جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 223445
  تاریخ انتشار : 3 آبان 1396 10:8
  تعداد بازدید : 628

  تازه های کتاب های فارسی شهریور ماه 96

  تازه های کتاب های فارسی شهریور ماه 96

  رکورد

  رده بندي کنگره

  عنوان - پديدآور - وضعيت نشر

  ۳۰۹۸

  KMH‎ ۶۴۰‎ /پ۲گ۴

  گزيده اي از حقوق اموال ( حقوق مدني ۲)/ محمد باقر پارساپور.- ويرايش ۳.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ۱۳۹۶.

  ۵۲۲۷

  BP‎ ۱۹۵‎ /۷۲ع۷

  عفو قصاص در نظام حقوقي اسلام و ايران/ تاليف حشمت اله خانمحمدي.- تهران: جنگل، جاودانه، ۱۳۹۶.

  ۹۶۵۲

  K‎ ۳۹۱۵‎ /الف۸ق۴

  قراردادهاي اکتشاف و توليد در صنعت نفت و گاز/ نويسنده اينکا اموروگبه؛ مترجمان عباس کاظمي نجف آبادي، حامد بابايي.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ۱۳۹۶.

  ۹۶۶۴

  K‎ ۵۷۹‎ /خ۵ر۶

  جبران خسارت ناشي از نقض قرارداد در داوري تجاري بين المللي/ نگارنده مسعود رضايي نيا.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ۱۳۹۶.

  ۹۶۶۵

  KMH‎ ۵۶‎ /الف۳ث۲

  ثبت اسناد و املاک در ايران و وضعيت حقوقي بيع املاک ثبت شده/ مولف علي احدي.- تهران: جنگل، جاودانه، ۱۳۹۶.

  ۹۶۶۶

  KMH‎ ۸۳۹‎ /م‎3‎م۵

  مسئوليت مدني ناشي از سوانح ريلي همراه با بررسي مسائل مسئوليت مدني در چند سانحه ي ريلي/ نگارنده اميد محمدي.- تهران: جاودانه، جنگل، ۱۳۹۶.

  ۹۶۶۷

  KMH‎ ۵۴‎ /۳۲م۷

  مفهوم و قلمرو استقلال وکيل و کانون وکلاي دادگستري و نظارت موجه دولت بر آن با تمرکز بر قوه قضاييه/ [تهيه کننده پژوهشکده حقوق عمومي و بين الملل]پژوهشگاه قوه قضاييه.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ۱۳۹۵.

  ۹۶۶۸

  KMH‎ ۸۶۹‎ /الف۸ح۷

  حقوق و تعهدات طرفين قراردادهاي بي اوتي در دوره بهره برداري/ مولف الهام امين پور؛ با مقدمه مرتضي شهبازي نيا.- تهران: جاودانه، جنگل، ۱۳۹۵.

  ۹۶۶۹

  KMH‎ ۹۲۰‎ /ص۲و۹

  ويژگي ها و مزاياي اسناد تجاري در آراء ديوان عالي کشور، نظريات اداره حقوقي و محاکم دادگستري/ تاليف حسين صباغيان.- تهران: جنگل، جاودانه، ۱۳۹۶.

  ۹۶۷۰

  KMH‎ ۹۲۰‎ /م۷م‎5

  مسئوليت امضاء کنندگان اسناد تجارتي در پرداخت وجه سند/ رحيم ملاحسيني.- تهران: جاودانه، جنگل، ۱۳۹۵.

  ۹۶۷۱

  KMH‎ ۱۷۸۳‎ /م۹الف۸

  اماره مديونيت در پرتو آراء قضايي/ تهيه و تنظيم اکبر ميرزانژاد جويباري.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ۱۳۹۵.

  ۹۶۷۲

  KMH‎ ۲۹۴۶‎ /ن۹ح۷

  حقوق شهري در پرتو دموکراسي/ مولفان اميرحسين نوربخش، نسيم خداخواه؛ با مقدمه ي احمد حکيمي پور.- تهران: جاودانه، جنگل، ۱۳۹۶.

  ۹۶۷۳

  KMH‎ ۸۲۶‎ /ب۹الف۸

  انحلال و ابطال قرارداد در شرايط عمومي پيمان(مباحث علمي-کاربردي)/ تاليف سيدمهدي بني هاشمي؛ با مقدمه ابراهيم اسماعيلي هريسي.- تهران: جاودانه، جنگل، ۱۳۹۶.

  ۹۶۷۴

  JZ‎ ۵۱۸۵‎ /ف۲آ۲

  آثار الحاق جمهوري اسلامي ايران به سازمان جهاني تجارت بر خدمات حمل و نقل دريايي (کشتيراني)/ اميرهوشنگ فتحي زاده، عقيل اسماعيلي، علي نصرالهي دهاقاني.- تهران: جنگل، جاودانه، ۱۳۹۵.

  ۹۶۷۵

  KMH‎ ۴۶۰۹‎ /ه۸گ۴

  گزارشي از همايش اشخاص حقوقي: مسئوليت کيفري و آيين دادرسي/ تهيه و تدوين علي اصغر آشوري، مجيد صادق نژاد؛ [با همکاري] پژوهشگاه قوه قضاييه.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ۱۳۹۶.

  ۹۶۷۶

  KMH‎ ۸۸۰‎ /م‎3‎د۷

  دعاوي تخليه و اجاره بها: کاربردي - قضايي/ مولف حميدرضا محمدباقري.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ۱۳۹۶.

  ۹۶۷۷

  HD‎ ۷۵‎ /۶۹ج۲

  جايگاه اصل توسعه پايدار در تحقق حق هاي بشري از منظر حقوق بين الملل/ تاليف سيدباقر ميرعباسي، رزي ميرعباسي.- تهران: جنگل، جاودانه، ۱۳۹۵.

  ۹۶۷۸

  K‎ ۷۱۲۸‎ /ت۲ر۵

  تابعيت مضاعف در حقوق بين الملل خصوصي/ مولف اميد رستمي نژاد؛ با مقدمه بهشيد ارفع نيا.- تهران: جاودانه، جنگل، ۱۳۹۵.

  ۹۶۷۹

  HG‎ ۱۶۴۱‎ /الف۲ت۲

  تأمين مالي از طريق رهن کالا/ گزارشي از کميته حقوقي کميسيون بانکي اتاق بازرگاني بين المللي؛ ترجمه محمدرضا شاکر دنيوي.- تهران: جنگل، اتاق بازرگاني بين المللي، کميته ايراني، انتشارات، ۱۳۹۶.

  ۹۶۸۰

  KMH‎ ۲۷۶۴‎ /د۹گ۴

  گزيده مشروح مذاکرات هيات عمومي ديوان عدالت اداري(۱۳۹۳)/ گردآوري و تدوين معاونت آموزش، پژوهش و پيشگيري ديوان عدالت اداري.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ۱۳۹۶.

  ۹۶۸۱

  KMH‎ ۲۹۴۳‎ /پ۹ن۶

  نظام حقوقي نمايندگي شوراهاي اسلامي شهر و روستا در ايران/ احسان پورمحمود، سعيد معافي، سعيد آئينه افروز.- تهران: جاودانه، جنگل، ۱۳۹۶.

  ۹۶۸۲

  KMH‎ ۱۴۴۲‎ /د‎8‎ن۳

  نحوه نظارت ديوان عدالت اداري نسبت به آراء و تصميمات مراجع اختصاصي اداري ايران/ مولف محمدرضا دلاوري.- تهران: جنگل؛ جاودانه، ۱۳۹۶.

  ۹۶۸۳

  KMH‎ ۱۶۱۰‎ /ب۹ش۴

  شرح و نقد قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۰( لفظي- ماهوي) به همراه قوانين و آئين نامه هاي مرتبط/ تاليف و تحقيق مهرزاد بوستاني.- تهران: جاودانه؛ جنگل، ۱۳۹۵.

  ۹۶۸۴

  KMH‎ ۲۷۹۵‎ /ش۲ق۹

  [ايران. قوانين و احکام]

  قوانين اجراي احکام مدني (۱۳۵۶) و نحوه اجراي محکوميت هاي مالي (۱۳۹۴) و نظريه هاي مشورتي اداره کل حقوقي قوه قضاييه/ [تدوين] محمدعلي شاه حيدري پور، غلامحسين افتاده، حسين کاکاي افشار.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ۱۳۹۵.

  ۹۶۸۵

  K‎ ۵۵۱۹‎ /ح۵الف۸

  انتقال محکومان به حبس در حقوق بين الملل و حقوق ايران/ صنم حسن برقي.- تهران: جنگل؛ جاودانه، ۱۳۹۶.

  ۹۶۸۶

  HG‎ ۸۰۵۱‎ /م۷الف۶

  اصول و مباني بيمه/ مولف بهرام ممبني [صحيح: ممبيني].- تهران: جنگل؛ جاودانه، ۱۳۹۵.

  ۹۶۸۷

  KMH‎ ۳۱۰۰/۵‎ /س۸د۲

  دادرسي پزشکان در پزشکي قانوني در منظر قضات: بايدها و نبايدهاي تئوريک در بستر زمان/ از بابک سمساري.- تهران: جنگل؛ جاودانه، ۱۳۹۶.

  ۹۶۸۸

  KMH‎ ۹۲۲‎ /ف۹ش۴

  شرح و راهنماي تنظيم قرارداد انتقال سرقفلي و حق کسب يا پيشه يا تجارت: [از صفر تا ۱۰۰ کاملا کاربردي]/ محمدرضا فولادي.- تهران: جاودانه؛ جنگل، ۱۳۹۵.

  ۹۶۸۹

  KMH‎ ۳۳۵۰‎ /ن۲م۳

  [ايران. قوانين و احکام]

  مجموعه منقح قانون معادن و آيين نامه اجرايي آن با آخرين اصلاحات و الحاقات به همراه ديگر قوانين کاربردي/ گردآوري و تدوين مطهره ناظري.- تهران: جاودانه؛ جنگل، ۱۳۹۵.

  ۹۶۹۰

  KKN‎ ۳۳۶۶‎ /س۹ح۷

  حقوق نفت و گاز در نروژ و ايران/ تاليف و ترجمه سيدمحمدتقي سيف.- تهران: جنگل؛ جاودانه، ۱۳۹۵.

  ۹۶۹۱

  KMH‎ ۳۵۲۵‎ /ص۷م۳

  محکوميت هاي مالي و موانع اجراي آن (با تاکيد بر رويه قضايي ايران) مطابق با قانون حمايت خانواده و قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي مصوب ۱۳۹۴/ حمزه صفدريان.- [ويرايش ۲].- تهران: جنگل؛ جاودانه، ۱۳۹۵.

  ۹۶۹۲

  K‎ ۵۵۶۰‎ /ح۵م۳

  محکوميت هاي اشتباه/ مترجم [صحيح: گردآوري و ترجمه] سيدمرتضي حسيني.- تهران: جاودانه؛ جنگل، ۱۳۹۶.

  ۹۶۹۳

  KMH‎ ۱۲۷۰‎ /ح۵ک۲

  کارفرما "حقوق، وظايف، تکاليف" (در حوزه قوانين و مقررات کار و تامين اجتماعي)/ تاليف و تدوين عليرضا حسيني.- تهران: جنگل؛ جاودانه، ۱۳۹۵.

  ۹۶۹۴

  KMH‎ ۲۷۹۵‎ /م۹د۲

  دانشنامه اجراي احکام مدني بر اساس: قانون اجراي احکام مدني مصوب ۱۳۵۶ قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي مصوب ۱۳۹۴ و ساير قوانين مرتبط/ علي مهاجري.- تهران: فکرسازان، ۱۳۹۶.

  ۹۶۹۵

  KJV‎ ۵۱۹۲‎ /ل۹ح۷

  حقوق سلب مالکيت (تملک اراضي)/ [ژن لومازوريه]؛ مترجمان علي اکبر گرجي ازندياني، فرزانه حجازي، محمدامين يوسفي؛ ويراستار علمي محمد جلالي.- تهران: جنگل؛ جاودانه، ۱۳۹۵.

  ۹۶۹۶

  KMH‎ ۱۱۵۵‎ /ر۷ح۷

  حقوق مکتسبه دارندگان علائم تجاري، اختراعات و طرح هاي صنعتي با تاکيد بر رويه قضايي ايران/ مولف علي رفيعي؛ با ديباچه سيدحسن ميرحسيني.- تهران: جنگل؛ جاودانه، ۱۳۹۶.

  ۹۶۹۷

  K‎ ۳۷۹۱‎ /ن۹ح۷

  حقوق کيفري ميراث فرهنگي: مطالعه تطبيقي اسناد بين المللي، فقه اماميه و حقوق کيفري ايران جرايم عليه اموال تاريخي - فرهنگي/ تاليف پيمان نوروزي، ابراهيم عبودي.- تهران: جاودانه؛ جنگل، ۱۳۹۵.

  ۹۶۹۸

  KMH‎ ۳۸۰۰‎ /ف۴م۳

  مختصر حقوق جزاي عمومي/ تاليف بابک فرهي.- تهران: طرح نوين انديشه، ۱۳۹۴.

  ۹۶۹۹

  K‎ ۳۴۰۰‎ /ش۸ح۷

  حقوق اداري تطبيقي/ تاليف محمد شمعي، سارا شهباز.- تهران: اصفهان: جنگل؛ کاوشيار، ۱۳۹۵.

  ۹۷۰۰

  KMH‎ ۳۰۴۱/۵‎ /م۳ت۸

  تملک اراضي اشخاص در طرح هاي عمومي و عمراني شهرداري ها و دولت در نظم حقوق کنوني .../ نگارنده اميد محمدي.- تهران: جاودانه؛ جنگل، ۱۳۹۵.

  ۹۷۰۱

  KMH‎ ۸۶۷/۳‎ /ي۲الف۵

  اشتباه در موضوع معاملات و قراردادها با بررسي در حقوق ايران، فقه و رويه ديوان عالي کشور (ويژه کارآموزان قضاوت، وکالت، سردفتري، دانشجويان حقوق، مشاورين املاک و خودرو)/ نويسنده سلمان يادگارصالحي.- تهران: جاودانه؛ جنگل، ۱۳۹۶.

  ۹۷۰۲

  KMH‎ ۲۶۱۳‎ /ر۲و۶

  وضع مقرره در قوه قضاييه/ محمد راسخ، ريحانه کوششکار، فائزه عامري.- تهران: انتشارات دراک، ۱۳۹۴.

  ۹۷۰۳

  KMH‎ ۹۲۰‎ /ت۹م۳

  مختصر حقوق تجارت/ محمدمهدي توکلي.- تهران: مکتوب آخر، ۱۳۹۶.

  ۹۷۰۴

  KMH‎ ۳۸۰۰‎ /ف۴م۳

  مختصر حقوق جزاي اختصاصي/ تاليف بابک فرهي.- تهران: طرح نوين انديشه، ۱۳۹۵.

  ۹۷۰۵

  KNC‎ ۱۰۸  ‎8‎چ‎2

  چالش هاي اجراي اصلاحات قضايي در دسترسي به عدالت: گزارشي از همايش بانک توسعه آسيايي ۲۶-۲۸ ژانويه ۲۰۰۵/ گردآوري و تدوين بانک توسعه آسيايي؛ مترجم ليلي منفرد.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ۱۳۹۵.

  ۹۷۰۶

  K‎ ۳۹۴۳‎ /پ۹ح۷

  حقوق تجارت بين الملل در رويه قضايي ايران/ گردآوري و تحقيق فرهاد پيري؛ با ديباچه حميدرضا نيک بخت.- تهران: جاودانه؛ جنگل، ۱۳۹۵.

  ۹۷۰۷

  K‎ ۳۲۵۹/۵‎ /ف۸ح۷

  حق بر آموزش در حقوق بين الملل و حقوق ايران/ تاليف نصرت الله فلسفي؛ با ديباچه علي اکبر گرجي ازندرياني.- تهران: جنگل؛ جاودانه، ۱۳۹۵.

  ۹۷۰۸

  KZA‎ ۱۱۲۰‎ /م۶ح۷

  حقوق دريايي تطبيقي/ مولف پروين معصوميان؛ ديباچه محمود عرفاني.- تهران: جنگل؛ جاودانه، ۱۳۹۵.

  ۹۷۰۹

  KMH‎ ۱۷۱۰‎ /خ‎5‎ح۷

  حقوق خوانده در دادرسي هاي مدني/ خسرو خسروي.- تهران: جنگل؛ جاودانه، ۱۳۹۵.

  ۹۷۱۰

  TL‎ ۵۵۳/۵‎ /ن۹ت۳

  تحقيقات مقدماتي در سوانح هوايي به انضمام: قوانين، کنوانسيون ها و ضوابط مرتبط/ ابوالفضل نيکوکار.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ۱۳۹۶.

  ۹۷۱۱

  KMH‎ ۲۹۳۷‎ /ر۵الف۶

  اعتراض به عوارض شهرداري ها (کميسيون ماده ۷۷ قانون شهرداري)/ نگارندگان مهدي رسول زاده، محمد محمدزاده، اميد محمدي.- تهران: جاودانه؛ جنگل، ۱۳۹۶.


  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
360385030
اکنون :
19