جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 229311
  تاریخ انتشار : 9 دی 1396 9:52
  تعداد بازدید : 759

  مقالات فارسی چاپی و الکترونیک آذر ماه 96

  مقالات فارسی چاپی و الکترونیک آذر ماه 96

  رکورد

  شماره مقاله

  عنوان - پديدآور - مأخذ

  ۲۹۳۷۲

   

  حق بر آزادي ابراز عقيده در مصاف با نظم عمومي (بررسي پرونده ليلا شاهين به طرفيت دولت ترکيه)/ مهناز بيات کميتکي.- راي. ۱۳۹۴، سال چهارم، شماره 10، بهار: ص ۱۷-۵۱.

  ۲۹۳۷۳

   

  مسئوليت تضامني و امکان طرح دعوا عليه کليه مسئولين بدون رعايت ترتيب خاص/ يوسف درويشي هويدا.- راي. ۱۳۹۴، سال چهارم، شماره 10، بهار: ص ۵۳-۶۶.

  ۲۹۳۷۴

   

  قلمرو قانون ثبت اختراعات، طرح هاي صنعتي و علائم تجاري مصوب 86: نقدي بر راي شعبه سي و هفتم ديوان عالي کشور/ بهنام غفاري فارساني.- راي. ۱۳۹۴، سال چهارم، شماره 10، بهار: ص ۶۷-۸۷.

  ۲۹۳۷۵

   

  يک راي و دو ديدگاه متفاوت در موضوع ضرورت يا اختيار براي تشکيل جلسه دادرسي: ديدگاه اول - نقض اصول دادرسي و سلب حقوق اصحاب دعوا با تشکيل ندادن نخستين جلسه دادرسي/ حسن محسني.- راي. ۱۳۹۴، سال چهارم، شماره 10، بهار: ص ۸۹-۱۰۶.

  ۲۹۳۷۶

   

  يک راي و دو ديدگاه متفاوت در موضوع ضرورت يا اختيار براي تشکيل جلسه دادرسي: ديدگاه دوم - تشکيل جلسه ضرورت يا اختيار/ علي صابري.- راي. ۱۳۹۴، سال چهارم، شماره 10، بهار: ص ۱۰۷-۱۰۹.

  ۲۹۳۷۷

   

  اعتبار يا عدم اعتبار قرارداد عادي انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئوليت محدود/ محمدرضا محمدي.- راي. ۱۳۹۴، سال چهارم، شماره 10، بهار: ص ۱۱۱-۱۱۵.

  ۲۹۳۷۸

   

  اصل غيرعقلايي بودن: از جهات نظارت قضايي در نظام حقوقي استراليا/ مايکل بارکر، آليس نيگل؛ ترجمه و تلخيص خديجه شجاعيان.- راي. ۱۳۹۴، سال چهارم، شماره 10، بهار: ص ۱۱۷-۱۳۲.

  ۲۹۳۷۹

   

  وحدت رويه قضايي دادگاه هاي تجديدنظر استان تهران در تعيين مجازات جرايم تهديد و توهين از طريق ارسال پيامک/ مريم ممنون.- راي. ۱۳۹۴، سال چهارم، شماره 10، بهار: ص ۱۴۳-۱۴۵.

  ۲۹۳۸۰

   

  وحدت رويه قضايي شعب ديوان عالي کشور در سال 1391 درخصوص مرجع صالح رسيدگي به بزه نگهداري سلاح غيرمجاز/ ابولفضل يوسفي.- راي. ۱۳۹۴، سال چهارم، شماره 10، بهار: ص ۱۴۷-۱۴۸.

  ۲۹۳۸۱

   

  گزارش نشست نقد راي: اعتبار امر قضاوت شده (نقد راي دادگاه هاي تجديدنظر استان تهران)/ حميدرضا نجفي.- راي. ۱۳۹۴، سال چهارم، شماره 10، بهار: ص ۱۴۹-۱۶۰.

  ۲۹۳۸۲

   

  داوري راجع به اموال عمومي و دولتي در رويه قضايي دادگاه هاي جمهوري اسلامي ايران/ مهدي فتاحي.- راي. ۱۳۹۴، سال چهارم، شماره 1۱، تابستان: ص ۱۷-۳۶.

  ۲۹۳۸۳

   

  نفي صلاحيت بصورت خودخواسته: نقد قرار قطعي به کلاسه 94/75 الي 94/141 و 94/232 مورخ 3/5/1394 رئيس محترم ديوان عدالت اداري/ مجيد بنايي اسکويي.- راي. ۱۳۹۴، سال چهارم، شماره 1۱، تابستان: ص ۳۷-۵۱.

  ۲۹۳۸۴

   

  قابليت تعيين مجازات براي جرم مقدمه (بررسي موردي در جرايم مقدماتي براي کلاهبرداري)/ تهمورث بشيريه، بزرگمهر بشيريه.- راي. ۱۳۹۴، سال چهارم، شماره 1۱، تابستان: ص ۵۳-۵۸.

  ۲۹۳۸۵

   

  توافق بر دادگاه صالح در قراردادهاي بين المللي: توجيه و نقد رويه قضايي/ رضا مقصودي.- راي. ۱۳۹۴، سال چهارم، شماره 1۱، تابستان: ص ۵۹-۷۱.

  ۲۹۳۸۶

   

  نقد رويه دادگاه ها مبني بر عدم قابليت اعتراض به آراء هيات داوري بازار اوراق بهادار/ احمد شهنيايي.- راي. ۱۳۹۴، سال چهارم، شماره 1۱، تابستان: ص ۷۳-۸۰.

  ۲۹۳۸۷

   

  صدور قرار رد دعوي در خصوص مطالبه وجه قسمتي از يک فقره چک/ سيدمحسن حسيني پويا، مجيد نجات زادگان.- راي. ۱۳۹۴، سال چهارم، شماره 1۱، تابستان: ص ۸۱-۸۸.

  ۲۹۳۸۸

   

  اختيار مديون نسبت به تعيين دين پس از پرداخت/ زکيه نعيمي.- راي. ۱۳۹۴، سال چهارم، شماره 1۱، تابستان: ص ۸۹-۹۵.

  ۲۹۳۸۹

   

  بي اعتباري سازش بدون آگاهي کارگر از حقوق خود/ آزاده السادات طاهري.- راي. ۱۳۹۴، سال چهارم، شماره 1۱، تابستان: ص ۹۷-۱۰۳.

  ۲۹۳۹۰

   

  يادداشتي بر راي صادره در موضوع عدم کسر مدت بازداشت موقت از مجازات قضايي در جرايم تعزيري منصوص شرعي/ ابولفضل يوسفي.- راي. ۱۳۹۴، سال چهارم، شماره 1۱، تابستان: ص ۱۰۵-۱۱۰.

  ۲۹۳۹۱

   

  گزارش نشست نقد راي: قتل به اعتقاد مهدور الدم بودن مقتول (گزارش جلسه تحليل و بررسي دادنامه شماره 94099726177000 مورخ ۱/۲۲/۱۳۹۴ صادره از شعبه 84 دادگاه کيفري استان تهران)/ محمدعبدالصالح شاهنوش فروشاني، مجيد صادق نژاد، سجاد فراهاني.- راي. ۱۳۹۴، سال چهارم، شماره 1۱، تابستان: ص ۱۱۹-۱۳۶.

  ۲۹۳۹۲

   

  نقد راي بطلان معاملات ورشکسته در فاصله توقف تا صدور حکم ورشکستگي/ مجيد بنايي اسکويي.- راي. ۱۳۹۴، سال چهارم، شماره ۱۲، پاييز: ص ۱۷-۳۴.

  ۲۹۳۹۳

   

  استناد و استدلال در فرايند توجيه آراء قضائي/ مهدي فتاحي.- راي. ۱۳۹۴، سال چهارم، شماره ۱۲، پاييز: ص ۳۵-۴۵.

  ۲۹۳۹۴

   

  جواز يا منع تخفيف در مجازات جرم انتقال مال غير/ منصور رحمدل.- راي. ۱۳۹۴، سال چهارم، شماره ۱۲، پاييز: ص ۴۷-۵۶.

  ۲۹۳۹۵

   

  قاعده اعتبار امر مختومه و جابجايي طرفين دعوا/ زکيه نعيمي.- راي. ۱۳۹۴، سال چهارم، شماره ۱۲، پاييز: ص ۵۷-۶۲.

  ۲۹۳۹۶

   

  ابطال محدوديت حريم ميراث فرهنگي (نقدي بر راي صادره از شعبه اول ديوان عدالت اداري شماره دادنامه 9309970900100548)/ پرهام مهرآرام.- راي. ۱۳۹۴، سال چهارم، شماره ۱۲، پاييز: ص ۶۳-۷۵.

  ۲۹۳۹۷

   

  گزارش نشست نقد راي: آني يا مستمر بودن جرايم موضوع قانون اوراق بهادار مصوب 1384/ مجيد صادق نژاد.- راي. ۱۳۹۴، سال چهارم، شماره ۱۲، پاييز: ص ۱۰۹-۱۴۳.

  ۲۹۳۹۸

  DM11801

  علل و جلوه هاي پاسخ دولتي به انحراف در سياست جنايي جمهوري اسلامي ايران/ مسعود اکبري، فاطمه قناد.- پژوهشنامه حقوق کيفري عدالت. ۱۳۹۵، سال اول، شماره 1، پاييز و زمستان: ص ۱۱-۴۰.

  ۲۹۳۹۹

  DM11802

  جايگاه بزه ديده در اساسنامه ديوان کيفري بين المللي/ محسن رحماني فرد، زهرا نجارزاده.- پژوهشنامه حقوق کيفري عدالت. ۱۳۹۵، سال اول، شماره 1، پاييز و زمستان: ص ۴۱-۶۰.

  ۲۹۴۰۰

  DM11803

  جرم انگاري و کيفر در افق توسعه/ ولي اله صادقي.- پژوهشنامه حقوق کيفري عدالت. ۱۳۹۵، سال اول، شماره 1، پاييز و زمستان: ص ۸۹-۱۱۴.

  ۲۹۴۰۱

  DM11804

  بازداشت موقت در آموزه هاي فقهي/ علي قباديان.- پژوهشنامه حقوق کيفري عدالت. ۱۳۹۵، سال اول، شماره 1، پاييز و زمستان: ص ۱۱۵-۱۴۳.

  ۲۹۴۰۲

  DM11805

  بررسي قواعد حاکم بر شروع به جرم با تاکيد بر نظام کيفري ايران/ فهيم مصطفي زاده.- پژوهشنامه حقوق کيفري عدالت. ۱۳۹۵، سال اول، شماره 1، پاييز و زمستان: ص ۱۴۵-۱۸۱.

  ۲۹۴۰۳

  DM11806

  نگرشي ديگر به رسيدگي دو مرحله اي از نگاه اسلام و نسبت سنجي آن با دادرسي منصفانه/ حسن شجاعي علي آبادي.- پژوهشنامه حقوق کيفري عدالت. ۱۳۹۵، سال اول، شماره 1، پاييز و زمستان: ص ۶۱-۸۷.

  ۲۹۴۰۴

  DM11807

  مفهوم "سرمايه گذاري خارجي" در قوانين داخلي، معاهدات بين المللي سرمايه گذاري و آراي دادگاه هاي داوري بين المللي/ سيدعلي هنجني، ابوالفضل استادزاده.- تحقيقات حقوقي. ۱۳۹۶، شماره ۷۹، پاييز: ص ۱۱-۳۵.

  ۲۹۴۰۵

  DM11808

  چنان بخوان که تو داني: در باب شش شيوه نقد حقوقي/ حسن جعفري تبار.- تحقيقات حقوقي. ۱۳۹۶، شماره ۷۹، پاييز: ص ۳۷-۷۴.

  ۲۹۴۰۶

  DM11809

  "حق" يا "ارزش" حيات؟ نکته اي منطقي در باب ادعاي حق بر حيات/ محمد راسخ.- تحقيقات حقوقي. ۱۳۹۶، شماره ۷۹، پاييز: ص ۷۵-۹۸.

  ۲۹۴۰۷

  DM11810

  آثار تحريم بر قراردادهاي تجاري بين المللي: نتايج عدم رفع تحريم هاي تجاري  ناظر بر صادرات، عليرغم انتظار طرفين در زمان انعقاد قرارداد/ ميرحسين عابديان کلخوران، عصمت گلشني.- تحقيقات حقوقي. ۱۳۹۶، شماره ۷۹، پاييز: ص ۱۴۷-۱۶۹.

  ۲۹۴۰۸

  DM11811

  احترام به حق مالکيت در حقوق اساسي/ منصور اميني، سيدصادق کاشاني.- تحقيقات حقوقي. ۱۳۹۶، شماره ۷۹، پاييز: ص ۱۷۱-۱۹۳.

  ۲۹۴۰۹

  DM11812

  تحولات تفکيک قوا در پرتو حکمراني تنظيمي/ محمدحسين زارعي، فاطمه عزيزمحمدي.- تحقيقات حقوقي. ۱۳۹۶، شماره ۷۹، پاييز: ص ۲۱۳-۲۳۷.

  ۲۹۴۱۰

  DM11813

  مطالعه تطبيقي مفهوم و ماهيت حق انتساب اثر ادبي و هنري در نظام هاي حقوقي/ سيدحسن شبيري (زنجاني).- تحقيقات حقوقي. ۱۳۹۶، شماره ۷۹، پاييز: ص ۲۳۹-۲۷۳.

  ۲۹۴۱۱

  DM11814

  رويکرد سازمان تجارت جهاني نسبت به اصل شفافيت/ محمدجعفر قنبري جهرمي، محمدعلي زماني.- تحقيقات حقوقي. ۱۳۹۶، شماره ۷۹، پاييز: ص ۲۷۵-۲۹۹.

  ۲۹۴۱۲

  DM11815

  پيشگيري شناختي/ سعيد قماشي، الناز جهانگيري.- تحقيقات حقوقي. ۱۳۹۶، شماره ۷۹، پاييز: ص ۳۰۱-۳۲۵.

  ۲۹۴۱۳

   

  تبيين اصول مقررات گذاري بانکي در پرتو نظام حقوقي ايران/ علي اکبر گرجي، هديه سادات ميرترابي.- پژوهشهاي حقوقي. ۱۳۹۶، سال شانزدهم، شماره 32، پاييز - زمستان: ص ۷-۳۶.

  ۲۹۴۱۴

   

  تعيين مسوول حادثه رانندگي از ميان مالک و راننده اتومبيل با نگاهي به قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني/ حميد بهرامي احمدي، رضا آقاعباسي.- پژوهشهاي حقوقي. ۱۳۹۶، سال شانزدهم، شماره 32، پاييز - زمستان: ص ۳۷-۵۸.

  ۲۹۴۱۵

   

  مبنا و حدود مسووليت مدني پيمانکار/ شهرام کريمي تازه کند، محمود عرفاني، جواد واحدي زاده.- پژوهشهاي حقوقي. ۱۳۹۶، سال شانزدهم، شماره 32، پاييز - زمستان: ص ۵۹-۹۷.

  ۲۹۴۱۶

   

  حقوق بين الملل معاصر: حقوق مبتني بر تعامل يا تعارض؟/ حوريه حسيني اکبرنژاد، هاله حسيني اکبرنژاد.- پژوهشهاي حقوقي. ۱۳۹۶، سال شانزدهم، شماره 32، پاييز - زمستان: ص ۹۹-۱۲۸.

  ۲۹۴۱۷

   

  بررسي مباني فقهي و حقوقي ماده 852 قانون مدني/ سيدمحمدصادق طباطبايي، فاطمه کريمي.- پژوهشهاي حقوقي. ۱۳۹۶، سال شانزدهم، شماره 32، پاييز - زمستان: ص ۱۲۹-۱۴۳.

  ۲۹۴۱۸

   

  اصول استقلال و بي طرفي در راديو و تلويزيون هاي خدمت عمومي با تاکيد بر ايران/ نفيسه معارفي.- پژوهشهاي حقوقي. ۱۳۹۶، سال شانزدهم، شماره 32، پاييز - زمستان: ص ۱۴۵-۱۷۵.

  ۲۹۴۱۹

   

  تعيين نظام حقوقي حاکم بر پروازهاي تفريحي فضايي/ امينه فراستمند.- پژوهشهاي حقوقي. ۱۳۹۶، سال شانزدهم، شماره 32، پاييز - زمستان: ص ۱۷۷-۲۰۷.

  ۲۹۴۲۰

   

  بررسي تحليلي برخي از جنبه هاي حقوقي برات از دريچه لايحه نوين تجارت/ حميد ميري، سيروس شهرياري، مصطفي عابدين پور.- پژوهشهاي حقوقي. ۱۳۹۶، سال شانزدهم، شماره 32، پاييز - زمستان: ص ۲۰۹-۲۴۴.

  ۲۹۴۲۱

   

  بررسي حوزه بندي انتخابات قوه مقننه ايران از منظر معيارهاي حوزه بندي انتخابات آزاد و منصفانه/ سيدياسين حسيني.- پژوهشهاي حقوقي. ۱۳۹۶، سال شانزدهم، شماره 32، پاييز - زمستان: ص ۲۴۵-۲۶۸.

  ۲۹۴۲۲

   

  بررسي نظام حقوقي بيمه هاي خدمات درماني در ايران با مقايسه بيمه هاي درماني در آمريکا/ عمران نعيمي، محمد شريفي سلطاني.- پژوهشهاي حقوقي. ۱۳۹۶، سال شانزدهم، شماره 32، پاييز - زمستان: ص ۲۶۹-۲۹۱.

  ۲۹۴۲۳

   

  تاثير قوانين مربوط به تملک املاک بر معاملات املاک شهري/ شهناز سيف اللهي.- پژوهشهاي حقوقي. ۱۳۹۶، سال شانزدهم، شماره 32، پاييز - زمستان: ص ۲۹۳-۳۱۰.

  ۲۹۴۲۴

  DM11816

  بررسي فقهي لزوم اذن همسر اول در ازدواج مجدد مرد/ بي بي رحيمه ابراهيمي، علي رحماني.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره 49، پاييز: ص ۱۱-۳۲.

  ۲۹۴۲۵

  DM11817

  ماهيت جعاله/ فرزانه احمدي، عليرضا اميني، سيدمحمدرضا آيتي.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره 49، پاييز: ص ۳۳-۵۶.

  ۲۹۴۲۶

  DM11818

  ادله حرمت خودکشي و جايگاه آن در حقوق کيفري ايران/ جعفر جعفرزاده ... [و ديگران].- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره 49، پاييز: ص ۵۷-۷۰.

  ۲۹۴۲۷

  DM11819

  نگرشي بر مجازات تشهير در فقه شيعه با نگاهي به قوانين موضوعه ايران/ زهرا محدثي، عباسعلي سلطاني.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره 49، پاييز: ص ۷۱-۱۰۲.

  ۲۹۴۲۸

  DM11820

  تحليل اخلاقي شرط "قصد و رضاي متعاقدين" و اثر آن در فقه و حقوق/ سام محمدي، مهدي فلاح.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره 49، پاييز: ص ۱۰۳-۱۲۲.

  ۲۹۴۲۹

  DM11821

  درآمدي بر ماهيت فقهي حقوقي "مستمري"/ حميد مسجدسرايي، مصطفي جباري.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره 49، پاييز: ص ۱۲۳-۱۳۸.

  ۲۹۴۳۰

  DM11822

  مباني مشروعيت شرط عدم طلاق در عقد نکاح/ امين نجفيان، فرج الله هدايت نيا.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره 49، پاييز: ص ۱۳۹-۱۶۰.

  ۲۹۴۳۱

  DM11823

  ادله علم اصول از منظر امام خميني (روش هاي کلي اجتهاد در علم اصول)/ مصطفي همداني.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره 49، پاييز: ص ۱۶۱-۱۷۶.

  ۲۹۴۳۲

   

  اصول حاکم بر تنقيح قوانين/ عباس کريمي.- اطلاع رساني حقوقي. ۱۳۸۶، سال ششم، شماره 11، پاييز: ص ۷-۱۵.

  ۲۹۴۳۳

   

  درآمدي بر مطالعه تطبيقي نهاد تنقيح قوانين و مقررات/ محمدحسين زارعي.- اطلاع رساني حقوقي. ۱۳۸۶، سال ششم، شماره 11، پاييز: ص ۱۷-۲۹.

  ۲۹۴۳۴

   

  تنقيح قوانين و مقررات: تدبيري براي مبارزه با ابهام حقوقي/ باقر انصاري.- اطلاع رساني حقوقي. ۱۳۸۶، سال ششم، شماره 11، پاييز: ص ۳۱-۶۴.

  ۲۹۴۳۵

   

  اصول ماهوي وضع و استنباط قواعد حقوقي/ محسن قاسمي.- اطلاع رساني حقوقي. ۱۳۸۶، سال ششم، شماره 11، پاييز: ص ۶۵-۹۸.

  ۲۹۴۳۶

   

  بررسي طرح يک فوريتي تنقيح قوانين و مقررات کشور/ محسن نجفي خواه.- اطلاع رساني حقوقي. ۱۳۸۶، سال ششم، شماره 11، پاييز: ص ۹۹-۱۲۲.

  ۲۹۴۳۷

   

  تاملي بر تنقيح و تدوين قوانين و مقررات در ايران؛ گذشته، حال و آينده/ حميدرضا شفيعي.- اطلاع رساني حقوقي. ۱۳۸۶، سال ششم، شماره 11، پاييز: ص ۱۲۳-۱۳۹.

  ۲۹۴۳۸

   

  تورم قوانين و تنقيح قوانين و مقررات: ملاحظاتي در خصوص طرح تدوين و تنقيح قوانين و مقررات کشور/ حسين نبي لو.- اطلاع رساني حقوقي. ۱۳۸۶، سال ششم، شماره 11، پاييز: ص ۱۴۱-۱۶۶.

  ۲۹۴۳۹

   

  تنقيح قوانين و مقررات: مصاحبه با دکتر ناصر کاتوزيان/ ناصر کاتوزيان.- اطلاع رساني حقوقي. ۱۳۸۶، سال ششم، شماره 11، پاييز: ص ۱۶۷-۱۸۰.

  ۲۹۴۴۰

   

  تنقيح قوانين و مقررات: مصاحبه با دکتر عزت الله عراقي/ عزت الله عراقي.- اطلاع رساني حقوقي. ۱۳۸۶، سال ششم، شماره 11، پاييز: ص ۱۸۱-۱۹۹.

  ۲۹۴۴۱

   

  گزارش "همايش تنقيح قوانين و مقررات؛ ضرورت ها و چشم اندازها" [مرداد ۱۳۸۶].- اطلاع رساني حقوقي. ۱۳۸۶، سال ششم، شماره 11، پاييز: ص ۲۰۱-۲۱۰.

  ۲۹۴۴۲

   

  حل اختلاف دستگاه هاي دولتي: از قضاوت تا مديريت/ مختار نعم.- اطلاع رساني حقوقي. ۱۳۸۶، سال ششم، شماره 12، زمستان: ص ۹-۳۱.

  ۲۹۴۴۳

   

  بررسي نحوه تعامل قواي مجريه و مقننه در بودجه ريزي/ گروه حقوق عمومي اداره کل پژوهش و اطلاع رساني.- اطلاع رساني حقوقي. ۱۳۸۶، سال ششم، شماره 12، زمستان: ص ۳۲-۵۲.

  ۲۹۴۴۴

   

  مفهوم و معيارهاي کوچک سازي دولت/ مسلم آقايي طوق.- اطلاع رساني حقوقي. ۱۳۸۶، سال ششم، شماره 12، زمستان: ص ۵۳-۷۳.

  ۲۹۴۴۵

   

  دادسرا: نحوه تعامل ميان قواي مجريه و قضاييه/ غلامحسين کوشکي.- اطلاع رساني حقوقي. ۱۳۸۶، سال ششم، شماره 12، زمستان: ص ۷۴-۸۹.

  ۲۹۴۴۶

   

  نگاهي نو به پديده چند پاره شدن حقوق بين الملل/ مسعود عليزاده.- اطلاع رساني حقوقي. ۱۳۸۶، سال ششم، شماره 12، زمستان: ص ۹۰-۱۰۰.

  ۲۹۴۴۷

   

  مباني قانوني برنامه خصوصي سازي موفق در کوبا/ ماتياس اف. تراوايسو - دياز، آلخانه روخراتي؛ [مترجم] جعفر شفيعي.- اطلاع رساني حقوقي. ۱۳۸۶، سال ششم، شماره 12، زمستان: ص ۱۰۳-۱۳۸.

  ۲۹۴۴۸

   

  طراحي نظام هاي انتخاباتي/ اندرو رينولدز؛ برگردان حسين نبي لو.- اطلاع رساني حقوقي. ۱۳۸۶، سال ششم، شماره 12، زمستان: ص ۱۳۹-۱۶۴.

  ۲۹۴۴۹

   

  مصاحبه درباره آموزش حقوق در نظام آموزش عالي کشور/ ناصر کاتوزيان، حسن جعفري تبا؛ مصاحبه کنندگان مختار نعم، مسعود فريادي.- اطلاع رساني حقوقي. ۱۳۸۶، سال ششم، شماره 12، زمستان: ص ۱۶۷-۱۸۴.

  ۲۹۴۵۰

   

  گزارش تحليلي درباره لايحه ارتقاي سلامت اداري و مقابله با فساد.- اطلاع رساني حقوقي. ۱۳۸۶، سال ششم، شماره 12، زمستان: ص ۱۸۷-۲۰۴.

  ۲۹۴۵۱

   

  گزارش تحليلي درباره طرح حمايت از حريم خصوصي/ تهيه شده در گروه حقوق خصوصي اداره کل پژوهش و اطلاع رساني؛ زير نظر باقر انصاري.- اطلاع رساني حقوقي. ۱۳۸۶، سال ششم، شماره 12، زمستان: ص ۲۰۳-۲۲۴.

  ۲۹۴۵۲

   

  اجراي صلاحيت هاي اختياري توسط مقامات اداري/ جواد کارگزاري، حسين نبي لو.- اطلاع رساني حقوقي. ۱۳۸۷، سال ششم، شماره 13، بهار: ص ۷-۲۱.

  ۲۹۴۵۳

   

  درآمدي بر جايگاه بخشنامه در نظام حقوقي ايران/ پروانه تيلا.- اطلاع رساني حقوقي. ۱۳۸۷، سال ششم، شماره 13، بهار: ص ۲۳-۳۶.

  ۲۹۴۵۴

   

  بررسي روند تعيين وضعيت حقوقي شوراهاي اداري/ گروه پژوهشي حقوق عمومي.- اطلاع رساني حقوقي. ۱۳۸۷، سال ششم، شماره 13، بهار: ص ۳۷-۴۸.

  ۲۹۴۵۵

   

  بررسي جايگاه استيضاح وزرا در حقوق اساسي ايران/ مسعود فريادي.- اطلاع رساني حقوقي. ۱۳۸۷، سال ششم، شماره 13، بهار: ص ۴۹-۷۲.

  ۲۹۴۵۶

   

  بررسي نحوه تعامل با افشاي فساد در حقوق اداري/ مهسا شعباني.- اطلاع رساني حقوقي. ۱۳۸۷، سال ششم، شماره 13، بهار: ص ۷۳-۹۰.

  ۲۹۴۵۷

   

  شرحي بر قانون مبارزه با پول شويي/ عبدالعلي نظافتيان.- اطلاع رساني حقوقي. ۱۳۸۷، سال ششم، شماره 13، بهار: ص ۹۱-۱۰۷.

  ۲۹۴۵۸

   

  ديوان کيفري بين المللي و تلاش براي مقابله با عاملان نقض حقوق بشردوستانه در بحران دارفور (سودان)/ عطيه باباخاني.- اطلاع رساني حقوقي. ۱۳۸۷، سال ششم، شماره 13، بهار: ص ۱۰۹-۱۳۳.

  ۲۹۴۵۹

   

  چهارچوب حقوقي خط مشي گذاري در انگلستان/ پيتر کين؛ مترجم غلامحسن مزارعي.- اطلاع رساني حقوقي. ۱۳۸۷، سال ششم، شماره 13، بهار: ص ۱۳۷-۱۶۶.

  ۲۹۴۶۰

   

  نظارت کلي بر موسسات متعلق به دولت در آفريقاي جنوبي/ ترجمه محسن ايزديان.- اطلاع رساني حقوقي. ۱۳۸۷، سال ششم، شماره 13، بهار: ص ۱۶۷-۱۸۶.

  ۲۹۴۶۱

   

  بررسي لايحه نحوه اجراي محکوميت هاي مالي/ گروههاي پژوهشي حقوق خصوصي و حقوق جزا.- اطلاع رساني حقوقي. ۱۳۸۷، سال ششم، شماره 13، بهار: ص ۱۸۹-۲۰۴.

  ۲۹۴۶۲

   

  بررسي و نقد لايحه آزادي اطلاعات/ باقر انصاري.- اطلاع رساني حقوقي. ۱۳۸۷، سال ششم، شماره 13، بهار: ص ۲۰۵-۲۲۴.

  ۲۹۴۶۳

   

  موانع و راهکارهاي تعامل ميان قوه مجريه و مقننه/ هاشم هاشم زاده هريسي.- اطلاع رساني حقوقي. ۱۳۸۷، سال ششم، شماره 14، تابستان: ص ۷-۳۶.

  ۲۹۴۶۴

   

  تحول نقش دولت در اقتصاد/ مهدي هداوند، علي سرزعيم.- اطلاع رساني حقوقي. ۱۳۸۷: ص ۳۷-۶۴.

  ۲۹۴۶۵

   

  قوانين مکمل در برنامه خصوصي سازي ايران/ علي تازيکي نژاد.- اطلاع رساني حقوقي. ۱۳۸۷: ص ۶۵-۹۸.

  ۲۹۴۶۶

   

  آزادسازي در بخش خدمات مخابرات ايران با نگرشي بر مقررات سازمان تجارت جهاني/ هدي غفاري.- اطلاع رساني حقوقي. ۱۳۸۷: ص ۹۹-۱۲۸.

  ۲۹۴۶۷

   

  بررسي قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث/ حميدرضا علي کرمي.- اطلاع رساني حقوقي. ۱۳۸۷: ص ۱۲۹-۱۴۷.

  ۲۹۴۶۸

   

  وضعيت حقوق بشر و بشردوستانه در فلسطين اشغالي به شهادت کميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل/ کميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل؛ [ترجمه] حسن لطفي.- اطلاع رساني حقوقي. ۱۳۸۷: ص ۱۵۱-۱۶۹.

  ۲۹۴۶۹

   

  راهبردهاي دولتي براي ساماندهي مشترک اينترنت در آمريکا، اروپا و چين/ ب. فريدمن، ال. هن بل، ج. لوکويچ؛ ترجمه محمدعلي نوري، فائزه عامري.- اطلاع رساني حقوقي. ۱۳۸۷: ص ۱۷۱-۱۸۸.

  ۲۹۴۷۰

   

  بررسي لايحه قانون آئين دادرسي کيفري/ عاطفه عباسي کليماني.- اطلاع رساني حقوقي. ۱۳۸۷: ص ۱۹۱-۲۱۵.

  ۲۹۴۷۱

   

  بررسي طرح قانوني تشديد مجازات جرائم اخلال در امنيت رواني جامعه/ گروه حقوق جزا و جرم شناسي اداره کل پژوهش و اطلاع رساني.- اطلاع رساني حقوقي. ۱۳۸۷: ص ۲۱۷-۲۳۲.

  ۲۹۴۷۲

   

  چکيده مباحث نشست علمي بررسي و تبيين وظايف قواي مجريه و مقننه.- اطلاع رساني حقوقي. ۱۳۸۷: ص ۲۳۵-۲۴۰.

  ۲۹۴۷۳

  DM11824

  تحليل نظريه حق الناس در خصوص حق راي و بررسي صلاحيت ها/ خيرالله پروين، مهدي نورايي.- حکومت اسلامي. ۱۳۹۵، سال بيست و يکم، شماره 4، زمستان (پياپي ۸۲): ص ۱۱۱-۱۳۲.

  ۲۹۴۷۴

  DM11825

  بازپژوهي مباني قانون گذاري در "منطقه الفراغ" نظام فقهي ـ حقوقي شيعه (با تاکيد بر انگاره شهيد صدر)/ احسان علي اکبري بابوکاني، احسان آهنگري.- حکومت اسلامي. ۱۳۹۵، سال بيست و يکم، شماره 4، زمستان (پياپي ۸۲): ص ۱۳۳-۱۵۸.

  ۲۹۴۷۵

  DM11826

  قاعده فقهي "کـل امـاره امـانه"/ اردوان ارژنگ، مرتضي مطهري فرد.- حکومت اسلامي. ۱۳۹۶، سال بيست و دوم، شماره 1، بهار (پياپي ۸۳): ص ۵-۳۲.

  ۲۹۴۷۶

  DM11827

  بررسي احکام فقهي خريد و فروش کالاي قاچاق از منظر ايجاد اختلال نظام/ سيدحسن عابديان، محمدرضا ارمک.- حکومت اسلامي. ۱۳۹۶، سال بيست و دوم، شماره 1، بهار (پياپي ۸۳): ص ۳۳-۵۸.

  ۲۹۴۷۷

  DM11828

  فلسفه حدود و نقش مصلحت در تقنين آن/ عابدين مومني، سيدمحمود علوي، حامد رستمي نجف آبادي.- حکومت اسلامي. ۱۳۹۶، سال بيست و دوم، شماره 1، بهار (پياپي ۸۳): ص ۵۹-۸۶.

  ۲۹۴۷۸

  DM11829

  مباني فقهي جريمه مالي در فقه اماميه و فقه اهل سنت/ ضامن علي حبيبي.- حکومت اسلامي. ۱۳۹۶، سال بيست و دوم، شماره 1، بهار (پياپي ۸۳): ص ۸۷-۱۱۶.

  ۲۹۴۷۹

  DM11830

  آسيب شناسي حقوقي کار کودکان و نوجوانان در کسب و کارهاي خانوادگي/ زهرا مهدوي مزيناني، مجتبي مزيناني.- خانواده پژوهي. ۱۳۹۰، سال هفتم، شماره 26، تابستان: ص ۱۲۵-۱۴۳.

  ۲۹۴۸۰

  DM11831

  اخلاق گرايي نه قانون گذاري: سهم اخلاق در پهنه خانواده/ عليرضا پوراسماعيلي، مصطفي مظفري.- خانواده پژوهي. ۱۳۹۰، سال هفتم، شماره 27، پاييز: ص ۲۶۷-۲۸۰.

  ۲۹۴۸۱

  DM11832

  مباني حقوقي حمايت از درآمد ايام زناشويي زوجه مطلقه/ علي رضا باريکلو.- خانواده پژوهي. ۱۳۹۰، سال هفتم، شماره 28، زمستان: ص ۵۲۲-۵۴۱.

  ۲۹۴۸۲

  DM11833

  وضعيت حقوقي شروط ناظر بر روابط جنسي زوجين/ مجيد عباسي.- خانواده پژوهي. ۱۳۹۱، سال هشتم، شماره 30، تابستان: ص ۲۱۳-۲۳۴.

  ۲۹۴۸۳

  DM11834

  بررسي تحليلي وجوب يا عدم وجوب طلاق خلع از جانب زوج در فقه اماميه/ علي اکبر ايزدي فرد ... [و ديگران].- خانواده پژوهي. ۱۳۹۱، سال هشتم، شماره 30، تابستان: ص ۲۳۵-۲۵۱.

  ۲۹۴۸۴

  DM11835

  تاثير ورشکستگي و اعسار زوج بر مطالبات زوجه/ محمد روشن، حسن محمدي.- خانواده پژوهي. ۱۳۹۲، سال نهم، شماره 33، بهار: ص ۱۲۵-۱۴۴.

  ۲۹۴۸۵

  DM11836

  قرائت جرم شناسانه از قانون مدني ايران در زمينه "نگاهداري و تربيت اطفال"؛ جلوه اي از جرم شناسي خانواده/ اميرحسين نيازپور.- خانواده پژوهي. ۱۳۹۲، سال نهم، شماره 34، تابستان: ص ۲۵۵-۲۶۹.

  ۲۹۴۸۶

  DM11837

  نقش DNA در اثبات نسب/ اعظم پيله، سيدعلي علوي قزويني، علي رضيئي.- خانواده پژوهي. ۱۳۹۲، سال نهم، شماره 35، پاييز: ص ۳۸۱-۳۹۷.

  ۲۹۴۸۷

  DM11838

  حقوق خانواده در برابر پخش برنامه هاي ماهواره اي/ محمد روشن، سيدمحمدمهدي خليل زاده.- خانواده پژوهي. ۱۳۹۲، سال نهم، شماره 36، زمستان: ص ۵۰۷-۵۲۳.

  ۲۹۴۸۸

  DM11839

  ازدواج از منظر اقتصاد حقوق/ علي تازيکي نژاد، جعفر شفيعي سردشت، اسماعيل شمسيان.- خانواده پژوهي. ۱۳۹۳، سال دهم، شماره 37، بهار: ص ۷-۲۹.

  ۲۹۴۸۹

  DM11840

  ضمانت اجرا و اثر قرارداد در جلوگيري از ازدواج مجدد/ محمد روشن، حسن فدايي، سيدمحمد آذين.- خانواده پژوهي. ۱۳۹۳، سال دهم، شماره 38، تابستان: ص ۲۳۵-۲۵۳.

  ۲۹۴۹۰

  DM11841

  بررسي برخي حقوق غيرمالي زوجين در نکاح منقطع/ مصطفي فضائلي، اولياء محمدي.- خانواده پژوهي. ۱۳۹۳، سال دهم، شماره 39، پاييز: ص ۲۹۷-۳۱۲.

  ۲۹۴۹۱

  DM11842

  بررسي مباني فقهي و حقوقي تدوين حق مالي نحله/ محمدرسول آهنگران، زهره نقاش زاده.- خانواده پژوهي. ۱۳۹۳، سال دهم، شماره 40، زمستان: ص ۴۲۳-۴۵۰.

  ۲۹۴۹۲

  DM11843

  قاعده لزوم معاشرت به معروف در روابط زن و شوهر/ رحيم نوبهار، سيده ام البنين حسيني.- خانواده پژوهي. ۱۳۹۴، سال يازدهم، شماره 41، بهار: ص ۵۳-۷۲.

  ۲۹۴۹۳

  DM11844

  جنين آزمايشگاهي به مثابه شخص/ محمدحسن صادقي مقدم، مصطفي مظفري.- خانواده پژوهي. ۱۳۹۴، سال يازدهم، شماره 44، زمستان: ص ۴۳۹-۴۵۳.

  ۲۹۴۹۴

  DM11845

  نقش خانواده در پاسخ دهي به اطفال بزهکار با تاکيد بر قانون مجازات اسلامي 1392/ محمد روشن، انسيه حسيني.- خانواده پژوهي. ۱۳۹۴، سال يازدهم، شماره 44، زمستان: ص ۴۷۱-۴۹۰.

  ۲۹۴۹۵

  DM11846

  سن و رضايت به ازدواج از منظر نظام بين المللي حقوق بشر/ ماهرو غديري.- خانواده پژوهي. ۱۳۹۵، سال دوازدهم، شماره 45، بهار: ص ۱۱۵-۱۳۹.

  ۲۹۴۹۶

  DM11847

  نگرش زوجين نابارور به اهداي اسپرم: نقش باورهاي مذهبي/ نرگس باقري لنکراني.- خانواده پژوهي. ۱۳۹۵، سال دوازدهم، شماره 46، تابستان: ص ۲۱۵-۲۳۶.

  ۲۹۴۹۷

  DM11848

  بررسي تعارض قانون حمايت خانواده و قانون مجازات اسلامي جديد از جهت مسئوليت زوج در افضاي زوجه نابالغ/ عباداله رستمي چلکاسري، امين قاسم پور، سعيد خوافي.- خانواده پژوهي. ۱۳۹۵، سال دوازدهم، شماره 46، تابستان: ص ۳۰۵-۳۲۹.

  ۲۹۴۹۸

  DM11849

  نقدي بر محدوديت قانوني حضانت مادر پس از فوت پدر در نظام حقوقي ايران/ معصومه مظاهري، آلاسادات افقه.- خانواده پژوهي. ۱۳۹۵، سال دوازدهم، شماره 47، پاييز: ص ۵۰۱-۵۱۹.

  ۲۹۴۹۹

  DM11850

  اصلاح نظام مالي حاکم بر روابط زوجين (زندگي مشترک، دارايي مشترک)/ محمد روشن، زکيه نعيمي.- خانواده پژوهي. ۱۳۹۵، سال دوازدهم، شماره 48، زمستان: ص ۵۲۹-۵۵۳.

  ۲۹۵۰۰

  DM11851

  رويکردهاي گوناگون نسبت به جهاني شدن حقوق زنان/ محمدتقي رفيعي، مجيد دباغي.- خانواده پژوهي. ۱۳۹۵، سال دوازدهم، شماره 48، زمستان: ص ۶۱۳-۶۴۷.

  ۲۹۵۰۱

  DM11852

  ازدواج با فرزندخوانده از منظر اصول قانون اساسي ايران/ ماهرو غديري، مهران اسماعيلي.- خانواده پژوهي. ۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره 50، تابستان: ص ۲۹۳-۳۱۸.

  ۲۹۵۰۲

  DM11853

  قاعده الزام و کاربرد آن در زمينه حقوق خانواده در مناسبات پيروان مذاهب/ سيدابوالقاسم نقيبي.- خانواده پژوهي. ۱۳۸۴، سال اول، شماره 1، بهار: ص ۷۵-۹۳.

  ۲۹۵۰۳

  DM11854

  وضعيت حقوقي طفل متولد از لقاح مصنوعي/ محمد روشن.- خانواده پژوهي. ۱۳۸۴، سال اول، شماره 2، تابستان: ص ۱۷۹-۱۸۹.

  ۲۹۵۰۴

  DM11855

  بررسي نارسايي ارزيابي روان شناسي قانوني در پرونده هاي کودکان و نوجوانان کانون اصلاح و تربيت/ محسن دهقاني، محمد روشن، آناهيتا گنجوي.- خانواده پژوهي. ۱۳۸۷، سال چهارم، شماره 14، تابستان: ص ۱۶۷-۱۷۸.

  ۲۹۵۰۵

  DM11856

  اهداف قوه قضائيه از تهيه لايحه حمايت خانواده و مقايسه آن با لايحه ارسالي دولت به مجلس/ محمدعلي شاه حيدري پور.- خانواده پژوهي. ۱۳۸۷، سال چهارم، شماره 16، زمستان (ويژه نامه): ص ۴۷۱-۴۸۱.

  ۲۹۵۰۶

  DM11857

  لايحه پيشنهادي حمايت خانواده و بايسته هاي آن/ محمد روشن.- خانواده پژوهي. ۱۳۸۷، سال چهارم، شماره 16، زمستان (ويژه نامه): ص ۴۸۳-۵۰۶.

  ۲۹۵۰۷

  DM11858

  لايحه حمايت خانواده ـ دادگاه تخصصي يا اختصاصي؟/ ليلاسادات اسدي.- خانواده پژوهي. ۱۳۸۷، سال چهارم، شماره 16، زمستان (ويژه نامه): ص ۵۰۷-۵۲۳.

  ۲۹۵۰۸

  DM11859

  تعدد زوجات و شرايط آن در لايحه حمايت خانواده/ لمياء رستمي تبريزي.- خانواده پژوهي. ۱۳۸۷، سال چهارم، شماره 16، زمستان (ويژه نامه): ص ۵۲۵-۵۴۱.

  ۲۹۵۰۹

  DM11860

  تعهد به اجراي عدالت بين همسران؛ التزام حقوقي يا اخلاقي/ سيدابوالقاسم نقيبي.- خانواده پژوهي. ۱۳۸۷، سال چهارم، شماره 16، زمستان (ويژه نامه): ص ۵۴۳-۵۵۱.

  ۲۹۵۱۰

  DM11861

  وضع ماليات بر مهريه و آثار آن بر نهاد خانواده/ مصطفي مظفري.- خانواده پژوهي. ۱۳۸۷، سال چهارم، شماره 16، زمستان (ويژه نامه): ص ۵۵۳-۵۶۴.

  ۲۹۵۱۱

  DM11862

  طلاق توافقي؛ حوزه خصوصي يا قلمرو عمومي؟/ مهدي بالوي، مهناز بيات کميتکي.- خانواده پژوهي. ۱۳۸۷، سال چهارم، شماره 16، زمستان (ويژه نامه): ص ۵۶۵-۵۸۴.

  ۲۹۵۱۲

  DM11863

  اختلالات جنسي، عامل پنهان طلاق: ضرورت حضور پزشک آموزش ديده در ترکيب کارشناسان مراکز مشاوره خانواده/ ماهرو غديري، سيدکاظم فروتن.- خانواده پژوهي. ۱۳۸۷، سال چهارم، شماره 16، زمستان (ويژه نامه): ص ۵۸۵-۶۰۸.

  ۲۹۵۱۳

  DM11864

  سوء استفاده از حق طلاق و راهکارهاي قانوني مقابله با آن/ منيره خدادادپور، احمد ديلمي.- خانواده پژوهي. ۱۳۸۸، سال پنجم، شماره 17، بهار: ص ۷۳-۹۲.

  ۲۹۵۱۴

  DM11865

  نقد و بررسي تحولات دادرسي در حوزه بزهکاري کودکان و نوجوانان/ محمد روشن.- خانواده پژوهي. ۱۳۸۸، سال پنجم، شماره 18، تابستان (ويژه نامه): ص ۲۸۵-۲۹۲.

  ۲۹۵۱۵

  DM11866

  ضرورت تشکيل پرونده شخصيت در دادرسي اطفال بزهکار/ علي نجفي توانا.- خانواده پژوهي. ۱۳۸۸، سال پنجم، شماره 18، تابستان (ويژه نامه): ص ۲۹۳-۳۱۹.

  ۲۹۵۱۶

  DM11867

  بررسي کيفيات موثر بر ميزان مجازات ها و لايحه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان/ عليرضا ميلاني.- خانواده پژوهي. ۱۳۸۸، سال پنجم، شماره 18، تابستان (ويژه نامه): ص ۳۲۱-۳۴۴.

  ۲۹۵۱۷

  DM11868

  تعامل آيين دادرسي کيفري کودکان و جرم شناسي باليني: با تاکيد بر لايحه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان/ اميرحسن نيازپور.- خانواده پژوهي. ۱۳۸۸، سال پنجم، شماره 18، تابستان (ويژه نامه): ص ۳۴۵-۳۶۰.

  ۲۹۵۱۸

  DM11869

  آسيب شناسي سامانه پاسخ ها در لايحه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان/ امير ايروانيان.- خانواده پژوهي. ۱۳۸۸، سال پنجم، شماره 18، تابستان (ويژه نامه): ص ۳۶۱-۳۷۷.

  ۲۹۵۱۹

  DM11870

  نقد و بررسي لايحه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان در پرتو اسناد بين المللي حقوق کودک/ علي دهقاني.- خانواده پژوهي. ۱۳۸۸، سال پنجم، شماره 18، تابستان (ويژه نامه): ص ۳۷۹-۴۰۱.

  ۲۹۵۲۰

  DM11871

  بررسي نوع نگرش و ميزان قابليت اجراي نوآوري هاي قانون آيين دادرسي کيفري از منظر ضابطان در شهر کاشان/ رحمان سنگانه ... [و ديگران].- دانش انتظامي. ۱۳۹۶، سال نوزدهم، شماره ۳، پاييز: ص ۹-۴۰.

  ۲۹۵۲۱

  DM11872

  پليس و ميانجي گري کيفري (مورد مطالعه: کلانتري هاي تهران)/ محمد باراني.- دانش انتظامي. ۱۳۹۶، سال نوزدهم، شماره ۳، پاييز: ص ۱۲۱-۱۴۵.

  ۲۹۵۲۲

  DM11873

  نقش آموزش در پيشگيري جامعه مدار از نقض حقوق شهروندي توسط ضابطان دادگستري/ مهدي صبوري پور، سارا جليل وند.- دانش انتظامي. ۱۳۹۶، سال نوزدهم، شماره ۳، پاييز: ص ۱۶۷-۱۹۴.

  ۲۹۵۲۳

  DM11874

  بررسي حکم زکات در ملک متزلزل/ سيف اله احدي، محمدتقي فخلعي، محمدحسن حائري.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ۱۳۹۶، سال پنجاهم، شماره 1، بهار و تابستان: ص ۷ -۳۱.

  ۲۹۵۲۴

  DM11875

  اعراض از حق مالکيت از ديدگاه فقه اماميه و حقوق ايران/ اميد توکلي کيا، حميد بهرامي احمدي.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ۱۳۹۶، سال پنجاهم، شماره 1، بهار و تابستان: ص ۳۳-۵۶.

  ۲۹۵۲۵

  DM11876

  ملاک تشخيص حکم از حق در نظريه هاي فقهي/ سيدعبدالرحيم حسيني.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ۱۳۹۶، سال پنجاهم، شماره 1، بهار و تابستان: ص ۵۷-۷۶.

  ۲۹۵۲۶

  DM11877

  تعارض اصل استصحاب با قاعده درا در قانون مجازات اسلامي/ اسمعيل رحيمي نژاد.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ۱۳۹۶، سال پنجاهم، شماره 1، بهار و تابستان: ص ۷۷-۸۶.

  ۲۹۵۲۷

  DM11878

  پيشگيري از وقوع ورشکستگي در نظام حقوقي ايران و جايگاه آن در فقه اماميه با نگاهي به حقوق فرانسه/ محمد روشن، امين اميرحسيني.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ۱۳۹۶، سال پنجاهم، شماره 1، بهار و تابستان: ص ۸۷-۱۰۴.

  ۲۹۵۲۸

  DM11879

  درهم و دينار در فقه و حقوق اسلامي/ ابراهيم شفيعي سروستاني.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ۱۳۹۶، سال پنجاهم، شماره 1، بهار و تابستان: ص ۱۰۵-۱۲۳.

  ۲۹۵۲۹

  DM11880

  بازشناسي مفهوم دفاع مشروع در قانون جديد مجازات اسلامي/ محمدابراهيم شمس ناتري، محمدکاظم زارع.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ۱۳۹۶، سال پنجاهم، شماره 1، بهار و تابستان: ص ۱۲۵-۱۴۵.

  ۲۹۵۳۰

  DM11881

  نسب فرزند نامشروع و آثار آن از منظر فقه و حقوق/ حميده عبداللهي علي بيک، سيده ندا خاوران.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ۱۳۹۶، سال پنجاهم، شماره 1، بهار و تابستان: ص ۱۴۷-۱۶۷.

  ۲۹۵۳۱

  DM11882

  بازکاوي جايگاه منطقه الفراغ در نظام سازي فقهي با تاکيد بر آراء شهيد صدر/ احسان علي اکبري بابوکاني، سيدمحمدصادق طباطبايي، احسان آهنگري.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ۱۳۹۶، سال پنجاهم، شماره 1، بهار و تابستان: ص ۱۶۹-۱۹۲.

  ۲۹۵۳۲

  DM11883

  امکان سنجي فسخ قرارداد رحم جايگزين از سوي اطراف موثر در آن/ سعيد نظري توکلي، راحله رضايي، طه زرگريان.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ۱۳۹۶، سال پنجاهم، شماره 1، بهار و تابستان: ص ۲۱۵-۲۳۳.

  ۲۹۵۳۳

  DM11884

  رسانه و جرم از منظر جرم شناسي فرهنگي/ سارا آقايي.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ۱۳۹۶، دوره چهارم، شماره 1، بهار و تابستان: ص ۱-۳۵.

  ۲۹۵۳۴

  DM11885

  تبارشناسي پيوند کيفر و قدرت در نظام حقوقي ايران/ سيدمحمدجواد ساداتي، علي حسين نجفي ابرندآبادي، رحيم نوبهار.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ۱۳۹۶، دوره چهارم، شماره 1، بهار و تابستان: ص ۳۷-۶۴.

  ۲۹۵۳۵

  DM11886

  امکان سنجي شرکت فاعل و تارک فعل در وقوع جرم/ مجيد قورچي بيگي، سيدحميد حسيني.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ۱۳۹۶، دوره چهارم، شماره 1، بهار و تابستان: ص ۶۵-۸۴.

  ۲۹۵۳۶

  DM11887

  عدالت زيست محيطي و قاچاق چوب، هيزم و زغال جنگلي (نقد و بررسي مباني راي وحدت رويه شماره 749 مورخ ۱/۲۴/۱۳۹۵)/ حسن محسني.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ۱۳۹۶، دوره چهارم، شماره 1، بهار و تابستان: ص ۸۵-۱۰۹.

  ۲۹۵۳۷

  DM11888

  مباني جرم انگاري جرايم اقتصادي در فقه اماميه/ محمود مهدوي، سيدمحمدمهدي ساداتي، سيدمحمد حسيني.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ۱۳۹۶، دوره چهارم، شماره 1، بهار و تابستان: ص ۱۱۱-۱۳۴.

  ۲۹۵۳۸

  DM11889

  ارزيابي برساخت گرايانه فرايند تصويب قانون "انتشار و دسترسي آزادي به اطلاعات"؛ با استفاده از نظريه گفتمان/ سپيده ميرمجيدي، محمدجعفر حبيب زاده، محمد فرجيها.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ۱۳۹۶، دوره چهارم، شماره 1، بهار و تابستان: ص ۱۳۵-۱۵۵.

  ۲۹۵۳۹

  DM11890

  بررسي اعتبار و کارايي شرط دريافت يا پرداخت در قراردادهاي فروش ال ان جي/ سيدنصرالله ابراهيمي، کيميا دانايي.- مطالعات حقوق انرژي. ۱۳۹۵، دوره دوم، شماره 2، پاييز و زمستان: ص ۱۸۹-۲۱۲.

  ۲۹۵۴۰

  DM11891

  بررسي صلاحيت هاي کميسيون آب هاي زيرزميني در حقوق آب ايران/ سيدناصرالدين بديسار، سيدمحمدصادق احمدي.- مطالعات حقوق انرژي. ۱۳۹۵، دوره دوم، شماره 2، پاييز و زمستان: ص ۲۱۳-۲۲۸.

  ۲۹۵۴۱

  DM11892

  تحليل کارايي سياست کيفري ايران در قبال جرايم مرتبط با آب/ حميد بهره مند، سينا رستمي.- مطالعات حقوق انرژي. ۱۳۹۵، دوره دوم، شماره 2، پاييز و زمستان: ص ۲۲۹-۲۵۲.

  ۲۹۵۴۲

  DM11893

  بررسي و تجزيه و تحليل نظام مالي قراردادهاي مشارکت در توليد/ محمد توکلي، ولي الله آئينه نگيني، عادل بهرامي.- مطالعات حقوق انرژي. ۱۳۹۵، دوره دوم، شماره 2، پاييز و زمستان: ص ۲۵۳-۲۷۸.

  ۲۹۵۴۳

  DM11894

  چالش هاي حمايت هاي کيفري از قنوات (مطالعه موردي: قنات قصبه گناباد)/ سيدحسين حسيني، زهير جهان ديده.- مطالعات حقوق انرژي. ۱۳۹۵، دوره دوم، شماره 2، پاييز و زمستان: ص ۲۷۹-۳۰۴.

  ۲۹۵۴۴

  DM11895

  تحليل حقوقي مواد قانوني آلودگي آب با مطالعه موردي رودخانه کارون و مسئوليت ملي و بين المللي ايران در قبال آن/ جليل مالکي، محمد عبداللهي، ليلا باجلان.- مطالعات حقوق انرژي. ۱۳۹۵، دوره دوم، شماره 2، پاييز و زمستان: ص ۳۰۵-۳۲۲.

  ۲۹۵۴۵

  DM11896

  موانع و راهکارهاي بهره برداري از ميادين مشترک نفت و گاز ايران/ جعفر نوري، فاطمه خوش چهره.- مطالعات حقوق انرژي. ۱۳۹۵، دوره دوم، شماره 2، پاييز و زمستان: ص ۳۲۳-۳۴۶.

  ۲۹۵۴۶

  DM11897

  حکم تکليفي کرايونيک بيمار لاعلاج از منظر فقه شيعه/ سيده فاطمه طباطبائي، عبدالرضا محمدحسين زاده، سميه مولوي فر.- فقه پزشکي. ۱۳۹۶، سال نهم، شماره 30 - 31، بهار و تابستان: ص ۲۲-۳۲.

  ۲۹۵۴۷

  DM11898

  تبيين ماهيت جراحت نافذه در فقه جزايي اماميه (نقدي بر تبصره دوم ماده 713 قانون مجازات اسلامي)/ امير وطني، طه زرگريان.- فقه پزشکي. ۱۳۹۶، سال نهم، شماره 30 - 31، بهار و تابستان: ص ۳۴-۴۵.

  ۲۹۵۴۸

  DM11899

  تاثير درمان عيوب بر حق فسخ نکاح/ پژمان برزعلي، سيدعبدالمطلب احمدزاده بزاز.- فقه پزشکي. ۱۳۹۶، سال نهم، شماره 30 - 31، بهار و تابستان: ص ۴۸-۶۲.

  ۲۹۵۴۹

  DM11900

  تاملي در چيستي حارصه و داميه/ امير وطني، محمدجعفر صادق پور.- فقه پزشکي. ۱۳۹۶، سال نهم، شماره 30 - 31، بهار و تابستان: ص ۶۴-۷۸.

  ۲۹۵۵۰

  DM11901

  رابطه حقوقي صاحبان جنين منجمد با آن/ شمس الملوک راجي، محمود حائري، حميد رحماني منشادي.- فقه پزشکي. ۱۳۹۶، سال نهم، شماره 30 - 31، بهار و تابستان: ص ۸۰-۹۲.

  ۲۹۵۵۱

  DM11902

  نقش دادرسي اداري در صيانت از قانون اساسي، با تاکيد بر ديوان عدالت اداري/ محمد امامي، حميد شاکري.- قضاوت. ۱۳۹۶، سال هفدهم، شماره 89، بهار: ص ۱-۳۵.

  ۲۹۵۵۲

  DM11903

  مراجع صالح براي صدور دستور موقت، با رويکرد تطبيقي/ فريدون نهريني، سيدعباس موسوي.- قضاوت. ۱۳۹۶، سال هفدهم، شماره 89، بهار: ص ۳۷-۵۹.

  ۲۹۵۵۳

  DM11904

  بررسي تحليلي "اعاده دادرسي" در قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392/ سيدعليرضا ميرکمالي، سيدمهدي کاظمي.- قضاوت. ۱۳۹۶، سال هفدهم، شماره 89، بهار: ص ۶۱-۹۷.

  ۲۹۵۵۴

  DM11905

  شهادت دروغ و کتمان شهادت در حقوق بين النهرين باستان، ايران و اسلام/ ارسلان اشرافي، غلامحسين رضايي.- قضاوت. ۱۳۹۶، سال هفدهم، شماره 89، بهار: ص ۹۹-۱۳۲.

  ۲۹۵۵۵

  DM11906

  روش شناسي اثبات قرارداد/ مهدي فتاحي.- قضاوت. ۱۳۹۶، سال هفدهم، شماره 89، بهار: ص ۱۳۳-۱۵۱.

  ۲۹۵۵۶

  DM11907

  معاونت زنان خياباني در جرايم جنسي و نسبت آن با قوادي، با محوريت قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲/ محمود قيوم زاده، سيدپيمان موسوي موگويي.- قضاوت. ۱۳۹۶، سال هفدهم، شماره 89، بهار: ص ۱۵۳-۱۷۸.

  ۲۹۵۵۷

  DM11908

  معيارهاي جرم انگاري/ شهلا معظمي، عاطفه بطياري، محمدعلي انصاري فر.- قضاوت. ۱۳۹۶، سال هفدهم، شماره 89، بهار: ص ۱۷۹-۱۹۴.

  ۲۹۵۵۸

  DM11909

  احتياط؛ اصل عرفي در اتحاديه اروپايي؟/ عباسعلي کدخدايي، اسماء سالاري.- مطالعات حقوق عمومي. ۱۳۹۶، دوره چهل و هفتم، شماره 3، پاييز: ص ۵۶۱-۵۸۳.

  ۲۹۵۵۹

  DM11910

  تاثير نظريه حقوقي هارت در تحليل فلسفي حقوق بين الملل/ حسن خسروي، نويد زمانه قديم.- مطالعات حقوق عمومي. ۱۳۹۶، دوره چهل و هفتم، شماره 3، پاييز: ص ۵۸۵-۵۹۹.

  ۲۹۵۶۰

  DM11911

  بررسي حقوقي نقش ماليات بر توسعه سياسي و دموکراسي/ ولي رستمي، فاطمه محمدي، مسعود رنجبر.- مطالعات حقوق عمومي. ۱۳۹۶، دوره چهل و هفتم، شماره 3، پاييز: ص ۶۰۱-۶۲۰.

  ۲۹۵۶۱

  DM11912

  حقوق بين الملل ناظر بر کاربرد انرژي هسته اي در فضا/ سهيلا کوشا.- مطالعات حقوق عمومي. ۱۳۹۶، دوره چهل و هفتم، شماره 3، پاييز: ص ۶۲۱-۶۴۵.

  ۲۹۵۶۲

  DM11913

  وظايف و اختيارات متقابل دولت آسيب ديده و سازمان هاي بين المللي در امدادرساني حوادث طبيعي/ موسي پاشابنياد، نسرين مصفا.- مطالعات حقوق عمومي. ۱۳۹۶، دوره چهل و هفتم، شماره 3، پاييز: ص ۶۴۷-۶۶۴.

  ۲۹۵۶۳

  DM11914

  بررسي تطبيقي نسبت حق تعيين سرنوشت و حقوق اقليت ها در حقوق بين الملل و نظام جمهوري اسلامي ايران/ حسين خلف رضايي، ولي الله حيدرنژاد، حميد ناصري منشادي.- مطالعات حقوق عمومي. ۱۳۹۶، دوره چهل و هفتم، شماره 3، پاييز: ص ۶۶۵-۶۸۷.

  ۲۹۵۶۴

  DM11915

  چالش ها و تقابل صلاحيت هاي اتحاديه اروپايي و دولت هاي عضو در مسائل پليسي و کيفري مربوط حوزه آزادي عدالت و امنيت/ احمد مومني راد، فرهاد باقري.- مطالعات حقوق عمومي. ۱۳۹۶، دوره چهل و هفتم، شماره 3، پاييز: ص ۶۸۹-۷۰۶.

  ۲۹۵۶۵

  DM11916

  تحليلي بر مفهوم حق نظارت همگاني بر قدرت بر اساس دو رابطه حق - ادعا و حق - آزادي/ سيدمحمدصادق احمدي.- مطالعات حقوق عمومي. ۱۳۹۶، دوره چهل و هفتم، شماره 3، پاييز: ص ۷۰۷-۷۲۳.

  ۲۹۵۶۶

  DM11917

  مسئوليت بين المللي دولت هاي تامين کننده مالي تروريسم/ حميد الهويي نظري، امير فاميل زوار جلالي.- مطالعات حقوق عمومي. ۱۳۹۶، دوره چهل و هفتم، شماره 3، پاييز: ص ۷۲۵-۷۴۶.

  ۲۹۵۶۷

  DM11918

  حقوق طبيعي و حق طبيعي: تحليل مفهومي و تکامل تاريخي/ سيدمحمد قاري سيدفاطمي، مجيد نيکوئي.- مطالعات حقوق عمومي. ۱۳۹۶، دوره چهل و هفتم، شماره 3، پاييز: ص ۷۴۷-۷۶۹.

  ۲۹۵۶۸

  DM11919

  کنکاش در لزوم وجود نهاد "مسئوليت اشتقاقي" در آورده هاي کميسيون حقوق بين الملل/ محمد ستايش پور، مهدي حدادي.- مطالعات حقوق عمومي. ۱۳۹۶، دوره چهل و هفتم، شماره 3، پاييز: ص ۷۷۱-۷۹۵.

  ۲۹۵۶۹

  DM11920

  جايگاه مفهوم سببيت در حقوق بين الملل/ سعيد فرهادنيا، سيدعلي هنجني.- مطالعات حقوق عمومي. ۱۳۹۶، دوره چهل و هفتم، شماره 3، پاييز: ص ۷۹۷-۸۱۷.

  ۲۹۵۷۰

  DM11921

  مباني و دلالت پژوهي هاي فطري و فقهي - حقوقي در حرمت سلاح هاي کشتارجمعي/ محمدمهدي زارعي، مجتبي زارعي.- مطالعات حقوق عمومي. ۱۳۹۶، دوره چهل و هفتم، شماره 3، پاييز: ص ۸۱۹-۸۴۰.

  ۲۹۵۷۱

  DM11922

  بررسي تطبيقي مفهوم فساد عقد و مستندات حکم ضمان نسبت به متعاقدين در فقه اماميه و اهل سنت/ علي آقاجاني سپهري.- پژوهشنامه حقوق خصوصي عدالت. ۱۳۹۵، سال سوم، شماره 6، پاييز و زمستان: ص ۹-۲۸.

  ۲۹۵۷۲

  DM11923

  جايگاه مسئوليت مدني بيماستان ها ناشي از حوادث بزشکي/ شهاب بازوند.- پژوهشنامه حقوق خصوصي عدالت. ۱۳۹۵، سال سوم، شماره 6، پاييز و زمستان: ص ۲۹-۴۸.

  ۲۹۵۷۳

  DM11924

  مطالعه تطبيقي آثار ادغام شرکت هاي تجارتي در حقوق ايران و انگلستان/ امير جعفري صامت.- پژوهشنامه حقوق خصوصي عدالت. ۱۳۹۵، سال سوم، شماره 6، پاييز و زمستان: ص ۴۹-۷۱.

  ۲۹۵۷۴

  DM11925

  حق امتياز به عنوان عوض در قراردادهاي ليسانس اختراع/ ابراهيم رهبري، اشکان عسگري مهرآبادي.- پژوهشنامه حقوق خصوصي عدالت. ۱۳۹۵، سال سوم، شماره 6، پاييز و زمستان: ص ۷۳-۱۰۴.

  ۲۹۵۷۵

  DM11926

  گستره اختيارات زوجه در نذر/ مهدي ساجدي.- پژوهشنامه حقوق خصوصي عدالت. ۱۳۹۵، سال سوم، شماره 6، پاييز و زمستان: ص ۱۰۵-۱۲۷.

  ۲۹۵۷۶

  DM11927

  مسئوليت مدني هيات نظارت بر مطبوعات/ مرتضي محبي.- پژوهشنامه حقوق خصوصي عدالت. ۱۳۹۵، سال سوم، شماره 6، پاييز و زمستان: ص ۱۲۹-۱۴۸.

  ۲۹۵۷۷

  DM11928

  نقد و بررسي بند هـ ماده 2 قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور/ محمد نکوئي، امير حسين طاهري، مهدي عليزاده.- حقوق اداري. ۱۳۹۵، سال سوم، شماره ۱۱، پاييز و زمستان: ص. ۹-۳۵.

  ۲۹۵۷۸

  DM11929

  تأثير نظريه دولت بر پيدايش حقوق اداري/ فردين مرادخاني.- حقوق اداري. ۱۳۹۵، سال سوم، شماره ۱۱، پاييز و زمستان: ص. ۳۷-۵۹.

  ۲۹۵۷۹

  DM11930

  چالش هاي حمايت حقوقي از نمودهاي فرهنگ عامه در ايران و راهکارهاي آن/ بهنام حبيبي درگاه.- حقوق اداري. ۱۳۹۵، سال سوم، شماره ۱۱، پاييز و زمستان: ص. ۶۱-۷۵.

  ۲۹۵۸۰

  DM11931

  تحليل رويکردهاي مقررات گذاري در بيمه هاي تجاري ايران و ارائه الگوي مطلوب/ محمدرضا تقوايي، ولي رستمي، سيدمحمد هاشمي.- حقوق اداري. ۱۳۹۵، سال سوم، شماره ۱۱، پاييز و زمستان: ص. ۷۷-۹۷.

  ۲۹۵۸۱

  DM11932

  لزوم وضع نظام حمايتي خاص "sui generis" براي حمايت از جلوه هاي فرهنگ عامه/ مهدي اميني، حسين کاويار.- حقوق اداري. ۱۳۹۵، سال سوم، شماره ۱۱، پاييز و زمستان: ص. ۹۹-۱۱۲.

  ۲۹۵۸۲

  DM11933

  مباني لزوم اعمال حاکميت دولت بر بنگاه هاي خصوصي شده متول ي  خدمات عمومي/ حسين رحمت الل هي، مجيد نجارزاده هنجني.- حقوق اداري. ۱۳۹۵، سال سوم، شماره ۱۱، پاييز و زمستان: ص. ۱۱۳-۱۳۰.

  ۲۹۵۸۳

  DM11940

  دلايل دفاع از آزادي بيان، عوامل تحديد و تجلي آن در قوانين/ عليرضا عباسي.- انديشمندان حقوق. ۱۳۹۶، سال پنجم، شماره 13، تابستان: ص ۵-۱۴.

  ۲۹۵۸۴

  DM11941

  نقش پليس در پيشگيري از جرم در ايران/ محمد قربان زاده، ياسر شاکري.- انديشمندان حقوق. ۱۳۹۶، سال پنجم، شماره 13، تابستان: ص ۱۵-۲۶.

  ۲۹۵۸۵

  DM11942

  حکم توهين کنندگان به مقدسات در مذاهب خمسه و حقوق کيفري ايران/ اسماعيل سليمي کوچي، حميدرضا کناري زاده، محمدباقر بصير.- انديشمندان حقوق. ۱۳۹۶، سال پنجم، شماره 13، تابستان: ص ۲۷-۳۸.

  ۲۹۵۸۶

  DM11943

  ماهيت حقوقي خاتمه پيمان (ماده 48 شرايط عمومي پيمان)/ محمد ذالي.- انديشمندان حقوق. ۱۳۹۶، سال پنجم، شماره 13، تابستان: ص ۳۹-۴۸.

  ۲۹۵۸۷

  DM11944

  بررسي دفاع مشروع در حقوق بين الملل کيفري/ ابوالحسن ابوالحسني، حميدرضا کناري زاده، محمدباقر بصير.- انديشمندان حقوق. ۱۳۹۶، سال پنجم، شماره 13، تابستان: ص ۴۹-۵۷.

  ۲۹۵۸۸

  DM11945

  اصل برائت در حقوق کيفري ايران، افغانستان و اسناد بين المللي/ مصطفي فروتن، ياسر شاکري، خليل فيلوندي کشکولي.- انديشمندان حقوق. ۱۳۹۶، سال پنجم، شماره 13، تابستان: ص ۵۹-۷۷.

  ۲۹۵۸۹

  DM11946

  واکاوي مصاديق اسقاط رد در خيار عيب/ حميد سليماني، عباسعلي سلطاني، عبدالکريم عبداللهي نژاد.- انديشمندان حقوق. ۱۳۹۶، سال پنجم، شماره 13، تابستان: ص ۷۹-۹۴.

  ۲۹۵۹۰

  DM11947

  ميانجي گري؛ عدالتي بنا نهاده شده بر مبناي قراردادي سه جانبه/ محمدحسن مالدار.- انديشمندان حقوق. ۱۳۹۶، سال پنجم، شماره 13، تابستان: ص ۹۵-۱۰۳.

  ۲۹۵۹۱

  DM11948

  تعديل مجازات زندان/ قاسم مرادي.- انديشمندان حقوق. ۱۳۹۶، سال پنجم، شماره 13، تابستان: ص ۱۰۵-۱۲۲.

  ۲۹۵۹۲

  DM11949

  جستاري در مباني ادله فقهي نظريه "ايجاب ملزم" و آثار حقوقي آن/ مرتضي کشاورزي ولداني.- انديشمندان حقوق. ۱۳۹۶، سال پنجم، شماره 13، تابستان: ص ۱۲۳-۱۳۶.

  ۲۹۵۹۳

  DM11950

  ضابطين دادگستري و حق دسترسي به وکيل/ حسين يوسفي.- انديشمندان حقوق. ۱۳۹۶، سال پنجم، شماره 13، تابستان: ص ۱۳۷-۱۴۸.

  ۲۹۵۹۴

  DM11951

  بررسي شرط نتيجه در جراحي هاي زيبايي/ حميد سليميان، جواد اشتري.- انديشمندان حقوق. ۱۳۹۶، سال پنجم، شماره 13، تابستان: ص ۱۴۹-۱۶۸.

  ۲۹۶۰۱

  DM11934

  راهکارهاي حقوقي حمايت از اموال عمومي/ حامد کرمي.- دانش حقوق عمومي. ۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ۱۶، زمستان: ص. ۱-۲۲.

  ۲۹۶۰۲

  DM11935

  مفهوم ضرورت در اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران/ جواد تقي زاده، مرتضي نجابت خواه، سجاد فولادوند.- دانش حقوق عمومي. ۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ۱۶، زمستان: ص. ۲۳-۴۰.

  ۲۹۶۰۳

  DM11936

  بررسي عدم صلاحيت وضع مقررات توسط رئيس جمهور در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران/ مهدي بالوي، سيده زهرا سعيد.- دانش حقوق عمومي. ۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ۱۶، زمستان: ص. ۴۱-۶۰.

  ۲۹۶۰۴

  DM11937

  حوزه ها و محدوديت هاي نظارت اساسي بر قوانين عادي در نظام حقوقي هند/ علي اکبر گرجي ازندرياني، مازيار خادمي.- دانش حقوق عمومي. ۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ۱۶، زمستان: ص. ۶۱-۷۹.

  ۲۹۶۰۵

  DM11938

  تحليل مباني و کارکردهاي اصل ساليانه بودن بودجه در دوران کنوني/ سيد احمد حبيب نژاد، محمد منصوري بروجني.- دانش حقوق عمومي. ۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ۱۶، زمستان: ص. ۸۱-۱۰۲.

  ۲۹۶۰۶

  DM11939

  حق دسترسي به دادگستري در ديوان عدالت اداري با نگاهي به نظرهاي شوراي نگهبان/ مجتبي همتي.- دانش حقوق عمومي. ۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ۱۶، زمستان: ص. ۱۰۳-۱۲۸.

  ۲۹۶۶۲

   

  نظام حقوقي بين المللي حاکم بر منابع ژنتيکي انساني و غيرانساني/ سيدفضل اله موسوي، معصومه سادات ميرمحمدي.- حقوقي بين المللي. ۱۳۹۶، سال سي و چهارم، شماره ۵۶، بهار - تابستان: ص ۵۹-۸۳.

  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
360674951
اکنون :
21