جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 223434
  تاریخ انتشار : 3 آبان 1396 8:48
  تعداد بازدید : 891

  تازه های کتاب های فارسی مهر ماه 96

  تازه های کتاب های فارسی مهر ماه 96

  رکورد

  رده بندي کنگره

  عنوان - پديدآور - وضعيت نشر

  ۹۷۱۳

  KMH ۵۲۶ /ت۴و۷

  وقف و مطالعه آن در قوانين، دکترين حقوقي و فقه.- ۱.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ۱۳۹۶.

  ۹۷۱۴

  HV ۶۴۳۲ /۵ /د۲ف۲

  داعش: ريشه، عقايد، تشکيلات، اقدامات، منابع مالي (روايتي متفاوت از سازمان يافته ترين گروه تروريستي جهان)/ اميرفاميل زوارجلالي، ابراهيم بهمني جلالي؛ با ديباچه سيدفضل اله موسوي.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۵.

  ۹۷۱۵

  K ۳۶۱۱ /ت۷ر۹

  بررسي فقهي و حقوقي تغيير جنسيت از ديدگاه انديشمندان اسلامي و غربي (با نگاهي به آيات و روايات)/ نويسندگان محمدررضا روزبهاني، عليرضا کاوند بروجردي.- تهران: کتاب آوا، ۱۳۹۴.

  ۹۷۱۶

  K ۳۵۸۵ /ط۹د۹

  ديپلماسي محيط زيست و تاثير آن بر تعاملات بين المللي و صلح جهاني/ تاليف سبحان طيبي؛ با ديباچه سيدعباس پورهاشمي.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۶.

  ۹۷۱۷

  KMH ۲۴۶۷ /ز۹ ک۴

  بزه ديده شناسي فمينيستي (با نگاهي به سياست جنايي تقنيني ايران)/ تاليف حميدرضا کريزي؛ با ديباچه عبدالرضا جوان جعفري.- تهران: مجد، ۱۳۹۶.

  ۹۷۱۸

  BP ۱۹۸/۶ /ت8س8

  اهداء جنين و قالب حقوقي آن/ تاليف محمد سلطانيه.- تهران: مجد، ۱۳۹۶.

  ۹۷۱۹

  HD ۹۵۶۰/۶ /ع۹س۲

  سازمان کشورهاي صادرکننده نفت (اوپک) و گاز (اوجک)/ تاليف نسرين عنايتي.- تهران: مجد، ۱۳۹۵.

  ۹۷۲۰

  KMH ۵۰۰ /پ۹م۲

  مباحث تحليلي از حقوق مدني (دوره کارشناسي ارشد)/ تاليف اباست پورمحمد.- تهران: مجد، ۱۳۹۵.

  ۹۷۲۱

  KZ ۴۰۸۰ /ک۴م۵

  مسئوليت بين المللي ناشي از اعمال منع نشده در حقوق بين الملل/ جيمز کرافورد، آلن پله، سيمون اولسون؛ ترجمه مهدي حدادي، سيامک کريمي.- تهران: مجد، ۱۳۹۶.

  ۹۷۲۲

  KMH ۳۱۰۰/۵ /ک۴م۵

  مسئوليت پزشک در نظام حقوقي ايران و فرانسه/ مولفان مريم کريمي نيا، سحر کريم نيا [صحيح: کريمي نيا].- تهران: مجد، ۱۳۹۶.

  ۹۷۲۳

  HV ۶۰۲۶ /ف۲آ۵

  درآمدي بر جرم شناسي فرهنگي/ تاليف رويا آسيائي.- تهران: مجد، ۱۳۹۶.

  ۹۷۲۴

  DSR ۱۵۷۴/۵ /ر۹ن9

  ديپلماسي و نقشه راه در روابط بين الملل: برگرفته شده از سخنان امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري/ تاليف حسين نوش آبادي.- تهران: مجد، ۱۳۹۶.

  ۹۷۲۵

  K ۶۳۹ /ع۲م۳

  مجموعه مقالات حقوق کودک/ به اهتمام مريم عباچي؛ با ديباچه حسين ميرمحمد صادقي.- تهران: مجد، ۱۳۹۵.

  ۹۷۲۶

  K ۲۳۰ /ر۹ن۹

  نيروهاي پديدآورنده حقوق/ مولف ژرژ ريپر؛ مترجم رضا شکوهي زاده.- تهران: مجد، ۱۳۹۶.

  ۹۷۲۷

  K ۵۰۶۵ /ش۲پ۴

  پذيرش مجرميت/ مولف يعقوب شايسته.- تهران: مجد، ۱۳۹۶.

  ۹۷۲۸

  KZ ۵۶۲۴ /م۳ت۲

  تاثير اصول حقوق بشردوستانه بين المللي بر حقوق خلع سلاح و کنترل تسليحات/ تاليف سپنتا مجتهدزاده.- تهران: مجد، ۱۳۹۵.

  ۹۷۲۹

  DK ۵۱۰/۷۶۳ /س۹ر۹

  روسيه جامعه، سياست و حکومت/ مهدي سنايي.- ويراست ۲.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، پژوهشکده تحقيق و توسعه علوم انساني، ۱۳۹۶.

  ۹۷۳۰

  BP ۲۳۰/۳ /ف۹ب۴

  بررسي فقهي مالکيت مردم بر ثروتهاي عمومي/ سيدمحمدرضا فياضي.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقيق و توسعه علوم انساني، ۱۳۹۲.

  ۹۷۳۱

  KZD ۱۱۴۵ /م۳ح۷

  حقوق بين الملل فضايي/ سيدهادي محمودي.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقيق و توسعه علوم انساني، ۱۳۹۳.

  ۹۷۳۲

  JZ ۱۳۱۰ /س۹ن۶

  نظريه پردازي در روابط بين الملل: مباني و قالبهاي فکري/ سيدحسين سيف زاده.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، پژوهشکده تحقيق و توسعه علوم انساني، ۱۳۹۶.

  ۹۷۳۳

  JZ ۱۳۲۹/۵ /ب۴ت۲

  تاريخ روابط بين الملل (۱۸۷۰-۱۹۴۵)/ مجيد بزرگمهري.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقيق و توسعه علوم انساني، ۱۳۹۵.

  ۹۷۳۴

  K ۱۵۱۹ /ب۹ح2

  حمايت حقوقي از نوآوري هاي زيست فناوري/ سعيد حبيبا، مهدي معلي.- تهران: سازمان مطالعات و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقيق و توسعه علوم انساني، ۱۳۹۴.

  ۹۷۳۵

  BP ۱۷۷ /الف۷ق۹

  قواعد فقه مذهب شافعي/ سالم افسري.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقيق و توسعه علوم انساني، ۱۳۹۲.

  ۹۷۳۶

  BD ۴۳۸ /ن۲ف۸

  فلسفه قدرت/ سيدعباس نبوي.- قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛ تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقيق و توسعه علوم انساني، ۱۳۸۸.

  ۹۷۳۷

  KZD ۱۱۴۵ /ک۲ح۷

  حقوق بين الملل عمومي هوايي/ حميد کاظمي.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقيق و توسعه علوم انساني، ۱۳۹۵.

  ۹۷۳۸

  HJ ۱۹۱ /ت۹م۲

  ماليه عمومي براي رشته هاي علوم انساني/ احمد توکلي.- ويراست ۲.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقيق و توسعه علوم انساني، ۱۳۹۲.

  ۹۷۳۹

  BP ۲۳۱ /ق۲الف۸

  انديشه هاي سياسي در اسلام و ايران/ حاتم قادري.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقيق و توسعه علوم انساني، ۱۳۹۵.

  ۹۷۴۰

  BP ۱۶۹/۲ /ض۹ف۸

  فلسفه علم فقه/ سعيد ضيائي فر.- قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛ تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقيق و توسعه علوم انساني، ۱۳۹۲.

  ۹۷۴۱

  E ۱۸۳/۸ /خ۲ت۴

  سياست خارجي امريکا در خاورميانه: نقش لابيها و گروههاي ذي نفوذ/ جنيس جي. تري؛ ترجمه ارسلان قرباني شيخ نشين، رضا سيمبر.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقيق و توسعه علوم انساني، ۱۳۸۸.

  ۹۷۴۲

  K ۱۵۶۲ /ش۲ح۸

  حمايت از نشانه هاي جغرافيايي/ شوکت شايسته.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقيق و توسعه علوم انساني، ۱۳۸۹.

  ۹۷۴۳

  DSR ۱۶۵۰ /د۹س۹

  سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران/ سيدجلال دهقاني فيروزآبادي.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقيق و توسعه علوم انساني، ۱۳۹۵.

  ۹۷۴۴

  JZ ۱۲۴۲ /م۵ت۳

  تحول در نظريه هاي روابط بين الملل/ حميرا مشيرزاده.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقيق و توسعه علوم انساني، ۱۳۹۵.

  ۹۷۴۵

  KMH ۳۱۵۲ /ل۶الف۶

  اصول دادرسي منصفانه در فرايند رسيدگي به تخلفات انتظامي اعضاي هيات علمي دانشگاه ها/ محمد لطفي.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۵.

  ۹۷۴۶

  KMH ۳۴۸۳ /ر۹ج۲

  جايگاه فقهي و حقوقي فيلترينگ (محدوديت) در رسانه هاي مجازي از ديدگاه مذاهب خمسه/ تاليف محمدرضا روزبهاني.- تهران: کتاب آوا، ۱۳۹۳.

  ۹۷۴۷

  BP ۱۶۶ /۶ /ر۷ت۷

  تعارض قوانين در فقه و حقوق/ حسين رفسنجاني مقدم؛ با ديباچه بهرام بهرامي.- تهران: نگاه بينه، ۱۳۹۶.

  ۹۷۴۸

  KMH ۹۰۰ /ب۴ب۴

  بررسي نقش و کاربرد انواع ضمانت در معاملات دولتي/ مولفان حامد برومند، آزاده دزفولي.- تهران: کتاب آوا، ۱۳۹۵.

  ۹۷۴۹

  KMH ۳۴۰۲ /ح۵ب۴

  بررسي مسئوليت مدني سازنده بنا و عوامل آن با تاکيد بر قانون پيش فروش آپارتمان/ مولفان عليرضا حسني، ابوالقاسم تازيکي.- تهران: کتاب آوا، ۱۳۹۵.

  ۹۷۵۰

  K ۵۷۹ /ج۸ب۴

  بررسي حقوقي رحم جايگزين در ايران و مطالعه تطبيقي آن با ايالت متحده آمريکا/ مولف محمدتقي جلاليان.- تهران: کتاب آوا، ۱۳۹۵.

  ۹۷۵۱

  KMH ۱۷۸۳ /خ۹الف۸

  اماره و مصاديق آن در قانون و رويه قضايي/ مولفان امير خواجه زاده، فاطمه بينائيان.- تهران: مجد، ۱۳۹۶.

  ۹۷۵۲

  KMH ۸۳۳ /م۶ن۹

  آثار حقوقي و کيفري خسارت معنوي ناشي از جرم (مطالعه تطبيقي)/ مولفان مجتبي نيکدوستي، امين اميريان فارساني.- تهران: مجد، ۱۳۹۶.

  ۹۷۵۳

  BP ۹۹/۶ /ع۴آ۹

  آيات الاحکام تطبيقي (حقوقي): تطبيق آيات الاحکام با فقه اسلامي و حقوق موضوعه/ تاليف محمدرضا عزيزاللهي (کرماني).- تهران: مجد، ۱۳۹۵.

  ۹۷۵۴

  K ۳۱۵۰ /الف8ت2

  تاملي بر مباني حقوق عمومي/ سيدابوالفضل امامي ميبدي.- تهران: مجد، ۱۳۹۶.

  ۹۷۵۵

  K ۵۷۹ /ن۶پ۴

  پذيرش خطر در مسئوليت مدني: مطالعه تطبيقي حقوق انگليس، فرانسه و ايران/ تاليف هديه نصيري.- تهران: مجد، ۱۳۹۶.

  ۹۷۵۶

  K ۳۵۸۵ /ق۴ن۷

  نقش صندوق جهاني بيمه محيط زيست در توسعه پايدار/ مولفان راضيه قرباني، علي پورقصاب اميري.- تهران: مجد، ۱۳۹۶.

  ۹۷۵۷

  HV ۶۰۳۰ /ض۹ه۴

  هزينه هاي اقتصادي و اجتماعي جرم/ تاليف مهران ضيائي؛ زيرنظر بهنام حبيبي درگاه.- تهران: مجد، ۱۳۹۶.

  ۹۷۵۸

  KMH ۴۰۴۹ /ع۲ج۴

  جرايم عليه تماميت جسماني (۵۰۰ پرسش حقوقي و جواب قانوني بر اساس قانون مجازات جديد)/ مولفان موسي عاکفي، الهام قويدل شهرکي.- تهران: مجد، ۱۳۹۶.

  ۹۷۵۹

  K ۱۴۰۱ /ح۲د۸

  دکترين استيفاي حق در حقوق مالکيت فکري/ سعيد حبيبا، زهرا شاکري.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها  (سمت)، مرکز تحقيق و توسعه علوم انساني، ۱۳۹۰.

  ۹۷۶۰

  DSR ۱۵۷۴ /۵ /الف۹ه۸

  مجموعه مقالات پنجمين همايش امام خميني (ره) و سياست خارجي با عنوان نقش انفاق و رفتارهاي حمايت گرايانه در تنظيم روابط بين الملل/ به کوشش زهرا طاهري امين.- تهران: وزارت امور خارجه، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، ۱۳۹۰.

  ۹۷۶۱

  KMH ۵۰۰ /م6ق۲

  قانون جديد حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منکر در بوته نقد/ نويسندگان محمد مظفري، اويس قندهاري.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۵.

  ۹۷۶۲

  HV ۶۴۰۱ /گ۴ج۴

  جرم شناسي سبز/ حميدرضا گرجي فرد؛ با ديباچه راب وايت.- تهران: نشر ميزان، ۱۳۹۵.

  ۹۷۶۳

  HD ۶۹۷۱ /۳ /ر۹ع۴

  عدالت اداري: چارچوب مفهومي، ساز و کارهاي نهادي، روندهاي قضايي/ احمد رنجبر.- تهران: نشر ميزان، ۱۳۹۵.

  ۹۷۶۴

  BP ۱۸۲ /ص۲ج۹2

  [جواهرالکلام في شرح شرايع الاسلام . فارسي - عربي . برگزيده]

  ترجمه جواهرالکلام: مزارعه و مساقات/ تاليف محمدحسن نجفي؛ ترجمه و شرح و توضيح اکبر نايب زاده.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۵.

  ۹۷۶۵

  KMH ۸۶۷ /۳ /خ۲آ۲

  آثار اشتباه در اعمال حقوقي/ محمدحسين خادمي آراسته.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۶.

  ۹۷۶۶

  KMH ۴۴۹ /۵ /ب۲د۴

  درآمدي بر قانون گذاري فرهنگي: اصول و مباني/ به کوشش محمدحسين باقري فرد؛ [براي] مرکز تحقيقات اسلامي مجلس شوراي اسلامي.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۵.

  ۹۷۶۷

  HV ۹۹۶۰ /الف۹ص2

  جبران خسارت در جنايت همراه با پنج مقاله ديگر/ محمدهادي صادقي.- تهران: نشر ميزان، ۱۳۹۵.

  ۹۷۶۸

  K ۳۵۸۵ /س۲د۹

  ديپلماسي محيط زيست: مذاکرات موثرتر بر موافقت نامه هاي جهاني/ لارنس ساسکيند، سالم علي؛ تحقيق و ترجمه سبحان طيبي، پگاه ملکي اصل.- تهران: نشر ميزان، ۱۳۹۵.

  ۹۷۶۹

  HV ۶۷۷۳ /ف۴پ۹

  پيشگيري وضعي از جرايم سايبري: راهکارها و چالش ها/ زهرا فرهادي آلاشتي؛ با ديباچه عبدالرضا جوان جعفري بجنوردي.- تهران: نشر ميزان، ۱۳۹۵.

  ۹۷۷۰

  RA ۱۰۵۱ /گ۹پ۴

  پزشکي قانوني براي دانشجويان رشته حقوق/ فرامرز گودرزي، مهرزاد کياني.- ويرايش ۴.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتاب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، ۱۳۹۴.

  ۹۷۷۱

  KMH ۲۷۲۰ /ط۲ح۷

  حقوق اداري/ منوچهر طباطبايي موتمني.- ويرايش ۴.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقيق و توسعه علوم انساني، ۱۳۹۵.

  ۹۷۷۲

  KMH ۳۱۵۵ /الف۹م۳

  درآمدي بر نظام حقوقي دانشگاه هاي ايران (دولتي و غير دولتي)/ تاليف جواد محمودي.- تهران: نشر ميزان، ۱۳۹۵.

  ۹۷۷۴

  KMH ۱۱۴۸ /م۳الف۴

  ادغام شرکت ها در حقوق ايران و انگلستان/ محمد محمدي نيک.- تهران: نشر ميزان، ۱۳۹۵.

  ۹۷۷۵

  KMH ۳۸۰۰ /غ۸ع۷

  علوم جنايي تطبيقي در پرتو همکاري هاي بين المللي: [مجموعه مقالات] نکوداشت دکتر سيلويا تلنباخ/ به کوشش حسين غلامي؛ [ويراستاران حسين جوادي، نبي اله غلامي].- تهران: نشر ميزان، ۱۳۹۵.

  ۹۷۷۶

  KJV ۳۹۳۵ /۸ /م۲الف۶

  اصول راهبردي دادرسي مدني/ نويسنده ريموند مارتين؛ مترجم اسماعيل شايگان؛ با مقدمه عباس کريمي، فيليپ تري.- تهران: نشر ميزان، ۱۳۹۵.

  ۹۷۷۷

  HV ۷۴۳۱ /الف۷ر۲

  راهبردهاي مؤثر کاهش جرم/ مولفان جيمز آلبرت، ديليپ کي. داس؛ مترجم اعظم مهدوي پور؛ [به سفارش] مرکز تحقيقات کاربردي پليس پيشگيري ناجا.- تهران: نشر ميزان، ۱۳۹۵.

  ۹۷۷۸

  BP ۱۹۵ /۶ /ج۲ح۴

  قانون مجازات اسلامي در آيينه فقاهت (حدود)/ سيدمحمد جباري.- تهران: نگاه بينه، ۱۳۹۵.

  ۹۷۷۹

  K ۳۹۸۱ /پ۲م۸

  منابع نفت و گاز در پرتو حقوق بين الملل/ [پاتريک پارک]؛ ترجمه و تحقيق مهريار داشاب، مهرداد محمدي.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۶.

  ۹۷۸۰

  KMH ۳۸۰۰ /م۸6ح۷

  حقوق کيفري عمومي/ عباس منصور آبادي.- تهران: نشر ميزان، ۱۳۹۵.

  ۹۷۸۱

  BP ۱۹۵ /ح۲ت۴

  [مباني تکملة المنهاج. فارسي. برگزيده]

  ترجمه، شرح و تعليقه مباني تکمله المنهاج (کتاب القصاص، فصل اول)/ احمد حاجي ده آبادي.- تهران: نشر ميزان، ۱۳۹۵-.

  ۹۷۸۲

  K ۳۶۶۱ /ع۲ح۷

  حقوق کيفري سلاح: از شکل گيري حق داشتن سلاح تا خلع سلاح عمومي/ رسول عابد؛ با مقدمه غلامحسين الهام.- تهران: نشر ميزان، ۱۳۹۵.

  ۹۷۸۳

  K ۴۸۷ /ح۷گ۴

  حقوقي سازي سياست: تحليل عملکرد دولت و وقايع سياسي روز از ديدگاه حقوق عمومي/ علي اکبر گرجي ازندرياياني.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۵.

  ۹۷۸۴

  K ۵۰۳۲ /م۶ت۲

  تاريخ تحولات حقوق کيفري/ تاليف فهيم مصطفي زاده.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۵.

  ۹۷۸۵

  BP ۱۸۲ /ص۲ج۹3

  [جواهرالکلام في شرح شرايع الاسلام . فارسي - عربي . برگزيده]

  ترجمه جواهرالکلام: اجاره/ تاليف محمدحسن نجفي؛ ترجمه و شرح و توضيح اکبر نايب زاده.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۵.

  ۹۷۸۶

  KZ ۶۳۶۲ /م۳ق۲

  قتل هدفمند در حقوق بين الملل/ فرزاد محمدي، احسان شهسواري.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۶.

  ۹۷۸۷

  KMH ۵۰۰ /ک۲ح۷۷

  دوره حقوق مدني: قواعد عمومي قراردادها/ ناصر کاتوزيان.- ويرايش؟.- تهران: شرکت سهامي انتشار، [۱۳۷۹].

  ۹۷۸۸

  KJE ۱۶۴۰ /ک۹ح۷

  حقوق قراردادها در اروپا: تشکيل، اعتبار، محتواي قرارداد، قرارداد و اشخاص ثالث [تطبيق با نظام حقوقي ايران]/ مولف هين کوتز؛ ترجمه و تطبيق اصغر محمودي ... [و ديگران].- تهران: مجد، ۱۳۹۵.

  ۹۷۸۹

  HV ۹۰۷۶ /۵ /د۴ر۵

  رشد جزايي در قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ و رويه قضايي (با نگاهي تطبيقي بر اسناد و کنوانسيون هاي بين المللي)/ مولفان سمانه درويشي، محمد نوروزي.- تهران: مجد، ۱۳۹۶.

  ۹۷۹۰

  KMH ۴۰۹۶ /م۶الف۵

  اسباب معافيت و سقوط مسئوليت مدني پزشکان/ تاليف انسيه مطيعي.- تهران: مجد، ۱۳۹۵.

  ۹۷۹۱

  K ۳۲۵۱ /م۳الف۶

  اصول راهبردي دادرسي منصفانه/ تاليف پدرام محمودي؛ با ديباچه شهلا معظمي.- تهران: مجد، ۱۳۹۶.

  ۹۷۹۲

  K ۲۴۰۰ /ح۵الف۶

  اعمال قواعد امري در داوري تجاري بين المللي/ مولفان سيدحسن حسيني مقدم، سيدهادي پژومان، مقداد نظري.- تهران: مجد، ۱۳۹۶.

  ۹۷۹۳

  KMH ۳۰۵۷ /۳ /ع۵ت۸

  تملک اراضي توسط نيروهاي مسلح/ مولفان نسرين عسگري، وحيد ملکي.- تهران: مجد، ۱۳۹۵.

  ۹۷۹۴

  KMH ۵۰۰ /ک۵ت۵

  تشابهات و اختلافات قانون مدني ايران و فرانسه/ نويسنده و مترجم مهدي کشاورزي.- تهران: مجد، ۱۳۹۶.

  ۹۷۹۵

  BP ۱۹۵ /۶ /ج۴ت۲

  تبيين فقهي - حقوقي تعزيرات منصوص شرعي/ تاليف سعيد جريده اصل.- تهران: مجد، ۱۳۹۵.

  ۹۷۹۶

  BP ۱۹۷ /۸ /م۴ق۹

  قواعد و مسائل ارث/ مولفان سيدطه مرقاتي خويي، اميرعباس عسکري.- تهران: مجد، ۱۳۹۶.

  ۹۷۹۷

  KMH ۸۵۸ /ح۵ق۴

  قراردادهاي مشارکت عمومي - خصوصي (ماهيت، انواع و کارآيي)/ تاليف بهاره حسني.- تهران: مجد، ۱۳۹۶.

  ۹۷۹۸

  KMH ۳۱۳۷ /ش۲د۲

  دادرسي اداري در حوزه ميراث فرهنگي/ تاليف اميرحسن [صحيح: اميرحسين] شادنوش.- تهران: مجد، ۱۳۹۵.

  ۹۷۹۹

  KZ ۶۲۷۵ /ش۲د۷

  دعاوي متقابل در رويه قضايي ديوان بين المللي دادگستري/ مولفان سوده شاملو، سارا شاملو.- تهران: مجد، ۱۳۹۶.

  ۹۸۰۰

  JC ۴۲۳ /س۸د۸

  دموکراسي و جرم انگاري/ اميد سلطاني.- تهران: مجد، ۱۳۹۶.

  ۹۸۰۱

  K ۱۴۲۰ /۵ /الف8م۲

  مباني جرم انگاري در حقوق مالکيت فکري/ مولفان بهنام اکبري، حامد انصاري مقدم.- تهران: مجد، ۱۳۹۶.

  ۹۸۰۲

  BP ۱۹۸ /۶ /پ۹الف۶

  نظام حاکم بر قرارداد واگذاري و پيوند اعضا در حقوق ايران/ تأليف محسن اصغري، سميه موسوي.- تهران: مجد، ۱۳۹۶.

  ۹۸۰۳

  KF ۱۲۹۶ /ه۲م۵

  مسئوليت مدني ناشي از توليد از منظر حقوق امريکا/ نويسنده  نانسي کاين هاربور؛ ترجمه  و اضافات محمدرضا مقيمي؛ با ديباچه احمد رفيعي، محمود حکمت نيا.- تهران: مجد، ۱۳۹۵.

  ۹۸۰۴

  HD ۲۷۵۸ /ق۲م۵

  مسئوليت حقوقي شرکت فراملي مادر و شرکت ثالث/ تاليف عبدالسليم قازلي کر؛ با ديباچه محمود عرفاني.- تهران: مجد، ۱۳۹۶.

  ۹۸۰۵

  HV ۶۰۱۹ /ک۹ج۴

  جرم شناسي محکومين (CC): : مختصري از جرم شناسي انتقادي برخاسته در کانادا و آمريکا و گذري بر ديالوگ زندانيان جرم شناس شده/ تاليف سلمان کوناني.- تهران: مجد، ۱۳۹۶.

  ۹۸۰۶

  KMH ۳۸۰۰ /الف۷9ح۷

  حقوق کيفري عمومي ۱/ مولفان محمدرضا الهي منش، محسن مرادي اوجقاز.- تهران: مجد، ۱۳۹۵.

  ۹۸۰۷

  K ۳۵۸۵ /ط۹2د۹

  ديپلماسي محيط زيست در پرتو مذاکرات و تصميم سازي هاي بين المللي/ تحقيق و ترجمه سبحان طيبي، مريم اسماعيلي فرد.- تهران: مجد، ۱۳۹۶.

  ۹۸۰۸

  KMH ۸۴۸ /پ۲م۶

  معافيت از مسئوليت مدني در حوادث ورزشي/ مولفان امين پازوکي، رمضان دهقان.- تهران: مجد، ۱۳۹۶.

  ۹۸۰۹

  K ۵۰۳۲ /ر۳ت۲

  تاريخ تحولات حقوق کيفري/ تاليف اسمعيل رحيمي نژاد.- تهران: مجد، ۱۳۹۵.

  ۹۸۱۰

  KMH ۳۸۰۰ /الف۷پ۲

  پاسخ دولتي به انحراف در سياست جنايي ايران/ مولفان مسعود اکبري، فاطمه قناد.- تهران: مجد، ۱۳۹۵.

  ۹۸۱۱

  K ۱۵۵۵ /پ9م۲

  ماهيت حقوقي و مالکيت نام دامنه اينترنتي/ تاليف فاطمه پورمسجديان.- تهران: مجد، ۱۳۹۵.

  ۹۸۱۲

  KMH ۳۱۹۷ /آ۲۸

  قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶)، قانون بودجه سال ۱۳۹۶ به همراه قوانين مرتبط/ تهيه و گردآوري محسن عباسي مقرب.- تهران: مجد، ۱۳۹۶.

  ۹۸۱۳

  KMH ۴۶۱۰ /ز2ب۴

  بررسي دادرسي الکترونيکي در نظام کيفري ايران/ تاليف زهرا زاده حسين عليائي.- تهران: مجد، ۱۳۹۶.

  ۹۸۱۴

  KMH ۳۳۴۴ /ح۵م۳

  مجموعه قوانين کاربردي مرتبط با سرمايه گذاري در صنايع و معدن/ تدوين کنندگان عليرضا حسني، محمد غلامي بهنميري، رضا بيک پور.- تهران: مجد، ۱۳۹۶.

  ۹۸۱۵

  KMH ۲۸۲۴ /ب۲م۵

  مسئوليت مدني دولت و شهرداري ها در نتيجه تصرف املاک واقع در طرح ها (در پرتو آراي محاکم)/ تاليف محمد بافهم.- تهران: مجد، ۱۳۹۵.

  ۹۸۱۶

  BP ۱۶۳ /۸ /ف۴م۸

  منطق استنباط (اصول فقه)/ تاليف سيدعليرضا فروغي.- تهران: مجد، ۱۳۹۶.

  ۹۸۱۷

  HC ۷۹ /ت9ح۵

  جايگاه توسعه پايدار در حقوق بين الملل سرمايه گذاري/ تاليف شقايق گلزار.- تهران: مجد، ۱۳۹۶.

  ۹۸۱۸

  HV ۷۴۳۱ /س۷چ۲

  چالش هاي پيشگيري وضعي از جرم/ تاليف مهناز سعيدي راد.- تهران: مجد، ۱۳۹۶.

  ۹۸۱۹

  BP ۱۹۵ /ف۸ج۲

  جايگاه اصل فردي کردن کيفرها در فقه اماميه و قانون مجازات اسلامي؛ مصوب ۲/۱/۱۳۹۲/ مولفان زهرا فلاحي سامبران، رامين بايرامي آرباطان.- تهران: مجد، ۱۳۹۵.

  ۹۸۲۰

  HG ۳۷۵۵ /۷ /م۹ح۷

  حقوق کارت هاي اعتباري بانکي بين المللي/ اميرعلي ميرزايي پري.- تهران: مجد، ۱۳۹۶.

  ۹۸۲۱

  KMH ۵۱۷ /۵ /م۳ب۵

  بسترهاي تقنيني و اجرايي در حمايت از زنان بي سرپرست و بدسرپرست/ تاليف مهديه محمدتقي زاده.- تهران: مجد، ۱۳۹۶.

  ۹۸۲۲

  KMH ۳۵۲۵ /م۵ب۴

  بررسي نوآوريها و دست آوردهاي قانون جديد نحوه اجراي محکوميت هاي مالي ۱۳۹۴/ مولفان عليرضا مشهدي زاده، حامد اکبري.- تهران: مجد، ۱۳۹۶.

  ۹۸۲۳

  KMH ۱۵۷۲ /الف۶

  اصول دادرسي منصفانه، از نظر تا عمل: درس گفتارها و درس نوشتارهايي از استادان حقوق جنايي ايران/ با آثاري از حسين ميرمحمدصادقي... [ و ديگران]؛ [گردآورنده ] کرسي حقوق بشر، صلح و دموکراسي يونسکو در دانشگاه شهيد بهشتي.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۵.

  ۹۸۲۴

  م KMH ۳۳۶۶ /پ۲و۲

  واژگان تخصصي - قراردادي صنعت نفت، گاز و پتروشيمي: به انضمام تقويم جامع رويدادهاي حقوقي صنعت نفت ۱۲۴۳ - ۱۳۵۹/ تحقيق و تدوين رضا پاکدامن.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۶.

  ۹۸۲۵

  QC ۹۱۱ /م۹ج۲

  جايگاه اصول حقوق بين الملل در برابر تغييرات اقليمي در جامعه جهاني/ سيدباقر ميرعباسي، عادل محمدي، محمدباقر محمودي.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۶.

  ۹۸۲۶

  BP ۱۹۵ /۳ /ر۹پ۹

  پيشگيري از وقوع جرم با رويکردي بر آموزه هاي ديني (با تکيه بر آيات و روايات)/ نويسندگان محمدرضا روزبهاني، عليرضا کاوند بروجردي.- تهران: کتاب آوا، ۱۳۹۴.

  ۹۸۲۷

  K ۳۲۴۲ /م۳ح۷

  حقوق اقليت هاي نژادي در پرتو اسناد بين المللي/ عادل محمدي؛ با مقدمه سيدباقر ميرعباسي.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۶.

  ۹۸۲۸

  HV ۶۵۵۶ /آ۵ج۴

  جرايم مبتني بر جنسيت در سياست جنايي ايران و اسناد بين المللي/ مولف حميد آشنا.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۶.

  ۹۸۲۹

  HV ۶۴۰۱ /ب۹پ۹

  پيشگيري وضعي از جرايم زيست محيطي در ايران و اسناد بين المللي/ جمال بيگي، محمدمهدي داداشي چکان.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۶.

  ۹۸۳۰

  JZ ۴۸۳۹ /م۵ب۲

  بايسته هايي از سازمان هاي بين المللي/ تاليف فريبا مشيرپور؛ با مقدمه رضا موسي زاده.- تهران: مجد، ۱۳۹۵.

  ۹۸۳۱

  KZ ۶۴۷۱ /م۸م۵

  مسئوليت بين المللي دولتها ناشي از نقض حقوق بشردوستانه در مخاصمات داخلي/ تاليف فرنگيس منصوري.- تهران: مجد، ۱۳۹۶.

  ۹۸۳۲

  KMH ۳۸۰۰ /ص۲ب۴

  بررسي حقوقي و جرم شناختي جرايم ناشي از نفرت (با تاکيد بر مکتب جرم شناسي پست مدرن)/ تاليف سالار صادقي.- تهران: مجد، ۱۳۹۵.

  ۹۸۳۳

  BP ۱۹۸ /۶ /ت۷۹م۳

  مباني فقهي و حقوقي جواز تغيير جنسيت/ تاليف مهديه محمدتقي زاده.- تهران: مجد، ۱۳۹۶.

  ۹۸۳۴

  KMH ۳۴۴۰ /س7م۳

  مجموعه اسناد کاربردي حمل و نقل بين المللي کالا (زميني - هوايي - دريايي) با رويکرد کاربردي مناسب براي تجار، بازرگانان و دانشجويان حقوق تجارت بين الملل/ به اهتمام مهدي سعيدي، مهرداد سياوشي، سيدمحمدحسن خلخالي.- تهران: مجد، ۱۳۹۵.

  ۹۸۳۵

  BP ۱۹۸ /۶ /ن۶آ۹

  بنيادهاي فقهي حقوقي نظم اجتماعي/ تاليف محمدرسول آهنگران.- تهران: مجد، ۱۳۹۶.

  ۹۸۳۶

  KZ ۳۴۱۰ /ج۲ح۷

  حقوق بين الملل (براي روابط بين الملل)/ ويراستار باشاک چالي؛ ترجمه همايون مافي، ديان جانباز، مجتبي تويسرکاني.- تهران: مجد، ۱۳۹۶.

  ۹۸۳۷

  K ۳۴۰۰ /ک۹ح۷

  حقوق اداري تطبيقي: سنت و تغيير در حقوق اداري انگلستان و آلمان/ اثر مارتينا کونکه؛ ترجمه خديجه شجاعيان، نگين شفيعي بافتي.- تهران: مجد، ۱۳۹۶.

  ۹۸۳۸

  KMH ۶۷۵ /خ۴ح۷

  حقوق دعاوي: قواعد عمومي دعاوي/ عبدالله خدابخشي.- تهران: شرکت سهامي انتشار، ۱۳۹۳.

  ۹۸۳۹

  BP ۱۶۹ /۵۲ /د۴ک۸

  مطالعه فقهي و حقوقي قاعده دراء در حقوق نوين ايران و فقه اماميه و فقه حنفي/ بهروز کم، آنامحمد خرمالي؛ با ديباچه حسين آقايي نيا.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۶.

  ۹۸۴۰

  KD ۲۸۷۰ /ه۴ح۷

  حقوق و رسانه/ نويسنده سارا هادوين، دانکن بلوي؛ ترجمه و تحقيق هدي غفاري، فاطمه سرخيل.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۶.

  ۹۸۴۱

  BP ۲۳۰ /۱ /ش۹ن۶

  نظارت در فقه سياسي شيعه:(بررسي مفهوم نظارت و امر به معروف و نهي از منکر)/ علي شيرخاني.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۶.

  ۹۸۴۲

  HV ۶۷۶۸ /س۹ج۴2

  جرايم شرکتي، قانون و کنترل اجتماعي/ تاليف سالي اس. سيمپسون؛ ترجمه و تحقيق حميدرضا دانش ناري؛ [به سفارش] وزارت دادگستري، سازمان تعزيرات حکومتي معاونت توسعه مديريت و منابع اداره کل آموزش و پژوهش.- تهران: نشر ميزان، ۱۳۹۵.

  ۹۸۴۳

  HV ۶۷۶۸ /ش۲ب۴

  بررسي تطبيقي نهادهاي رسيدگي کننده به تخلفات اقتصادي/ ايمان شاه بيگي؛[به سفارش] سازمان تعزيرات حکومتي معاونت توسعه مديريت و منابع اداره کل آموزش و پژوهش.- تهران: نشر ميزان، ۱۳۹۵.

  ۹۸۴۴

  KZ ۶۷۱۸ /ه۴ج۹

  جنگ سايبري و حقوق جنگ/ مولف هيتر هريسن داينيس؛ ترجمه سعيد حکيمي ها، هومان شاهرخ.- تهران: نشر ميزان، ۱۳۹۵.

  ۹۸۴۵

  KMH ۳۸۶۷ /م۳ع۹

  عنصر رواني جرم/ عباس محمدخاني.- تهران: نشر ميزان، ۱۳۹۵ -.

  ۹۸۴۶

  KMH ۶۰۲ /ص۴ح۶

  حضانت و قيموميت و مسئوليت هاي ناشي از آن/ مولفان اميرمحمد صديقيان، اباالفضل سليميان، محسن افخمي مهرجردي.- تهران: مجد، ۱۳۹۵.

  ۹۸۴۷

  HV ۸۸۳۸ /س۹ر۹

  رويارويي با بيماري ايدز در گستره حقوق بين الملل: با نگاهي گذرا بر نظام داخلي/ تاليف محسن سيرغاني.- تهران: مجد، ۱۳۹۶.

  ۹۸۴۸

  K ۳۲۵۱ /ص۲ب۴

  بررسي تطبيقي استقلال قضات و دادرسي عادلانه در حقوق ايران و اسناد بين المللي/ تاليف فيض الله صالحي.- تهران: مجد، ۱۳۹۶.

  ۹۸۴۹

  KMH ۲۵۰۶ /ب۹ن۶

  نظام حقوقي حاکم بر تبليغات انتخاباتي در راديو و تلويزيون/ محمدامين بهمني.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۶.

  ۹۸۵۰

  DSR ۲۱۳۴ /د۹ج۸

  جمهوري اسلامي ايران صلح و امنيت منطقه خليج فارس/ محمدحسين دهدار.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۵.

  ۹۸۵۱

  KMH ۱۶۲۴ /ب۲ح۴

  حدود اختيارات و وظايف ضابطان دادگستري (در قانون آئين دادرسي کيفري مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدي)/ نويسندگان مجتبي باري، جواد ابراهيمي.- تهران: کتاب آوا، ۱۳۹۵.

  ۹۸۵۲

  KMH ۱۷۱۰ /ق9غ۹

  غير ممکن بودن تعيين قيمت خواسته و آثار آن/ سيدحميد قوسي.- تهران: کتاب آوا، ۱۳۹۵.

  ۹۸۵۳

  K ۵۱۰۳ /م۳ف۸

  فلسفه مجازات در نظم فتاواي ده استاد بزرگ فلسفه و حقوق کيفري علامه طباطبايي، محمود خاتمي.../ ايده اي از محمدرضا غفوري.- تهران: کتاب آوا، ۱۳۹۵.

  ۹۸۵۴

  JZ ۵۵۸۸ /ز۲الف۸

  امنيت بين المللي و جرايم زيست محيطي/ مولفان قادر زارع مهدوي، حميدرضا دانش ناري؛ ناظر علمي مجتبي مقصودي؛ [ به سفارش] پليس بين الملل نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.- تهران: نشر ميزان، ۱۳۹۵.

  ۹۸۵۵

  BP ۱۹۱ /۶ /د8ع۷

  عقد رهن: مباني فقهي ـ تحولات تقنيني/ ابراهيم دلشاد.- تهران: نشر ميزان، ۱۳۹۵.

  ۹۸۵۶

  K ۴۱۲۲ /ب۴م۵

  مسئوليت مدني ناشي از زيانهاي فناوري نانو/ حامد برومند، شيوا کياني.- تهران: کتاب آوا، ۱۳۹۵.

  ۹۸۵۷

  K ۳۲۶۳ /م۳پ۹

  پنهان کاري در تحصيل ادله ي کيفري/ مولف علي محمدپور.- تهران: کتاب آوا، ۱۳۹۵.

  ۹۸۵۸

  K ۵۰۱۸ /م۶ب۹

  بنيادهاي نظري حقوق کيفري در نظام هاي عرفي: (گفتارهايي در فلسفه حقوق کيفري)/ تحقيق و ترجمه فهيم مصطفي زاده.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۵.

  ۹۸۵۹

  K ۳۲۶۰ /۳ /ه۴ب۹

  بهداشت جهاني و حقوق بشر: چشم اندازهاي حقوقي و فلسفي/ ويرايش جان هرينگتون، ماريا استيوتافرد؛ ترجمه و تحقيق سيدقاسم زماني، جلال صادقي.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۶.

  ۹۸۶۰

  KMH ۵۰۰ /ک۲ح۷97

  حقوق مدني: عقود معين/ ناصر کاتوزيان.- تهران: شرکت سهامي انتشار، ۱۳۹۳-۱۳۹۵.

  ۹۸۶۱

  K ۳۵۸۵ /ح۷9

  حقوق بشر و محيط زيست (مجموعه مقالات)/ مارک پالمرتز... [و ديگران]؛ تحقيق و ترجمه علي مشهدي.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۶.

  ۹۸۶۲

  BP ۱۸۹ /۶ /م۶ح۷

  حق طلاق زوجه با توجه به طلاق واجب (بررسي فقهي و حقوقي)/ نويسنده محمدعلي معيرمحمدي.- تهران: کتاب آوا، ۱۳۹۵.

  ۹۸۶۳

  KMH ۵۲۶ /ح۵الف۲

  ابطال اسناد فروش رقبات موقوفه در حقوق ايران/ مولف سياوش حسين پور.- تهران: کتاب آوا، ۱۳۹۴.

  ۹۸۶۴

  KMH ۳۲۷۶ /د۲ر۲

  راهکارهاي حقوق حمايتي و مقابله با جرم انگاري/ تاليف مهراب داراب پور؛ با همکاري محمدرضا داراب پور...[وديگران]؛ به اهتمام محمد دارب پور.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۶.

  ۹۸۶۵

  K ۸۹۴ /ر۹ب۴

  بررسي تطبيقي عقد بيع در قانون مدني فرانسه و حقوق ايران:(به انضمام متن مواد قانوني به زبان فرانسه و انگليسي)/ تاليف و ترجمه محمدمجتبي روديجاني، محمد رستم پور.- تهران: کتاب آوا، ۱۳۹۳.

  ۹۸۶۶

  K ۳۵۲۰ /ف۸ح۷

  حقوق تطبيقي پارک هاي ملي ايران و ذخيره گاه هاي زيست کره جهان/ تاليف بهزاد فلاح.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۶.

  ۹۸۶۷

  KU ۱۵۸۵ /ه۹و۴

  ورزش و حقوق/ [تاليف دبورا هيلي]؛ مترجم زهرا ايزانلو، زهرا عامري.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۵.

  ۹۸۶۸

  HD ۳۸۶۰ /ب۹م۲

  ماهيت و احکام تضامين در قراردادهاي پيمانکاري در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي قراردادهاي نمونه فيديک/ زهرا بيات؛ با ديباچه عباس کاظمي نجف آبادي.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۶.

  ۹۸۶۹

  KMH ۱۰۴۳ /ر۵ر۹

  رويکرد نظام حقوقي ايران به آورده هاي غير نقدي در شرکت هاي تجاري/ محمد رستمي.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۶.

  ۹۸۷۰

  BP ۱۹۵ /۷ /ج۲ق۲

  [ايران. قوانين و احکام]

  قانون مجازات اسلامي در آيينه فقاهت (قصاص)/ سيد محمد جباري.- تهران: نگاه بينه، ۱۳۹۵.

  ۹۸۷۱

  K ۵۱۷۰ /ش۸ک۲

  کاربرد زور در حقوق بين الملل/ با ديباچه جمشيد ممتاز؛ تاليف حسن شکوري نسب، علبرضا جهانگيري.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۶.

  ۹۸۷۲

  BP ۱۹۵ /۴ /خ۴ح۷

  حقوق دعاوي: تحليل حقوقي روايات/ عبدالله خدابخشي.- تهران: شرکت سهامي انتشار، ۱۳۹۵.

  ۹۸۷۳

  KMH ۸۶۴ /ش۴و۸

  وکالت بلاعزل و موارد انحلال/ عليرضا شريفي.- تهران: انتشارات بهنامي، ۱۳۹۶.

  ۹۸۷۴

  K ۳۹۱۵ /ج۸ح۷

  حقوق نفت و گاز: ميادين مشترک و پيشنهاد الگوي مطلوب/ عسکر جلاليان، نسيم کرباسي.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۶.

  ۹۸۷۵

  K ۱۳۱۵ /س۷ح۷

  حقوق کيفري بازرگاني (جرائم خاص مديران شرکت در حقوق ايران، انگلستان و مصر)/ مولف عليرضا سعيد.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۶.

  ۹۸۷۶

  KMH ۴۵۱۴ /م۹ج۴

  جرايم شغلي کارکنان دولت در حقوق جزاي ايران/ علي مهاجري.- تهران: فکرسازان، ۱۳۹۵.

  ۹۸۷۷

  KMH ۱۷۲۹ /د۹الف۲

  ابلاغ اوراق قضايي در نظام حقوقي ايران/ حسين دهقاني فيروزآبادي.- تهران: فکر سازان، ۱۳۹۳.

  ۹۸۷۸

  HQ ۱۰۶۱ /ح۲ن۶

  نظام حقوق سالمندان/ تاليف سيداحمد حبيب نژاد، محمدصالح تسخيري؛ با مقدمه سيدمحمد هاشمي.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۶.

  ۹۸۷۹

  KMH ۱۶۵۱ /س۲ت۵

  تشکيل، اداره و تجديد جلسه دادرسي/ سيد حسين سادات حسيني، مريم احمدي.- تهران: فکرسازان، ۱۳۹۵.

  ۹۸۸۰

  HV ۸۴۹۳ /ز۹ج۲

  جامعه شناسي مجازات: بومي سازي ضمانت اجراهاي کيفري در حقوق ايران با تاکيد بر مجازات هاي جامعه مدار/ اميرحمزه زينالي، هيمن بهرامي ياسي کند.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۶.

  ۹۸۸۱

  KMH ۵۲۶ /ر۳الف۴

  اداره اموال موقوفه/ مولف بهزاد رجايي.- تهران: انتشارات بهنامي، ۱۳۹۴.

  ۹۸۸۲

  KMH ۸۲۶ /ن۹ف۵

  فسخ قرارداد با نگاهي به رويه قضايي/ فريدون نهريني.- ويرايش ۲.- تهران: انتشارات گنج دانش، ۱۳۹۵.

  ۹۸۸۳

  KMH ۱۷۸۰ /م۹پ۴

  پذيرش سند در دادگاه/ تاليف مژگان موفقي.- تهران: انتشارات گنج دانش، ۱۳۹۵.

  ۹۸۸۴

  K ۵۰۶۴ /م۳م۵

  مسووليت کيفري ناشي از فعل غير در حقوق کيفري ايران و مصر/ حميد محمدي.- تهران: انتشارات گنج دانش، ۱۳۹۵.

  ۹۸۸۵

  K ۳۹۱۵ /ر۳ح۷ ۱۳۹۴

  حقوق قراردادهاي نفت و گاز: تحول تدريجي قراردادهاي بين المللي نفتي ايران/ تاليف فتح الله رحيمي.- تهران: انتشارات گنج دانش، ۱۳۹۵.

  ۹۸۸۶

  HV ۶۰۲۵ /الف۹ج۴

  جرم شناسي (مفاهيم کليدي)/ مارتين اويراين، مجيد يار؛ برگردان سيدمحمود ميرخليلي، جلال الدين حساني.- تهران: انتشارات بهنامي، ۱۳۹۴.

  ۹۸۸۷

  K ۳۲۴۰ /الف۸ح۷

  حقوق بشر و نظام عدالت کيفري/ [آنتوني اماترودو، ليزاويليام بليک]؛ مترجمان زهرا عامري، محمدباقر مقدسي، احمد خسروي.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۶.

  ۹۸۸۸

  KMH ۲۹۴۳ /الف۶ت۳

  تحليل کارکردهاي نهاد شورا در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران/ فيروز اصلاني، علي سهرابلو.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۵.

  ۹۸۸۹

  KMH ۸۱۰ /پ۹ت۷

  تعهدات اوليه و ثانويه در عقود تمليکي و اذني/ محمدرضا پيرهادي، مونا پيدايش.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۵.

  ۹۸۹۰

  KZ ۶۳۷۳ /ح۸ت۳

  تحريم رسانه اي ايران از منظر حقوق بين الملل/ فاطمه حکمتي؛ با ديباچه سيدياسر ضيايي.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۶.

  ۹۸۹۱

  BP ۱۸۲ /ص۲ج۹49

  [جواهرالکلام في شرح شرايع الاسلام . فارسي - عربي . برگزيده . شرح]

  ترجمه جواهرالکلام: وديعه و عاريه/ تاليف محمدحسن نجفي؛ ترجمه، شرح و توضيح اکبر نايب زاده.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۵.

  ۹۸۹۲

  BP ۱۸۲ /ص۲ج۹6

  [جواهرالکلام في شرح شرايع الاسلام . فارسي - عربي . برگزيده]

  ترجمه جواهرالکلام: صلح و شرکت/ تاليف محمدحسن نجفي؛ ترجمه و شرح و توضيح اکبر نايب زاده.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۶.

  ۹۸۹۳

  م KMH ۱۵ /ش۴م۳

  [ايران. قوانين و احکام]

  مجموعه قوانين و مقررات سال ۱۳۹۳/ قوه قضائيه، روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران.- تهران: روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران، ۱۳۹۴.

  ۹۸۹۴

  K ۱۰۶۶ /ب9ح۷

  حقوق تعهدات پرداخت بانک/ تاليف ماشاءاله بناء نياسري.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ۱۳۹۶.


  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
360384406
اکنون :
144