبديان.- آموزه هاي حقوق کيفري. ۱۳۹۵، شماره ۱۲، پاييز - زمستان: ص ۶۵-۹۰.

  ۲۸۲۹۳

  DM10909

  اصل تناسب در مخاصمات مسلحانه در پرتو اسناد و رويه محاکم کيفري بين المللي/ ولي اله نوري ... [و ديگران].- آموزه هاي حقوق کيفري. ۱۳۹۵، شماره ۱۲، پاييز - زمستان: ص ۹۱-۱۱۵.

  ۲۸۲۹۴

  DM10910

  رويکرد قانون مجازات اسلامي 1392 به کيفر جرم ناتمام/ جلال الدين قياسي، احسان سليمي.- آموزه هاي حقوق کيفري. ۱۳۹۵، شماره ۱۲، پاييز - زمستان: ص ۱۱۷-۱۳۶.

  ۲۸۲۹۵

  DM10911

  کارکرد زندان از منظر نظريه هاي جامعه شناسي مجازات/ محمدصالح اسفندياري بهرآسمان، عبدالرضا جوان جعفري بجنوردي.- آموزه هاي حقوق کيفري. ۱۳۹۵، شماره ۱۲، پاييز - زمستان: ص ۱۳۷-۱۶۸.

  ۲۸۲۹۶

  DM10912

  ازدواج اجباري؛ از ممنوعيت انگاري تا جرم انگاري/ محمدباقر مقدسي، زهرا عامري.- آموزه هاي حقوق کيفري. ۱۳۹۵، شماره ۱۲، پاييز - زمستان: ص ۱۶۹-۱۹۸.

  ۲۸۲۹۷

  DM10913

  ريزوميک شدن پيشگيري از جرم در پرتو ريزوميک شدن ارتکاب جرم/ شهرداد دارابي.- آموزه هاي حقوق کيفري. ۱۳۹۵، شماره ۱۲، پاييز - زمستان: ص ۱۹۹-۲۱۸.

  ۲۸۲۹۸

  DM10914

  مسئوليت ضامن در اسناد تجاري (در برات، سفته و چک)/ طيبه صالحي مقدم، مسعود اخوان فرد.- انديشمندان حقوق. ۱۳۹۵، سال چهارم، شماره ۱۱، زمستان: ص ۵-۱۵.

  ۲۸۲۹۹

  DM10915

  تصرفات مادي و حقوقي مشتري بر مال اخذ به شفعه/ سيروان طاهريان، سيامک لطفياني.- انديشمندان حقوق. ۱۳۹۵، سال چهارم، شماره ۱۱، زمستان: ص ۱۷-۲۹.

  ۲۸۳۰۰

  DM10916

  تغيير جنسيت و تشبه به جنس مخالف/ حميد سليماني.- انديشمندان حقوق. ۱۳۹۵، سال چهارم، شماره ۱۱، زمستان: ص ۳۱-۴۴.

  ۲۸۳۰۱

  DM10917

  ماهيت شناسي قتل خطئي در آيه 92 سوره نساء/ عبدالرضا اصغري، مجيد هاشمي، سيدمجتبي جلالي.- انديشمندان حقوق. ۱۳۹۵، سال چهارم، شماره ۱۱، زمستان: ص ۴۵-۵۲.

  ۲۸۳۰۲

  DM10918

  مطالعه تطبيقي قانون داوري تجاري ايران مصوب 1376 با قانون داوري آلمان/ وحيد هدايتي، حميدرضا رستمي.- انديشمندان حقوق. ۱۳۹۵، سال چهارم، شماره ۱۱، زمستان: ص ۵۳-۷۰.

  ۲۸۳۰۳

  DM10919

  بررسي ضرورت يا عدم ضرورت بازنگري قانون اساسي با پيدايش نسل هاي جديد/ محمدهادي کاوياني، محمدجواد حسيني.- انديشمندان حقوق. ۱۳۹۶، سال پنجم، شماره ۱۲، بهار: ص ۵-۲۲.

  ۲۸۳۰۴

  DM10920

  بررسي وضعيت حقوقي بيگانگان در نظام حقوقي ايران/ زينب ايماني.- انديشمندان حقوق. ۱۳۹۶، سال پنجم، شماره ۱۲، بهار: ص ۲۳-۳۸.

  ۲۸۳۰۵

  DM10921

  منع شکنجه و پيشگيري از آن در اسناد حقوق بشري و حقوق ايران/ مهران ابراهيمي منش، سجاد رياضي.- انديشمندان حقوق. ۱۳۹۶، سال پنجم، شماره ۱۲، بهار: ص ۳۹-۴۸.

  ۲۸۳۰۶

  DM10922

  نظري بر تاريخچه، تعريف و دلايل حرمت رشوه/ حمزه اسفندياري بيات، ارسلان اشرافي.- انديشمندان حقوق. ۱۳۹۶، سال پنجم، شماره ۱۲، بهار: ص ۴۹-۵۸.

  ۲۸۳۰۷

  DM10923

  ريشه يابي علل روسپي گري زنان منطقه 2 شهر تهران/ بيتا فرمهين فراهاني.- انديشمندان حقوق. ۱۳۹۶، سال پنجم، شماره ۱۲، بهار: ص ۵۹-۶۴.

  ۲۸۳۰۸

  DM10924

  مساله بي تابعيتي کودکان حاصل از ازدواج زنان ايراني با اتباع خارجي و پيامدهاي آن/ صبا مريدي، فرنگيس منصوري.- انديشمندان حقوق. ۱۳۹۶، سال پنجم، شماره ۱۲، بهار: ص ۶۵-۸۴.

  ۲۸۳۰۹

  DM10925

  توهين به مقدسات و ارتداد در فقه اماميه و فقه عامه/ حمزه اسفندياري بيات، ابوالحسن ابوالحسني.- انديشمندان حقوق. ۱۳۹۶، سال پنجم، شماره ۱۲، بهار: ص ۸۵-۱۰۰.

  ۲۸۳۱۰

  DM10926

  آسيب شناسي نظري مجازات سالب آزادي/ ياسين مطهري.- انديشمندان حقوق. ۱۳۹۶، سال پنجم، شماره ۱۲، بهار: ص ۱۰۱-۱۱۴.

  ۲۸۳۱۱

  DM10927

  بررسي رفتارهاي بزهکارانه ناشي از اعتياد/ بيتا فرمهين فراهاني.- انديشمندان حقوق. ۱۳۹۶، سال پنجم، شماره ۱۲، بهار: ص ۱۱۵-۱۲۴.

  ۲۸۳۱۲

  DM10928

  بررسي مرور زمان در حقوق کيفري ايران، با تاکيد بر مرور زمان تعقيب/ مصيب قدمي عزيزآباد.- انديشمندان حقوق. ۱۳۹۶، سال پنجم، شماره ۱۲، بهار: ص ۱۲۵-۱۳۴.

  ۲۸۳۱۳

  DM10929

  جنبه عمومي صدمات بدني عمدي؛ بودها و بايدها/ عليرضا نوريان، محمدحسين آقايي.- انديشمندان حقوق. ۱۳۹۶، سال پنجم، شماره ۱۲، بهار: ص ۱۳۵-۱۴۸.

  ۲۸۳۱۴

  DM10930

  جرائم عليه مالکيت معنوي در حقوق ايران/ حمزه اسفندياري بيات، ياسر شاکري.- انديشمندان حقوق. ۱۳۹۶، سال پنجم، شماره ۱۲، بهار: ص ۱۴۹-۱۵۶.

  ۲۸۳۱۵

  DM10931

  مباحث کاربردي مربوط به مسووليت مدني خودروسازان/ جواد شمسي.- انديشمندان حقوق. ۱۳۹۶، سال پنجم، شماره ۱۲، بهار: ص ۱۵۷-۱۶۶.

  ۲۸۳۷۱

  DM10955

  بررسي امکان تداخل صلاحيت ذاتي دادگاه خانواده با مراجع ديگر/ جواد خالقيان، الهه نوري، اميد محمدي.- مطالعات راهبردي زنان. ۱۳۹۵، سال هجدهم، شماره ۷۲، تابستان: ص ۵۷-۸۰.

  ۲۸۳۷۲

  DM10956

  واکاوي ميزان ارث زوجه از عقارات و خيار معاملات آن/ عبدالجبار زرگوش نسب، ميثم دوستي پور.- مطالعات راهبردي زنان. ۱۳۹۵، سال هجدهم، شماره ۷۲، تابستان: ص ۸۱-۹۹.

  ۲۸۳۷۳

  DM10957

  تاملي بر حقوق و تکاليف زوج مسلمان و زوجه کافر در زندگي زناشويي/ محمود حائري، حافظه شايق، علي نولايي.- مطالعات راهبردي زنان. ۱۳۹۵، سال هجدهم، شماره ۷۲، تابستان: ص ۱۰۱-۱۱۸.

  ۲۸۳۷۴

  DM10958

  تحليل جايگاه مشاور قضايي زنان در ماده 2 قانون حمايت خانواده 1391/ عبدالله بهمن پوري، سهيلا جعفرپور.- مطالعات راهبردي زنان. ۱۳۹۵، سال هجدهم، شماره ۷۲، تابستان: ص ۱۱۹-۱۳۵.

  ۲۸۳۷۵

  DM10959

  دکترين صلاحديد و منافع ملي دولت هاي عضو کنوانسيون اروپايي حقوق بشر/ مريم احمدي نژاد، ياسر امين الرعايا.- مطالعات راهبردي. ۱۳۹۵، سال نوزدهم، شماره ۱ (پياپي۷۱)، بهار: ص ۹۳-۱۱۸.

  ۲۸۳۷۶

  DM10960

  عملکرد شوراي حقوق بشر سازمان ملل نسبت به اسرائيل/ مجيد بزرگمهري، حميد جان نثار ملکوتي.- مطالعات راهبردي. ۱۳۹۵، سال نوزدهم، شماره ۱ (پياپي۷۱)، بهار: ص ۱۴۳-۱۷۰.

  ۲۸۳۷۷

  DM10961

  تاملي بر دستاوردهاي حقوقي برجام/ صالح رضائي پيش رباط.- مطالعات راهبردي. ۱۳۹۵، سال نوزدهم، شماره ۲ (پياپي۷۲)، تابستان: ص ۸۳-۱۰۶.

  ۲۸۳۷۸

  DM10962

  ضرورت راهبردي تعامل نظم حقوقي و تغييرات اجتماعي/ علي اکبر گرجي ازندرياني، سيدعبادالله جهان بين.- مطالعات راهبردي. ۱۳۹۵، سال نوزدهم، شماره ۴ (پياپي۷۴)، زمستان: ص ۶۳-۸۷.

  ۲۸۳۷۹

  DM10963

  نظام حقوقي و حقوق بشر در عربستان/ حسن عالي پور، محمد يکرنگي.- مطالعات راهبردي. ۱۳۹۶، سال بيستم، شماره ۱ (پياپي۷۵)، بهار: ص ۵۷-۸۲.

  ۲۸۳۸۰

  DM10964

  از شناسايي دولت فلسطين تا عضويت در ديوان کيفري بين المللي/ محمدحسين رمضاني قوام آبادي.- دولت پژوهي. ۱۳۹۵، سال دوم، شماره ۷، پاييز: ص ۱-۴۰.

  ۲۸۳۸۱

  DM10965

  نقد و بررسي عملکرد شوراهاي اسلامي شهر در ايران/ کيومرث اشتريان، حسن کريمي فرد.- دولت پژوهي. ۱۳۹۵، سال دوم، شماره ۷، پاييز: ص ۹۵-۱۳۳.

  ۲۸۳۸۲

  DM10966

  دولت و محيط زيست: از رويکردهاي بدون دولت تا رويکردهاي مشارکتي/ علي مشهدي.- دولت پژوهي. ۱۳۹۵، سال دوم، شماره ۸، زمستان: ص ۵۹-۸۰.

  ۲۸۳۸۳

  DM10967

  کشمکش ميان رويکرد تعقلي و تعبدي به فقه جزايي: درآمدي بر سياست جنائي دولت در ايران/ مهدي خاقاني اصفهاني.- دولت پژوهي. ۱۳۹۵، سال دوم، شماره ۸، زمستان: ص ۸۱-۱۱۵.

  ۲۸۳۸۴

  DM10968

  تزاحم اخلاقي در تعامل دولت هاي ذينفع و سازمان ملل متحد مطالعه موردي: حذف نام "ائتلاف عربستان" از فهرست ناقضان حقوق کودکان/ سيدعلي محمودي.- دولت پژوهي. ۱۳۹۶، سال سوم، شماره ۹، بهار: ص ۴۵-۸۱.

  ۲۸۳۹۵

  DM10979

  نقدي بر شيوه استدلال دادگاه ها در آراء حقوقي/ محمدرضا محمدي.- راي. ۱۳۹۳، سال سوم، شماره ۸، پاييز: ص ۱۷-۴۰.

  ۲۸۳۹۶

  DM10980

  اصل برابري ورود به خدمات عمومي در پرتو آراي ديوان عدالت اداري/ محمد جلالي، فروغ حيدري.- راي. ۱۳۹۳، سال سوم، شماره ۸، پاييز: ص ۴۱-۵۹.

  ۲۸۳۹۷

  DM10981

  تعهدات ابتدايي و آثار آن (بازخواني يک راي)/ اکبر ميرزانژاد جويباري.- راي. ۱۳۹۳، سال سوم، شماره ۸، پاييز: ص ۶۱-۶۹.

  ۲۸۳۹۸

  DM10982

  صلاحيت اداره نظارت بر اماکن نيروي انتظامي در صدور پروانه کسب/ خديجه شجاعيان.- راي. ۱۳۹۳، سال سوم، شماره ۸، پاييز: ص ۷۱-۷۵.

  ۲۸۳۹۹

  DM10983

  دفاع با تمرکز بر ايرادات رابطه پايه (منشا) در روابط يدهاي بلافصل سند تجاري/ مهدي اميني.- راي. ۱۳۹۳، سال سوم، شماره ۸، پاييز: ص ۷۷-۸۴.

  ۲۸۴۰۰

  DM10984

  منسوخ يا معتبر بودن قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۵۳ (يادداشتي بر يک راي مستند به اين قانون)/ علي صابري.- راي. ۱۳۹۳، سال سوم، شماره ۸، پاييز: ص ۸۵-۸۸.

  ۲۸۴۰۱

  DM10985

  بلا توجيه بودن استناد به قاعده فقهي لاضرر براي اثبات لزوم جبران خسارات ناشي از هزينه هاي درمان صدمه بدني/ محمد عبدالصالح شاهنوش فروشاني.- راي. ۱۳۹۳، سال سوم، شماره ۸، پاييز: ص ۸۹-۹۳.

  ۲۸۴۰۲

  DM10986

  اصل ملزم بودن اداره به بيان دليل و شفاف سازي حداکثري در رويه دادگاه هاي انگلستان (ترجمه راي دعواي موسسه جراحي دندان پزشکي عليه شوراي صندوق دانشگاه)/ مترجم محسن آهنگر سماکوش.- راي. ۱۳۹۳، سال سوم، شماره ۸، پاييز: ص ۹۵-۱۱۰.

  ۲۸۴۰۳

  DM10987

  وحدت و تهافت رويه قضايي نزد ديوان عالي کشور در آيين دادرسي مدني (پاييز و زمستان ۱۳۹۱)/ بديع فتحي.- راي. ۱۳۹۳، سال سوم، شماره ۸، پاييز: ص ۱۱۱-۱۲۱.

  ۲۸۴۰۴

  DM10988

  وحدت و تهافت رويه قضايي نزد شعب ديوان عالي کشور در امور کيفري/ ابوالفضل يوسفي.- راي. ۱۳۹۳، سال سوم، شماره ۸، پاييز: ص ۱۲۳-۱۲۶.

  ۲۸۴۰۵

  DM10989

  گزارش نشست نقد راي: شمول حکم يا عدم شمول تبصره يک ماده يک قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري نسبت به جرايم در حکم کلاهبرداري (نقد راي دادگاه هاي تجديدنظر استان تهران)/ حميدرضا نجفي.- راي. ۱۳۹۳، سال سوم، شماره ۸، پاييز: ص ۱۲۷-۱۳۶.

  ۲۸۴۱۶

  DM11000

  تحليل فقهي - پزشکي سزارين انتخابي/ عباس کلانتري خليل آباد، فاطمه قدرتي، علي اکبر کريمي زارچ.- فقه پزشکي. ۱۳۹۵، سال هشتم، شماره ۲۶-2۷، بهار و تابستان: ص ۱۱-۳۵.

  ۲۸۴۱۷

  DM11001

  بررسي ماهيت جنين هاي منجمد از نظر فقهي، اخلاقي و حقوقي/ نازيلا تقوي، رضا عماني ساماني، سيدمحمد اسدي نژاد.- فقه پزشکي. ۱۳۹۵، سال هشتم، شماره ۲۶-2۷، بهار و تابستان: ص ۳۹-۶۵.

  ۲۸۴۱۸

  DM11002

  مباني فقهي و حقوقي کفايت رضايت آگاهانه از برائت در مسووليت پزشک/ نرگس يوسفي راد.- فقه پزشکي. ۱۳۹۵، سال هشتم، شماره ۲۶-2۷، بهار و تابستان: ص ۶۷-۱۰۶.

  ۲۸۴۱۹

  DM11003

  ارزش آراي قضايي مبتني بر داده هاي آزمايشگاهي نسبت به ساير ادله/ اميرحمزه سالارزايي، راضيه رعيتي حيدرآبادي، رضا عبدي.- فقه پزشکي. ۱۳۹۵، سال هشتم، شماره ۲۶-2۷، بهار و تابستان: ص ۱۰۹-۱۳۵.

  ۲۸۴۲۰

  DM11004

  بررسي فقهي حقوقي ماليت اعضاي بدن انسان/ فاطمه رجائي، سيدمصطفي محقق داماد.- فقه پزشکي. ۱۳۹۵، سال هشتم، شماره ۲۶-2۷، بهار و تابستان: ص ۱۳۷-۱۷۲.

  ۲۸۴۲۱

  DM11005

  تبيين اخلاقي ممنوعيت کالا انگاري خون و فرآورده هاي خوني از منظر فقها/ محمود عباسي ... [و ديگران].- فقه پزشکي. ۱۳۹۵، سال هشتم، شماره ۲۶-2۷، بهار و تابستان: ص ۱۹۵-۲۲۲.

  ۲۸۴۲۲

  DM11006

  شمول پذيري قاعده لاحرج نسبت به حرج هاي غيرجسماني و پيامدهاي فقهي آن/ خاطره شاهين فرد... [و ديگران].- فقه پزشکي. ۱۳۹۵، سال هشتم، شماره ۲۶-2۷، بهار و تابستان: ص ۲۲۵-۲۶۰.

  ۲۸۴۲۳

  DM11007

  مطالعه تطبيقي قاعده دررفتگي استخوان در فقه و حقوق موضوعه/ محمدحسين شاکر، حسينعلي باي.- فقه پزشکي. ۱۳۹۵، سال هشتم، شماره ۲۸-2۹، پاييز و زمستان: ص ۷-۳۸.

  ۲۸۴۲۴

  DM11008

  بررسي فقهي حکم اخرس و استفاده از حنجره مصنوعي در نماز/ محمدمهدي محب الرحمان، کاظم قاضي زاده.- فقه پزشکي. ۱۳۹۵، سال هشتم، شماره ۲۸-2۹، پاييز و زمستان: ص ۴۱-۶۱.

  ۲۸۴۲۵

  DM11009

  تحليل فقهي ـ حقوقي ارث جنين منجمد/ شمس الملوک راجي، محمود حائري، حميد رحماني منشادي.- فقه پزشکي. ۱۳۹۵، سال هشتم، شماره ۲۸-2۹، پاييز و زمستان: ص ۶۳-۱۰۱.

  ۲۸۴۲۶

  DM11010

  بررسي ميزان آگاهي زنان باردار مراجعه کننده به کلينيک زنان بيمارستان اميرالمومنين شهرستان زابل از مقررات فقهي و حقوقي سقط عمدي جنين و عوامل موثر بر آن در سال 1394/ فاطمه منصوري، اميرحمزه سالارزايي، سميه شهرکي ده سوخته.- فقه پزشکي. ۱۳۹۵، سال هشتم، شماره ۲۸-2۹، پاييز و زمستان: ص ۱۳۷-۱۵۷.

  ۲۸۴۲۷

  DM11011

  بررسي پيوند اعضاي حيوان نجس العين و مردار به انسان از نظر فقه اماميه/ يوسف  مرادي، محمدرضا کيخا، حسين خاکپور.- فقه پزشکي. ۱۳۹۵، سال هشتم، شماره ۲۸-2۹، پاييز و زمستان: ص ۱۶۱-۱۸۵.

  ۲۸۴۲۸

  DM11012

  رابطه حقوقي انسان با ژن هاي خود و تاثير آن بر امکان معامله و انتقال ژن ها به ديگران/ زهراسادات ميرهاشمي.- فقه پزشکي. ۱۳۹۵، سال هشتم، شماره ۲۸-2۹، پاييز و زمستان: ص ۱۸۹-۲۱۵.

  ۲۸۴۲۹

  DM11013

  مطالعه تطبيقي سن يائسگي در فقه مذاهب اسلامي/ سهيلا رستمي، سيده ريحانه يوسفي، زهرا تخت مينا.- فقه پزشکي. ۱۳۹۵، سال هشتم، شماره ۲۸-2۹، پاييز و زمستان: ص ۲۱۷-۲۵۰.

  ۲۸۴۳۰

  DM11014

  پروژه ژنوم انسان و چالش هاي اخلاقي و حقوقي در جوامع انساني/ علي متولي زاده اردکاني.- اخلاق زيستي. ۱۳۹۵، سال ششم، شماره 19، بهار: ۱۰۲-۱۲۴.

  ۲۸۴۳۱

  DM11015

  حق بر محيط زيست سالم در پرتو حکمراني مطلوب/ حسن خسروي.- اخلاق زيستي. ۱۳۹۵، سال ششم، شماره ۲۰، تابستان: ص ۱۲۸-۱۴۴.

  ۲۸۴۳۲

  DM11016

  برچسب گذاري محصولات اصلاح ژنتيکي؛ موضوع اختلاف نظام حقوقي اتحاديه اروپا و ايالات متحده/ محمد صالحي مازندراني، روح الله رضايي.- اخلاق زيستي. ۱۳۹۵، سال ششم، شماره ۲۰، تابستان: ص ۱۴۷-۱۶۶.

  ۲۸۴۳۳

  DM11017

  تاملي بر جلوه هاي حقوق شهروندي در آموزه هاي قرآن و نهج البلاغه/ محمود عباسي، ميثم کلهرنيا گلکار، سيدمحمدعلي صدر طباطبايي.- اخلاق زيستي. ۱۳۹۵، سال ششم، شماره ۲۱، پاييز: ص ۹-۲۲.

  ۲۸۴۳۴

  DM11018

  حقوق شهروندي در پرتو آئين هاي نوين اداري/ عليرضا جمشيدي، آرين پتفت.- اخلاق زيستي. ۱۳۹۵، سال ششم، شماره ۲۱، پاييز: ص ۲۵-۵۰.

  ۲۸۴۳۵

  DM11019

  بررسي اخلاق و حقوق شهروندي و ارتباط آن با گردشگري پايدار/ محسن شيراوند، سيده سميه حسيني.- اخلاق زيستي. ۱۳۹۵، سال ششم، شماره ۲۱، پاييز: ص ۵۳-۷۱.

  ۲۸۴۳۶

  DM11020

  گذار از شهروندي ملي به شهروندي جهاني؛ با نسبت سنجي حقوق شهروندي و اخلاق زيستي/ مرتضي اصغرنيا، محمدصادق بهشتي.- اخلاق زيستي. ۱۳۹۵، سال ششم، شماره ۲۱، پاييز: ص ۹۰-۱۱۰.

  ۲۸۴۳۷

  DM11021

  حقوق بشر و حق بهره مندي از هواي پاک/ محمود عباسي، عبدالمجيد سودمندي.- اخلاق زيستي. ۱۳۹۵، سال ششم، شماره ۲۱، پاييز: ص ۱۱۳-۱۳۴.

  ۲۸۴۳۸

  DM11022

  حق بر آزادي مطبوعات در پرتو آموزه هاي حقوق بشر/ حسن خسروي، نويد زمانه قديم، يوسف باقري حامد.- اخلاق زيستي. ۱۳۹۵، سال ششم، شماره ۲۱، پاييز: ص ۱۳۷-۱۵۶.

  ۲۸۴۳۹

  DM11023

  حق برخورداري متهم از وکيل مدافع در دادرسي مراجع کيفري؛ مظهري از حقوق شهروندي/ اعظم مهدوي پور، سيدمحمدرضا نقيبي.- اخلاق زيستي. ۱۳۹۵، سال ششم، شماره ۲۱، پاييز: ص ۱۵۸-۱۷۶.

  ۲۸۴۴۰

  DM11024

  رعايت حريم منزل، مکاتبات و مکالمات در رويه ديوان اروپايي حمايت از حقوق بشر با نگاهي به قانون آيين دادرسي کيفري ايران/ عليرضا تقي پور.- اخلاق زيستي. ۱۳۹۵، سال ششم، شماره ۲۱، پاييز: ص ۱۷۹-۱۹۹.

  ۲۸۴۴۱

  DM11025

  حقوق بشر و انجام مذاکرات نهادينه جهاني و منطقه اي، راهکار تحقق امنيت جامع/ رضا سيمبر، غلامرضا اسدالهي.- پژوهش هاي روابط بين الملل. ۱۳۹۳، دوره چهارم، شماره 14، زمستان: ص ۱۱-۳۰.

  ۲۸۴۴۲

  DM11026

  دستور موقت در داوري هاي ملي و بين المللي/ سيدمحمد اسدي نژاد طاهر گورابي، ميرحامد اسدي نژاد طاهر گورابي.- پژوهش هاي روابط بين الملل. ۱۳۹۳، دوره چهارم، شماره 14، زمستان: ص ۵۹-۸۵.

  ۲۸۴۴۳

  DM11027

  جنبه هاي حقوقي اصول حاکم بر فضاي ماوراي جو/ همايون مافي، وحيد بذار.- پژوهش هاي روابط بين الملل. ۱۳۹۳، دوره چهارم، شماره 14، زمستان: ص ۱۷۹-۲۱۴.

  ۲۸۴۴۴

  DM11028

  صلـح پايدار مبتني بر حقـوق بين الملل از منظر "هانس کلسن"/ شهرام بهمن تاجاني، سيده ندا ميرفلاح نصيري.- پژوهش هاي روابط بين الملل. ۱۳۹۴، دوره پنجم، شماره 1۵، بهار: ص ۷۱-۱۰۰.

  ۲۸۴۴۵

  DM11029

  عناصر قواعد عرفي در پرتو گزارش سال 2014 گزارشگر ويژه کميسيون حقوق بين الملل/ ستار عزيزي، علي مختاري مطلق.- پژوهش هاي روابط بين الملل. ۱۳۹۴، دوره پنجم، شماره 1۸، زمستان: ص ۱۵۷-۱۸۲.

  ۲۸۴۴۶

  DM11030

  عوامل احتمالي تجزيه حقوق بين الملل با تاکيد بر گزارش سال 2006 کميسيون حقوق بين الملل/ همايون مافي، وحيد بذار.- پژوهش هاي روابط بين الملل. ۱۳۹۴، دوره پنجم، شماره 1۸، زمستان: ص ۱۸۳-۲۰۷.

  ۲۸۴۴۷

  DM11031

  بررسي رابطه ميان استيفاي حقوق شهروندي با ميزان مشارکت سياسي مطالعه موردي: بررسي تطبيقي دو شهر اصفهان و کرمانشاه/ نجات محمدي فر، حسين مسعودنيا.- پژوهش هاي روابط بين الملل. ۱۳۹۵، دوره ششم، شماره 1۹، بهار: ص ۱۲۳-۲۴۸.

  ۲۸۴۴۸

  DM11032

  راهبرد نوين قانون گذاري در حقوق بين الملل با تاکيد بر تحول مفهوم رضايت دولت ها: بررسي موردي توافق بين المللي 2015 پاريس/ رضا موسي زاده.- پژوهش هاي روابط بين الملل. ۱۳۹۵، دوره ششم، شماره 1۹، بهار: ص ۲۴۹-۲۷۷.

  ۲۸۴۴۹

  DM11033

  حکمروائي خوب در اسناد بين المللي و تاثير آن بر مردم سالاري و حقوق بشر/ سيدمحمدصادق هاشمي شاهرودي.- پژوهش هاي روابط بين الملل. ۱۳۹۵، دوره ششم، شماره 1۹، بهار: ص ۲۸۰-۳۰۳.

  ۲۸۴۵۰

  DM11034

  تحليل سازه انگارانه تروريسم سايبري و رويکرد نظام حقوقي به آن/ حسين احمري، غلامرضا کحلکي، حامد رحيم پور اصفهاني.- پژوهش هاي روابط بين الملل. ۱۳۹۵، دوره ششم، شماره 1۹، بهار: ص ۳۰۵-۳۳۳.

  ۲۸۴۵۱

  DM11035

  ديپلماسي حقوقي و حل مساله هسته اي ايران/ علي بابايي مهر.- پژوهش هاي روابط بين الملل. ۱۳۹۵، دوره ششم، شماره ۲۰، تابستان: ص ۱۹۵-۲۲۵.

  ۲۸۴۵۲

  DM11036

  جايگاه صلح سبز در نظام آموزش عالي ايران/ امين جعفري، اصغر احمدي.- پژوهش هاي روابط بين الملل. ۱۳۹۵، دوره ششم، شماره ۲۱، پاييز: ص ۱۹۵-۲۰۸.

  ۲۸۴۵۳

  DM11037

  مقايسه اصل تناظر در داوري داخلي و بين المللي/ ابراهيم آقامحمدي، ندا بادکوبه.- پژوهش هاي روابط بين الملل. ۱۳۹۵، دوره ششم، شماره ۲۱، پاييز: ص ۲۰۹-۲۳۲.

  ۲۸۴۵۴

  DM11038

  مطالعه تطبيقي دسترسي آزاد به اطلاعات زيست محيطي در قوانين موضوعه ايران و کنوانسيون آرهوس/ محمدحسين رمضاني، باقر شاملو، سيداصغر سجادي.- پژوهش هاي روابط بين الملل. ۱۳۹۵، دوره ششم، شماره ۲۱، پاييز: ص ۲۳۳-۲۶۲.

  ۲۸۴۵۵

  DM11039

  آثار حقوقي مقر در داوري هاي تجاري بين المللي/ بهاره صديقي، سيدمرتضي نعيمي.- پژوهش هاي روابط بين الملل. ۱۳۹۵، دوره ششم، شماره ۲۱، پاييز: ص ۲۶۳-۲۹۳.

  ۲۸۴۵۶

  DM11040

  چالش هاي نظام حقوقي ايران در الحاق به معاهدات حقوق بشري از ديدگاه حقوق بين الملل/ هاجر آذري، نسرين طباطبائي حصاري.- مطالعات حقوق تطبيقي. ۱۳۹۶، دوره هشتم، شماره ۱، بهار و تابستان: ص ۱-۲۴.

  ۲۸۴۵۷

  DM11041

  قواعد و شرايط حاکم بر مطالبه خسارت تاخير تاديه در حقوق ايران و کنوانسيون بيع بين المللي کالا/ حميد ابهري، محمد فرزانگان، سميه ظهوري.- مطالعات حقوق تطبيقي. ۱۳۹۶، دوره هشتم، شماره ۱، بهار و تابستان: ص ۲۵-۴۳.

  ۲۸۴۵۸

  DM11042

  تبيين اصول و قواعد دادرسي تجاري و ارزيابي کارايي آن از منظر تحليل اقتصادي حقوق/ گودرز افتخار جهرمي، سيدعلي خراساني.- مطالعات حقوق تطبيقي. ۱۳۹۶، دوره هشتم، شماره ۱، بهار و تابستان: ص ۴۵-۶۵.

  ۲۸۴۵۹

  DM11043

  مطالعه تطبيقي حدود تبليغات تجاري خطاب به کودکان در تلويزيون/ باقر انصاري، منيژه هاشميان.- مطالعات حقوق تطبيقي. ۱۳۹۶، دوره هشتم، شماره ۱، بهار و تابستان: ص ۶۷-۸۴.

  ۲۸۴۶۰

  DM11044

  مطالعه تطبيقي اعراض در فقه و حقوق ايران و حقوق فرانسه/ رحيم پيلوار.- مطالعات حقوق تطبيقي. ۱۳۹۶، دوره هشتم، شماره ۱، بهار و تابستان: ص ۸۵-۱۰۱.

  ۲۸۴۶۱

  DM11045

  رقم سياه، چالشي فراروي آمار جنايي رسمي (با رويکردي تطبيقي بر امريکا و ايران)/ سيدمحمد حسيني، مسعود مصطفي پور.- مطالعات حقوق تطبيقي. ۱۳۹۶، دوره هشتم، شماره ۱، بهار و تابستان: ص ۱۰۳-۱۲۹.

  ۲۸۴۶۲

  DM11046

  ماهيت حقوق بازرگاني فراملي/ فرزين دهدار.- مطالعات حقوق تطبيقي. ۱۳۹۶، دوره هشتم، شماره ۱، بهار و تابستان: ص ۱۳۱-۱۵۰.

  ۲۸۴۶۳

  DM11047

  مسئوليت شرکت مادر در قبال شرکت تابعه (مطالعه تطبيقي در حقوق فرانسه، بلژيک و ايران)/ علي رضائي.- مطالعات حقوق تطبيقي. ۱۳۹۶، دوره هشتم، شماره ۱، بهار و تابستان: ص ۱۵۱-۱۷۷.

  ۲۸۴۶۴

  DM11048

  حفظ استقلال نظام بورس و اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران/ نويد رهبر.- مطالعات حقوق تطبيقي. ۱۳۹۶، دوره هشتم، شماره ۱، بهار و تابستان: ص ۱۷۹-۲۰۲.

  ۲۸۴۶۵

  DM11049

  تعدد جرم در حقوق ايران و آلمان/ سيدمحمدمهدي ساداتي.- مطالعات حقوق تطبيقي. ۱۳۹۶، دوره هشتم، شماره ۱، بهار و تابستان: ص ۲۰۳-۲۲۶.

  ۲۸۴۶۶

  DM11050

  دستور دادرسي گروهي در حقوق انگليس؛ با نگاهي به حقوق امريکا و ايران/ علي طهماسبي.- مطالعات حقوق تطبيقي. ۱۳۹۶، دوره هشتم، شماره ۱، بهار و تابستان: ص ۲۲۷-۲۴۷.

  ۲۸۴۶۷

  DM11051

  بررسي اجراي تحريم در سازمان هاي منطقه اي با تاکيد بر اتحاديه اروپا/ عبدالله عابديني، عليرضا ابراهيم گل.- مطالعات حقوق تطبيقي. ۱۳۹۶، دوره هشتم، شماره ۱، بهار و تابستان: ص ۲۴۹-۲۷۵.

  ۲۸۴۶۸

  DM11052

  سلـب تابـعيت از منظر حقوق اسـلام و نظـام بين المـللي حقـوق بشـر/ مصطفي فضائلي، موسي کرمي.- مطالعات حقوق تطبيقي. ۱۳۹۶، دوره هشتم، شماره ۱، بهار و تابستان: ص ۲۷۷-۲۹۵.

  ۲۸۴۶۹

  DM11053

  دادگاه صالح در حل و فصل اختلافات ناشي از تعهدات غيرقراردادي در حقوق ايران و اتحاديه اروپا/ همايون مافي، سيدحسن حسيني مقدم.- مطالعات حقوق تطبيقي. ۱۳۹۶، دوره هشتم، شماره ۱، بهار و تابستان: ص ۲۹۷-۳۲۲.

  ۲۸۴۷۰

  DM11054

  توصيف راي از منظر قابليت شکايت (با نگاهي تطبيقي)/ حسن محسني.- مطالعات حقوق تطبيقي. ۱۳۹۶، دوره هشتم، شماره ۱، بهار و تابستان: ص ۳۲۳-۳۴۲.

  ۲۸۴۷۱

  DM11055

  ريشه هاي شکل گيري ملت و تابعيت در روم باستان؛ از خانواده تا تابعيت، از شهروندي تا ملت/ اسداله ياوري، زهرا اژئر.- مطالعات حقوق تطبيقي. ۱۳۹۶، دوره هشتم، شماره ۱، بهار و تابستان: ص ۳۴۳-۳۶۰.

  ۲۸۴۷۲

  DM11056

  بررسي مباني تحليل اقتصادي حقوق مالکيت؛ با تاکيد بر مفهوم تاثيرات خارجي/ سيدعلي محمد يثربي، محمدعلي رضاپور آکردي.- مطالعات حقوق تطبيقي. ۱۳۹۶، دوره هشتم، شماره ۱، بهار و تابستان: ص ۳۶۱-۳۸۴.

  ۲۸۴۷۳

  DM11057

  طرح مسئوليت مدني کارفرمايان، صنعتگران و پيشه وران ناشي از عمل شاگردان کارآموز در حقوق ايران و فرانسه/ عليرضا يزدانيان.- مطالعات حقوق تطبيقي. ۱۳۹۶، دوره هشتم، شماره ۱، بهار و تابستان: ص ۳۸۵-۴۱۱.

  ۲۸۴۷۴

  DM11058

  رويکردي چند عاملي به قانون گريزي/ سميه اصغرزاده، فريبا شايگان.- دانش انتظامي. ۱۳۹۴، سال هفدهم، زمستان: ص ۱-۱۶.

  ۲۸۴۷۵

  DM11059

  بررسي تطبيقي تقصير زيان ديده در رفع مسئوليت مدني پليس/ غفور خوئيني، رضا بيرانوند.- دانش انتظامي. ۱۳۹۴، سال هفدهم، زمستان: ص ۱۴۷-۱۶۹.

  ۲۸۴۷۶

  DM11060

  راهکارهاي پيشگيري از اسيدپاشي/ زهرا عباسي گراوند، غلامرضا محمد نسل.- دانش انتظامي. ۱۳۹۵، سال هجدهم، بهار: ص ۱-۱۴.

  ۲۸۴۷۷

  DM11061

  پاسخ به جرم مشهود در سياست جنايي ايران با نگاهي به حقوق انگلستان/ ابوالحسن شاکري، مسعود قاسمي.- دانش انتظامي. ۱۳۹۵، سال هجدهم، بهار: ص ۸۳-۱۰۲.

  ۲۸۴۷۸

  DM11062

  قضازدايي پليسي در قبال اطفال و نوجوانان بزهکار؛ مطالعه تطبيقي نيوزيلند، کانادا و ايران/ حسنعلي موذن زادگان... [و ديگران].- دانش انتظامي. ۱۳۹۵، سال هجدهم، پاييز: ص ۴۱-۶۴.

  ۲۸۴۷۹

  DM11063

  جلوه هاي عدالت ترميمي در نهادهاي موجب سقوط کيفر در قانون مجازات اسلامي/ مجتبي فرهمند، حسين آقايي نيا.- دانش انتظامي. ۱۳۹۵، سال هجدهم، پاييز: ص ۶۶-۸۷.

  ۲۸۴۸۰

  DM11064

  رويکرد فعالانه در فرايند تحقيقات مقدماتي؛ مباني و جلوه ها با نگرشي تطبيقي در حقوق ايران، فرانسه و آمريکا/ نبي اله غلامي، حسنعلي موذن زادگان، الهام حيدري.- دانش انتظامي. ۱۳۹۵، سال هجدهم، زمستان: ص ۳۵-۵۱.

  ۲۸۴۸۱

  DM11065

  باز توزيع اختيارات نهادهاي کشف و تحقيق  جرم در نظام حقوقي ايران/ علي افراسيابي.- دانش انتظامي. ۱۳۹۵، سال هجدهم، زمستان: ص ۱۰۳-۱۳۳.

  ۲۸۴۸۲

  DM11066

  مسئوليت مدني پليس ناشي از ارتکاب فعل زيان بار و ترک فعل (با تاکيد بر مسئوليت پليس راهور)/ سيدمحمد هاشمي.- دانش انتظامي. ۱۳۹۶، سال نوزدهم، بهار: ص ۶۷-۱۰۱.

  ۲۸۴۸۳

  DM11067

  سياست کيفري افتراقي در قبال قاچاق کالاي سلامت محور/ علي صفاري، سيدعبدالمجيد اجتهادي.- دانش انتظامي. ۱۳۹۶، سال نوزدهم، تابستان: ص ۱-۲۵.

  ۲۸۴۸۴

  DM11068

  مطالعه حقوقي - جرم شناختي جرايم اقتصادي (با تاکيد بر راهکارهاي پيشگيري ملي و فراملي)/ مهدي مقيمي.- دانش انتظامي. ۱۳۹۶، سال نوزدهم، تابستان: ص ۶۹-۹۳.

  ۲۸۴۸۵

  DM11069

  ادله عقلايي لزوم مشورت در حکومت اسلامي با رويکردي بر سيره امام خميني (س)/ محمدجواد ارسطا، حسين شيخ الملوک.- پژوهشنامه متين. ۱۳۹۵، سال هجدهم، شماره ۷۳، زمستان: ص ۱-۱۴.

  ۲۸۴۸۶

  DM11070

  خسارت تاخير تاديه اسکناس در فقه و حقوق با رويکردي به مباني امام خميني (س)/ سيدمحمد موسوي بجنوردي، عاليه عمرانزاده.- پژوهشنامه متين. ۱۳۹۵، سال هجدهم، شماره ۷۳، زمستان: ص ۱۵-۳۴.

  ۲۸۴۸۷

  DM11071

  تمسک به دانسته هاي عرفي بشر در توسعه و فهم عناوين فقهي در مکتب فريقين با رويکردي به ديدگاه امام خميني (س)/ علي بهرامي نژاد، سيدمصطفي موسوي بجنوردي.- پژوهشنامه متين. ۱۳۹۵، سال هجدهم، شماره ۷۳، زمستان: ص ۳۵-۵۹.

  ۲۸۴۸۸

  DM11072

  بررسي مفهوم ارث و مباني تاريخي آن در نظام حقوقي اسلام با ذکر آراي امام خميني (س)/ سيدمحمد موسوي بجنوردي، رضا احمدي.- پژوهشنامه متين. ۱۳۹۶، سال نوزدهم، شماره ۷۴، بهار: ص ۱-۲۴.

  ۲۸۴۸۹

  DM11073

  بررسي تطبيقي قدرت بر تسليم ثمن و مثمن از نظر امام خميني (س) و شيخ انصاري/ عبدالجبار زرگوش نسب.- پژوهشنامه متين. ۱۳۹۶، سال نوزدهم، شماره ۷۴، بهار: ص ۲۵-۴۵.

  ۲۸۴۹۰

  DM11074

  نوآوري هاي امام خميني (س) در قاعده لاضرر و شباهت آن با سوء استفاده از حق در مسئوليت مدني/ سعيد سيدحسيني.- پژوهشنامه متين. ۱۳۹۶، سال نوزدهم، شماره ۷۴، بهار: ص ۴۷-۵۸.

  ۲۸۴۹۱

  DM11086

  آيين دادخواهي فردي نزد دادگاه آفريقايي حقوق بشر/ داريوش اشرافي، اميرحسين نوربخش، ميثم باقري مقدم قهرمانلو.- سازمان هاي بين المللي. ۱۳۹۳، سال دوم، شماره ۷، پاييز: ص ۱۶۳-۱۸۴.

  ۲۸۴۹۲

  DM11087

  آزادي عمل قضايي در صدور قرارهاي تامين کيفري/ غلامحسين الهام، مصطفي نصيري.- مجلس و راهبرد. ۱۳۹۵، سال بيست و سوم، شماره ۸۷، پاييز: ص ۱۳۷-۱۶۲.

  ۲۸۴۹۳

  DM11088

  مفهوم مقررات دست و پاگير و تبيين آثار آن بر محيط کسب و کار/ احمد مرکز مالميري.- مجلس و راهبرد. ۱۳۹۵، سال بيست و سوم، شماره ۸۷، پاييز: ص ۱۶۳-۲۰۰.

  ۲۸۴۹۴

  DM11089

  مفهوم و اوصاف قرارداد مديريت جمعي حق اختراع و تمييز آن از مفاهيم مشابه/ محمود جعفري چالشتري.- مجلس و راهبرد. ۱۳۹۵، سال بيست و سوم، شماره ۸۷، پاييز: ص ۲۳۳-۲۶۲.

  ۲۸۴۹۵

  DM11090

  تحليل ماهيت نمايندگي مجلس در نظام جمهوري اسلامي ايران/ محمدرسول آهنگران، محمدجعفر صادق پور، عليرضا ميربد.- مجلس و راهبرد. ۱۳۹۵، سال بيست و سوم، شماره ۸۷، پاييز: ص ۲۹۵-۳۲۱.

  ۲۸۴۹۶

  DM11091

  نقد سياست کيفري ايران در قبال جرائم زيست محيطي/ حسن پوربافراني، مرضيه همتي.- مجلس و راهبرد. ۱۳۹۵، سال بيست و سوم، شماره ۸۷، پاييز: ص ۳۴۹-۳۷۳.

  ۲۸۴۹۷

  DM11092

  قانونگذاري خوب در رويه قضايي: نگاهي به آراي ديوان عالي آمريکا، شوراي قانون اساسي فرانسه و دادگاه هاي اروپايي/ آزاده عبداله زاده شهر بابکي.- مجلس و راهبرد. ۱۳۹۵، سال بيست و سوم، شماره ۸۸، زمستان: ص ۱۷۵-۱۹۵.

  ۲۸۴۹۸

  DM11093

  مقايسه تطبيقي قوانين حمايت از حريم خصوصي اطلاعاتي در ايران و کشورهاي منتخب/ محمدتقي تقوي فرد... [و ديگران].- مجلس و راهبرد. ۱۳۹۶، سال بيست و چهارم، شماره 89، بهار: ص ۳۰۱-۳۳۳.

  ۲۸۴۹۹

  DM11094

  بررسي نظري و تطبيقي مجلس دوم قانونگذاري/ محمدحسين زارعي، محمد اسدي نژاد جمالي.- مجلس و راهبرد. ۱۳۹۶، سال بيست و چهارم، شماره ۹۰، تابستان: ص ۵-۳۳.

  ۲۸۵۰۰

  DM11095

  روش شناسي ضمانت اجراي مطلوب قرارداد در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران/ سيدصادق موسوي، مهدي مولايي.- مجلس و راهبرد. ۱۳۹۶، سال بيست و چهارم، شماره ۹۰، تابستان: ص ۲۰۷-۲۳۶.

  ۲۸۵۰۱

  DM11096

  بررسي تطبيقي مقررات ماهوي کنترل ادغام از منظر حقوق رقابت در نظام هاي حقوقي اتحاديه اروپا و ايران/ احمد حکيم جوادي، محمدرضا پاسبان.- مجلس و راهبرد. ۱۳۹۶، سال بيست و چهارم، شماره ۹۰، تابستان: ص ۲۷۱-۳۰۸.

  ۲۸۵۱۸

  DM11097

  چالش هاي فقهي - حقوقي تصدي مناصب انتظامي توسط زنان در جمهوري اسلامي ايران/ فريبا شايگان، نرگس مباشر مقدم، فاطمه محمد قلي ها.- پليس زن. ۱۳۹۳، سال هشتم، شماره ۲۱، پاييز و زمستان: ص ۱۵-۳۱.

  ۲۸۵۱۹

  DM11098

  بررسي نقش پليس در پيشگيري انتظامي از خشونت خانگي/ محمد قادري نيا، محمد باهو، مجيد نعيم ياوري.- پليس زن. ۱۳۹۳، سال هشتم، شماره ۲۱، پاييز و زمستان: ص ۳۲-۴۶.

  ۲۸۵۲۰

  DM11099

  شناسايي ضابطين قضايي متناسب با خانواده/ فاطمه شريفي، عطيه سادات صفوي.- پليس زن. ۱۳۹۳، سال هشتم، شماره ۲۱، پاييز و زمستان: ص ۴۷-۵۹.

  ۲۸۵۲۱

  DM11100

  پاسخ هاي پليس به خشونت عليه بانوان در محيط هاي اجتماعي (مطالعه تطبيقي سياست جنايي ايران و کانادا)/ علي افراسيابي، ليلا سجادي.- پليس زن. ۱۳۹۳، سال هشتم، شماره ۲۱، پاييز و زمستان: ص ۶۰-۷۷.

  ۲۸۵۲۲

  DM11101

  آثار نقض وفاداري زوجين در خانواده و ضمانت اجراي حقوقي و کيفري آن/ فرسيما خامسي پور... [و ديگران].- پليس زن. ۱۳۹۴، سال نهم، شماره ۲۳، پاييز و زمستان: ص ۳۰-۵۲.

  ۲۸۵۲۳

  DM11102

  نوآوري هاي قانون حمايت از خانواده (مصوب 1391) در ارتباط با حمايت از زوجه و پيشگيري از آثار سوء طلاق بر زنان/ سيدمحمد هاشمي، زهره شيباني.- پليس زن. ۱۳۹۵، سال دهم، شماره ۲۴، بهار و تابستان: ص ۲۷-۴۸.

  ۲۸۵۲۴

  DM11103

  ضرورت ايجاد پليس زن در يگان ويژه پاسداران ناجا جهت پيشگيري از بزه ديدگي زنان/ اکبر وروايي، رسول بهرامي پور، مصطفي عزيزي ارشد.- پليس زن. ۱۳۹۵، سال دهم، شماره 25، پاييز و زمستان: ص ۴۶-۵۵.

  ۲۸۵۲۵

  DM11104

  بررسي فقهي نقش قبض در تصرفات زوجه در مهر/ سيف اله احدي، محمدتقي فخلعي، محمدحسن حائري.- مطالعات زن و خانواده. ۱۳۹۴، دوره سوم، شماره 1، بهار و تابستان: ص ۷-۳۵.

  ۲۸۵۲۶

  DM11105

  بررسي قوانين و سياست هاي حمايت از خانواده در دوران پس از انقلاب اسلامي ايران/ سيدحسن حسيني، مينا عزيزي.- مطالعات زن و خانواده. ۱۳۹۵، دوره چهارم، شماره 1، بهار و تابستان: ص ۷-۳۴.

  ۲۸۵۲۷

  DM11106

  درخواست اجرت بر حضانت از نگاه فقه اسلامي/ علي اکبر ايزدي فرد... [و ديگران].- مطالعات زن و خانواده. ۱۳۹۵، دوره چهارم، شماره 1، بهار و تابستان: ص ۳۵-۶۲.

  ۲۸۵۲۸

  DM11107

  سالاري زن از مجموعه هزار قضاوت/ زهرا حسيني، مهشيد ميرفخرايي.- مطالعات زن و خانواده. ۱۳۹۵، دوره چهارم، شماره 2، پاييز و زمستان: ص ۵۷-۷۶.

  ۲۸۵۵۷

  DM11136

  مطالعه فقهي - حقوقي اصول سياست خارجي دولت اسلامي بررسي تطبيقي در جمهوري اسلامي ايران/ محسن اسماعيلي، سيدمحمدمهدي غمامي.- حکومت اسلامي. ۱۳۸۹، سال پانزدهم، شماره 4، زمستان.

  ۲۸۵۵۸

  DM11137

  بررسي مقايسه اي رويکرد حکومت اسلامي و نظام غربي به حقوق اجتماعي/ ابراهيم موسي زاده، فهيم مصطفي زاده.- حکومت اسلامي. ۱۳۸۹، سال پانزدهم، شماره 4، زمستان: ص ۲۷-۵۸.

  ۲۸۵۵۹

  DM11138

  کنترل قدرت در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران/ مرتضي الياسي.- حکومت اسلامي. ۱۳۹۰، سال شانزدهم، شماره 1، بهار: ص ۱۴۱-۱۶۸.

  ۲۸۵۶۰

  DM11139

  مباني فقهي و اصولي مجمع تشخيص مصلحت نظام/ محمد رحماني.- حکومت اسلامي. ۱۳۹۰، سال شانزدهم، شماره 1، بهار: ص ۱۶۹-۱۹۰.

  ۲۸۵۶۱

  DM11140

  تحليلي بر نظارت بر قوانين و مقررات در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران/ ابوالفضل درويشوند، سيدمحمدهادي راجي.- حکومت اسلامي. ۱۳۹۰، سال شانزدهم، شماره 3، پاييز (پياپي ۶۱): ص ۱۰۳-۱۳۲.

  ۲۸۵۶۲

  DM11141

  بررسي حقوق انسان از دو ديدگاه غرب و اسلام (رابطه حق و تکليف در انديشه حقوقي اسلام)/ ابراهيم موسي زاده.- حکومت اسلامي. ۱۳۹۰، سال شانزدهم، شماره 4، زمستان (پياپي ۶۲): ص ۳۴-۵۰.

  ۲۸۵۶۳

  DM11142

  حکم حکومتي در قانون اساسي و جايگاه آن در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران/ محسن ملک افضلي اردکاني.- حکومت اسلامي. ۱۳۹۰، سال شانزدهم، شماره 4 (پياپي ۶۲): ص ۵۲-۷۴.

  ۲۸۵۶۴

  DM11143

  حقوق بشر در پرتو مشروعيت الهي حکومت اسلامي/ قاسم شبان نيا.- حکومت اسلامي. ۱۳۹۰، سال شانزدهم، شماره 4 (پياپي ۶۲): ص ۱۰۴-۱۲۸.

  ۲۸۵۶۵

  DM11144

  حاکميت قانون و احکام حکومتي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران/ مسعود راعي، فرامرز عطريان.- حکومت اسلامي. ۱۳۹۱، سال هفدهم، شماره 1 (پياپي ۶۳): ص ۱۲۴-۱۴۱.

  ۲۸۵۶۶

  DM11145

  رئيس جمهور و مسووليت اجراي قانون اساسي در جمهوري اسلامي ايران/ فريد محسني، حسين عبداللهي.- حکومت اسلامي. ۱۳۹۱، سال هفدهم، شماره 2، تابستان (پياپي ۶۴): ص ۱۱۷-۱۴۶.

  ۲۸۵۶۷

  DM11146

  حکومت اصل چهارم قانون اساسي بر عموم و اطلاق ساير اصول، قوانين و مقررات/ خيرالله پروين، حميد افکار سرند، ميثم درويش متولي.- حکومت اسلامي. ۱۳۹۱، سال هفدهم، شماره 4، زمستان (پياپي ۶۶): ص ۱۰۹-۱۳۲.

  ۲۸۵۶۸

  DM11147

  محدوديت هاي مجلس شوراي اسلامي در قانونگذاري (موضوع اصل 71 قانون اساسي)/ سيدابراهيم حسيني.- حکومت اسلامي. ۱۳۹۱، سال هفدهم، شماره 4، زمستان (پياپي ۶۶): ص ۱۶۳-۱۹۴.

  ۲۸۵۶۹

  DM11148

  ولايت فقيه و قانون گرايي/ حبيب الله شعباني موثقي.- حکومت اسلامي. ۱۳۹۲، سال هجدهم، شماره 1، بهار (پياپي ۶۷): ص ۵-۳۲.

  ۲۸۵۷۰

  DM11149

  ماخذ شريعت ناظر در نظام تقنيني جمهوري اسلامي ايران/ خيرالله پروين، ميثم درويش متولي.- حکومت اسلامي. ۱۳۹۲، سال هجدهم، شماره 1، بهار (پياپي ۶۷): ص ۱۱۵-۱۳۶.

  ۲۸۵۷۱

  DM11150

  حقوق و تکاليف شهروندان غير مسلمان در جامعه اسلامي/ مهدي عزيزان.- حکومت اسلامي. ۱۳۹۲، سال هجدهم، شماره 1، بهار (پياپي ۶۷): ص ۱۶۳-۱۸۹.

  ۲۸۵۷۲

  DM11151

  اصل "حاکميت قانون" در نظام قضايي ايران/ فريد محسني، علي اصغر فرج پور اصل مرندي.- حکومت اسلامي. ۱۳۹۲، سال هجدهم، شماره 2، تابستان (پياپي ۶۸): ص ۹۱-۱۱۸.

  ۲۸۵۷۳

  DM11152

  بررسي شرط تقوا و عدالت مقامات حکومتي در فقه اماميه و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران/ محسن ملک افضلي اردکاني، عبدالله اميدي فرد، فاطمه تنها.- حکومت اسلامي. ۱۳۹۲، سال هجدهم، شماره 2، تابستان (پياپي ۶۸): ص ۱۱۹-۱۴۴.

  ۲۸۵۷۴

  DM11153

  مناسبات فقه و سياست از منظر سه ديدگاه وکالت، نظارت و ولايت فقيه با تاکيد بر دوره معاصر/ احمد رهدار، علي فقيهي.- حکومت اسلامي. ۱۳۹۲، سال هجدهم، شماره 3، پاييز (پياپي ۶۹): ص ۵-۳۰.

  ۲۸۵۷۵

  DM11154

  حکم حکومتي در حوزه قضاء/ سيدعبدالصالح موسوي.- حکومت اسلامي. ۱۳۹۲، سال هجدهم، شماره 4، زمستان (پياپي ۷۰): ص ۳۱-۶۲.

  ۲۸۵۷۶

  DM11155

  دسترسي به مناصب حاکميتي در حکومت اسلامي محدوديت ها و الزامات "مطالعه موردي جمهوري اسلامي ايران"/ سيدمحمدمهدي غمامي، عباس ماجدي.- حکومت اسلامي. ۱۳۹۲، سال هجدهم، شماره 4، زمستان (پياپي ۷۰): ص ۶۳-۹۲.

  ۲۸۵۷۷

  DM11156

  تاملي بر حق راي در پرتو حقوق اسلامي/ علي محمد فلاح زاده، حسين عزيزي.- حکومت اسلامي. ۱۳۹۲، سال هجدهم، شماره 4، زمستان (پياپي ۷۰): ص ۱۲۱-۱۴۶.

  ۲۸۵۷۸

  DM11157

  ماهيت نمايندگي از منظر فقه سياسي و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران/ محسن ملک افضلي اردکاني، محسن طاهري، حسين ده نويي.- حکومت اسلامي. ۱۳۹۳، سال نوزدهم، شماره 1، بهار (پياپي ۷۱): ص ۳۳-۵۶.

  ۲۸۵۷۹

  DM11158

  اوصاف حقوق بشر در نظام حقوقي اسلام/ محمدرضا باقرزاده.- حکومت اسلامي. ۱۳۹۳، سال نوزدهم، شماره 1، بهار (پياپي ۷۱): ص ۵۷-۸۶.

  ۲۸۵۸۰

  DM11159

  ماهيت نمايندگي مجلس در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران/ عباس کعبي، سجاد حکيمي.- حکومت اسلامي. ۱۳۹۳، سال نوزدهم، شماره 2، تابستان (پياپي ۷۲): ص ۱۲۳-۱۴۴.

  ۲۸۵۸۱

  DM11160

  ماهيت فقهي و حقوقي انتخاب رهبر توسط مجلس خبرگان/ محسن ولايتي.- حکومت اسلامي. ۱۳۹۳، سال نوزدهم، شماره 2، تابستان (پياپي ۷۲): ص ۱۷۱-۱۹۷.

  ۲۸۵۸۲

  DM11161

  مباني کلامي قانونگذاري و آثار فقهي و حقوقي آن در حکومت اسلامي (مبتني بر آراي برخي از علماي معاصر)/ حسين اميني پزوه، عباس کعبي.- حکومت اسلامي. ۱۳۹۳، سال نوزدهم، شماره 4، زمستان (پياپي ۷۴): ص ۵-۳۰.

  ۲۸۵۸۳

  DM11162

  نقش و جايگاه ولي فقيه در انتخاب و انتصاب کارگزاران نظام اسلامي در فقه سياسي و حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران/ محسن ملک افضلي اردکاني، عباس سليماني.- حکومت اسلامي. ۱۳۹۳، سال نوزدهم، شماره 4، زمستان (پياپي ۷۴): ص ۳۱-۵۶.

  ۲۸۵۸۴

  DM11163

  مفهوم شناسي "مصلحت" و جايگاه آن در حقوق خانواده/ سيدحسين هاشمي.- حکومت اسلامي. ۱۳۹۴، سال بيستم، شماره 1، بهار (پياپي ۷۵): ص ۱۲۷-۱۵۴.

  ۲۸۵۸۵

  DM11164

  معناشناسي واژه "حاکم" در اصل چهارم قانون اساسي/ محسن اسماعيلي، رضا رشيدي.- حکومت اسلامي. ۱۳۹۴، سال بيستم، شماره 1، بهار (پياپي ۷۵): ص ۱۵۵-۱۷۲.

  ۲۸۵۸۶

  DM11165

  محدوده قاعده "لاضرر" در قانونگذاري "تبيين ديدگاه امام خميني و شهيد صدر"/ فريبا علاسوند.- حکومت اسلامي. ۱۳۹۴، سال بيستم، شماره 2، تابستان (پياپي ۷۶): ص ۵۳-۷۴.

  ۲۸۵۸۷

  DM11166

  بررسي تحليلي اصل چهارم قانون اساسي با نگاهي به قوانين اساسي عراق و افغانستان/ سيدبهزاد لساني.- حکومت اسلامي. ۱۳۹۴، سال بيستم، شماره 2، تابستان (پياپي ۷۶): ص ۱۰۳-۱۲۶.

  ۲۸۵۸۸

  DM11167

  نظام واره حقوق عمومي در فقه سياسي جمهوري اسلامي ايران/ ابراهيم موسي زاده.- حکومت اسلامي. ۱۳۹۴، سال بيستم، شماره 3، پاييز (پياپي ۷۷): ص ۴۹-۷۰.

  ۲۸۵۸۹

  DM11168

  اصل 113 و مسووليت اجراي قانون اساسي/ عليرضا زمزم.- حکومت اسلامي. ۱۳۹۴، سال بيستم، شماره 4، زمستان (پياپي ۷۸): ص ۸۷-۱۱۲.

  ۲۸۵۹۰

  DM11169

  سازوکار فقهي و قانوني مهار و کنترل قواي حکومتي در نظريه "ولايت مطلقه فقيه"/ مرتضي علويان، فرزاد حسيني.- حکومت اسلامي. ۱۳۹۵، سال بيست و يکم، شماره 2، تابستان (پياپي ۸۰): ص ۵-۲۸.

  ۲۸۵۹۱

  DM11170

  رويکرد امام خميني در قاعده "الخراج بالضمان" و کارکرد آن در اثبات مسئوليت مدني دولت/ اصغر زيرک باروقي.- حکومت اسلامي. ۱۳۹۵، سال بيست و يکم، شماره 2، تابستان (پياپي ۸۰): ص ۱۳۹-۱۵۸.

  ۲۸۵۹۲

  DM11171

  معيارهاي ارزيابي مصلحت کودک در فقه اماميه، حقوق ايران و کنوانسيون حقوق کودک/ محمدباقر پارساپور، سوسن نوربخش.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ۱۳۹۴، سال دوم، شماره ۳، پاييز: ص ۱-۲۸.

  ۲۸۵۹۳

  DM11172

  نقش منطقه گرايي در حفظ صلح و امنيت منطقه اي: با تاکيد بر نقش سازمان همکاري اسلامي در منطقه خاورميانه/ سيده لطيفه حسيني.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ۱۳۹۴، سال دوم، شماره ۳، پاييز: ص ۲۹-۵۰.

  ۲۸۵۹۴

  DM11173

  ضرورت فقهي طرح منطقه اي عاري از سلاح هسته اي: ممنوعيت سلاح هسته اي از منظر حقوق بين الملل و اسلام/ سعيد داودي ليموني، عليرضا داودي ليموني.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ۱۳۹۴، سال دوم، شماره ۳، پاييز: ص ۵۱-۷۲.

  ۲۸۵۹۵

  DM11174

  مباني و آثار تعويق صدور حکم مجازات در نظام هاي کيفري ايران و فرانسه/ عادل ساريخاني.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ۱۳۹۴، سال دوم، شماره ۳، پاييز: ص ۷۳-۹۶.

  ۲۸۵۹۶

  DM11175

  مباني مالکيت فضا و قرار در نظام حقوقي اسلام و غرب/ محمد صالحي مازندراني، جمشيد ميرزايي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ۱۳۹۴، سال دوم، شماره ۳، پاييز: ص ۹۷-۱۱۸.

  ۲۸۵۹۷

  DM11176

  رويکرد کشورهاي اسلامي حاشيه خليج فارس به موازين بين المللي حقوق خانواده/ محيا صفاري نيا.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ۱۳۹۴، سال دوم، شماره ۳، پاييز: ص ۱۱۹-۱۳۸.

  ۲۸۵۹۸

  DM11177

  حق داشتن وکيل در اسلام و حقوق بين المللي بشر با تاکيد بر مرحله تحقيقات مقدماتي/ مصطفي فضائلي، ابراهيم ملاکه.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ۱۳۹۴، سال دوم، شماره ۳، پاييز: ص ۱۳۹-۱۶۸.

  ۲۸۵۹۹

  DM11178

  مطالعه تطبيقي ارتباط مفهومي و کاربردي الفاظ متعدد در داوري هاي دوستانه و کدخدامنشانه/ فاطمه حميديان، مرتضي شهبازي نيا، فيض الله جعفري.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ۱۳۹۶، دوره بيست و يکم، شماره ۱، بهار: ص ۱-۲۶.

  ۲۸۶۰۰

  DM11179

  نظريه پيش بيني نقض قرارداد و منطق حل معضل ناشي از آن در فقه اماميه/ احمد ديلمي.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ۱۳۹۶، دوره بيست و يکم، شماره ۱، بهار: ص ۲۷-۵۲.

  ۲۸۶۰۱

  DM11180

  بررسي ماموريت شوراي امنيت در اعمال دکترين مسووليت حمايت/ فرزانه سيف زاده ... [و ديگران].- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ۱۳۹۶، دوره بيست و يکم، شماره ۱، بهار: ص ۵۳-۷۹.

  ۲۸۶۰۲

  DM11181

  پيامدهاي تعيين کيفر در جرائم مواد مخدر بر پايه کميت مواد در نظام تقنيني ايران و ايالات متحده آمريکا/ آزاده صادقي ...[و ديگران].- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ۱۳۹۶، دوره بيست و يکم، شماره ۱، بهار: ص ۸۱-۱۰۳.

  ۲۸۶۰۳

  DM11182

  بررسي روابط ميان طرفين اصلي قرارداد فورفيتينگ با الهام از مجموعه قواعد متحدالشکل فورفيتينگ و کنوانسيون سازمان ملل متحد درباره واگذاري مطالبات/ ابراهيم عبدي پور، زهره افشار قوچاني.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ۱۳۹۶، دوره بيست و يکم، شماره ۱، بهار: ص ۱۰۵-۱۲۹.

  ۲۸۶۰۴

  DM11183

  بررسي جايگاه حقوقي مقررات نرم تجاري بين المللي/ جليل قنواتي، مهدي عباسي وفايي.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ۱۳۹۶، دوره بيست و يکم، شماره ۱، بهار: ص ۱۳۱-۱۴۸.

  ۲۸۶۰۵

  DM11184

  ارزيابي اعمال صلاحيت جزايي ايران و ديوان کيفري بين المللي نسبت به جنايات ارتکابي داعش در سوريه و عراق/ مهدي مومني.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ۱۳۹۶، دوره بيست و يکم، شماره ۱، بهار: ص ۱۴۹-۱۷۶.  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
360585204
اکنون :
10