جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 223444
  تاریخ انتشار : 3 آبان 1396 9:56
  تعداد بازدید : 730

  مقالات فارسی چاپی و الکترونیک مهر ماه 96

  مقالات فارسی چاپی و الکترونیک مهر ماه 96

  رکورد

  شماره مقاله

  عنوان - پديدآور - مأخذ

  ۲۸۸۹۲

   

  بررسي عوامل محيطي موثر در افزايش سطح امنيت پارک ها - مطالعه موردي: پارک هاي شهر قزوين/ محسن کاملي، نيلوفر نهاوندي اسگ شهر، سيدباقر حسيني.- مطالعات پيشگيري از جرم. ۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ۴۱، زمستان: ص ۴۱-۷۲.

  ۲۸۸۹۳

   

  پهنه بندي و مکان يابي جغرافيايي وقوع و کشف جرائم به عنف (مطالعه موردي استان خوزستان با تاکيد بر کلانشهر اهواز)/ سيدخليل سيدعليپور، حسين اميري نژاد، ولي مريدي.- مطالعات پيشگيري از جرم. ۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ۴۱، زمستان: ص ۷۳-۹۹.

  ۲۸۸۹۴

   

  بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و پيشگيري از جرم در شهر تهران/ سيدخليل سيدعليپور، کريم نامور صديق.- مطالعات پيشگيري از جرم. ۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ۴۱، زمستان: ص ۱۲۳-۱۴۴.

  ۲۸۸۹۵

   

  بررسي عوامل فردي و اجتماعي موثر در گرايش به سوء مصرف مواد مخدر در بين زنان و ارائه راهکارهاي پيشگيرانه (مورد مطالعه: زنان شهرستان اروميه)/ ابراهيم قرباني، علي ابراهيمي.- مطالعات پيشگيري از جرم. ۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ۴۱، زمستان: ص ۱۴۵-۱۷۱.

  ۲۸۸۹۶

   

  بررسي عوامل موثر بر پيشگيري از سرقت اطفال و جوانان تک والد/ نعيما محمدي، محمد شهسواري.- مطالعات پيشگيري از جرم. ۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ۴۲، بهار: ص ۹-۳۳.

  ۲۸۸۹۷

   

  فراتحليل مطالعات انجام شده در حوزه خشونت خانگي عليه زنان/ وحيد جان محمدي لرگاني، سهيل صادقي، طاهره لطفي خاچکي.- مطالعات پيشگيري از جرم. ۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ۴۲، بهار: ص ۳۵-۶۹.

  ۲۸۸۹۸

   

  بررسي عوامل اجتماعي موثر بر نوع و ميزان جرم در مناطق جرم خيز شهر ايلام/ ايوب ياره خواهي، عبدالکريم صوفي روشن.- مطالعات پيشگيري از جرم. ۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ۴۲، بهار: ص ۱۲۵-۱۵۸.

  ۲۸۸۹۹

   

  وضعيت اشتغال، گرايش به آسيب هاي اجتماعي و ارائه راهبردهاي پيشگيرانه (مورد مطالعه: شهروندان شهر رشت)/ علي يعقوبي.- مطالعات پيشگيري از جرم. ۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ۴۲، بهار: ص ۱۵۹-۱۹۰.

  ۲۸۹۰۰

   

  نقش شادکامي در پيشگيري از جرم: حرکت به سوي جرم شناسي شادي بخش/ وسنا نيکوليچ - ريستانويچ؛ مترجمان حميد رضا نيکوکار، سودابه رضواني.- مطالعات پيشگيري از جرم. ۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ۴۲، بهار: ص ۱۹۱-۲۰۵.

  ۲۸۹۰۱

  DM11439

  چالش هاي حقوقي ترابردپذيري شماره تلفن همراه و نظارت دولت؛ با تاکيد بر مصوبات 189 و 232 کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات/ مهدي  زاهدي، فائزه واحد.- پژوهش حقوق عمومي. ۱۳۹۶، دوره نوزدهم، شماره 55، تابستان: ص ۹-۲۸.

  ۲۸۹۰۲

  DM11440

  حاشيه صلاح ديد دولت ها در آزادي دين در پرتو رويه ديوان اروپايي حقوق بشر/ ايوب عبدي، سيدقاسم زماني.- پژوهش حقوق عمومي. ۱۳۹۶، دوره نوزدهم، شماره 55، تابستان: ص ۶۱-۸۲.

  ۲۸۹۰۳

  DM11441

  الگوي جديد قراردادهاي نفتي ايران و معضل انتقال فناوري در صنعت نفت/ فيصل عامري.- پژوهش حقوق عمومي. ۱۳۹۶، دوره نوزدهم، شماره 55، تابستان: ص ۸۳-۱۰۷.

  ۲۸۹۰۴

  DM11442

  گستره کپي رايت نسبت به اطلاعات دولتي/ محمدهادي ميرشمسي، حسام جلائيان دهقاني.- پژوهش حقوق عمومي. ۱۳۹۶، دوره نوزدهم، شماره 55، تابستان: ص ۱۰۹-۱۴۰.

  ۲۸۹۰۵

  DM11443

  جبران خسارات زيست محيطي بر اساس طرح 2006 کميسيون حقوق بين الملل مبني بر اصول تخصيص زيان در موارد آسيب فرامرزي ناشي از فعاليت هاي خطرناک/ عطيه شاه حسيني، علي مشهدي.- پژوهش حقوق عمومي. ۱۳۹۶، دوره نوزدهم، شماره 55، تابستان: ص ۱۴۱-۱۶۵.

  ۲۸۹۰۶

  DM11444

  تحول در نظام قضايي داخلي ملل متحد/ مهدي حدادي، سيدمحسن حکمتي مقدم.- پژوهش حقوق عمومي. ۱۳۹۶، دوره نوزدهم، شماره 55، تابستان: ص ۱۶۷-۱۹۳.

  ۲۸۹۰۷

  DM11445

  گسترش حيطه عملکرد دبيرکل ملل متحد و صلاحيت انحصاري دولت ها: پاسداري از مرزهاي "بند 7 از ماده 2 منشور ملل متحد" پس از هفتاد سال/ مسعود عليزاده، شهرام زرنشان.- پژوهش حقوق عمومي. ۱۳۹۶، دوره نوزدهم، شماره 55، تابستان: ص ۱۹۵-۲۱۴.

  ۲۸۹۰۸

  DM11446

  شخصيت حقوقي بين المللي سازمان هاي غيردولتي/ غلامعلي قاسمي، محمدصالح تسخيري.- پژوهش حقوق عمومي. ۱۳۹۶، دوره نوزدهم، شماره 55، تابستان: ص ۲۱۵-۲۴۳.

  ۲۸۹۰۹

  DM11447

  تحليل قانون ديوان عدالت اداري از منظر استانداردهاي خاص دادرسي منصفانه اداري؛ با نگاهي به رويه دادگاه اروپايي حقوق بشر/ مجتبي همتي.- پژوهش حقوق عمومي. ۱۳۹۶، دوره نوزدهم، شماره 55، تابستان: ص ۲۴۵-۲۷۲.

  ۲۸۹۱۰

  DM11448

  قانون ماهوي حاکم بر ورشکستگي/ نجادعلي الماسي، احسان شمس.- پژوهش حقوق خصوصي. ۱۳۹۶، سال پنجم، شماره ۱۹، تابستان: ص ۹-۴۲.

  ۲۸۹۱۱

  DM11449

  ماهيت و اعتبار پرداخت ديون طبيعي و تاثيرات آن در مطالبات طلبکاران حقوقي در حقوق ايران و فرانسه/ ناهيد جوانمرادي.- پژوهش حقوق خصوصي. ۱۳۹۶، سال پنجم، شماره ۱۹، تابستان: ص ۴۵-۷۲.

  ۲۸۹۱۲

  DM11450

  حقوق بشر در حقوق خصوصي/ حشمت اله شهبازي، ابراهيم تقي زاده، مرتضي شهبازي نيا.- پژوهش حقوق خصوصي. ۱۳۹۶، سال پنجم، شماره ۱۹، تابستان: ص ۷۳-۹۶.

  ۲۸۹۱۳

  DM11451

  جايگاه حقوق عرفي بازرگاني فراملي در داوري تجاري بين المللي/ حميدرضا علومي يزدي، رضا حاذق پور.- پژوهش حقوق خصوصي. ۱۳۹۶، سال پنجم، شماره ۱۹، تابستان.

  ۲۸۹۱۴

  DM11452

  ورود ثالث در داوري سرمايه گذاري بين المللي با تاکيد بر ديدگاه هاي نوين در مقررات ايکسيد و قواعد شفافيت آنسيترال/ علي مقدم ابريشمي، حامد ضمامي.- پژوهش حقوق خصوصي. ۱۳۹۶، سال پنجم، شماره ۱۹، تابستان: ص ۱۳۳-۱۷۰.

  ۲۸۹۱۵

  DM11453

  الزامات سازمان جهاني تجارت در خصوص انتقال انرژي از طريق خط لوله/ جعفر نوري يوشانلويي، علي پيرمرادي، سميرا غلام دخت.- پژوهش حقوق خصوصي. ۱۳۹۶، سال پنجم، شماره ۱۹، تابستان: ص ۱۷۱-۱۹۳.

  ۲۸۹۱۶

  DM11454

  اصل وحدت تابعيت زوجين در حقوق ايران، بريتانيا و کنوانسيون هاي بين المللي/ منوچهر توسلي نائيني، رويا پورمراد.- پژوهش حقوق خصوصي. ۱۳۹۶، سال پنجم، شماره ۲۰، پاييز: ص ۹-۳۳.

  ۲۸۹۱۷

  DM11455

  تاثيرحقوق بنيادين بشري بر آزادي قراردادي/ مرتضي حاجي پور.- پژوهش حقوق خصوصي. ۱۳۹۶، سال پنجم، شماره ۲۰، پاييز: ص ۳۵-۶۰.

  ۲۸۹۱۸

  DM11456

  ايجاب در معاملات دولتي/ ايمان دهقاني دهج، حميدرضا صالحي، معصومه اکبرزاده.- پژوهش حقوق خصوصي. ۱۳۹۶، سال پنجم، شماره ۲۰، پاييز: ص ۶۱-۸۱.

  ۲۸۹۱۹

  DM11457

  ساختار و نقش شرکت هاي مديريت جمعي در حمايت از حقوق پديدآورندگان آثار و مجريان در حقوق فرانسه/ ستار زرکلام.- پژوهش حقوق خصوصي. ۱۳۹۶، سال پنجم، شماره ۲۰، پاييز: ص ۸۱-۱۰۰.

  ۲۸۹۲۰

  DM11458

  عدول از اصول دادرسي و قواعد حقوقي در دعواي اعسار/ عليرضا فصيحي زاده، سيدحسين اسعدي.- پژوهش حقوق خصوصي. ۱۳۹۶، سال پنجم، شماره ۲۰، پاييز: ص ۱۰۱-۱۲۶.

  ۲۸۹۲۱

  DM11459

  تاثير ابطال گواهينامه ثبت اختراع در اثر فقدان تازگي و گام ابتکاري بر وجوه پرداختي در قرارداد ليسانس/ علي روحي زاده، مجيد عباس تبار فيروزجاه.- پژوهش حقوق خصوصي. ۱۳۹۶، سال پنجم، شماره ۲۰، پاييز: ص ۱۲۷-۱۴۹.

  ۲۸۹۲۲

  DM11460

  بازشناسي اطلاعات مالي در ترازوي حقوق اموال و مالکيت/ منصور ميرسعيدي، الهام سليمان دهکردي.- پژوهش حقوق خصوصي. ۱۳۹۶، سال پنجم، شماره ۲۰، پاييز: ص ۱۵۱-۱۷۳.

  ۲۸۹۲۳

  DM11461

  وضعيت حقوقي سوخت رساني در منطقه انحصاري - اقتصادي و ساير مناطق دريايي با تکيه بر رويه قضايي دادگاه بين المللي حقوق درياها/ سيدباقر ميرعباسي، ابوطالب اميرشعباني.- مطالعات حقوق عمومي. ۱۳۹۶، دوره چهل و هفتم، شماره ۲، تابستان: ص ۲۶۵-۲۷۹.

  ۲۸۹۲۴

  DM11462

  اصل امنيت حقوقي و مداخله دولت در عرصه اقتصاد/ فرامرز عطريان.- مطالعات حقوق عمومي. ۱۳۹۶، دوره چهل و هفتم، شماره ۲، تابستان: ص ۲۸۱-۳۰۱.

  ۲۸۹۲۵

  DM11463

  نقض حريم هوايي کشورها از طريق پهپادهاي امريکايي (مطالعه موردي: پاکستان)/ ياسر مکرمي قرطاول، اميرحسين رنجبريان.- مطالعات حقوق عمومي. ۱۳۹۶، دوره چهل و هفتم، شماره ۲، تابستان: ص ۳۰۳-۳۲۷.

  ۲۸۹۲۶

  DM11464

  الزامات حقوق بشري کشف جرم در نظام حقوقي ايران/ نسرين مهرا، کامران محموديان.- مطالعات حقوق عمومي. ۱۳۹۶، دوره چهل و هفتم، شماره ۲، تابستان: ص ۳۲۹-۳۵۶.

  ۲۸۹۲۷

  DM11465

  سلب تابعيت شيخ عيسي قاسم از منظر حقوق بين الملل و حقوق داخلي بحرين/ امير مقامي.- مطالعات حقوق عمومي. ۱۳۹۶، دوره چهل و هفتم، شماره ۲، تابستان: ص ۳۵۷-۳۷۵.

  ۲۸۹۲۸

  DM11466

  بررسي نسبت ميان هرمنوتيک حقوقي و آراي تفسيري شوراي نگهبان/ خيرالله پروين، بهنام مبصري.- مطالعات حقوق عمومي. ۱۳۹۶، دوره چهل و هفتم، شماره ۲، تابستان: ص ۳۷۷-۴۱۰.

  ۲۸۹۲۹

  DM11467

  جايگاه کشورهاي ذره اي در ارکان اصلي سازمان ملل متحد/ ستار عزيزي، خاطره نظري.- مطالعات حقوق عمومي. ۱۳۹۶، دوره چهل و هفتم، شماره ۲، تابستان: ص ۴۱۱-۴۳۱.

  ۲۸۹۳۰

  DM11468

  اصول حقوق بشردوستانه از ديدگاه امام خميني (ره)/ سيداصغر جعفري.- مطالعات حقوق عمومي. ۱۳۹۶، دوره چهل و هفتم، شماره ۲، تابستان: ص ۴۳۳-۴۵۸.

  ۲۸۹۳۱

  DM11469

  آثار حقوقي بين المللي خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا/ محمدرضا ملت، عبدالله عابديني.- مطالعات حقوق عمومي. ۱۳۹۶، دوره چهل و هفتم، شماره ۲، تابستان: ص ۴۵۹-۴۷۹.

  ۲۸۹۳۲

  DM11470

  کنوانسيون 1980 لاهه راجع به جنبه هاي مدني کودک ربايي بين المللي و تبعات الحاق ايران به آن/ آرامش شهبازي، محمد قربانپور.- مطالعات حقوق عمومي. ۱۳۹۶، دوره چهل و هفتم، شماره ۲، تابستان: ص ۴۸۱-۵۰۵.

  ۲۸۹۳۳

  DM11471

  مسئوليت بين المللي دولت هاي ميزبان در قبال خسارات وارده به اتباع بيگانه در قلمروشان با تاکيد بر فاجعه منا/ عباس تديني، سيدمصطفي کازروني.- مطالعات حقوق عمومي. ۱۳۹۶، دوره چهل و هفتم، شماره ۲، تابستان: ص ۵۰۷-۵۳۶.

  ۲۸۹۳۴

  DM11472

  حملات سايبري و اصول حقوق بين الملل بشردوستانه (مطالعه موردي: حملات سايبري به گرجستان)/ پرستو اسمعيل زاده ملاباشي، محسن عبداللهي، سيدقاسم زماني.- مطالعات حقوق عمومي. ۱۳۹۶، دوره چهل و هفتم، شماره ۲، تابستان: ص ۵۳۷-۵۵۹.

  ۲۸۹۳۵

  DM11473

  باهم فروشي در قراردادهاي مجوز بهره برداري از مالکيت فکري: رهيافت حقوق رقابت/ مصطفي بختياروند، زينب فرهادخاني.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ۱۳۹۶، دوره نهم، شماره ۲، تابستان: ص ۱-۲۶.

  ۲۸۹۳۶

  DM11474

  درآمدي بر يکسان انگاري جرم دزدي دريايي با تروريسم (با تاکيد بر دزدي دريايي سواحل سومالي)/ حسن پوربافراني، علي اميدي، بهروز قلي زاده.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ۱۳۹۶، دوره نهم، شماره ۲، تابستان: ص ۲۷-۵۰.

  ۲۸۹۳۷

  DM11475

  بررسي جرم تباني در حقوق کيفري ايران و آمريکا/ سعيد حکيمي ها، بهزاد جودکي، کيوان غني.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ۱۳۹۶، دوره نهم، شماره ۲، تابستان: ص ۵۱-۸۱.

  ۲۸۹۳۸

  DM11476

  اصل تناظر در دادرسي اداري با تاکيد بر دادرسي ديوان عدالت اداري/ سيروس حيدري.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ۱۳۹۶، دوره نهم، شماره ۲، تابستان: ص ۸۳-۱۱۶.

  ۲۸۹۳۹

  DM11477

  بررسي فقهي - حقوقي اثر اعسار زوج بر حق حبس زوجه/ رضا حق پناه، سيدمحمد رضوي، سيدعلي رضوي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ۱۳۹۶، دوره نهم، شماره ۲، تابستان: ص ۱۱۷-۱۴۶.

  ۲۸۹۴۰

  DM11478

  تاملي بر وضعيت حقوقي دولتها در استناد به مسئوليت بين المللي دولت با تاکيد بر قضيه صيد نهنگ (استراليا عليه ژاپن)/ محمدحسين رمضاني قوام آبادي، مهرداد محمدي، سيدمحمد حسيني.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ۱۳۹۶، دوره نهم، شماره ۲، تابستان: ص ۱۴۷-۱۷۵.

  ۲۸۹۴۱

  DM11479

  دعوي متقابل در رويه قضايي ديوان بين المللي دادگستري/ سوده شاملو، سارا شاملو.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ۱۳۹۶، دوره نهم، شماره ۲، تابستان: ص ۱۷۶-۲۰۹.

  ۲۸۹۴۲

  DM11480

  الزامات مقابله با تروريسم در پرتو روند انساني شدن حقوق بين الملل/ حسين شريفي طرازکوهي، فاطمه فتح پور.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ۱۳۹۶، دوره نهم، شماره ۲، تابستان: ص ۲۱۱-۲۴۳.

  ۲۸۹۴۳

  DM11481

  تاملي بر مشروعيت سياست کشتار هدفمند از منظر حقوق بين الملل بشردوستانه/ حسام الدين لساني، مهوش منفرد.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ۱۳۹۶، دوره نهم، شماره ۲، تابستان: ص ۲۴۵-۲۷۶.

  ۲۸۹۴۴

  DM11482

  مطالعه تطبيقي استانداردهاي رفتار قضايي (اسلام، ايران، امريکا و چين) در پرتو اصول بنگلور/ مجتبي همتي، غلامرضا داودي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ۱۳۹۶، دوره نهم، شماره ۲، تابستان: ص ۲۷۷-۳۱۰.

  ۲۸۹۴۵

  DM11489

  عوامل برون سازماني موثر بر بروز خشونت پليس در فرآيند دادرسي و راهکارهاي پيشگيري از آن/ حسين غلامي ...[و ديگران].- پژوهش حقوق کيفري. ۱۳۹۶، سال ششم، شماره 20، پاييز: ص ۹-۳۵.

  ۲۸۹۴۶

  DM11490

  بزه ديده شناسي سبز: با تاکيد بر سياست کيفري ايران/ باقر شاملو، اصغر احمدي، قدرت الله خسروشاهي.- پژوهش حقوق کيفري. ۱۳۹۶، سال ششم، شماره 20، پاييز: ص ۳۷-۶۷.

  ۲۸۹۴۷

  DM11491

  جرم سياسي منفي، درآمدي بر نگرشي نو به معناي جرم سياسي/ منوچهر توسلي، آرين قاسمي.- پژوهش حقوق کيفري. ۱۳۹۶، سال ششم، شماره 20، پاييز: ص ۷۰-۱۰۳.

  ۲۸۹۴۸

  DM11492

  تحليل تطبيقي الگوهاي کيفردهي در نظام کيفري ايران و انگلستان/ نسرين مهرا، مجيد قورچي بيگي، عباس موذن.- پژوهش حقوق کيفري. ۱۳۹۶، سال ششم، شماره 20، پاييز: ص ۱۰۶-۱۴۱.

  ۲۸۹۴۹

  DM11493

  مسئوليت کيفري شرکت هاي تجاري در وضعيت هاي خاص (قبل از ثبت، پس از ادغام و در حال تصفيه)/ محسن شريفي.- پژوهش حقوق کيفري. ۱۳۹۶، سال ششم، شماره 20، پاييز: ص ۱۴۲-۱۷۲.

  ۲۸۹۵۰

  DM11494

  بازانديشي در مفهوم مسئوليت کيفري فعل غير/ مجتبي جعفري.- پژوهش حقوق کيفري. ۱۳۹۶، سال ششم، شماره 20، پاييز: ص ۱۷۳-۲۰۰.

  ۲۸۹۵۱

  DM11483

  جستاري در باب جنايت عمدي بر اعضاي داخلي: بازخواني انتقادي نظريه ديه معين/ کامران محموديان اصفهاني، علي يوسف زاده، اميد شيرزاد.- پژوهش حقوق کيفري. ۱۳۹۶، سال پنجم، شماره 19، تابستان: ص ۹-۴۰.

  ۲۸۹۵۲

  DM11484

  ضمانت اجراي کيفري گروگان گيري در حقوق ايران با نگاهي به اسناد بين المللي/ نبي اله غلامي، محمدجعفر حبيب زاده.- پژوهش حقوق کيفري. ۱۳۹۶، سال پنجم، شماره 19، تابستان: ص ۴۱-۷۲.

  ۲۸۹۵۳

  DM11485

  نقش رفتار مقتول در رابطه استناد قتل عمدي/ کيومرث کلانتري، بهروز قليزاده.- پژوهش حقوق کيفري. ۱۳۹۶، سال پنجم، شماره 19، تابستان: ص ۷۳-۹۴.

  ۲۸۹۵۴

  DM11486

  بررسي تطبيقي حقوق بزه ديدگان در مراحل تعقيب و تحقيق در قانون آيين دادرسي کيفري 1392 با ديوان کيفري بين المللي/ محسن لعل عليزاده.- پژوهش حقوق کيفري. ۱۳۹۶، سال پنجم، شماره 19، تابستان: ص ۹۵-۱۲۶.

  ۲۸۹۵۵

  DM11487

  لزوم مراقبت هاي خانواده محور از کودک بزه ديده و استثنائات وارده به آن با تاکيد بر حقوق ايران/ هديه هدايت، سيدحسين هاشمي.- پژوهش حقوق کيفري. ۱۳۹۶، سال پنجم، شماره 19، تابستان: ص ۱۲۷-۱۶۳.

  ۲۸۹۵۶

  DM11488

  جرم شناسي عصب؛ رويکردي نوين در تحليل جرايم خشونت آميز اطفال و نوجوانان (با تاکيد بر منحني سن - جرم)/ سيدمحمد حسيني، مسعود مصطفي پور.- پژوهش حقوق کيفري. ۱۳۹۶، سال پنجم، شماره 19، تابستان: ص ۱۶۵-۱۹۶.

  ۲۸۹۵۷

  DM11495

  نظريه تاثير حقوق اساسي در حقوق قراردادها و جايگاه آن در حقوق ايران/ عباس اسدي ... [و ديگران].- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ۱۳۹۶، دوره بيست و يکم، شماره ۲، تابستان: ص ۱-۲۷.

  ۲۸۹۵۸

  DM11496

  تعليق قرارداد: قاعده اي عمومي يا قاعده مختص حقوق کار با مطالعه تطبيقي در حقوق فرانسه و انگليس/ حسن باديني، افروز صمدي.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ۱۳۹۶، دوره بيست و يکم، شماره ۲، تابستان: ص ۲۹-۵۷.

  ۲۸۹۵۹

  DM11497

  مباني حقوقي ضرورت کنترل کيفيت در قرارداد اجازه بهره برداري از علامت تجاري/ ميرقاسم جعفرزاده، محمدمهدي حسن پور.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ۱۳۹۶، دوره بيست و يکم، شماره ۲، تابستان: ص ۵۹-۸۱.

  ۲۸۹۶۰

  DM11498

  مطالعه تطبيقي شرط مکتوب بودن ابراز اراده/ جلال سلطان احمدي.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ۱۳۹۶، دوره بيست و يکم، شماره ۲، تابستان: ص ۸۳-۱۰۷.

  ۲۸۹۶۱

  DM11499

  بررسي تطبيقي حق مالکيت اختراعات دانشگاهي و موسسه هاي پژوهشي (با تکيه بر مفهوم عدالت)/ طيبه صاحب.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ۱۳۹۶، دوره بيست و يکم، شماره ۲، تابستان: ص ۱۰۹-۱۲۸.

  ۲۸۹۶۲

  DM11500

  مطالعه تطبيقي وصيت اموال ديجيتالي در حقوق ايالات متحده آمريکا، کانادا و ايران/ بديع فتحي، سيدمهدي دادمرزي، مهدي ناصري دولت آبادي.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ۱۳۹۶، دوره بيست و يکم، شماره ۲، تابستان: ص ۱۲۹-۱۵۵.

  ۲۸۹۶۳

  DM11501

  مطالعه تطبيقي رويکرد وحدت گرايي يا کثرت گرايي در خصوص ابزار توثيق اموال منقول در نظام حقوقي ايالات متحده آمريکا، انگلستان و ايران/ حميد کبيري شاه آباد، محمد عيسائي تفرشي، مرتضي شهبازي نيا.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ۱۳۹۶، دوره بيست و يکم، شماره ۲، تابستان: ص ۱۵۷-۱۸۰.

  ۲۸۹۶۴

  DM11502

  نظارت پذيري شوراي امنيت در پرتو موازين حقوق بين الملل با تاکيد بر ديپلماسي هسته اي جمهوري اسلامي ايران/ گودرز افتخار جهرمي، علي حاجياني.- تحقيقات حقوقي. ۱۳۹۶، شماره ۷۸، تابستان: ص ۱۱-۳۸.

  ۲۸۹۶۵

  DM11503

  تحليل اقتصادي قاعده مسئوليت محض و بررسي کارآيي آن در حقوق ايران/ يداله دادگر، رضا خودکار.- تحقيقات حقوقي. ۱۳۹۶، شماره ۷۸، تابستان: ص ۳۹-۵۵.

  ۲۸۹۶۶

  DM11504

  "اصلاحگري" و "ميانجيگري" به عنوان جايگزين روش هاي سنتي حل اختلافات مدني - تجاري (امکان بکارگيري آنها در صنعت نفت)/ حميدرضا نيکبخت، علي اکبر اديب.- تحقيقات حقوقي. ۱۳۹۶، شماره ۷۸، تابستان: ص ۵۷-۸۱.

  ۲۸۹۶۷

  DM11505

  مطالعه تطبيقي تحولات حقوق بشري در قانون آيين دادرسي کيفري و اسناد بين المللي/ محمدجواد جاويد، عصمت شاهمرادي.- تحقيقات حقوقي. ۱۳۹۶، شماره ۷۸، تابستان: ص ۸۳-۱۰۶.

  ۲۸۹۶۸

  DM11506

  کارايي حق وتو در پيشگيري از نقض حقوق بشر با تاکيد بر مناقشه فلسطين/ ميرشهبيز شافع، عبدالصمد دولاح.- تحقيقات حقوقي. ۱۳۹۶، شماره ۷۸، تابستان: ص ۱۰۷-۱۳۰.

  ۲۸۹۶۹

  DM11507

  جستاري در شناخت چارچوب مفهومي دانش فني: کوششي در تبيين جايگاه پيوند اسرار تجاري با مالکيت هاي فکري/ ابراهيم رهبري.- تحقيقات حقوقي. ۱۳۹۶، شماره ۷۸، تابستان: ص ۱۵۳-۱۸۰.

  ۲۸۹۷۰

  DM11508

  نظام حقوقي نشريات دانشجويي در حقوق ايران/ عباس اسدي، بيتا بهرامي.- تحقيقات حقوقي. ۱۳۹۶، شماره ۷۸، تابستان: ص ۱۸۱-۲۰۶.

  ۲۸۹۷۱

  DM11509

  مبناي اکولوژيک اصل عمومي بودن وظيفه حفاظت محيط زيست/ مسعود فريادي.- تحقيقات حقوقي. ۱۳۹۶، شماره ۷۸، تابستان: ص ۲۰۷-۲۳۲.

  ۲۸۹۷۲

  DM11510

  اصول حاکم بر تفسير قطعنامه هاي شوراي امنيت/ عبدالله عابديني.- تحقيقات حقوقي. ۱۳۹۶، شماره ۷۸، تابستان: ص ۲۳۳-۲۵۸.

  ۲۸۹۷۳

  DM11511

  امکان سنجي شمول نفقه بر هزينه هاي درماني و بهداشتي زن (با تاکيد بر ماده 1107 قانون مدني)/ احمد مرتاضي، حسين حاجي حسيني.- مطالعات راهبردي زنان. ۱۳۹۵، سال نوزدهم، شماره ۷۴، زمستان: ص ۷-۲۸.

  ۲۸۹۷۴

  DM11512

  حدود آزادي فعاليت زن از ديدگاه وهابيت/ محمدعلي ميرعلي، اعظم رضائي.- مطالعات راهبردي زنان. ۱۳۹۵، سال نوزدهم، شماره ۷۴، زمستان: ص ۵۱-۶۶.

  ۲۸۹۷۵

  DM11513

  مديريت تعارض هاي زناشويي با رويکرد حل مسئله از منظر مشاوره خانواده و اسلام/ مريم فاتحي زاده، نجمه بارباز اصفهاني، اعظم پرچم.- مطالعات راهبردي زنان. ۱۳۹۵، سال نوزدهم، شماره ۷۴، زمستان: ص ۶۷-۹۱.

  ۲۸۹۷۶

  DM11514

  تعليق مهريه در عقد نکاح/ اصغر زيرک باروقي.- مطالعات راهبردي زنان. ۱۳۹۵، سال نوزدهم، شماره ۷۴، زمستان: ص ۱۲۵-۱۴۲.

  ۲۸۹۷۷

  DM11515

  اماره يد در قانون مدني/ محمدباقر قربان وند.- پيام آموزش. ۱۳۸۸، شماره ۳۷، فروردين و ارديبهشت: ص ۹-۱۴.

  ۲۸۹۷۸

  DM11516

  راهکارهاي ارتقاء رسيدگي در انجام تحقيقات مقدماتي - قسمت اول/ علي مهاجري.- پيام آموزش. ۱۳۸۸، شماره ۳۷، فروردين و ارديبهشت: ص ۱۵-۲۲.

  ۲۸۹۷۹

  DM11517

  مقام تعقيب و ادله کيفري/ زينب باقري نژاد.- پيام آموزش. ۱۳۸۸، شماره ۳۷، فروردين و ارديبهشت: ص ۲۳-۲۹.

  ۲۸۹۸۰

  DM11518

  ابطال گزارش اصلاحي صادره از سوي دادگاه/ داود طيبي.- پيام آموزش. ۱۳۸۸، شماره ۳۷، فروردين و ارديبهشت: ص ۳۱-۳۴.

  ۲۸۹۸۱

  DM11519

  نقدي بر قانون "نحوه مجازات اشخاصي که در امور سمعي و بصري فعاليت غيرمجاز مي نمايند"/ اردوان عزيزي حبيب آباد.- پيام آموزش. ۱۳۸۸، شماره ۳۷، فروردين و ارديبهشت: ص ۳۵-۴۱.

  ۲۸۹۸۲

  DM11520

  توقيف دادرسي در دعاوي تقسيم ترکه و مطالبه سهم الارث/ حسين قربانيان.- پيام آموزش. ۱۳۸۸، شماره ۳۷، فروردين و ارديبهشت: ص ۴۳-۴۸.

  ۲۸۹۸۳

  DM11521

  معيار تشخيص مجازات هاي بازدارنده/ صمد حضرتي شاهين دژ.- پيام آموزش. ۱۳۸۸، شماره ۳۷، فروردين و ارديبهشت: ص ۴۹-۶۸.

  ۲۸۹۸۴

  DM11522

  حقوق بشر و جايگزين هاي حبس/ منيژه ياقوتي.- پيام آموزش. ۱۳۸۸، شماره ۳۷، فروردين و ارديبهشت: ص ۶۹-۷۴.

  ۲۸۹۸۵

  DM11523

  ضرورت تحول در آيين دادرسي مواد مخدر/ حيدر ميرزايي.- پيام آموزش. ۱۳۸۸، شماره ۳۷، فروردين و ارديبهشت: ص ۷۵-۸۸.

  ۲۸۹۸۶

  DM11524

  بررسي مباني تسليم در عقود/ مصطفي بياتي فر.- پيام آموزش. ۱۳۸۸، شماره ۳۷، فروردين و ارديبهشت: ص ۸۹-۹۸.

  ۲۸۹۸۷

  DM11525

  جايگاه اصل برائت در نظام حقوقي ايران و اسناد بين المللي حقوق بشر/ مسعود مظاهري تهراني.- پيام آموزش. ۱۳۸۸، شماره ۳۷، فروردين و ارديبهشت: ص ۹۹-۱۱۱.

  ۲۸۹۸۸

  DM11526

  توثيق بيمه نامه - قسمت اول/ عبدالله خدابخشي.- پيام آموزش. ۱۳۸۸، شماره ۳۸، خرداد و تير: ص ۹-۲۲.

  ۲۸۹۸۹

  DM11527

  راهکارهاي ارتقاء تحقيقات مقدماتي - قسمت دوم/ علي مهاجري.- پيام آموزش. ۱۳۸۸، شماره ۳۸، خرداد و تير: ص ۲۳-۳۰.

  ۲۸۹۹۰

  DM11528

  عفو در نظام جمهوري اسلامي ايران/ جعفر صادق منش.- پيام آموزش. ۱۳۸۸، شماره ۳۸، خرداد و تير: ص ۳۱-۴۲.

  ۲۸۹۹۱

  DM11529

  اعتراض به تعليق مجازات در دادگاه تجديدنظر/ داود طيبي.- پيام آموزش. ۱۳۸۸، شماره ۳۸، خرداد و تير: ص ۴۳-۴۶.

  ۲۸۹۹۲

  DM11530

  موضوع شناسي نوشته سنتي و سند مدرن از منظر فقهي و حقوقي/ محمد درويش زاده.- پيام آموزش. ۱۳۸۸، شماره ۳۸، خرداد و تير: ص ۴۷-۶۴.

  ۲۸۹۹۳

  DM11531

  بررسي فرزندخواندگي در حقوق ايران، انگلستان و سوئد/ سکينه ترازي.- پيام آموزش. ۱۳۸۸، شماره ۳۸، خرداد و تير: ص ۶۵-۷۶.

  ۲۸۹۹۴

  DM11532

  نگاهي به صلاحيت قضايي شوراي حل اختلاف مطابق قانون شوراي حل اختلاف مصوب ۴/۱۸/1387/ حسن پناهي همداني.- پيام آموزش. ۱۳۸۸، شماره ۳۸، خرداد و تير: ص ۷۷-۸۲.

  ۲۸۹۹۵

  DM11533

  مباني صحت و اعتبار بيع زماني/ محمدامين وحداني نيا.- پيام آموزش. ۱۳۸۸، شماره ۳۸، خرداد و تير: ص ۹۳-۱۰۰.

  ۲۸۹۹۶

  DM11534

  کميسيون ماده صد شهرداري ها: مباني، تحولات و رويکردها/ مجيد شرقي شهري.- پيام آموزش. ۱۳۸۸، شماره ۳۸، خرداد و تير: ص ۱۰۵-۱۱۱.

  ۲۸۹۹۷

  DM11535

  تغيير حکم قطعي در دادگاه هم عرض/ علي مهاجري.- پيام آموزش. ۱۳۸۸، شماره ۳۹، مرداد و شهريور: ص ۹-۲۲.

  ۲۸۹۹۸

  DM11536

  صلاحيت دادگاه کيفري استان در رويه قضايي/ عمار آبسالان.- پيام آموزش. ۱۳۸۸، شماره ۳۹، مرداد و شهريور: ص ۱۷-۲۸.

  ۲۸۹۹۹

  DM11537

  قاچاق مشروبات الکلي و سير قانونگذاري آن در حقوق ايران/ غفور اکبرپور.- پيام آموزش. ۱۳۸۸، شماره ۳۹، مرداد و شهريور: ص ۲۹-۳۲.

  ۲۹۰۰۰

  DM11538

  اختيارات دادستان در اعمال ماده 266 قانون مجازات اسلامي/ محسن شريعتي.- پيام آموزش. ۱۳۸۸، شماره ۳۹، مرداد و شهريور: ص ۳۳-۴۰.

  ۲۹۰۰۱

  DM11539

  طرح دعواي مالکيت ضمن رسيدگي به تقسيم ترکه/ رضا عموزاد مهديرجي.- پيام آموزش. ۱۳۸۸، شماره ۳۹، مرداد و شهريور: ص ۴۱-۵۳.

  ۲۹۰۰۲

  DM11540

  فلسفه وجودي مهريه و پيامدهاي مثبت و منفي آن/ مجيد آبخيز.- پيام آموزش. ۱۳۸۸، شماره ۳۹، مرداد و شهريور: ص ۵۵-۶۵.

  ۲۹۰۰۳

  DM11541

  احراز هويت در پرونده هاي کيفري/ محمد صمدي، جواد صالحي.- پيام آموزش. ۱۳۸۸، شماره ۳۹، مرداد و شهريور: ص ۶۷-۷۵.

  ۲۹۰۰۴

  DM11542

  تهاتر قهري در اجناس مختلف در حقوق ايران و فرانسه/ علي يزداني.- پيام آموزش. ۱۳۸۸، شماره ۳۹، مرداد و شهريور: ص ۷۷-۹۸.

  ۲۹۰۰۵

  DM11543

  بسترهاي قانوني وکالت رايگان/ فاطمه افرنگ.- پيام آموزش. ۱۳۸۸، شماره ۳۹، مرداد و شهريور: ص ۹۹-۱۰۷.

  ۲۹۰۰۶

  DM11544

  قابليت اعتراض تصميم دادگاه در بررسي مخالفت دادستان با قرار موقوفي تعقيب بازپرس/ داود طيبي.- پيام آموزش. ۱۳۸۸، شماره ۳۹، مرداد و شهريور: ص ۱۰۹-۱۱۲.

  ۲۹۰۰۷

  DM11545

  اعسار در دعوي مطالبه وجه چک/ حسين شفيعي.- پيام آموزش. ۱۳۸۸، شماره ۳۹، مرداد و شهريور: ص ۱۱۳-۱۱۴.

  ۲۹۰۰۸

  DM11546

  علم قاضي؛ حق الله و حق الناس/ يعقوب سهرابي اسمرود.- پيام آموزش. ۱۳۸۸، شماره ۴۰، مهر و آبان: ص ۹-۱۹.

  ۲۹۰۰۹

  DM11547

  جرايم عليه عدالت قضايي در مرحله تحقيقات مقدماتي - قسمت اول/ علي پرويني.- پيام آموزش. ۱۳۸۸، شماره ۴۰، مهر و آبان: ص ۲۱-۳۴.

  ۲۹۰۱۰

  DM11548

  تعيين منفعت در عقد اجاره/ علي خسروي فارساني.- پيام آموزش. ۱۳۸۸، شماره ۴۰، مهر و آبان: ص ۳۵-۴۴.

  ۲۹۰۱۱

  DM11549

  راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري در مقام تشابه آراء/ غلامرضا مولابيگي.- پيام آموزش. ۱۳۸۸، شماره ۴۰، مهر و آبان: ص ۴۵-۵۲.

  ۲۹۰۱۲

  DM11550

  عزل وکيل در وکالت نامه هاي رسمي/ حسين قربانيان.- پيام آموزش. ۱۳۸۸، شماره ۴۰، مهر و آبان: ص ۶۱-۶۷.

  ۲۹۰۱۳

  DM11551

  انتقال دين در عقد ضمان و صحت و بطلان تعليق در آن/ جواد قشمي.- پيام آموزش. ۱۳۸۸، شماره ۴۰، مهر و آبان: ص ۶۹-۷۵.

  ۲۹۰۱۴

  DM11552

  ضرورت آموزش ضابطان قضايي در امر مصاحبه و بازجويي/ حميد رمضان پور، ماهرخ بريري.- پيام آموزش. ۱۳۸۸، شماره ۴۰، مهر و آبان: ص ۷۷-۸۷.

  ۲۹۰۱۵

  DM11553

  واکنش غيرکيفري در قبال پديده پول شويي/ سمانه خامنيان.- پيام آموزش. ۱۳۸۸، شماره ۴۰، مهر و آبان: ص ۸۹-۱۰۶.

  ۲۹۰۱۶

  DM11554

  حقوق شهروند متعهد در دولت اسلامي/ محمود يوسف وند.- پيام آموزش. ۱۳۸۸، شماره ۴۰، مهر و آبان: ص ۱۰۷-۱۲۰.

  ۲۹۰۱۷

  DM11555

  علل اطاله دادرسي در دعوي تقسيم ترکه/ علي پورآذر.- پيام آموزش. ۱۳۸۸، شماره ۴۱، آذر و دي: ص ۹-۲۵.

  ۲۹۰۱۸

  DM11556

  جرايم قابل گذشت و غير قابل گذشت در قانون مجازات اسلامي و ضابطه تفکيک آن/ منصور صدقي.- پيام آموزش. ۱۳۸۸، شماره ۴۱، آذر و دي: ص ۲۷-۳۳.

  ۲۹۰۱۹

  DM11557

  آراء وحدت رويه متعدد در موضوع واحد/ بابک پورقهرماني.- پيام آموزش. ۱۳۸۸، شماره ۴۱، آذر و دي: ص ۳۵-۴۱.

  ۲۹۰۲۰

  DM11558

  اصل نفع بيمه اي در قراردادهاي بيمه زندگي/ مجيد آب خيز.- پيام آموزش. ۱۳۸۸، شماره ۴۱، آذر و دي: ص ۴۳-۴۷.

  ۲۹۰۲۱

  DM11559

  جرايم عليه عدالت قضايي در مرحله تحقيقات مقدماتي/ علي پرويني.- پيام آموزش. ۱۳۸۸، شماره ۴۱، آذر و دي: ص ۴۹-۶۰.

  ۲۹۰۲۲

  DM11560

  توثيق بيمه نامه - قسمت دوم/ عبدالله خدابخشي.- پيام آموزش. ۱۳۸۸، شماره ۴۱، آذر و دي: ص ۶۱-۷۵.

  ۲۹۰۲۳

  DM11561

  قاعده اذن و کاربرد آن در حقوق اسلامي/ داود حسنخاني.- پيام آموزش. ۱۳۸۸، شماره ۴۱، آذر و دي: ص ۷۷-۸۶.

  ۲۹۰۲۴

  DM11562

  بررسي تطبيقي نفقه کودک در نظام هاي حقوقي اسلام و غرب/ محدثه معيني فر.- پيام آموزش. ۱۳۸۸، شماره ۴۱، آذر و دي: ص ۸۷-۱۰۱.

  ۲۹۰۲۵

  DM11563

  سياست جنايي ايران در برخورد با کودکان معارض قانون/ محمدامين فريد علي آباد.- پيام آموزش. ۱۳۸۸، شماره ۴۱، آذر و دي: ص ۱۰۳-۱۱۳.

  ۲۹۰۲۶

  DM11564

  پول شويي در پرتو قانون مبارزه با پول شويي و اسناد بين المللي/ قدرت غريب پور جهان آباد.- پيام آموزش. ۱۳۸۸، شماره ۴۱، آذر و دي: ص ۱۱۵-۱۳۱.

  ۲۹۰۲۷

  DM11565

  مرجع صالح براي رسيدگي به اعتراض ثالث نسبت به اموال توقيف شده/ داود ايمان زاده آرباطان.- پيام آموزش. ۱۳۸۹، سال هشتم، مهر و آبان، شماره ۴۶: ص ۹-۱۳.

  ۲۹۰۲۸

  DM11566

  شاخصه هاي راي قوي و متقن/ غلامرضا جلالي.- پيام آموزش. ۱۳۸۹، سال هشتم، مهر و آبان، شماره ۴۶: ص ۱۵-۲۱.

  ۲۹۰۲۹

  DM11567

  توقيف اموال محکوم عليه نزد ثالث/ کاظم نوروزي ترک آباد، محمد زماني.- پيام آموزش. ۱۳۸۹، سال هشتم، مهر و آبان، شماره ۴۶: ص ۲۳-۳۹.

  ۲۹۰۳۰

  DM11568

  رابطه نفقه و تمکين در دوران نامزدي/ محمدرضا اکبري زاده درجوزي.- پيام آموزش. ۱۳۸۹، سال هشتم، مهر و آبان، شماره ۴۶: ص ۴۱-۴۶.

  ۲۹۰۳۱

  DM11569

  دولت، مردم و پيشگيري از وقوع جرم/ يوسف مجتهدي.- پيام آموزش. ۱۳۸۹، سال هشتم، مهر و آبان، شماره ۴۶: ص ۴۷-۶۷.

  ۲۹۰۳۲

  DM11570

  لايحه قانون مجازات اسلامي در پرتو تعامل حقوق کيفري با جرم شناسي/ حسين نوقرباني، محمدحسن نوقرباني.- پيام آموزش. ۱۳۸۹، سال هشتم، مهر و آبان، شماره ۴۶: ص ۶۹-۸۱.

  ۲۹۰۳۳

  DM11571

  الزام به پرداخت جريمه/ محمد خاني.- پيام آموزش. ۱۳۸۹، سال هشتم، مهر و آبان، شماره ۴۶: ص ۸۳-۹۱.

  ۲۹۰۳۴

  DM11572

  آثار و اهداف تعليق اجراي مجازات/ محمدحسين بيکي.- پيام آموزش. ۱۳۸۹، سال هشتم، مهر و آبان، شماره ۴۶: ص ۹۳-۱۰۶.

  ۲۹۰۳۵

  DM11573

  تحريم ربا و جرم انگاري آن/ علي مزيدي شرف آبادي.- پيام آموزش. ۱۳۸۹، سال هشتم، مهر و آبان، شماره ۴۶: ص ۱۰۷-۱۲۶.

  ۲۹۰۳۶

  DM11574

  پيشگيري از تعديات مامورين دولتي در پرتو سياست جنايي/ جواد صالحي، رحمت الله جعفري.- پيام آموزش. ۱۳۸۹، سال هشتم، مهر و آبان، شماره ۴۶: ص ۱۲۷-۱۴۰.

  ۲۹۰۳۷

  DM11575

  هزينه هاي دادرسي/ جواد قشمي.- پيام آموزش. ۱۳۸۹، سال هشتم، مهر و آبان، شماره ۴۶: ص ۱۴۱-۱۴۴.

  ۲۹۰۳۸

  DM11576

  تغيير وصف مجرمانه در دادگاه تجديدنظر استان/ شهرام محمدزاده.- پيام آموزش. ۱۳۸۹، سال هشتم، شماره ۴۷، آذر و دي: ص ۹-۱۴.

  ۲۹۰۳۹

  DM11577

  بررسي فقهي و حقوقي رشد در معاملات/ محمد خاني.- پيام آموزش. ۱۳۸۹، سال هشتم، شماره ۴۷، آذر و دي: ص ۱۵-۲۸.

  ۲۹۰۴۰

  DM11578

  تحليلي بر ماهيت حقوقي ديه/ فرتاش بهرام چوبين.- پيام آموزش. ۱۳۸۹، سال هشتم، شماره ۴۷، آذر و دي: ص ۲۹-۴۳.

  ۲۹۰۴۱

  DM11579

  امکان مداخله ثالث در دعوي کيفري/ علي پورآذر.- پيام آموزش. ۱۳۸۹، سال هشتم، شماره ۴۷، آذر و دي: ص ۴۵-۶۷.

  ۲۹۰۴۲

  DM11580

  نقش تحقيقات مقدماتي در استحکام قرارهاي نهايي/ علي فرخشه.- پيام آموزش. ۱۳۸۹، سال هشتم، شماره ۴۷، آذر و دي: ص ۶۹-۸۶.

  ۲۹۰۴۳

  DM11581

  چند نکته درباره قتل اجنبي در فراش/ سيدنعمت اله موسوي.- پيام آموزش. ۱۳۸۹، سال هشتم، شماره ۴۷، آذر و دي: ص ۸۷-۸۹.

  ۲۹۰۴۴

  DM11582

  اصول حاکم بر تملک اراضي و املاک متعلق به اشخاص توسط دولت و شهرداري ها/ قربان نوروزيان.- پيام آموزش. ۱۳۸۹، سال هشتم، شماره ۴۷، آذر و دي: ص ۹۱-۱۰۴.

  ۲۹۰۴۵

  DM11583

  بررسي صلاحيت قيمومت مادر طبيعي طفل نامشروع/ مراد مقصودي.- پيام آموزش. ۱۳۸۹، سال هشتم، شماره ۴۷، آذر و دي: ص ۱۰۵-۱۱۲.

  ۲۹۰۴۶

  DM11584

  حمايت از اصل برائت در پرتو دادرسي منصفانه/ جواد صالحي، محمدرضا سخنور.- پيام آموزش. ۱۳۸۹، سال هشتم، شماره ۴۷، آذر و دي: ص ۱۱۳-۱۲۵.

  ۲۹۰۴۷

  DM11585

  آسيب شناسي قوانين حمايتي از بزه ديده در فرايند دادرسي کيفري/ مهدي کريمي.- پيام آموزش. ۱۳۸۹، سال هشتم، شماره ۴۷، آذر و دي: ص ۱۲۷-۱۴۴.

  ۲۹۰۴۸

   

  مطالعه تطبيقي قوانين زکات در ايران و ديگر کشورهاي اسلامي/ مجيد حبيبيان نقيبي، حسين کفشگر جلودار.- دين و قانون. ۱۳۹۵، سال چهارم، شماره ۱۲، تابستان: ص. ۱۱-۵۶.

  ۲۹۰۴۹

   

  نقد و بررسي ديدگاه هاي کاربرد اصل تناسب در نظارت قضايي ايران/ ولي رستمي، حميدرضا سليمي.- دين و قانون. ۱۳۹۵، سال چهارم، شماره ۱۲، تابستان: ص. ۵۷-۷۳.

  ۲۹۰۵۰

   

  چگونگي نسبت کارکنان با دولت و نقش آن در ثبوت ضمان دولت/ سيدضياء مرتضوي.- دين و قانون. ۱۳۹۵، سال چهارم، شماره ۱۲، تابستان: ص. ۷۵-۱۰۷.

  ۲۹۰۵۱

   

  بررسي حکم وضعي و تکليفي دين در عقد/ اسماعيل نعمت الهي.- دين و قانون. ۱۳۹۵، سال چهارم، شماره ۱۲، تابستان: ص. ۱۰۹-۱۳۴.

  ۲۹۰۵۲

   

  راهبردهاي سياست جنايي اسلام در پيشگيري اجتماعي از جرائم جنسي/ علي محمدي جورکويه.- دين و قانون. ۱۳۹۵، سال چهارم، شماره ۱۲، تابستان: ص. ۱۳۵-۱۶۶.

  ۲۹۰۵۳

   

  بازانديشي وضعيت حقوقي مهريه موجل پس از انحلال نکاح/ رحيم پيلوار، يدالله عليزاده.- دين و قانون. ۱۳۹۵، سال چهارم، شماره ۱۲، تابستان: ص. ۱۶۷-۱۹۳.

  ۲۹۰۵۴

   

  قانون حاکم بر نقض حق فکري/ عبدالله رجبي، مهدي عباسي وفايي.- دين و قانون. ۱۳۹۵، سال چهارم، شماره ۱۲، تابستان: ص. ۱۹۵-۲۲۸.

  ۲۹۰۵۵

   

  تحليلي در مباني فقهي مشروعيت مالکيت فکري (در فقه شيعه و فقه اهل سنت)/ ابوالفضل احمدزاده، جمشيد جعفرپور.- دين و قانون. ۱۳۹۵، سال چهارم، شماره ۱۳، پاييز: ص. ۹-۴۸.

  ۲۹۰۵۶

   

  تفکيک قلمرو قانون و اخلاق تجاري در رويکرد اسلامي/ محمد جواد توکلي، سعيد کريمي.- دين و قانون. ۱۳۹۵، سال چهارم، شماره ۱۳، پاييز: ص. ۴۹-۸۷.

  ۲۹۰۵۷

   

  اصل خودداري از زيان رساني در مهندسي ژنتيک مصاديق و راهکارها/ محمدرضا جباران، مهدي معلي.- دين و قانون. ۱۳۹۵، سال چهارم، شماره ۱۳، پاييز: ص. ۸۹-۱۱۷.

  ۲۹۰۵۸

   

  طرح تلفيق داوري و مشاوره در دادگاه خانواده/ فرج الله هدايت نيا.- دين و قانون. ۱۳۹۵، سال چهارم، شماره ۱۳، پاييز: ص. ۱۱۹-۱۴۴.

  ۲۹۰۵۹

   

  غرامات ناشي از کاهش ارزش ثمن (پول) در فرض مستحق للغير درآمدن مبيع/ مصطفي شکاريان.- دين و قانون. ۱۳۹۵، سال چهارم، شماره ۱۳، پاييز: ص. ۱۴۵-۱۶۸.

  ۲۹۰۶۰

   

  وقف پول از منظر فقه اماميه و اهل سنت؛ رويکردي مقايسه اي/ مصطفي کاظمي نجف آبادي.- دين و قانون. ۱۳۹۵، سال چهارم، شماره ۱۳، پاييز: ص. ۱۶۹-۲۰۴.

  ۲۹۰۶۱

   

  حمايت از افراد داراي معلوليت با رويکردي به فقه و تأملي در قانون جامع حمايت از حقوق معلولان/ محمد مهدي مقدادي.- دين و قانون. ۱۳۹۵، سال چهارم، شماره ۱۳، پاييز: ص. ۲۰۵-۲۴۱.

  ۲۹۰۶۲

   

  مباني فقهي مهندسي ژنتيک و محصولات تراريخته/ ابوالقاسم عليدوست، سيد مرتضي حسيني کمال آبادي.- دين و قانون. ۱۳۹۵، سال چهارم، شماره ۱۴، زمستان: ص. ۱۱-۴۸.

  ۲۹۰۶۳

   

  شخصيت و اهليت حقوقي دولت در فقه/ سيدضياء مرتضوي.- دين و قانون. ۱۳۹۵، سال چهارم، شماره ۱۴، زمستان: ص. ۴۹-۸۵.

  ۲۹۰۶۴

   

  ضرورت تحول معاضدت حقوقي در جمهوري اسلامي ايران و فوايد آن/ محمد مهدي مقدادي.- دين و قانون. ۱۳۹۵، سال چهارم، شماره ۱۴، زمستان: ص. ۸۷-۱۲۳.

  ۲۹۰۶۵

   

  نگرشي بر نوع مسئوليت دولت در قبال اعمال کارکنان خود/ سيد حسن وحدتي شبيري، احسان ساماني.- دين و قانون. ۱۳۹۵، سال چهارم، شماره ۱۴، زمستان: ص. ۱۲۵-۱۵۸.

  ۲۹۰۶۶

   

  حدود و قصاص در سپهر گفتمان هاي فقهي/ غلامرضا پيوندي، ولي محمد احمدوند.- دين و قانون. ۱۳۹۵، سال چهارم، شماره ۱۴، زمستان: ص. ۱۵۹-۱۹۲.

  ۲۹۰۶۷

   

  درآمدي بر تعامل قواعد اخلاقي و حقوقي/ مهدي معلي، سيدعباس محمدحسيني.- دين و قانون. ۱۳۹۵، سال چهارم، شماره ۱۴، زمستان: ص. ۱۹۳-۲۲۹.

  ۲۹۰۶۸

   

  روش شناسي اجتهاد از منظر آيت الله شهيد بهشتي/ احمد احساني فر.- دين و قانون. ۱۳۹۵، سال چهارم، شماره ۱۴، زمستان: ص. ۲۳۱-۲۶۹.

  ۲۹۰۶۹

  DM11586

  نظام مختلط آيين دادرسي کيفري/ بهرام درويش.- پيام آموزش. ۱۳۸۹، سال هشتم، شماره ۴۸، بهمن و اسفند: ص ۹-۱۷.

  ۲۹۰۷۰

  DM11587

  ماهيت حقوقي و آثار رهن مال غير/ محمد قهرمان.- پيام آموزش. ۱۳۸۹، سال هشتم، شماره ۴۸، بهمن و اسفند: ص ۱۹-۳۴.

  ۲۹۰۷۱

  DM11588

  تاثير تغيير جنسيت زوجين در عقد نکاح/ محمد رحمتي.- پيام آموزش. ۱۳۸۹، سال هشتم، شماره ۴۸، بهمن و اسفند: ص ۳۵-۴۳.

  ۲۹۰۷۲

  DM11589

  امکان طرح دعواي طاري ضمن دعواي ضرر و زيان ناشي از جرم/ محمد خاني.- پيام آموزش. ۱۳۸۹، سال هشتم، شماره ۴۸، بهمن و اسفند: ص ۴۵-۵۲.

  ۲۹۰۷۳

  DM11590

  اصول قضاوت و داوري در اسلام/ صادق نقيبي.- پيام آموزش. ۱۳۸۹، سال هشتم، شماره ۴۸، بهمن و اسفند: ص ۵۳-۷۲.

  ۲۹۰۷۴

  DM11591

  ضبط قرار تامين کيفري توسط قاضي ناظر زندان/ ليلي کوهستاني جوان.- پيام آموزش. ۱۳۸۹، سال هشتم، شماره ۴۸، بهمن و اسفند: ص ۷۳-۸۳.

  ۲۹۰۷۵

  DM11592

  جرم انگاري بر اساس منابع فقهي (قلمرو، موارد و کاربردهاي اصل 167 قانون اساسي)/ عبدالصالح اکبرپور.- پيام آموزش. ۱۳۸۹، سال هشتم، شماره ۴۸، بهمن و اسفند: ص ۸۵-۱۰۲.

  ۲۹۰۷۶

  DM11593

  راهکارهاي اجرايي پيشگيري از جرم و بهداشت قضايي/ افشار خسروي زاده.- پيام آموزش. ۱۳۸۹، سال هشتم، شماره ۴۸، بهمن و اسفند: ص ۱۰۳-۱۱۰.

  ۲۹۰۷۷

  DM11594

  فرايند رسيدگي به اختلافات فعالان بازار بورس/ حسين قربانيان.- پيام آموزش. ۱۳۸۹، سال هشتم، شماره ۴۸، بهمن و اسفند: ص ۱۱۱-۱۳۳.

  ۲۹۰۷۸

  DM11595

  حدود صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به اقدامات تملکي دستگاه ها[ي] اجرايي/ محمدرضا دلاوري.- پيام آموزش. ۱۳۸۹، سال هشتم، شماره ۴۸، بهمن و اسفند: ص ۱۳۵-۱۴۴.

  ۲۹۰۷۹

  DM11596

  ساختار شکلي و انسجام دروني راي مدني/ همايون رضايي نژاد.- پيام آموزش. ۱۳۹۰، سال نهم، شماره ۴۹، فروردين و ارديبهشت: ص ۹-۲۴.

  ۲۹۰۸۰

  DM11597

  نظارت ديوان عالي کشور تحولات، بايدها و نبايدها/ رضا فرج اللهي.- پيام آموزش. ۱۳۹۰، سال نهم، شماره ۴۹، فروردين و ارديبهشت: ص ۲۵-۴۱.

  ۲۹۰۸۱

  DM11598

  زمينه هاي آسيب پذيري آراي قضايي/ فيض اله قائدي، سهام صداقتي.- پيام آموزش. ۱۳۹۰، سال نهم، شماره ۴۹، فروردين و ارديبهشت: ص ۴۳-۶۷.

  ۲۹۰۸۲

  DM11599

  موانع اتقان و استحکام آراء قضايي/ محمدرضا عدالتخواه.- پيام آموزش. ۱۳۹۰، سال نهم، شماره ۴۹، فروردين و ارديبهشت: ص ۶۹-۹۰.

  ۲۹۰۸۳

  DM11600

  عنصر معنوي در جرايم/ اميرحسين خاصي پور.- پيام آموزش. ۱۳۹۰، سال نهم، شماره ۴۹، فروردين و ارديبهشت: ص ۹۱-۹۹.

  ۲۹۰۸۴

  DM11601

  درآمدي بر اعتبار امر مختوم کيفري در ايران/ شهرام محمدزاده.- پيام آموزش. ۱۳۹۰، سال نهم، شماره ۴۹، فروردين و ارديبهشت: ص ۱۰۱-۱۰۹.

  ۲۹۰۸۵

  DM11602

  ماهيت حقوقي و چالش هاي علم قاضي در ادله اثبات جرم/ صمد حضرتي شاهين دژ.- پيام آموزش. ۱۳۹۰، سال نهم، شماره ۴۹، فروردين و ارديبهشت: ص ۱۱۱-۱۲۷.

  ۲۹۰۸۶

  DM11603

  وکالت در توکيل/ محسن ايرانلو، محمدرضا پورقرباني.- پيام آموزش. ۱۳۹۰، سال نهم، خرداد و تير، شماره ۵۰: ص ۹-۲۰.

  ۲۹۰۸۷

  DM11604

  راي وحدت رويه شماره 717 مورخ ۲/۶/۱۳۹۰ هيئت عمومي: تفسير و مباني/ بهرام درويش.- پيام آموزش. ۱۳۹۰، سال نهم، خرداد و تير، شماره ۵۰: ص ۲۱-۳۰.

  ۲۹۰۸۸

  DM11605

  تحليل فقهي و حقوقي جنايت شخص خواب (موضوع مادتين 225 و 323 ق. م. ا)/ محبوب عليزاده.- پيام آموزش. ۱۳۹۰، سال نهم، خرداد و تير، شماره ۵۰: ص ۳۱-۳۹.

  ۲۹۰۸۹

  DM11606

  اعتبار امر مختوم بها در قرار منع پيگرد/ رضا فرج اللهي.- پيام آموزش. ۱۳۹۰، سال نهم، خرداد و تير، شماره ۵۰: ص ۴۱-۵۰.

  ۲۹۰۹۰

  DM11607

  اشتباه در حکم و اختلاف در استنباط/ محمدجواد شريعت باقري.- پيام آموزش. ۱۳۹۰، سال نهم، خرداد و تير، شماره ۵۰: ص ۵۱-۶۴.

  ۲۹۰۹۱

  DM11608

  آثار بازداشت کارگر بر حقوق وي/ اباذر نقوي.- پيام آموزش. ۱۳۹۰، سال نهم، خرداد و تير، شماره ۵۰: ص ۶۵-۸۵.

  ۲۹۰۹۲

  DM11609

  واخواهي و نحوه اعمال حق محکوم عليه غايب/ هادي غلامي.- پيام آموزش. ۱۳۹۰، سال نهم، خرداد و تير، شماره ۵۰: ص ۸۷-۹۲.

  ۲۹۰۹۳

  DM11610

  جايگاه تفهيم اتهام غيابي در قوانين دادرسي کيفري ايران و اساسنامه ديوان کيفري بين المللي (ICC)/ مرتضي يزداني.- پيام آموزش. ۱۳۹۰، سال نهم، مرداد و شهريور، شماره ۵۱: ص ۹-۱۶.

  ۲۹۰۹۴

  DM11611

  اعتراض شخص ثالث در مرحله اجراي حکم/ بهمن مرادي فر.- پيام آموزش. ۱۳۹۰، سال نهم، مرداد و شهريور، شماره ۵۱: ص ۱۷-۲۸.

  ۲۹۰۹۵

  DM11612

  وجه التزام در شروط ضمن عقد نکاح/ ابوذر اخگر.- پيام آموزش. ۱۳۹۰، سال نهم، مرداد و شهريور، شماره ۵۱: ص ۲۹-۴۰.

  ۲۹۰۹۶

  DM11613

  مباني و آثار علل تاخير در اجراي کيفر در حقوق ايران/ انور احمدي.- پيام آموزش. ۱۳۹۰، سال نهم، مرداد و شهريور، شماره ۵۱: ص ۴۱-۵۶.

  ۲۹۰۹۷

  DM11614

  حق بيان متهم در پرتو نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران/ جواد صالحي، محمدرضا سخنور.- پيام آموزش. ۱۳۹۰، سال نهم، مرداد و شهريور، شماره ۵۱: ص ۵۷-۶۶.

  ۲۹۰۹۸

  DM11615

  قاعده عدم ضمان امين در فقه و حقوق/ محمد خاني.- پيام آموزش. ۱۳۹۰، سال نهم، مرداد و شهريور، شماره ۵۱: ص ۶۷-۸۶.

  ۲۹۰۹۹

  DM11616

  نقد راي وحدت رويه شماره ۷۰۳ - ۵/۹/۸۶ ديوان عالي کشور/ محمدرضا قنبري.- پيام آموزش. ۱۳۹۰، سال نهم، مرداد و شهريور، شماره ۵۱: ص ۸۷-۹۴.

  ۲۹۱۰۰

  DM11617

  نکاتي در خصوص دعواي اعتراض به عمليات اجرايي و ابطال اجراييه ثبتي/ علي جعفري.- پيام آموزش. ۱۳۹۰، سال نهم، مرداد و شهريور، شماره ۵۱: ص ۹۵-۱۰۰.

  ۲۹۱۰۱

  DM11618

  بررسي تاريخي، فقهي و حقوقي قانون اصلاحات ارضي/ سيدبهرام پناهنده.- پيام آموزش. ۱۳۹۰، سال نهم، مرداد و شهريور، شماره ۵۱: ص ۱۰۱-۱۱۸.

  ۲۹۱۰۲

  DM11619

  جبران خسارات مازاد بر ديه/ نريمان سليماني.- پيام آموزش. ۱۳۹۰، سال نهم، مرداد و شهريور، شماره ۵۱: ص ۱۱۹-۱۳۱.


  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
360384264
اکنون :
7