جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 223439
  تاریخ انتشار : 3 آبان 1396 9:27
  تعداد بازدید : 568

  تازه های مقالات فارسی مهر ماه 96

  تازه های مقالات فارسی مهر ماه 96

  رکورد

  عنوان - پديدآور - مأخذ

  ۱۳۰۸۸

  اجتماع قوه قاهره با تقصير خوانده در تعهدات غير قراردادي/ حسن حيدري نيک، محسن ايزانلو.- تحقيقات حقوقي آزاد. ۱۳۹۴، سال هشتم، شماره ۳۰، زمستان: ص ۱-۲۸.

  ۱۳۰۸۹

  اکراه به ارتکاب جرم در حقوق ايران و قانون کيفري نمونه ايالات متحده (مطالعه تطبيقي)/ نبي خداکرمي، اعظم برغمدي.- تحقيقات حقوقي آزاد. ۱۳۹۴، سال هشتم، شماره ۳۰، زمستان: ص ۲۹-۶۴.

  ۱۳۰۹۰

  امکان قصاص تمامي شرکاي جنايت عمدي مادون نفس/ مجيد متين راسخ.- تحقيقات حقوقي آزاد. ۱۳۹۴، سال هشتم، شماره ۳۰، زمستان: ص ۱۰۳-۱۴۳.

  ۱۳۰۹۱

  توسعه تجارت بين الملل دريابرد/ منصور وفايي، ميثم اقبالي.- مجد. ۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ۴۰، بهار: ص. ۹-۴۳.

  ۱۳۰۹۲

  تقسيم مسئوليت مدني در اجتماعي چند مباشر/ اکرم محمدي کمسرخ.- مجد. ۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ۴۰، بهار: ص. ۴۴-۷۱.

  ۱۳۰۹۳

  تبيين آموزه هاي پيشگيري رشدمدار در پرتو ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامي/ عاطفه عبدالمجيد.- مجد. ۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ۴۰، بهار: ص. ۷۱-۱۰۱.

  ۱۳۰۹۴

  مفهوم شناسي "گروه هاي تروريستي" و ابهامات آن در قانون صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولت هاي خارجي مصوب ۱۳۹۰/ علي صابرنژاد، محمدعلي مستانه، پري حسين پور.- مجد. ۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ۴۰، بهار: ص. ۱۰۲-۱۱۶.

  ۱۳۰۹۵

  تاثير بحران هاي منطقه اي و بين المللي بر ضرورت اصلاح ساختار شوراي امنيت/ عادله علي پور.- مجد. ۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ۴۰، بهار: ص. ۱۱۷-۱۴۴.

  ۱۳۰۹۶

  بررسي نقش و کاربرد سبک زندگي در پيشگيري از وقوع جرايم/ نادر نوروزي، اقليمه نصيري سقرلو.- مجد. ۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ۴۰، بهار: ص. ۱۴۵-۱۶۶.

  ۱۳۰۹۷

  مسئوليت پزشک در نظام کيفري داخلي با نگاهي به حقوق اسلامي/ سيدابراهيم سيدمنير، احمد پور ابراهيم.- مجد. ۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ۳۹، زمستان: ص. ۱۱-۳۰.

  ۱۳۰۹۸

  رويکرد قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲ نسبت به خودکشي و تظاهر به ارتکاب آن(ماده ۶۳۸ ق.م.ا. ۱۳۷۵)؛ با تاملي بر ميزان خودکشي در ايران/ رامين بايرامي آرباطان، مجيد ارفعي.- مجد. ۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ۳۹، زمستان: ص. ۳۱-۶۴.

  ۱۳۰۹۹

  رويکردي تطبيقي در ضمان قهري پزشک و شيوه هاي جبران خسارت ناشي از آن/ عباس کريمي، اباالفضل سليميان.- مجد. ۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ۳۹، زمستان: ص. ۶۵-۷۶.

  ۱۳۱۰۰

  بازگشتي به آينده: خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا و تعارض قوانين/ اندرو ديکينسون؛ مترجمان مريم کرمي نيا، سحر کريم نيا.- مجد. ۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ۳۹، زمستان: ص. ۷۷-۹۸.

  ۱۳۱۰۱

  نگرشي انتقادي بر حق حبس زن در حال تقسيط مهر/ حسن باديني، محمد خاکباز.- مجد. ۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ۳۹، زمستان: ص. ۹۹-۱۲۰.

  ۱۳۱۰۲

  نقش نهادهاي مديريتي اجرايي در تحقق طرح صدور سند مالکيت موضوع قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن مصوب ۲/۱۲/۱۳۸۸/ حميدرضا آدابي، مجتبي کاسي.- مجد. ۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ۳۹، زمستان: ص. ۱۲۰-۱۴۵.

  ۱۳۱۰۳

  رحم اجاره اي/ پوراندخت بهرامي.- مجد. ۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ۳۹، زمستان؛ شماره ص. ۱۴۶-۱۶۱.

  ۱۳۱۰۴

  بررسي راهکارهاي مقابله با دامپينگ در تجارت بين الملل/ هديه ميرترابي، سبحان طيبي، مهرداد زماني.- مجد. ۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ۳۹، زمستان: ص. ۱۶۲-۱۸۶.

  ۱۳۱۰۵

  پزواک - مشاغل منافي سردفتري در آينه آراء دادگاه انتظامي سردفتران و دفترياران/ محمد عظيميان.- کانون. ۱۳۹۶، سال پنجاه و هفتم، دوره دوم، شماره ۱۶۵ و ۱۶۶: ص ۲۱-۲۴.

  ۱۳۱۰۶

  بررسي وضعيت حقوقي تنظيم اسناد شرکت هاي تجاري در دفاتر اسناد رسمي/ بهرام حسن زاده.- کانون. ۱۳۹۶، سال پنجاه و هفتم، دوره دوم، شماره ۱۶۵ و ۱۶۶: ص ۲۵-۵۳.

  ۱۳۱۰۷

  حمايت هاي کيفري از پيش فروش ساختمان/ حسين گرامي، مريم موثق سيچاني.- کانون. ۱۳۹۶، سال پنجاه و هفتم، دوره دوم، شماره ۱۶۵ و ۱۶۶: ص ۵۵-۷۱.

  ۱۳۱۰۸

  بررسي نقش و پيامدهاي ثبت آني اسناد و معاملات در صيانت از حقوق شهروندي/ محسن مرادي.- کانون. ۱۳۹۶، سال پنجاه و هفتم، دوره دوم، شماره ۱۶۵ و ۱۶۶: ص ۷۳-۱۰۲.

  ۱۳۱۰۹

  صلح موجودي حساب بانکي/ صابر ناظمي پول.- کانون. ۱۳۹۶، سال پنجاه و هفتم، دوره دوم، شماره ۱۶۵ و ۱۶۶: ص ۱۰۳-۱۰۷.

  ۱۳۱۱۰

  انواع تعارض قوانين و پايان اعتبار قوانين/ حسين رفسنجاني مقدم، سيدبهزاد پورسيد.- کانون. ۱۳۹۶، سال پنجاه و هفتم، دوره دوم، شماره ۱۶۵ و ۱۶۶: ص ۱۰۹-۱۴۰.

  ۱۳۱۱۱

  نحوه احراز اهليت قراردادي (موضوع ماده ۱۹۰ قانون مدني در معاملات مجازي با تکيه بر قانون تجارت الکترونيکي مصوب ۱۳۸۲)/ پگاه عباسي داکاني.- کانون. ۱۳۹۶، سال پنجاه و هفتم، دوره دوم، شماره ۱۶۵ و ۱۶۶: ص ۱۴۳-۱۵۸.

  ۱۳۱۱۲

  صداق غير منقول و نحوه تحرير آن در دفاتر ازدواج/ محمد حنيفه اقبالي درخشان.- کانون. ۱۳۹۶، سال پنجاه و هفتم، دوره دوم، شماره ۱۶۵ و ۱۶۶: ص ۱۵۹-۱۷۰.

  ۱۳۱۱۳

  سلسله مراتب هنجارها و قواعد حقوقي در نظام جمهوري اسلامي ايران/ حسن روشن.- کانون. ۱۳۹۶، سال پنجاه و هفتم، دوره دوم، شماره ۱۶۵ و ۱۶۶: ص ۱۷۱-۱۹۰.

  ۱۳۱۱۴

  استخراج راهبردهاي محيطي موثر در پيشگيري از جرائم بر اساس نظريه (CPTED) (مطالعه موردي: مجتمع هاي مسکوني شهر رشت)/ سيده فرگل حسيني ديوشلي، اميررضا کريمي آذري.- مطالعات پيشگيري از جرم. ۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ۴۱، زمستان: ص ۹-۴۰.

  ۱۳۱۱۵

  بررسي عوامل موثر بر پيشگيري از جرم - مطالعه موردي: محله پامنار تهران/ محسن کاملي.- مطالعات پيشگيري از جرم. ۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ۴۱، زمستان: ص ۱۰۱-۱۲۲.

  ۱۳۱۱۶

  بازآزمايي رابطه ميان دين و سزادهي (با مطالعه موردي آلمان)/ ميشاييل هنسل ماير، ديرک باير؛ ترجمه سيدبهمن خدادادي.- مطالعات پيشگيري از جرم. ۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ۴۱، زمستان: ص ۱۷۳-۲۰۷.

  ۱۳۱۱۷

  راهکارهاي پيشگيري وضعي از زمين خواري در شهر تهران/ مرضيه مظفري، غلامرضا محمدنسل.- مطالعات پيشگيري از جرم. ۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ۴۲، بهار: ص ۷۱-۹۹.

  ۱۳۱۱۸

  بررسي عوامل زمينه ساز سوء مصرف مواد در دانش آموزان دبيرستاني استان خراسان شمالي/ مصطفي مقصودزاده، سيدجلال يونسي.- مطالعات پيشگيري از جرم. ۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ۴۲، بهار: ص ۱۰۱-۱۲۴.

  ۱۳۱۱۹

  نسبت کرامت اکتسابي به حقوق شهروندي انسان در قرآن کريم/ محمدجواد جاويد، عمار اميري آراني.- شهر قانون. ۱۳۹۶، سال ششم، شماره ۱۹، بهار و تابستان: ص ۱۳-۳۰.

  ۱۳۱۲۰

  روش هاي حقوقي تامين مالي مالک اموال فکري با تکيه بر اوراق بهادار نمودن اين گونه دارايي ها/ محمود باقري، زهرا رنجبر زواره.- شهر قانون. ۱۳۹۶، سال ششم، شماره ۱۹، بهار و تابستان: ص ۳۱-۵۸.

  ۱۳۱۲۱

  جايگاه حقوقي امضاي الکترونيکي در دفاتر اسناد رسمي ايران و فرانسه/ قاسم خادم رضوي، فاطمه شفيعي.- شهر قانون. ۱۳۹۶، سال ششم، شماره ۱۹، بهار و تابستان: ص ۵۹-۸۶.

  ۱۳۱۲۲

  تحليل جرم شناختي مسئله "عدم  رعايت حجاب شرعي" در ايران/ زهرا سادات غمامي.- شهر قانون. ۱۳۹۶، سال ششم، شماره ۱۹، بهار و تابستان: ص ۸۷-۱۱۵.

  ۱۳۱۲۳

  نگاهي نو به قاعده احسان با رويکرد اثبات ضمان/ ابوذر بهروزي.- شهر قانون. ۱۳۹۶، سال ششم، شماره ۱۹، بهار و تابستان: ص ۱۱۷-۱۴۲.

  ۱۳۱۲۴

  تحليل فقهي بودجه نويسي و برخي اصول حاکم بر آن/ محمدجواد خزائلي.- شهر قانون. ۱۳۹۶، سال ششم، شماره ۱۹، بهار و تابستان: ص ۱۴۳-۱۶۱.

  ۱۳۱۲۵

  بررسي جرم محاربه از منظر قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲ با رويکرد کاربردي - قسمت دهم/ محمد مصدق.- دادرسي. ۱۳۹۶، سال بيست و يکم، شماره ۱۲۳، مرداد و شهريور: ص ۳-۱۱.

  ۱۳۱۲۶

  تحليل ماهيت حقوقي اهداء عضو و آثار آن - قسمت اول/ محمد خاني، حسين ظهوريان احمدي.- دادرسي. ۱۳۹۶، سال بيست و يکم، شماره ۱۲۳، مرداد و شهريور: ص ۱۲-۱۹.

  ۱۳۱۲۷

  اصلاح و بازپروري بزهکاران؛ از مرحله تحقيق تا پس از اجراي حکم/ ايوب نوريان.- دادرسي. ۱۳۹۶، سال بيست و يکم، شماره ۱۲۳، مرداد و شهريور: ص ۲۰-۲۵.

  ۱۳۱۲۸

  بطلان مهريه سنگين از رويکرد حقوق خصوصي و حقوق عمومي/ حميد قاسمي، محمودرضا زحمتکش.- دادرسي. ۱۳۹۶، سال بيست و يکم، شماره ۱۲۳، مرداد و شهريور: ص ۲۶-۳۳.

  ۱۳۱۲۹

  بررسي تحول ساختار ديوان عدالت اداري در قانون جديد - قسمت پاياني/ غلامرضا کوچکي مياب.- دادرسي. ۱۳۹۶، سال بيست و يکم، شماره ۱۲۳، مرداد و شهريور: ص ۳۴-۴۰.

  ۱۳۱۳۰

  اقاله از نظر تا عمل/ مرتضي مرادي گلستاني.- دادرسي. ۱۳۹۶، سال بيست و يکم، شماره ۱۲۳، مرداد و شهريور: ص ۴۱-۴۶.

  ۱۳۱۳۱

  وکالت و تامين عدالت کيفري/ ولي شيرپور.- دادرسي. ۱۳۹۶، سال بيست و يکم، شماره ۱۲۳، مرداد و شهريور: ص ۴۷-۵۵.

  ۱۳۱۳۲

  بررسي فقهي - حقوقي قلمرو حدود غير مذکور/ سهراب بهادري.- دادرسي. ۱۳۹۶، سال بيست و يکم، شماره ۱۲۳، مرداد و شهريور: ص ۵۶-۶۲.

  ۱۳۱۳۳

  ثمن و قابليت تعيين آن - قسمت اول/ مهدي ابراهيم زاده.- دادرسي. ۱۳۹۶، سال بيست و يکم، شماره ۱۲۳، مرداد و شهريور: ص ۶۳-۶۷.

  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
360384406
اکنون :
139