جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 220000
  تاریخ انتشار : 1 مهر 1396 15:17
  تعداد بازدید : 933

  مقالات فارسی چاپی و الکترونیک شهریور ماه 96

  مقالات فارسی چاپی و الکترونیک شهریور ماه 96


  رکورد

  شماره مقاله

  عنوان - پديدآور - مأخذ

  ۲۸۶۰۶

  DM11185

  تعيين قانون حاکم در دعاوي نقض کپي رايت در محيط اينترنتي/ نصرالله ابراهيمي، شادي کسنوي.- مطالعات حقوق خصوصي. ۱۳۹۶، دوره چهل و هفتم، شماره 2، تابستان: ص ۱۷۳-۱۹۱.

  ۲۸۶۰۷

  DM11186

  نقش عرف به منزله منبع حقوق/ علي اسلامي پناه.- مطالعات حقوق خصوصي. ۱۳۹۶، دوره چهل و هفتم، شماره 2، تابستان: ص ۱۹۳-۲۱۱.

  ۲۸۶۰۸

  DM11187

  بيان موجزي از دلايل ضرورت تعيين سن رشد/ محمدعلي انصاري پور.- مطالعات حقوق خصوصي. ۱۳۹۶، دوره چهل و هفتم، شماره 2، تابستان: ص ۲۱۳-۲۳۰.

  ۲۸۶۰۹

  DM11188

  تاثير ورشکستگي شرکت هاي مادر و تابعه بر يکديگر با تدقيق در روابط و مسئوليت متقابل آنها/ لعيا جنيدي، حسن اسکندري، بهزاد فرجام.- مطالعات حقوق خصوصي. ۱۳۹۶، دوره چهل و هفتم، شماره 2، تابستان: ص ۲۳۱-۲۴۹.

  ۲۸۶۱۰

  DM11189

  نقش تهاتر بر سقوط حق مطالبه و وصول وجه ضمانت نامه هاي بانکي/ مجيد سربازيان، سيدرضا هاشمي.- مطالعات حقوق خصوصي. ۱۳۹۶، دوره چهل و هفتم، شماره 2، تابستان: ص ۲۵۱-۲۶۷.

  ۲۸۶۱۱

  DM11190

  تحليل مفهومي داوري بر مبناي انصاف و نهادهاي مرتبط/ مرتضي شهبازي نيا، فيض الله جعفري، فاطمه حميديان.- مطالعات حقوق خصوصي. ۱۳۹۶، دوره چهل و هفتم، شماره 2، تابستان: ص ۲۶۹-۲۸۷.

  ۲۸۶۱۲

  DM11191

  نقش "ثبت" در فرايند انتقال حقوق مالکيت صنعتي: تحليل سيستم هاي ثبت انتقال حقوق مالکيت صنعتي در دنيا/ نسرين طباطبائي حصاري.- مطالعات حقوق خصوصي. ۱۳۹۶، دوره چهل و هفتم، شماره 2، تابستان: ص ۲۸۹-۳۰۸.

  ۲۸۶۱۳

  DM11192

  گفتاري در نقد و بررسي نظريه حقوقي "عمل به ظاهر"/ احسان لطفي.- مطالعات حقوق خصوصي. ۱۳۹۶، دوره چهل و هفتم، شماره 2، تابستان: ص ۳۰۹-۳۲۳.

  ۲۸۶۱۴

  DM11193

  بازرگان متوقف و اعمال متقلبانه/ عليرضا محمدزاده وادقاني، محمدمعين امير مجاهدي.- مطالعات حقوق خصوصي. ۱۳۹۶، دوره چهل و هفتم، شماره 2، تابستان: ص ۳۲۵-۳۴۳.

  ۲۸۶۱۵

  DM11194

  خصوصي سازي مسئوليت در جبران خسارات زيست محيطي؛ گذار از مسئوليت بين المللي دولت به مسئوليت متصديان خصوصي فعاليت هاي خطرناک/ علي مشهدي، عطيه شاه حسيني.- مطالعات حقوق خصوصي. ۱۳۹۶، دوره چهل و هفتم، شماره 2، تابستان: ص ۳۴۵-۳۶۲.

  ۲۸۶۱۶

  DM11195

  مسئوليت مدني ناشي از ورود زيان بدني به متوفا/ خديجه مظفري، عباس ميرشکاري.- مطالعات حقوق خصوصي. ۱۳۹۶، دوره چهل و هفتم، شماره 2، تابستان: ص ۳۶۳-۳۷۸.

  ۲۸۶۱۷

  DM11196

  طرح قاعده مسئوليت مدني ناشي از اشيا در حقوق ايران و فرانسه/ عليرضا يزدانيان.- مطالعات حقوق خصوصي. ۱۳۹۶، دوره چهل و هفتم، شماره 2، تابستان: ص ۳۷۹-۳۹۷.

  ۲۸۶۱۸

  DM11197

  نظريه عمومي ديون در حقوق اسلام و مقايسه آن با حقوق غرب/ نصراله جعفري خسروآبادي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ۱۳۹۴، سال دوم، شماره 4، زمستان: ص ۱-۱۸.

  ۲۸۶۱۹

  DM11198

  به کارگيري سلاح هاي نامتعارف از منظر حقوق بين الملل کيفري و اسلام/ ابوالفتح خالقي، نعمت الله نبوي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ۱۳۹۴، سال دوم، شماره 4، زمستان: ص ۱۹-۴۲.

  ۲۸۶۲۰

  DM11199

  مبناي مسووليت مدني توليدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات؛ مطالعه تطبيقي در حقوق ايران، اسلام، امريکا و اتحاديه اروپا/ سيدحسين صفايي، هادي شعباني کندسري.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ۱۳۹۴، سال دوم، شماره 4، زمستان: ص ۴۳-۶۶.

  ۲۸۶۲۱

  DM11200

  بررسي تطبيقي مباني التزام به عقد با تاکيد بر نظريه اعتماد/ ابراهيم عبدي پور فرد، عبدالرضا پرهيزگار.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ۱۳۹۴، سال دوم، شماره 4، زمستان: ص ۶۷-۹۲.

  ۲۸۶۲۲

  DM11201

  تاثير انديشه هاي حقوقي بر شکل گيري قانون اساسي در حقوق اسلام و غرب با تاکيد بر انديشه شهيد بهشتي/ علي مشهدي، آيت اله جليلي مراد.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ۱۳۹۴، سال دوم، شماره 4، زمستان: ص ۹۳-۱۱۶.

  ۲۸۶۲۳

  DM11202

  شريعت اسلامي و قانون حاکم بر قراردادهاي تجاري: تراژدي حقوقي يا تعامل نظام هاي حقوقي/ سيدمصطفي ميرمحمدي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ۱۳۹۴، سال دوم، شماره 4، زمستان: ص ۱۱۷-۱۴۲.

  ۲۸۶۲۴

  DM11203

  مسووليت مدني قراردادي ناشي از عمل غير در حقوق ايران، فرانسه و حقوق اسلامي/ عليرضا يزدانيان.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ۱۳۹۴، سال دوم، شماره 4، زمستان: ص ۱۴۳-۱۶۲.

  ۲۸۶۳۲

  DM11204

  بررسي مسووليت کيفري مبتلايان به اختلال شخصيت مرزي در نظام حقوقي ايران/ شيما جعفرمحمدي، مهرزاد کياني.- تحقيقات حقوقي آزاد. ۱۳۹۴، سال هشتم، شماره 29، پاييز: ص ۱-۲۳.

  ۲۸۶۳۳

  DM11205

  موافقت نامه قواعد مبدا سازمان جهاني تجارت/ توکل حبيب زاده، مهين خيري.- تحقيقات حقوقي آزاد. ۱۳۹۴، سال هشتم، شماره 29، پاييز: ص ۲۵-۵۵.

  ۲۸۶۳۴

  DM11206

  تکاليف محافظين راه ها و مسئوليت مدني ناشي از آن/ مصطفي سليماني بابادي، محمدرضا پيرهادي.- تحقيقات حقوقي آزاد. ۱۳۹۴، سال هشتم، شماره 29، پاييز: ص ۵۷-۱۰۳.

  ۲۸۶۳۵

  DM11207

  مسئوليت مدني قاضي در جريان توقيف اموال/ جليل مالکي، حميد بذرپاچ.- تحقيقات حقوقي آزاد. ۱۳۹۴، سال هشتم، شماره 29، پاييز: ص ۱۰۵-۱۳۶.

  ۲۸۶۳۶

  DM11208

  عدالت در نظام کيفري اسلام/ مجيد متين راسخ.- تحقيقات حقوقي آزاد. ۱۳۹۴، سال هشتم، شماره 29، پاييز: ص ۱۳۷-۱۶۶.

  ۲۸۶۳۷

  DM11209

  سياست جنايي ايران در قبال بزهکاري افراد ترانس سکشوال/ ندا نيازمند، علي نجفي توانا.- تحقيقات حقوقي آزاد. ۱۳۹۴، سال هشتم، شماره 29، پاييز: ص ۱۶۷-۱۹۴.

  ۲۸۶۳۸

  DM11210

  وضعيت قرارداد معارض با تعهد منفي حقوقي.- تحقيقات حقوقي آزاد. ۱۳۹۴، سال هشتم، شماره ۳۰، زمستان: ص ۶۵-۱۰۲.

  ۲۸۶۳۹

  DM11211

  معاذير رافع وصف متخلفانه اعمال متخلفانه سازمان هاي بين المللي در پرتو طرح کميسيون حقوق بين الملل/ محمدرضا نيازي، ليلا رئيسي، مسعود راعي.- تحقيقات حقوقي آزاد. ۱۳۹۴، سال هشتم، شماره ۳۰، زمستان: ص ۱۴۵-۱۶۶.

  ۲۸۶۴۰

  DM11212

  فرهنگ و ظرفيت جنايي/ اکبر وروايي، آراس غفاريان.- تحقيقات حقوقي آزاد. ۱۳۹۴، سال هشتم، شماره ۳۰، زمستان: ص ۱۶۷-۱۹۱.

  ۲۸۶۴۱

  DM11213

  حل تعارض قوانين در قانون حاکم بر داوري تجاري بين المللي/ بهشيد ارفع نيا، سميه قاسمي.- تحقيقات حقوقي آزاد. ۱۳۹۵، سال نهم، شماره 31، تابستان: ص ۱-۲۵.

  ۲۸۶۴۲

  DM11214

  تحولات مسئوليت مدني پزشک در قانون جديد مجازات اسلامي (با تاکيد بر نقش زيان ديده)/ محمد بهمني، جواد علم باز.- تحقيقات حقوقي آزاد. ۱۳۹۵، سال نهم، شماره 31، تابستان: ص ۲۸-۵۳.

  ۲۸۶۴۳

  DM11215

  تاثير ديوان هاي کيفري بين المللي بر تعريف جرم نسل زدايي/ پويان بيگلري، ليلا رئيسي، محمود جلالي.- تحقيقات حقوقي آزاد. ۱۳۹۵، سال نهم، شماره 31، تابستان: ص ۵۶-۷۵.

  ۲۸۶۴۴

  DM11216

  التزام به تدوين منشورهاي اخلاقي و اداري براي پيش گيري از فساد مالي   اداري با الحاق ايران به کنوانسيون مريدا/ عباس تدين، ميثم شيخ طليمي.- تحقيقات حقوقي آزاد. ۱۳۹۵، سال نهم، شماره 31، تابستان: ص ۸۱-۱۰۲.

  ۲۸۶۴۵

  DM11217

  شيوه هاي جديد باروري و اماره فراش، مطالعه تطبيقي در سيستم حقوقي ايران، مصر و انگليس/ مهشيدسادات طبايي.- تحقيقات حقوقي آزاد. ۱۳۹۵، سال نهم، شماره 31، تابستان: ص ۱۰۳-۱۵۲.

  ۲۸۶۴۶

  DM11218

  مسئوليت هاي مدني داور/ الناز عباسيان، بختيار عباسلو.- تحقيقات حقوقي آزاد. ۱۳۹۵، سال نهم، شماره 31، تابستان: ص ۱۵۳-۱۸۱.

  ۲۸۶۴۷

   

  حمايت از قربانيان تروريسم در پرتو روند انساني شدن حقوق بين الملل/ حسين شريفي طرازکوهي، فاطمه فتح پور.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ۱۳۹۶، سال پنجم، شماره ۹، بهار - تابستان: ص ۵-۴۸.

  ۲۸۶۴۸

   

  بررسي فرضيه نسل زدايي ازيدي هاي عراق توسط داعش/ مرتضي جوانمردي صاحب، محمدباقر رستگار مهجن آبادي.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ۱۳۹۶، سال پنجم، شماره ۹، بهار - تابستان: ص ۴۹-۸۶.

  ۲۸۶۴۹

   

  اراده آزاد به مثابه رکن مسووليت کيفري در جدال سازگارانگاري و ناسازگارانگاري/ رحيم نوبهار، محمدرضا خط شب.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ۱۳۹۶، سال پنجم، شماره ۹، بهار - تابستان: ص ۸۷-۱۱۳.

  ۲۸۶۵۰

   

  بررسي جرم شناختي تاثير بيماري افسردگي ماژور بر نگرش نسبت به مواد مخدر/ غلامحسين کريمي کهکي، مهري زمان زاده بهبهاني.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ۱۳۹۶، سال پنجم، شماره ۹، بهار - تابستان: ص ۱۱۵-۱۴۴.

  ۲۸۶۵۱

   

  انسجام حقوقي در حقوق کيفري بين المللي (با توجه به کثرت در منشا و ارگان هاي اجرايي - قضايي)/ عليرضا باقري ابيانه.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ۱۳۹۶، سال پنجم، شماره ۹، بهار - تابستان: ص ۱۴۵-۱۶۷.

  ۲۸۶۵۲

   

  مفهوم قرباني در حقوق بين الملل کيفري/ سيدابراهيم حسيني، سيدقاسم زماني.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ۱۳۹۶، سال پنجم، شماره ۹، بهار - تابستان: ص ۱۶۹-۱۸۹.

  ۲۸۶۵۳

  DM11219

  تاثير جهاني شدن بر محيط زيست=Impact of Globalization on the Environment/ مهسا نوابي فرد، عليرضا آرش پور.- حقوق محيط زيست. ۱۳۹۵، سال اول، شماره 1، بهار و تابستان: ص ۱۹-۲۷.

  ۲۸۶۵۴

  DM11220

  حقوق محيط زيست سالم بر حج (با تکيه بر مسائل بنيادين زيست محيطي)=The Law of Environment in Hajj: Practical Issues/ سيدمحسن قائمي خرق، عزيزاله فهيمي.- حقوق محيط زيست. ۱۳۹۵، سال اول، شماره 1، بهار و تابستان: ص ۲۸-۳۹.

  ۲۸۶۵۵

  DM11221

  حمايت از حقوق محيط زيست در پرتو قواعد فقهي=Protecting Environmental Rights on the Basis of Jurisprudential Rules/ عليرضا امام دادي، مهدي ثقفي.- حقوق محيط زيست. ۱۳۹۵، سال اول، شماره 1، بهار و تابستان: ص ۴۰-۵۵.

  ۲۸۶۵۶

  DM11222

  نگاهي به تاثير و جايگاه تغييرات آب و هوايي در سيستم بين المللي حقوق بشر، بويژه مصاديق نسل سوم=Overview of the Impact of Climate Change on the International Status of Human Rights; the Instances of the Third Generation/ رامين رضائي.- حقوق محيط زيست. ۱۳۹۵، سال اول، شماره 1، بهار و تابستان: ص ۵۶-۶۹.

  ۲۸۶۵۷

  DM11223

  حق بر آب در نظام بين المللي حقوق بشر=The Right to Water in International Human Rights System/ سيدمحمدصادق احمدي، سيدناصرالدين بديسار.- حقوق محيط زيست. ۱۳۹۵، سال اول، شماره 2، پاييز و زمستان: ۳۸-۵۰.

  ۲۸۶۵۸

  DM11224

  کاربرد قواعد فقهي در استفاده از امواج الکترومغناطيس به منظور حفظ شرايط زيست محيطي جامعه=The Application of Juristic and legal Rules in Usage of Electromagnetic Ray For preservation of Environmental Condition of Society/ زهرا گواهي، زهرا نکويي، زهره اسلامي.- حقوق محيط زيست. ۱۳۹۵، سال اول، شماره 2، پاييز و زمستان: ص ۵۱-۶۵.

  ۲۸۶۵۹

  DM11225

  قرارداد بيع زماني/ محمدامين وحداني نيا.- پژوهشنامه حقوق خصوصي عدالت. ۱۳۹۳، سال اول، شماره 1، تابستان: ص ۵-۱۶.

  ۲۸۶۶۰

  DM11226

  احکام دوجنسيتيها در باب حج/ احسان ساماني.- پژوهشنامه حقوق خصوصي عدالت. ۱۳۹۳، سال اول، شماره 1، تابستان: ص ۱۷-۵۰.

  ۲۸۶۶۱

  DM11227

  جايگاه قرعه به عنوان حاکم کور در قوانين موضوعه ايران/ ابوالفضل حشمتي، سيدرضا موسوي.- پژوهشنامه حقوق خصوصي عدالت. ۱۳۹۳، سال اول، شماره 1، تابستان: ص ۵۱-۶۶.

  ۲۸۶۶۲

  DM11228

  چک از منظر حقوق تجارت بين الملل/ ابوالفضل حشمتي.- پژوهشنامه حقوق خصوصي عدالت. ۱۳۹۳، سال اول، شماره 1، تابستان: ص ۶۷-۱۰۶.

  ۲۸۶۶۳

  DM11229

  ضمان خسارات دادرسي/ مرتضي فياض.- پژوهشنامه حقوق خصوصي عدالت. ۱۳۹۳، سال اول، شماره 1، تابستان: ص ۱۰۷-۱۳۶.

  ۲۸۶۶۴

  DM11230

  مطالعه تطبيقي تراستي و متولي، شباهتها و تفاوتها/ احسان ساماني.- پژوهشنامه حقوق خصوصي عدالت. ۱۳۹۳، سال اول، شماره ۲، پاييز و زمستان: ص ۵-۴۶.

  ۲۸۶۶۵

  DM11231

  نگاهي به تقليل ثمن در کنوانسيون بيع بين المللي کالا وين ۱۹۸۰/ داود سلطانيان.- پژوهشنامه حقوق خصوصي عدالت. ۱۳۹۳، سال اول، شماره ۲، پاييز و زمستان: ص ۴۷-۶۶.

  ۲۸۶۶۶

  DM11232

  قتل عمد و بررسي آن با دفاع مشروع با مداقه در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 (نقد و بررسي دادنامه شماره ۹۳-۱۰/۳۰/۸۵ صادره از شعبه 74 دادگاه کيفري استان تهران)/ اسدالله لطفي، مجيد عزيزياني.- پژوهشنامه حقوق خصوصي عدالت. ۱۳۹۳، سال اول، شماره ۲، پاييز و زمستان: ص ۷۹-۱۰۴.

  ۲۸۶۶۷

  DM11233

  قاعده احسان و مجراي آن در نظام حقوقي ايران/ سيدحسين طباطبايي.- پژوهشنامه حقوق خصوصي عدالت. ۱۳۹۳، سال اول، شماره ۲، پاييز و زمستان: ص ۱۰۵-۱۱۹.

  ۲۸۶۶۸

  DM11234

  جايگاه خيار تخلف شرط و مقايسه آن با خيار تعذر تسليم در عقود الکترونيک (بررسي مواد ۴۰، ۳۹ و ۴۱ قانون تجارت الکترونيک)/ اسداله لطفي، مجيد عزيزياني، مهدي احمدي.- پژوهشنامه حقوق خصوصي عدالت. ۱۳۹۴، سال دوم، شماره 3، بهار و تابستان: ص ۵-۲۲.

  ۲۸۶۶۹

  DM11235

  وظايف و مسئوليت مدني زيان ديده در مقابله و کاهش خسارت/ محمدحسين بياتي، ابوالفضل حشمتي.- پژوهشنامه حقوق خصوصي عدالت. ۱۳۹۴، سال دوم، شماره 3، بهار و تابستان: ص ۲۳-۵۲.

  ۲۸۶۷۰

  DM11236

  بررسي بيع اموال غير مادي در نظام حقوقي ايران/ محمدحسن گلي شيرودي، شهرام عابديني.- پژوهشنامه حقوق خصوصي عدالت. ۱۳۹۴، سال دوم، شماره 3، بهار و تابستان: ص ۵۳-۸۸.

  ۲۸۶۷۱

  DM11237

  واکاوي تاريخي عنصر نص گرايي در روشهاي فقهي اماميه و نقش آن در پيشرفت فقه نظام اجتماعي/ حسين بيرشک، بهنام طالبي طادي، نويد امساکي.- پژوهشنامه حقوق خصوصي عدالت. ۱۳۹۴، سال دوم، شماره 3، بهار و تابستان: ص ۸۹-۱۰۸.

  ۲۸۶۷۲

  DM11238

  بررسي تاريخي طلاق با توجه به حق طلاق/ علي بهرامي نژاد مغونيه، محمدعلي معير محمدي.- پژوهشنامه حقوق خصوصي عدالت. ۱۳۹۴، سال دوم، شماره 3، بهار و تابستان: ص ۱۰۹-۱۲۶.

  ۲۸۶۷۳

  DM11239

  لرد چانسلر و قاضي القضات مقامات عالي قضايي انگلستان و اسلام/ احسان ساماني.- پژوهشنامه حقوق خصوصي عدالت. ۱۳۹۴، سال دوم، شماره 3، بهار و تابستان: ص ۱۲۷-۱۵۲.

  ۲۸۶۷۴

  DM11240

  مباني بارگذاري لزوم و جواز در قراردادها/ محمدحسين بياتي، ابوالفضل حشمتي.- پژوهشنامه حقوق خصوصي عدالت. ۱۳۹۴، سال دوم، شماره 4، پاييز و زمستان: ص ۱۱-۳۴.

  ۲۸۶۷۵

  DM11241

  بررسي قرارداد مرابحه در متون فقهي و حقوقي و نظام بانکي/ محمدرضا پيرهادي، عطيه حيدر.- پژوهشنامه حقوق خصوصي عدالت. ۱۳۹۴، سال دوم، شماره 4، پاييز و زمستان: ص ۳۵-۵۹.

  ۲۸۶۷۶

  DM11242

  مطالعه تطبيقي نظريه نفوذ در پوشش شخصيت حقوقي شرکتهاي تجاري بر فرض تقلب شريک يا شرکاء در نظام هاي حقوقي انگلستان، قطر، ايران/ غفور خوئيني، ميلاد مشايخ.- پژوهشنامه حقوق خصوصي عدالت. ۱۳۹۴، سال دوم، شماره 4، پاييز و زمستان: ص ۶۱-۷۷.

  ۲۸۶۷۷

  DM11243

  ارزيابي خسارات ناشي از نقض قرارداد و ماهيت مسئوليت قراردادي/ محمد عبدالصالح شاهنوش فروشاني، محسن صفري.- پژوهشنامه حقوق خصوصي عدالت. ۱۳۹۴، سال دوم، شماره 4، پاييز و زمستان: ص ۷۹-۱۰۶.

  ۲۸۶۷۸

  DM11244

  حضانت نوزاد حاصل از رحم جايگزين در فقه اماميه و حقوق ايران/ محمد روشن، ميثم شکوهي.- پژوهشنامه حقوق خصوصي عدالت. ۱۳۹۴، سال دوم، شماره 4، پاييز و زمستان: ص ۱۰۷-۱۲۲.

  ۲۸۶۷۹

  DM11245

  ماهيت فقهي و حقوقي طلاق واجب با بررسي موردي طلاق خلع/ محمدعلي معيرمحمدي، علي بهرامي نژاد مغونيه.- پژوهشنامه حقوق خصوصي عدالت. ۱۳۹۴، سال دوم، شماره 4، پاييز و زمستان: ص ۱۲۳-۱۵۶.

  ۲۸۶۸۰

  DM11246

  اسباب زوال ايجاب در کنوانسيون بيع بين المللي کالا مصوب 1980 و تطبيق آن با حقوق ايران/ حميد ابهري، علي باقري، ميثم رامشي.- پژوهشنامه حقوق خصوصي عدالت. ۱۳۹۴، سال دوم، شماره 4، پاييز و زمستان: ص ۱۵۷-۱۸۵.

  ۲۸۶۸۱

  DM11247

  تاملي بر علل ايجاد شرکت هاي صوري از منظر ثبت شرکت ها/ بهرام حسن زاده.- پژوهشنامه حقوق خصوصي عدالت. ۱۳۹۵، سال سوم، شماره 5، بهار و تابستان: ص ۱۱-۲۸.

  ۲۸۶۸۲

  DM11248

  اثر اضطرار در فسخ و تعديل قرارداد/ محسن خوانساري.- پژوهشنامه حقوق خصوصي عدالت. ۱۳۹۵، سال سوم، شماره 5، بهار و تابستان: ص ۲۹-۴۷.

  ۲۸۶۸۳

  DM11249

  مسئوليت مدني گمرک در برابر خسارت وارده به کالا/ امير رضايي زاده.- پژوهشنامه حقوق خصوصي عدالت. ۱۳۹۵، سال سوم، شماره 5، بهار و تابستان: ص ۴۹-۶۴.

  ۲۸۶۸۴

  DM11250

  قابليت استنادپذيري ادله در حقوق موضوعه و فقه اماميه/ خلف کريمي پور.- پژوهشنامه حقوق خصوصي عدالت. ۱۳۹۵، سال سوم، شماره 5، بهار و تابستان: ص ۶۵-۸۶.

  ۲۸۶۸۵

  DM11251

  مطالعه تطبيقي وجه التزام در قراردادها/ اسماعيل مصطفائي.- پژوهشنامه حقوق خصوصي عدالت. ۱۳۹۵، سال سوم، شماره 5، بهار و تابستان: ص ۸۷-۱۰۷.

  ۲۸۶۸۶

  DM11252

  معيار وجود تقلب به عنوان استثنايي بر اصل حاکم در اعتبارات اسنادي با نگاه تطبيقي/ رضا مقدم.- پژوهشنامه حقوق خصوصي عدالت. ۱۳۹۵، سال سوم، شماره 5، بهار و تابستان: ص ۱۰۹-۱۲۹.

  ۲۸۶۸۷

  DM11253

  بررسي تطبيقي نظريه غير منصفانه بودن قراردادها/ شهرام منافي.- پژوهشنامه حقوق خصوصي عدالت. ۱۳۹۵، سال سوم، شماره 5، بهار و تابستان: ص ۱۳۱-۱۴۸.

  ۲۸۶۸۸

  DM11254

  اصل استقلال و بي طرفي در داوري تجاري بين المللي/ سيدمحمد اسدي نژاد.- دانش و پژوهش حقوقي. ۱۳۹۱، سال اول، شماره 2، پاييز و زمستان: ص ۱-۲۴.

  ۲۸۶۸۹

  DM11255

  جنبه هاي مغفول روانشناختي جنايات عليه اشخاص براي حمايت از بزه ديدگان در قوانين موضوعه ايران/ جاويد پورنگ، قاسم خادم رضوي، شيرعلي خرامين.- دانش و پژوهش حقوقي. ۱۳۹۱، سال اول، شماره 2، پاييز و زمستان: ص ۲۵-۵۸.

  ۲۸۶۹۰

  DM11256

  شرط وجه التزام غيرعادلانه/ علي اصغر حاتمي، عبدالرضا صادقي.- دانش و پژوهش حقوقي. ۱۳۹۱، سال اول، شماره 2، پاييز و زمستان: ص ۵۹-۱۰۴.

  ۲۸۶۹۱

  DM11257

  تحليل اقتصادي مباني مسئوليت مدني در حوادث دو جانبه/ رضا خودکار، پرويز رحمتي.- دانش و پژوهش حقوقي. ۱۳۹۱، سال اول، شماره 2، پاييز و زمستان: ص ۱۰۵-۱۲۸.

  ۲۸۶۹۲

  DM11258

  بررسي نقش قانون تفکيک و افراز در ساختار فيزيکي شهر يزد/ مسعود صفائي پور، الياس مودت.- دانش و پژوهش حقوقي. ۱۳۹۱، سال اول، شماره 2، پاييز و زمستان: ص ۱۲۹-۱۵۰.

  ۲۸۶۹۳

  DM11259

  تعيين محدوده احکام مواد 22 و 24 قانون ثبت/ سعيد صفيان.- دانش و پژوهش حقوقي. ۱۳۹۱، سال اول، شماره 2، پاييز و زمستان: ص ۱۵۱-۱۷۰.

  ۲۸۶۹۴

  DM11260

  نگاهي کوتاه به احاله در حقوق بين الملل خصوصي با تاکيد بر حقوق ايران/ غلامرضا موسي قزويني.- دانش و پژوهش حقوقي. ۱۳۹۱، سال اول، شماره 2، پاييز و زمستان: ص ۱۷۱-۱۸۴.

  ۲۸۶۹۵

  DM11261

  ضرورت قهري دانستن ضمان درک/ پژمان محمدي.- دانش و پژوهش حقوقي. ۱۳۹۱، سال اول، شماره 2، پاييز و زمستان: ص ۱۸۵-۲۲۲.

  ۲۸۶۹۶

  DM11262

  مراجع و مقام هاي صالح براي صدور دستور موقت در حقوق ايران/ حميد ابهري، رضا زارعي.- دانش و پزوهش حقوقي. ۱۳۹۲، سال دوم، شماره 1، بهار و تابستان: ص ۱-۲۸.

  ۲۸۶۹۷

  DM11263

  ماهيت حقوقي ورقه امتحان و آثار مترتب بر آن/ مصطفي جباري.- دانش و پزوهش حقوقي. ۱۳۹۲، سال دوم، شماره 1، بهار و تابستان: ص ۲۹-۵۶.

  ۲۸۶۹۸

  DM11264

  بررسي بازارشکني (دامپينگ) و ابزارهاي قانوني مقابله با آن در نظام حقوقي ايران و اتحاديه اروپا/ قاسم خادم رضوي، سميه زيلابي.- دانش و پزوهش حقوقي. ۱۳۹۲، سال دوم، شماره 1، بهار و تابستان: ص ۵۷-۸۶.

  ۲۸۶۹۹

  DM11265

  منشا و مشروعيت امارات قضايي/ ميثم دوستي پور ... [و ديگران].- دانش و پزوهش حقوقي. ۱۳۹۲، سال دوم، شماره 1، بهار و تابستان: ص ۸۷-۱۰۶.

  ۲۸۷۰۰

  DM11266

  ماهيت اعمال مجرمانه و مسئوليت کيفري اشخاص داراي نقيصه عقلي/ حسن رمزدان.- دانش و پزوهش حقوقي. ۱۳۹۲، سال دوم، شماره 1، بهار و تابستان: ص ۱۰۷-۱۴۱.

  ۲۸۷۰۱

  DM11267

  هارت و کاربرد فلسفه تحليلي در تفسير حقوقي/ غلامحسن مزارعي.- دانش و پزوهش حقوقي. ۱۳۹۲، سال دوم، شماره 1، بهار و تابستان: ص ۱۴۲-۱۷۱.

  ۲۸۷۰۲

  DM11268

  نفوذ آموزه هاي بزه ديده شناسي در بخش کليات قانون مجازات اسلامي 1392/ لميا رستمي تبريزي، سيدصادق اکبري.- دانش و پزوهش حقوقي. ۱۳۹۳، سال سوم، شماره 1، بهار و تابستان: ص ۱-۳۳.

  ۲۸۷۰۳

  DM11269

  جرايم عليه خانواده، چالش ها و راهکارها/ عبدالحسين رضايي راد، سهيلا صحرانشين ساماني.- دانش و پزوهش حقوقي. ۱۳۹۳، سال سوم، شماره 1، بهار و تابستان: ص ۳۴-۵۹.

  ۲۸۷۰۴

  DM11270

  بازسازي وضعيت ورشکسته در حقوق ايران و قواعد راهنماي حقوق ورشکستگي آنسيترال/ کورش کاوياني، جاويد فرزانه.- دانش و پزوهش حقوقي. ۱۳۹۳، سال سوم، شماره 1، بهار و تابستان: ص ۶۱-۸۸.

  ۲۸۷۰۵

  DM11271

  حقوق مالکيت هاي فکري سازمان هاي پخش راديويي و تلويزيوني/ عليرضا محمدزاده وادقاني، شيوا حکيم شفايي.- دانش و پزوهش حقوقي. ۱۳۹۳، سال سوم، شماره 1، بهار و تابستان: ص ۸۹-۱۳۷.

  ۲۸۷۰۶

  DM11272

  آسيب شناسي تخلفات موضوع کميسيون هاي ماده 100 قانون شهرداري بر اساس يافته هاي تطبيقي از کلان شهرهاي ايران/ مصطفي محمدي ده چشمه، جعفر سعيدي.- دانش و پزوهش حقوقي. ۱۳۹۳، سال سوم، شماره 1، بهار و تابستان: ص ۱۳۸-۱۶۶.

  ۲۸۷۰۷

  DM11273

  ماهيت و مباني بيمه مسووليت مدني اجباري در حقوق ايران/ سيدمحمدحسن ملائکه پور شوشتري.- دانش و پزوهش حقوقي. ۱۳۹۳، سال سوم، شماره 1، بهار و تابستان: ص ۱۶۷-۲۰۰.

  ۲۸۷۰۸

  DM11274

  مقايسه تقصير در مسووليت مدني و کيفري/ محمود باوي، مجيد بهمني.- دانش و پزوهش حقوقي. ۱۳۹۳، سال سوم، شماره 2، پاييز و زمستان: ص ۱-۲۶.

  ۲۸۷۰۹

  DM11275

  اعمال مجازات محاربه به جرايم قابل تعزير/ عليرضا تقي پور، محمدحسن اسدي.- دانش و پزوهش حقوقي. ۱۳۹۳، سال سوم، شماره 2، پاييز و زمستان: ص ۲۷-۴۶.

  ۲۸۷۱۰

  DM11276

  بررسي تطبيقي اقرار مفلس به عين و دين در فقه اماميه و حقوق ايران/ محمدجعفر صادق پور، مهدي سعيدي.- دانش و پزوهش حقوقي. ۱۳۹۳، سال سوم، شماره 2، پاييز و زمستان: ص ۴۷-۷۴.

  ۲۸۷۱۱

  DM11277

  الزامات حقوقي ثبت الکترونيکي اسناد رسمي در حقوق ايران و فرانسه/ قاسم خادم رضوي، فاطمه شفيعي.- دانش و پزوهش حقوقي. ۱۳۹۳، سال سوم، شماره 2، پاييز و زمستان: ص ۷۵-۹۷.

  ۲۸۷۱۲

  DM11278

  مقايسه اثر توقف بر معاملات ورشکسته در حقوق ايران با راهنماي حقوق ورشکستگي آنسيترال/ کورش کاوياني، جاويد فرزانه.- دانش و پزوهش حقوقي. ۱۳۹۳، سال سوم، شماره 2، پاييز و زمستان: ص ۹۹-۱۴۰.

  ۲۸۷۱۳

  DM11279

  رابطه تخليه مستاجر با پرداخت سرقفلي در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376/ پژمان محمدي، مينا سالم پور.- دانش و پزوهش حقوقي. ۱۳۹۳، سال سوم، شماره 2، پاييز و زمستان: ص ۱۴۱-۱۷۹.

  ۲۸۷۱۴

  DM11280

  ماهيت عقد رهن دريايي در قانون دريايي مصوب 1343/ سيدمحمدحسن ملائکه پور شوشتري، رسول سعيدي سرقلعه.- دانش و پزوهش حقوقي. ۱۳۹۳، سال سوم، شماره 2، پاييز و زمستان: ص ۱۸۱-۲۰۱.

  ۲۸۷۱۵

  DM11281

  ضرورت و بايسته هاي مطالعات صلح از ديدگاه حقوق بين الملل/ پوريا عسکري، يلدا خسروي.- پژوهش هاي روابط بين الملل. ۱۳۹۵، دوره ششم، شماره 22، زمستان: ص ۲۳۷-۲۶۶.

  ۲۸۷۱۶

  DM11282

  تاثير ضوابط حقوق اسلامي بر تعيين تابعيت شرکت هاي تجاري/ عليرضا جعفريان، اصغر عربيان، ربيعا اسکيني.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره 48، تابستان: ص ۱۱-۳۶.

  ۲۸۷۱۷

  DM11283

  تحليل حجيت بناي عقلا با رويکردي در مسائل مستحدثه/ سيدمجتبي حسين نژاد.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره 48، تابستان: ص ۳۷-۶۲.

  ۲۸۷۱۸

  DM11284

  نخستين گام حمايتي از اطفال در سياست جنايي اسلام، حمايت از مجاري پيدايش اطفال/ مسعود حيدري.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره 48، تابستان: ص ۶۳-۸۰.

  ۲۸۷۱۹

  DM11285

  فلسفه احصان در جرايم جنسي مستوجب حد با محوريت قانون مجازات اسلامي سال 1392/ عادل ساريخاني.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره 48، تابستان: ص ۸۱-۱۰۰.

  ۲۸۷۲۰

  DM11286

  تعارض عرف با آيات و روايات فقهي و راه حل ها/ فاطمه قدرتي.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره 48، تابستان: ص ۱۰۱-۱۲۲.

  ۲۸۷۲۱

  DM11287

  سحر و شعبده در فقه با تاکيد بر مصاديق نوظهور/ شهربانو کاهدي، سيدمحمدمهدي احمدي، حسن عابديان کلخوريان.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره 48، تابستان: ص ۱۲۳-۱۴۲.

  ۲۸۷۲۲

  DM11288

  قاعده جاودانگي احکام و تحول زمان/ عابدين مومني، سيدمحمد صدري، علي پيردهي.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره 48، تابستان: ص ۱۴۳-۱۷۰.

  ۲۸۷۲۳

  DM11289

  بررسي ماهيت فقهي داوري/ حسين هوشمند فيروزآبادي، فرهاد بطحايي.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره 48، تابستان: ص ۱۷۱-۱۹۲.

  ۲۸۷۲۴

  DM11290

  تحليلي بر چگونگي پراکندگي کرسي هاي مجلس شوراي اسلامي در ايران/ زهرا پيشگاهي فرد، سيدمحمد حسيني، سيدعلي حسيني.- پژوهش هاي جغرافياي انساني. ۱۳۹۴، دوره چهل و هفتم، شماره 1، بهار: ص ۱-۲۰.

  ۲۸۷۲۵

  DM11291

  تبيين مؤلفه هاي ژئومورفولوژيکي در استقرار رژيم حقوقي درياي خزر/ محمدرضا حافظ نيا ...[و ديگران].- پژوهش هاي جغرافياي انساني. ۱۳۹۶، دوره چهل ونهم، شماره 1، بهار: ص ۱۱۵-۱۳۱.

  ۲۸۷۲۶

  DM11292

  سنجش و ارزيابي وضعيت حقوق شهروندي در رابطه شهروندان با سازمان متروي شهر تهران/ احمد پوراحمد، امين صفدري مولان، راضيه تيموري.- پژوهش هاي جغرافياي انساني. ۱۳۹۶، دوره چهل ونهم، شماره 2، تابستان: ص ۴۲۷-۴۴۳.

  ۲۸۷۲۷

  DM11293

  فقيهان در مسند سياست مقايسه نگرش حقوقي با نگرش سياسي در حکومت اسلامي/ محمد سميعي.- سياست (مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران). ۱۳۹۵، دوره چهل و ششم، شماره 3، پاييز: ص ۶۵۳-۶۷۱.

  ۲۸۷۲۸

  DM11294

  بررسي و تحليل موانع حقوقي و سياسي اصلاح ساختار شوراي امنيت/ علي اصغر کاظمي، شهرام عسکري حصن.- سياست (مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران). ۱۳۹۵، دوره چهل و ششم، شماره 4، زمستان: ص ۹۹۵-۱۰۱۰.

  ۲۸۷۲۹

  DM11295

  جستاري در ماهيت انشاء در نظريه انتخاب/ احسان ترکاشوند، ايمان مختاري.- سياست (مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران). ۱۳۹۶، دوره چهل و هفتم، شماره 1، بهار: ص ۵۷-۷۷.

  ۲۸۷۳۰

  DM11296

  بررسي علل و عوامل شکل گيري داعش/ محمدعلي بصيري، الهه سالدورگر.- سياست (مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران). ۱۳۹۶، دوره چهل و هفتم، شماره 3، پاييز: ۵۵۳-۵۷۰.

  ۲۸۷۳۱

  DM11297

  رابطه بازپرس و دادستان در دادسراي جديد/ علي مهاجري.- پيام آموزش. ۱۳۸۲، سال اول، شماره ۱: ص ۷-۱۶.

  ۲۸۷۳۲

  DM11298

  نگاه کاربردي به حقوق اسلام (صدمات وارده براثر دفاع از خويش).- پيام آموزش. ۱۳۸۲، سال اول، شماره ۱: ص ۱۷-۲۶.

  ۲۸۷۳۳

  DM11299

  نقش نگارش در انشاي راي - قسمت سوم/ محمدرضا خسروي.- پيام آموزش. ۱۳۸۲، سال اول، شماره ۱: ص ۲۷-۲۸.

  ۲۸۷۳۴

  DM11300

  صلاحيت ها و استثنائات وارد بر صلاحيت ديوان عدالت اداري/ عيسي کشوري.- پيام آموزش. ۱۳۸۲، سال اول، شماره ۱: ص ۲۹-۴۰.

  ۲۸۷۳۵

  DM11301

  نظارت انتظامي در نظام قضايي ايران - قسمت سوم/ احمد کريم زاده.- پيام آموزش. ۱۳۸۲، سال اول، شماره ۱: ص ۴۱-۴۸.

  ۲۸۷۳۶

  DM11302

  پيشنهادهاي اصلاحي کميسيون آيين دادرسي مدني در خصوص اعسار از محکوم به.- پيام آموزش. ۱۳۸۲، سال اول، شماره ۱: ص ۴۹-۵۴.

  ۲۸۷۳۷

  DM11303

  آزادي مشروط در فرضي که محکوم عليه قبل از صدور حکم، نصف حبس را تحت قرار در زندان سپري نموده است/ عباس زراعت.- پيام آموزش. ۱۳۸۲، سال اول، شماره ۱: ص ۵۵-۶۲.

  ۲۸۷۳۸

  DM11304

  نظريات مشورتي اداره حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه.- پيام آموزش. ۱۳۸۲، سال اول، شماره ۱: ص ۶۳-۶۷.

  ۲۸۷۳۹

  DM11305

  جرايم رايانه اي و اينترنتي.- پيام آموزش. ۱۳۸۲، سال اول، شماره ۱: ص ۶۹-۷۵.

  ۲۸۷۴۰

  DM11306

  بازرسي آموزشي/ جواد طهماسبي.- پيام آموزش. ۱۳۸۲، سال اول، شماره ۱: ص ۷۷-۸۵.

  ۲۸۷۴۱

  DM11307

  سرقت آب، برق، گاز و تلفن/ علي باقرپور آذريان.- پيام آموزش. ۱۳۸۲، سال اول، شماره ۱: ص ۱۰۴-۱۰۷.

  ۲۸۷۴۲

  DM11308

  نقد و بررسي قوانين "کاهش ارزش پول".- پيام آموزش. ۱۳۸۲، سال اول، شماره ۱: ص ۱۳۲-۱۳۷.

  ۲۸۷۴۳

  DM11309

  نيم نگاهي به "تاثير تحقير در بروز پرخاشگري"/ محمد درويش زاده.- پيام آموزش. ۱۳۸۲، سال اول، شماره ۱: ص ۱۳۸-۱۳۹.

  ۲۸۷۴۴

  DM11310

  تاثير نهاد دادسرا در دادگاه عمومي بخش/ علي مهاجري.- پيام آموزش. ۱۳۸۲، سال اول، شماره ۲: ص ۶-۱۴.

  ۲۸۷۴۵

  DM11311

  نگاه کاربردي به حقوق اسلام "توبه بعد از اقرار در سرقت مستوجب حد"/ حسين رجايي.- پيام آموزش. ۱۳۸۲، سال اول، شماره ۲: ص ۱۵-۲۴.

  ۲۸۷۴۶

  DM11312

  پيشنهادهاي اصلاحي کميسيون آيين دادرسي مدني در خصوص استرداد دعوا و دادخواست/ قهرمان صالحي.- پيام آموزش. ۱۳۸۲، سال اول، شماره ۲: ص ۲۵-۳۰.

  ۲۸۷۴۷

  DM11313

  نقش نگارش در انشاي راي (فصاحت و بلاغت) - قسمت چهارم/ محمدرضا خسروي.- پيام آموزش. ۱۳۸۲، سال اول، شماره ۲: ص ۳۱-۳۴.

  ۲۸۷۴۸

  DM11314

  نظارت انتظامي در نظام قضائي ايران (فصل ششم - اسناد) - قسمت چهارم/ احمد کريم زاده.- پيام آموزش. ۱۳۸۲، سال اول، شماره ۲: ص ۳۵-۴۳.

  ۲۸۷۴۹

  DM11315

  کاربرد علم اصول فقه در حقوق - قسمت اول/ محمد مصدق.- پيام آموزش. ۱۳۸۲، سال اول، شماره ۲: ص ۴۵-۵۴.

  ۲۸۷۵۰

  DM11316

  علل نقض آراي محاکم در ديوان عالي کشور.- پيام آموزش. ۱۳۸۲، سال اول، شماره ۲: ص ۵۵-۶۳.

  ۲۸۷۵۱

  DM11317

  بازرسي آموزشي/ جواد طهماسبي.- پيام آموزش. ۱۳۸۲، سال اول، شماره ۲: ص ۶۵-۷۵.

  ۲۸۷۵۲

  DM11318

  آسيب شناسي قوانين (حق يا حکم بودن اختيار رجوع در طلاق رجعي).- پيام آموزش. ۱۳۸۲، سال اول، شماره ۲: ص ۷۷-۸۳.

  ۲۸۷۵۳

  DM11319

  حقوق و رايانه - قسمت سوم.- پيام آموزش. ۱۳۸۲، سال اول، شماره ۲: ص ۹۳-۱۰۰.

  ۲۸۷۵۴

  DM11320

  نظريات و پاسخهاي تحقيقي مرکز تحقيقات فقهي قوه قضائيه (قم) "سياست کيفري اسلام در برخورد با جرايم عفافي" - قسمت اول.- پيام آموزش. ۱۳۸۲، سال اول، شماره ۲: ص ۱۰۱-۱۱۳.

  ۲۸۷۵۵

  DM11321

  بررسي و نقد راي وحدت رويه شماره 608 مورخ 27/6/75 هيات عمومي ديوان عالي کشور/ محمود بقال شيروان.- پيام آموزش. ۱۳۸۲، سال اول، شماره ۲: ص ۱۱۵-۱۲۲.

  ۲۸۷۵۶

  DM11322

  نظريات مشورتي اداره حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه.- پيام آموزش. ۱۳۸۲، سال اول، شماره ۲: ص ۱۳۱-۱۳۵.

  ۲۸۷۵۷

  DM11323

  طرح دعواي ضرر و زيان ناشي از جرم در مرحله واخواهي/ عباس زراعت.- پيام آموزش. ۱۳۸۲، سال اول، شماره ۳: ص ۶-۱۰.

  ۲۸۷۵۸

  DM11324

  شعبه تشخيص، تکرار ابهام اجرا يا عدم اجراي آرا - قسمت اول/ سام سوادکوهي فر.- پيام آموزش. ۱۳۸۲، سال اول، شماره ۳: ص ۱۱-۱۴.

  ۲۸۷۵۹

  DM11325

  ارتباط دادگاه و دادسراي جديد/ علي مهاجري.- پيام آموزش. ۱۳۸۲، سال اول، شماره ۳: ص ۱۵-۲۵.

  ۲۸۷۶۰

  DM11326

  نگاه کاربردي به حقوق در اسلام - بررسي فقهي حقوقي ماده (۴۳۰).- پيام آموزش. ۱۳۸۲، سال اول، شماره ۳: ص ۲۶-۳۴.

  ۲۸۷۶۱

  DM11327

  کاربرد علم اصول فقه در حقوق - قسمت دوم/ محمد مصدق.- پيام آموزش. ۱۳۸۲، سال اول، شماره ۳: ص ۴۰-۳۵.

  ۲۸۷۶۲

  DM11328

  بررسي امکان تعليق جزاي نقدي در پرتو نقد و بررسي آرا/ مرتضي شهباز.- پيام آموزش. ۱۳۸۲، سال اول، شماره ۳: ص ۴۱-۵۲.

  ۲۸۷۶۳

  DM11329

  نظارت انتظامي در نظام قضايي ايران - قسمت پنجم/ احمد کريم زاده.- پيام آموزش. ۱۳۸۲، سال اول، شماره ۳: ص ۵۳-۵۹.

  ۲۸۷۶۴

  DM11330

  پيشنهاد کميسيون آيين دادرسي مدني در ارتباط با دادرسي فوري (دستور موقت) - قسمت اول.- پيام آموزش. ۱۳۸۲، سال اول، شماره ۳: ص ۶۰-۶۵.

  ۲۸۷۶۵

  DM11331

  علل نقص آراي محاکم در ديوان عالي کشور.- پيام آموزش. ۱۳۸۲، سال اول، شماره ۳: ص ۶۶-۷۰.

  ۲۸۷۶۶

  DM11332

  آسيب شناسي قوانين (تعريف و ماهيت محاربه و افساد في الارض).- پيام آموزش. ۱۳۸۲، سال اول، شماره ۳: ص ۷۱-۷۴.

  ۲۸۷۶۷

  DM11333

  نظريات و پاسخ هاي تحقيقي مرکز تحقيقات فقهي قوه قضائيه (قم) "سياست کيفري اسلام در برخورد با جرايم عفافي" - قسمت پاياني.- پيام آموزش. ۱۳۸۲، سال اول، شماره ۳: ص ۷۵-۸۹.

  ۲۸۷۶۸

  DM11334

  نقش نگارش در انشاي راي - قسمت پنجم/ محمدرضا خسروي.- پيام آموزش. ۱۳۸۲، سال اول، شماره ۳: ص ۹۰-۹۳.

  ۲۸۷۶۹

  DM11335

  بازرسي آموزشي - معاونت در جرايم تعزيري و بازدارنده/ جواد طهماسبي.- پيام آموزش. ۱۳۸۲، سال اول، شماره ۳: ص ۱۰۲-۱۰۹.

  ۲۸۷۷۰

  DM11336

  نظريات مشورتي اداره کلي حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه.- پيام آموزش. ۱۳۸۲، سال اول، شماره ۳: ص ۱۱۷-۱۲۲.

  ۲۸۷۷۱

  DM11337

  خواهان دعواي خصوصي به تبع دعواي عمومي کيست؟/ عباس زراعت.- پيام آموزش. ۱۳۸۲، سال اول، شماره ۴: ص ۱۰-۱۷.

  ۲۸۷۷۲

  DM11338

  مطالبه خسارتهاي مالي ناشي از پرتاب ريگ از زير چرخهاي خودروي در حال حرکت/ مراد مقصودي.- پيام آموزش. ۱۳۸۲، سال اول، شماره ۴: ص ۱۸-۲۸.

  ۲۸۷۷۳

  DM11339

  قرار بازداشت موقت در دادسراي جديد - قسمت اول/ علي مهاجري.- پيام آموزش. ۱۳۸۲، سال اول، شماره ۴: ص ۳۰-۴۱.

  ۲۸۷۷۴

  DM11340

  آيا جاني مکلف به پرداخت هزينه درماني مجني عليه مي باشد يا خير؟/ ابوذر اخگر.- پيام آموزش. ۱۳۸۲، سال اول، شماره ۴: ص ۴۲-۴۷.

  ۲۸۷۷۵

  DM11341

  نگاه کاربردي به حقوق اسلام - حدود اختيارات و مسئوليت ولي قهري - قسمت اول/ علي محمدي جورکويه.- پيام آموزش. ۱۳۸۲، سال اول، شماره ۴: ص ۴۸-۵۸.

  ۲۸۷۷۶

  DM11342

  شعبه تشخيص، تکرار ابهام اجرا يا عدم اجراي آرا - قسمت پاياني/ سام سوادکوهي فر.- پيام آموزش. ۱۳۸۲، سال اول، شماره ۴: ص ۵۹-۶۹.

  ۲۸۷۷۷

  DM11343

  ماهيت حقوقي به کارگيري غيرمجاز تبعه بيگانه و تحول شرايط تحقق جرم کارفرما/ غلامرضا موحديان.- پيام آموزش. ۱۳۸۲، سال اول، شماره ۴: ص ۷۰-۷۷.

  ۲۸۷۷۸

  DM11344

  نظارت انتظامي در نظام قضايي ايران - قسمت ششم/ احمد کريم زاده.- پيام آموزش. ۱۳۸۲، سال اول، شماره ۴: ص ۷۸-۸۲.

  ۲۸۷۷۹

  DM11345

  کاربرد علم اصول فقه در حقوق - قسمت سوم/ محمد مصدق.- پيام آموزش. ۱۳۸۲، سال اول، شماره ۴: ص ۸۳-۸۹.

  ۲۸۷۸۰

  DM11346

  نقدي بر بند "ج" ماده 14 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مرسوم به احياي دادسرا/ حميد نوروزي.- پيام آموزش. ۱۳۸۲، سال اول، شماره ۴: ص ۹۰-۹۳.

  ۲۸۷۸۱

  DM11347

  پيشنهادهاي کميسيون آيين دادرسي مدني در ارتباط با دادرسي فوري (دستور موقت) - قسمت پاياني/ قهرمان صالحي جونقاني.- پيام آموزش. ۱۳۸۲، سال اول، شماره ۴: ص ۹۶-۱۰۱.

  ۲۸۷۸۲

  DM11348

  آسيب شناسي قوانين (بازداشت موقت)/ حسين رجايي.- پيام آموزش. ۱۳۸۲، سال اول، شماره ۴: ص ۱۰۲-۱۲۰.

  ۲۸۷۸۳

  DM11349

  بازرسي آموزشي "شرايط جرم و قاچاق بودن خريد و فروش اشياي عتيقه"/ جواد طهماسبي.- پيام آموزش. ۱۳۸۲، سال اول، شماره ۴: ص ۱۴۶-۱۵۱.

  ۲۸۷۸۴

  DM11350

  پرسش و پاسخ هاي مطرح شده درخصوص آيين دادرسي مدني، در همايش قضات دادگاه هاي خانواده استان فارس - قسمت دوم.- پيام آموزش. ۱۳۸۲، سال اول، شماره ۴: ص ۱۵۳-۱۵۹.

  ۲۸۷۸۵

  DM11351

  نظريات مشورتي اداره حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه.- پيام آموزش. ۱۳۸۲، سال اول، شماره ۴: ص ۱۶۰-۱۶۶.

  ۲۸۷۹۹

  DM11352

  قرار کفالت و وثيقه در نظام دادسراي جديد - قسمت دوم/ علي مهاجري.- پيام آموزش. ۱۳۸۳، سال دوم، شماره ۷: ص ۹-۱۶.

  ۲۸۸۰۰

  DM11353

  تاثير مالکيت در دعواي تصرف عدواني/ عباس زراعت.- پيام آموزش. ۱۳۸۳، سال دوم، شماره ۷: ص ۱۷-۲۳.

  ۲۸۸۰۱

  DM11354

  اعسار از پرداخت محکوم به مالي/ سيدحکيم لطيفي.- پيام آموزش. ۱۳۸۳، سال دوم، شماره ۷: ص ۲۵-۳۲.

  ۲۸۸۰۲

  DM11355

  تکليف فک يا ابقاي قرار بازداشت موقت پس از صدور کيفرخواست/ داود طيبي.- پيام آموزش. ۱۳۸۳، سال دوم، شماره ۷: ص ۳۳-۳۴.

  ۲۸۸۰۳

  DM11356

  مسئوليت دادسراي عمومي و انقلاب - قسمت پاياني/ سام سوادکوهي فر.- پيام آموزش. ۱۳۸۳، سال دوم، شماره ۷: ص ۳۵-۴۱.

  ۲۸۸۰۴

  DM11357

  نقد اصاله اللزوم در فقه قانون مدني ايران - قسمت پاياني/ محمدحسين شهبازي.- پيام آموزش. ۱۳۸۳، سال دوم، شماره ۷: ص ۴۲-۴۷.

  ۲۸۸۰۵

  DM11358

  کاربرد علم اصول فقه در حقوق - قسمت ششم/ محمد مصدق.- پيام آموزش. ۱۳۸۳، سال دوم، شماره ۷: ص ۴۸-۵۶.

  ۲۸۸۰۶

  DM11359

  نظارت انتظامي در نظام قضائي ايران - قسمت نهم/ احمد کريم زاده.- پيام آموزش. ۱۳۸۳، سال دوم، شماره ۷: ص ۵۷-۶۵.

  ۲۸۸۰۷

  DM11360

  نگرش بر ماده (18) قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381/ مسلم موحدي فر.- پيام آموزش. ۱۳۸۳، سال دوم، شماره ۷: ص ۶۶-۷۵.

  ۲۸۸۰۸

  DM11361

  نگاه کاربردي - پژوهشي به اعتبار علم قاضي/ حسين قشقايي.- پيام آموزش. ۱۳۸۳، سال دوم، شماره ۷: ص ۷۶-۸۳.

  ۲۸۸۰۹

  DM11362

  پيشنهادهاي اصلاحي کميسيون آ. د. م، در خصوص "ايرادات دادرسي" - قسمت پاياني/ قهرمان صالحي جونقاني.- پيام آموزش. ۱۳۸۳، سال دوم، شماره ۷: ص ۸۵-۹۰.

  ۲۸۸۱۰

  DM11363

  شرکت بيمه و عدم انجام تعهد/ مجيد آبخيز.- پيام آموزش. ۱۳۸۳، سال دوم، شماره ۷: ص ۹۷-۱۰۱.

  ۲۸۸۱۱

  DM11364

  بازرسي آموزشي (جرم انگاري قضائي)/ جواد طهماسبي.- پيام آموزش. ۱۳۸۳، سال دوم، شماره ۷: ص ۱۰۸-۱۲۱.

  ۲۸۸۱۲

  DM11365

  تبعيد و مشکلات اجرايي آن/ مصطفي بياتي فر.- پيام آموزش. ۱۳۸۳، سال دوم، شماره ۷: ص ۱۳۴-۱۴۰.

  ۲۸۸۱۳

  DM11366

  آسيب شناسي قوانين (ماهيت حقوقي طلاق قضايي)/ سيدمهدي ميرداداشي.- پيام آموزش. ۱۳۸۳، سال دوم، شماره ۷: ص ۱۴۵-۱۵۰.

  ۲۸۸۱۴

  DM11367

  پزشکي قانوني - قسمت سوم/ فريده خدابنده، عليرضا کاهاني.- پيام آموزش. ۱۳۸۳، سال دوم، شماره ۷: ص ۱۵۱-۱۵۵.

  ۲۸۸۱۵

  DM11368

  درآمدي بر بررسي علمي صحنه جرم/ هوشنگ اکبري.- پيام آموزش. ۱۳۸۳، سال دوم، شماره ۷: ص ۱۶۴-۱۷۲.

  ۲۸۸۱۶

  DM11369

  احضار محکوم عليه در دادسراي جديد/ علي مهاجري.- پيام آموزش. ۱۳۸۳، سال دوم، شماره ۹: ص ۹-۱۵.

  ۲۸۸۱۷

  DM11370

  معماي جرايم قابل گذشت/ عباس زراعت.- پيام آموزش. ۱۳۸۳، سال دوم، شماره ۹: ص ۱۶-۲۳.

  ۲۸۸۱۸

  DM11371

  نگاهي به قانون اصلاحي چک مصوب 1382.- پيام آموزش. ۱۳۸۳، سال دوم، شماره ۹: ص ۲۴-۳۷.

  ۲۸۸۱۹

  DM11372

  نقد و بررسي قانون احياي دادسراها.- پيام آموزش. ۱۳۸۳، سال دوم، شماره ۹: ص ۳۹-۴۹.

  ۲۸۸۲۰

  DM11373

  مغايرت راي وحدت رويه شماره 644-30/10/1382 با سياست کيفري قوه قضائيه.- پيام آموزش. ۱۳۸۳، سال دوم، شماره ۹: ص ۵۰-۵۵.

  ۲۸۸۲۱

  DM11374

  نظارت انتظامي در نظام قضائي ايران.- پيام آموزش. ۱۳۸۳، سال دوم، شماره ۹: ص ۵۶-۶۲.

  ۲۸۸۲۲

  DM11375

  کاربرد علم اصول فقه در حقوق.- پيام آموزش. ۱۳۸۳، سال دوم، شماره ۹: ص ۶۵-۷۰.

  ۲۸۸۲۳

  DM11376

  صلاحيت در دعاوي مدني و امور حسبي.- پيام آموزش. ۱۳۸۳، سال دوم، شماره ۹: ص ۷۱-۷۹.

  ۲۸۸۲۴

  DM11377

  شغل قضاوت شغل سخت.- پيام آموزش. ۱۳۸۳، سال دوم، شماره ۹: ص ۸۰-۸۳.

  ۲۸۸۲۵

  DM11378

  تغليظ ديه در موارد پرداخت آن از بيت المال.- پيام آموزش. ۱۳۸۳، سال دوم، شماره ۹: ص ۹۰-۱۰۰.

  ۲۸۸۲۶

  DM11379

  مجازات سقط جنين عمدي در حقوق ايران.- پيام آموزش. ۱۳۸۳، سال دوم، شماره ۹: ص ۱۰۹-۱۱۵.

  ۲۸۸۲۷

  DM11380

  قبض و آثار آن در حقوق ايران.- پيام آموزش. ۱۳۸۳، سال دوم، شماره ۹: ص ۱۲۵-۱۳۵.

  ۲۸۸۲۸

  DM11381

  آسيب شناسي فقهي قواني طرفين عقد حواله.- پيام آموزش. ۱۳۸۳، سال دوم، شماره ۹: ص ۱۴۱-۱۴۳.

  ۲۸۸۲۹

  DM11382

  نقدي بر راي وحدت رويه شماره 2309 مورخ 30/11/82 ديوان عالي کشور "راجع به مرجع صالح براي رسيدگي به جرايم مستلزم مجازات اعدام".- پيام آموزش. ۱۳۸۳، سال دوم، شماره ۹: ص ۱۴۴-۱۶۰.

  ۲۸۸۳۰

  DM11383

  پزشکي قانوني.- پيام آموزش. ۱۳۸۳، سال دوم، شماره ۹: ص ۱۶۴-۱۷۲.

  ۲۸۸۳۱

  DM11384

  ضمان تلف يا نقص مال مقبوض بالسوم.- پيام آموزش. ۱۳۸۳، سال دوم، شماره ۹: ص ۱۷۴-۱۸۰.

  ۲۸۸۳۲

  DM11385

  حکمراني معقول، منصفانه و با حسن نيت مبناي اعمال حاکميت دولت و تحديد آزادي قراردادي در تجارت بين الملل/ ربيعا اسکيني، رضا نيازي شهرکي.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ۱۳۹۵، سال هفدهم، شماره دوم (پياپي ۴۴)، پاييز و زمستان: ص ۵-۲۷.

  ۲۸۸۳۳

  DM11386

  تحول قاعده تعزير در جرم انگاري شروع به جرم/ محمدابراهيم شمس ناتري، جليل محبي، زينب رياضت.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ۱۳۹۵، سال هفدهم، شماره دوم (پياپي ۴۴)، پاييز و زمستان: ص ۲۷-۴۸.

  ۲۸۸۳۴

  DM11387

  بررسي تحليلي امکان تقليل ثمن در نظام حقوقي ايران/ علي اسلامي پناه، بهزاد فرجام، حسين اسکندري.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ۱۳۹۵، سال هفدهم، شماره دوم (پياپي ۴۴)، پاييز و زمستان: ص ۴۹-۷۴.

  ۲۸۸۳۵

  DM11388

  آثار پذيرش قاعده نفي خلو در نظام قانون گذاري ايران/ محسن اسماعيلي، سيدمحمدحسين ميرلوحي.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ۱۳۹۵، سال هفدهم، شماره دوم (پياپي ۴۴)، پاييز و زمستان: ص ۷۵-۹۷.

  ۲۸۸۳۶

  DM11389

  سياست جنايي جمهوري اسلامي ايران در جرائم سايبري با تاکيد بر ويژگي هاي خاص اين جرائم/ امير وطني، حميد اسدي.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ۱۳۹۵، سال هفدهم، شماره دوم (پياپي ۴۴)، پاييز و زمستان: ص ۹۹-۱۲۶.

  ۲۸۸۳۷

  DM11390

  وثيقه حکمي/ عباس ميرشکاري.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ۱۳۹۵، سال هفدهم، شماره دوم (پياپي ۴۴)، پاييز و زمستان: ص ۱۲۷-۱۴۷.

  ۲۸۸۳۸

  DM11391

  واکاوي فقهي و حقوقي عمليات رواني/ علي مرادي، مرتضي طبيبي جبلي، محمدعلي حيدري.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ۱۳۹۵، سال هفدهم، شماره دوم (پياپي ۴۴)، پاييز و زمستان: ص ۱۴۹-۱۷۳.

  ۲۸۸۳۹

  DM11392

  وضعيت کشيک در دادسراي جديد/ علي مهاجري.- پيام آموزش. ۱۳۸۳، سال دوم، شماره ۱۰: ص ۹-۲۰.

  ۲۸۸۴۰

  DM11393

  ارز تصميمات مرجع قضايي غيرصالح/ عباس زراعت.- پيام آموزش. ۱۳۸۳، سال دوم، شماره ۱۰: ص ۲۱-۲۷.

  ۲۸۸۴۱

  DM11394

  استدلالهاي پنهان در آراي هيات عمومي ديوان عالي کشور/ عبدالله خدابخش شلمزدادي.- پيام آموزش. ۱۳۸۳، سال دوم، شماره ۱۰: ص ۲۹-۳۹.

  ۲۸۸۴۲

  DM11395

  منع توسعه موارد رد دادرس - قسمت اول/ صديار عطالو.- پيام آموزش. ۱۳۸۳، سال دوم، شماره ۱۰: ص ۴۰-۴۷.

  ۲۸۸۴۳

  DM11396

  نقد و بررسي قانون احياي دادسراها - قسمت دوم/ رضواني.- پيام آموزش. ۱۳۸۳، سال دوم، شماره ۱۰: ص ۴۹-۵۸.

  ۲۸۸۴۴

  DM11397

  کاربرد علم اصول فقه در حقوق - قسمت نهم/ محمد مصدق.- پيام آموزش. ۱۳۸۳، سال دوم، شماره ۱۰: ص ۵۹-۶۵.

  ۲۸۸۴۵

  DM11398

  صيانت از حقوق شهروندي و آزادي هاي مشروع در رسيدگي هاي کيفري/ شهرام محمدزاده.- پيام آموزش. ۱۳۸۳، سال دوم، شماره ۱۰: ص ۷۴-۸۲.

  ۲۸۸۴۶

  DM11399

  نظارت انتظامي در نظام قضايي ايران - قسمت يازدهم/ احمد کريم زاده.- پيام آموزش. ۱۳۸۳، سال دوم، شماره ۱۰: ص ۸۴-۹۰.

  ۲۸۸۴۷

  DM11400

  صلاحيت در دعاوي مدني و امور حسبي - قسمت پاياني/ محمدجواد بهشتي.- پيام آموزش. ۱۳۸۳، سال دوم، شماره ۱۰: ص ۹۲-۱۰۷.

  ۲۸۸۴۸

  DM11401

  درآمدي بر بررسي علمي صحنه جرم/ هوشنگ اکبري.- پيام آموزش. ۱۳۸۳، سال دوم، شماره ۱۰: ص ۱۳۰-۱۳۶.

  ۲۸۸۴۹

  DM11402

  پول شويي و اصل چهل و نهم قانون اساسي/ محمدرضا رحمتي.- پيام آموزش. ۱۳۸۳، سال دوم، شماره ۱۰: ص ۱۴۶-۱۴۹.

  ۲۸۸۵۰

  DM11403

  آسيب شناسي فقهي قوانين "جريان حريم در اراضي مملوکه"/ غلامرضا عبدلي، علي بابايي.- پيام آموزش. ۱۳۸۳، سال دوم، شماره ۱۰: ص ۱۵۱-۱۵۵.

  ۲۸۸۵۱

  DM11404

  تحليل ماهيت کيفري فروش مال اماني/ سيامک توانگر.- پيام آموزش. ۱۳۸۳، سال دوم، شماره ۱۰: ص ۱۵۶-۱۶۰.

  ۲۸۸۵۲

  DM11405

  پزشکي قانوني/ فريده خدابنده، عليرضا کاهاني.- پيام آموزش. ۱۳۸۳، سال دوم، شماره ۱۰: ص ۱۷۱-۱۷۶.

  ۲۸۸۵۳

  DM11406

  طرح دعواي کيفري توسط دادسراي جديد/ علي مهاجري.- پيام آموزش. ۱۳۸۳، سال دوم، شماره ۱۱: ص ۹-۱۸.

  ۲۸۸۵۴

  DM11407

  منع توسعه موارد رد دادرس/ صديار عطالو.- پيام آموزش. ۱۳۸۳، سال دوم، شماره ۱۱: ص ۱۹-۳۱.

  ۲۸۸۵۵

  DM11408

  بحثي پيرامون ماهيت حقوقي عقود تلفني - تلکسي/ خدادادي، عليرضا خزائيلي.- پيام آموزش. ۱۳۸۳، سال دوم، شماره ۱۱: ص ۳۳-۴۰.

  ۲۸۸۵۶

  DM11409

  عفو نماينده ولي امر در مورد حد مسکر/ حميد محمدي.- پيام آموزش. ۱۳۸۳، سال دوم، شماره ۱۱: ص ۵۶-۶۲.

  ۲۸۸۵۷

  DM11410

  نظارت انتظامي در نظام قضايي ايران/ احمد کريم زاده.- پيام آموزش. ۱۳۸۳، سال دوم، شماره ۱۱: ص ۶۴-۷۱.

  ۲۸۸۵۸

  DM11411

  حجر، ولايت و قيمومت/ حاجي نصيري.- پيام آموزش. ۱۳۸۳، سال دوم، شماره ۱۱: ص ۸۹-۹۳.

  ۲۸۸۵۹

  DM11412

  درآمدي بر بررسي علمي صحنه جرم/ هوشنگ اکبري.- پيام آموزش. ۱۳۸۳، سال دوم، شماره ۱۱: ص ۱۰۵-۱۱۰.

  ۲۸۸۶۰

  DM11413

  پزشکي قانوني - تشخيص هويت/ عليرضا کاهاني، فريده خدابنده.- پيام آموزش. ۱۳۸۳، سال دوم، شماره ۱۱: ص ۱۲۰-۱۲۷.

  ۲۸۸۶۱

  DM11414

  تعارض قوانين در نکاح و طلاق/ يوسف فروتن.- پيام آموزش. ۱۳۸۳، سال دوم، شماره ۱۱: ص ۱۳۸-۱۴۳.

  ۲۸۸۶۲

  DM11415

  اصاله الصحه/ عزيزاله فهيمي.- پيام آموزش. ۱۳۸۳، سال دوم، شماره ۱۱: ص ۱۴۴-۱۵۰.

  ۲۸۸۶۳

  DM11416

  آسيب شناسي فقهي قوانين - برگرداندن مال مسروقه به مالک توسط سارق يا ديگري.- پيام آموزش. ۱۳۸۳، سال دوم، شماره ۱۱: ص ۱۵۸-۱۶۲.

  ۲۸۸۶۴

  DM11417

  نگرشي علمي و کاربردي به قرارهاي نهايي - قسمت سوم: قرار منع تعقيب/ محمد مصدق.- پيام آموزش. ۱۳۸۷، شماره ۳۴، مهر و آبان: ص ۷-۱۴.

  ۲۸۸۶۵

  DM11418

  بررسي جايگاه مستي در قانون مجازات اسلامي با رويکردي تطبيقي/ سيدعباس جزايري.- پيام آموزش. ۱۳۸۷، شماره ۳۴، مهر و آبان: ص ۱۵-۳۰.

  ۲۸۸۶۶

  DM11419

  مسووليت در املاک مجاور (منع تجاوز از حق)/ سيامک توانگر.- پيام آموزش. ۱۳۸۷، شماره ۳۴، مهر و آبان: ص ۳۱-۴۲.

  ۲۸۸۶۷

  DM11420

  حمايت از مالکيت ادبي - هنري در نظام کيفري ايران/ مسعود مظاهري تهراني.- پيام آموزش. ۱۳۸۷، شماره ۳۴، مهر و آبان: ص ۴۳-۵۷.

  ۲۸۸۶۸

  DM11421

  پنهان کاري در تحصيل ادله در فرآيند دادرسي کيفري ايران و فرانسه/ عباس تدين.- پيام آموزش. ۱۳۸۷، شماره ۳۴، مهر و آبان: ص ۵۹-۷۱.

  ۲۸۸۶۹

  DM11422

  ارتباط احراز مالکيت و دعوي خلع يد با نگاهي به راي وحدت رويه شماره 672-1/10/1383 هيات عمومي ديوان عالي کشور/ علي پورآذر.- پيام آموزش. ۱۳۸۷، شماره ۳۴، مهر و آبان: ص ۷۳-۸۲.

  ۲۸۸۷۰

  DM11423

  مباني و علل حمايت از شهود در فرآيند دادرسي کيفري/ زينب باقري نژاد.- پيام آموزش. ۱۳۸۷، شماره ۳۴، مهر و آبان: ص ۸۳-۹۸.

  ۲۸۸۷۱

  DM11424

  اشاعه در مالکيت فکري (معنوي)/ قوام کريمي.- پيام آموزش. ۱۳۸۷، شماره ۳۴، مهر و آبان: ص ۹۹-۱۰۴.

  ۲۸۸۷۲

  DM11425

  کلاهبرداري با واسطه در حقوق ايران/ محسن نيک ورز.- پيام آموزش. ۱۳۸۷، شماره ۳۴، مهر و آبان: ص ۱۰۵-۱۰۹.

  ۲۸۸۷۳

  DM11426

  نگاهي به ماده (7) قانون حمايت خانواده/ علي نوريان.- پيام آموزش. ۱۳۸۷، شماره ۳۴، مهر و آبان: ص ۱۱۹-۱۲۳.

  ۲۸۸۷۴

  DM11427

  نگرشي علمي و کاربردي به قرارهاي نهايي - قسمت چهارم: قرار مجرميت/ محمد مصدق.- پيام آموزش. ۱۳۸۷، شماره 35 و 36، آذر تا اسفند: ص ۹-۱۵.

  ۲۸۸۷۵

  DM11428

  مقايسه قاعده فراغ دادگاه و اعتبار امر مختومه در درخواست تقسيم ترکه/ حسين قربانيان.- پيام آموزش. ۱۳۸۷، شماره 35 و 36، آذر تا اسفند: ص ۱۷-۲۰.

  ۲۸۸۷۶

  DM11429

  محدوديت هاي ارجاع امر به هيات کارشناسي/ رضا عموزاد مهديرجي.- پيام آموزش. ۱۳۸۷، شماره 35 و 36، آذر تا اسفند: ص ۲۱-۲۶.

  ۲۸۸۷۷

  DM11430

  غيرممکن شدن اجراي تعهدات در اثر سلب قدرت متعهد/ محمد قهرمان.- پيام آموزش. ۱۳۸۷، شماره 35 و 36، آذر تا اسفند: ص ۲۷-۳۴.

  ۲۸۸۷۸

  DM11431

  جايگزين هاي حبس در حقوق کيفري ايران/ حسن واحدي.- پيام آموزش. ۱۳۸۷، شماره 35 و 36، آذر تا اسفند: ص ۳۵-۴۰.

  ۲۸۸۷۹

  DM11432

  مسووليت مدني شرکت سهامي در حقوق ايران و انگليس/ سيامک توانگر.- پيام آموزش. ۱۳۸۷، شماره 35 و 36، آذر تا اسفند: ص ۴۱-۵۲.

  ۲۸۸۸۰

  DM11433

  بررسي ابعاد حقوقي اتانازيا/ سيدمنصور زماني.- پيام آموزش. ۱۳۸۷، شماره 35 و 36، آذر تا اسفند: ص ۵۳-۶۰.

  ۲۸۸۸۱

  DM11434

  حقوق مالکيت فکري/ محمدرضا الهي منش.- پيام آموزش. ۱۳۸۷، شماره 35 و 36، آذر تا اسفند: ص ۶۱-۷۴.

  ۲۸۸۸۲

  DM11435

  سياست جنايي ايران در حفاظت از منابع آبزي/ الهام حيدرزاده.- پيام آموزش. ۱۳۸۷، شماره 35 و 36، آذر تا اسفند: ص ۷۵-۸۲.

  ۲۸۸۸۳

  DM11436

  بررسي ابعاد حقوقي فرزندخواندگي و تحويل اطفال به ديگري/ علي نوريان.- پيام آموزش. ۱۳۸۷، شماره 35 و 36، آذر تا اسفند: ص ۸۳-۸۹.

  ۲۸۸۸۴

  DM11437

  جلوه هاي عدالت قراردادي در لايحه رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان/ ليلاسادات اسدي.- پيام آموزش. ۱۳۸۷، شماره 35 و 36، آذر تا اسفند: ص ۹۱-۱۰۰.

  ۲۸۸۸۵

  DM11438

  ضرورت يا اضطرار در حقوق کيفري/ امير شريفي خضارتي.- پيام آموزش. ۱۳۸۷، شماره 35 و 36، آذر تا اسفند: ص ۱۰۱-۱۱۵.


  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
360470811
اکنون :
21