جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 229305
  تاریخ انتشار : 9 دی 1396 9:32
  تعداد بازدید : 514

  تازه های مقالات فارسی آذر ماه 96

  تازه های مقالات فارسی آذر ماه 96


  رکورد

  عنوان - پديدآور - مأخذ

  ۱۳۱۷۰

  بررسي مجازات محاربه از منظر قانون مجازات اسلامي 1392 با رويکرد کاربردي - قسمت يازدهم/ محمد مصدق.- دادرسي. ۱۳۹۶، سال بيست و يکم، شماره ۱۲۴، مهر و آبان: ص ۳-۷.

  ۱۳۱۷۱

  پديده فرار از خدمت و رابطه آن با امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران - قسمت اول/ سيدرضا حسيني، فرامرز يوسفوندي.- دادرسي. ۱۳۹۶، سال بيست و يکم، شماره ۱۲۴، مهر و آبان: ص ۸-۱۵.

  ۱۳۱۷۲

  بررسي رابطه انسجام خانوادگي در بروز افکار خودکشي در نوجوانان و پيشگيري از آن/ رمضانعلي عين الکمالي، مسعود بيرانوند، زهرا وطني.- دادرسي. ۱۳۹۶، سال بيست و يکم، شماره ۱۲۴، مهر و آبان: ص ۱۶-۲۰.

  ۱۳۱۷۳

  تنبيه بدني کودکان؛ از منع جهاني تا آموزه هاي ديني و مقررات قانوني/ ناصر عزيزي، حسين رضايي، حجت شکربيگي.- دادرسي. ۱۳۹۶، سال بيست و يکم، شماره ۱۲۴، مهر و آبان: ص ۲۱-۲۹.

  ۱۳۱۷۴

  تحليل ماهيت حقوقي اهداء عضو و آثار آن - قسمت پاياني/ محمد خاني، حسين ظهوريان احمدي.- دادرسي. ۱۳۹۶، سال بيست و يکم، شماره ۱۲۴، مهر و آبان: ص ۳۰-۳۸.

  ۱۳۱۷۵

  حرمان عاطفي و رابطه آن با خشونت/ غزاله عليزاده، مهدي عليزاده، ريحانه عليزاده.- دادرسي. ۱۳۹۶، سال بيست و يکم، شماره ۱۲۴، مهر و آبان: ص ۳۹-۴۶.

  ۱۳۱۷۶

  بررسي جايگاه قانون گذاري قضايي در قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران/ اميرحسين نوربخش.- دادرسي. ۱۳۹۶، سال بيست و يکم، شماره ۱۲۴، مهر و آبان: ص ۴۷-۵۲.

  ۱۳۱۷۷

  کاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در دادرسي با رويکرد توسعه قضايي/ شاهرخ الهويرني شهابي.- دادرسي. ۱۳۹۶، سال بيست و يکم، شماره ۱۲۴، مهر و آبان: ص ۵۳-۵۹.

  ۱۳۱۷۸

  ثمن و قابليت تعيين آن - قسمت پاياني/ مهدي ابراهيم زاده.- دادرسي. ۱۳۹۶، سال بيست و يکم، شماره ۱۲۴، مهر و آبان: ص ۶۰-۶۵.

  ۱۳۱۷۹

  جايگاه گزارش فردي - اجتماعي مرتبط با بزه کار در حقوق کيفري ايران و انگلستان/ نبي اله غلامي، محمدمتين پارسا، سميه عليزاده نجد.- تعالي حقوق. ۱۳۹۶، سال نهم، شماره ۱۸، بهار: ص ۷-۳۲.

  ۱۳۱۸۰

  نقش آفريني شهروندان در فرايند تحقيقات مقدماتي/ محمد نوروزي، عبدالرضا جوان جعفري، سيدمهدي سيدزاده ثاني.- تعالي حقوق. ۱۳۹۶، سال نهم، شماره ۱۸، بهار: ص ۳۳-۶۲.

  ۱۳۱۸۱

  سير تحول اهداف مجازات مبتني بر تطور جريانات فلسفي و اجتماعي حقوق کيفري/ علي غلامي، محمدحسين مجتهدي.- تعالي حقوق. ۱۳۹۶، سال نهم، شماره ۱۸، بهار: ص ۶۳-۱۰۱.

  ۱۳۱۸۲

  معاونت در قتل عمدي و چالش هاي حقوقي فراروي مجازات آن/ جمال بيگي، مصطفي محمدپناهي.- تعالي حقوق. ۱۳۹۶، سال نهم، شماره ۱۸، بهار: ص ۱۰۳-۱۲۱.

  ۱۳۱۸۳

  تحليل حقوقي بهره برداري از ميادين مشترک نفت و گاز با تاکيد بر ميدان مشترک پارس جنوبي/ فرخزاد جهاني.- تعالي حقوق. ۱۳۹۶، سال نهم، شماره ۱۸، بهار: ص ۱۲۳-۱۵۹.

  ۱۳۱۸۴

  تاملي بر دکترين گذر از شخصيت حقوقي در حقوق کامن لا/ رسول مقصودپور، سروش رستم زاد اصلي، ناصر عزيزي.- تعالي حقوق. ۱۳۹۶، سال نهم، شماره ۱۸، بهار: ص ۱۶۱-۱۸۲.

  ۱۳۱۸۵

  تحليل محتواي راي ديوان بين المللي دادگستري در قضيه گابچيکوو ناگيماروس/ وحبد بذار.- تعالي حقوق. ۱۳۹۶، سال نهم، شماره ۱۸، بهار: ص ۱۸۳-۲۰۸.

  ۱۳۱۸۶

  تعهدات عربستان سعودي در قبال زائران و حج گزاران در آينه شريعت، حقوق داخلي و حقوق بين الملل/ مصطفي فضائلي.- حقوق اسلامي. ۱۳۹۶، سال چهاردهم، شماره ۵۲، بهار: ص. ۷-۴۰.

  ۱۳۱۸۷

  تحليل وثيقه هاي شخصي بر مبناي توثيق و تضمين/ جليل قنواتي، سيدذبيح الله مسعوديان.- حقوق اسلامي. ۱۳۹۶، سال چهاردهم، شماره ۵۲، بهار: ص. ۴۱-۶۸.

  ۱۳۱۸۸

  بررسي فقهي-حقوقي تعهدات تخييري/ امين حسنوند، محمد مولودي، بيژن حاجي عزيزي.- حقوق اسلامي. ۱۳۹۶، سال چهاردهم، شماره ۵۲، بهار: ص. ۶۹-۹۵.

  ۱۳۱۸۹

  تحليل امکان توافق بر دريافت خسارت تاخير تاديه مازاد بر نرخ تورم/ عليرضا آذربايجاني، سيدفريدالدين افضل.- حقوق اسلامي. ۱۳۹۶، سال چهاردهم، شماره ۵۲، بهار: ص. ۹۷-۱۲۶.

  ۱۳۱۹۰

  آزادي تشکيل اجتماعات و راهپيمايي ها در پرتو اصل ۲۷ قانون اساسي/ عبدالرضا عليزاده، ريحانه صالحي.- حقوق اسلامي. ۱۳۹۶، سال چهاردهم، شماره ۵۲، بهار: ص. ۱۲۷-۱۶۲.

  ۱۳۱۹۱

  ملاحظات اخلاقي در روش هاي توليد و کاربرد حيوانات تراريخته/ سيدعباسي محمدحسيني، مهدي معلي.- حقوق اسلامي. ۱۳۹۶، سال چهاردهم، شماره ۵۲، بهار: ص. ۱۶۳-۱۹۹.

  ۱۳۱۹۲

  ماهيت ملک و مالکيت در اموال فکري/ سيدمحمد موسوي بجنوردي، سيدعباس حسيني نيک.- مجد. ۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ۴۱، تابستان: ص ۹-۳۴.

  ۱۳۱۹۳

  الغاگرايي کيفري در تقابل با گرايش بازگشت به قانون و نظم/ علي نجفي توانا، محمدعلي اسدي.- مجد. ۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ۴۱، تابستان: ص ۳۵-۶۸.

  ۱۳۱۹۴

  بررسي تاثير مصوبات سازمان ملل متحد در قوانين مبارزه با مواد مخدر ايران/ اصغر اميدوند.- مجد. ۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ۴۱، تابستان: ص ۶۹-۸۸.

  ۱۳۱۹۵

  دلايل فقهي و حقوقي ممنوعيت معاملات هرمي/ رسول مظاهري کوهانستاني، سيدمهدي نصر اصفهاني.- مجد. ۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ۴۱، تابستان: ص ۸۹-۱۱۴.

  ۱۳۱۹۶

  تعهد به احضار/ عباس ميرشکاري.- مجد. ۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ۴۱، تابستان: ص ۱۱۵-۱۳۲.

  ۱۳۱۹۷

  تعارض اسناد منابع طبيعي با اسناد اشخاص/ علي نيک پور.- مجد. ۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ۴۱، تابستان: ص ۱۳۳-۱۴۸.

  ۱۳۱۹۸

  ثبت و نقض حقوق علامت تجاري/ حسن سليماني، الهه اميدي.- مجد. ۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ۴۱، تابستان: ص ۱۴۹-۱۶۶.
  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
360384214
اکنون :
8