جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 240623
  تاریخ انتشار : 31 خرداد 1397 9:27
  تعداد بازدید : 580

  آخرین مصوبات هیأت دولت

  آخرین مصوبات هیأت دولت از تاریخ 1397/03/11 لغایت 1397/03/20

  مصوبات هیأت دولت منتشره از
  1397/03/11 لغايت 1397/03/20
  در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران


  مصوبات هيأت دولت

  آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور       

  آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور       

   

      

  آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21331-19/03/1397

  شماره ۲۷۹۷۹/ت۵۵۲۴۲هـ ـ۱۳۹۷/۳/۷

  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور

  سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

  هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۳/۲ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه-های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد بند (ج) تبصره (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

   

  آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷کل کشور

  ماده ۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

  الف ـ مؤسسات متقاضی: دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری از جمله پارک های علمی و فناوری دارای ردیف بودجه ای در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور.

  ب ـ بانک عامل: بانک هایی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک می باشند.

  پ ـ وزارتخانه و سازمان: کلیه وزارتخانه ها و سازمان هایی که مؤسسات متقاضی تابع آنها تقاضای برخورداری از تسهیلات موضوع این آیین نامه را دارند.

  ماده ۲ـ در اجرای این آیین نامه رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیاز های کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۱ـ الزامی است. همچنین خرید تجهیزات تخصصی آزمایشگاه های تحقیقاتی تولید خارج از کشور از محل تسهیلات موضوع این آیین نامه، الزاماً با تأیید معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و یا وزارتخانه تخصصی مربوط مبنی بر نداشتن مشابه داخلی امکان پذیر است .

  ماده ۳ـ مؤسسات متقاضی حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۷ پس از تصویب هیئت امنای مربوط، میزان تسهیلات پیشنهادی خود برای خرید تجهیزات تخصصی و به روزرسانی آزمایشگاه ها و کارگاه ها را با معرفی اموال دولتی در اختیار خود با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی) با قابلیت توثیق و به منظور تضمین بازپرداخت تسهیلات به وزارتخانه و سازمان ذی ربط اعلام می نمایند .

  تبصره ۱ـ دانشگاه آزاد اسلامی از محل توثیق اموال خود نسبت به تضمین بازپرداخت تسهیلات اقدام می نماید .

  تبصره ۲ـ سقف تسهیلات درخواستی هر یک از مؤسسات متقاضی حداکثر معادل عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۶ مؤسسات مذکور خواهد بود .

  ماده ۴ـ وزارتخانه ها و سازمان ها و دانشگاه آزاد اسلامی پس از دریافت و جمع بندی تقاضاهای مؤسسات متقاضی تابع خود حداکثر تا پایان تیرماه سال ۱۳۹۷ فهرست نهایی درخواست تسهیلات موردنظر را به همراه تأیید هیئت امناء به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام می نمایند .

  ماده ۵ـ سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر ظرف یک ماه پس از دریافت فهرست های پیشنهادی موضوع ماده (۴) این آیین نامه، مراتب را بررسی و فهرست نهایی مورد توافق وزارتخانه ها و سازمان ذی ربط و دانشگاه آزاد اسلامی را در سقف چهل هزار میلیارد (40000000000000) ریال به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می نماید و بانک یادشده ظرف یک ماه دستورالعمل مربوط به تعیین نرخ سود، دوران تأمین مالی و سایر شرایط تسهیلات را تهیه و به بانک های عامل ابلاغ می کند .

  ماده ۶ـ تضمین این تسهیلات پس از تصویب هیئت امنا برعهده مؤسسات متقاضی و دانشگاه آزاد اسلامی بوده و بازپرداخت تسهیلات برای مؤسسات متقاضی از محل درآمد اختصاصی آنها و برای دانشگاه آزاد اسلامی از محل درآمدهای مربوط خود خواهد بود .

  ماده ۷ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش عملکرد شش ماهه تسهیلات موضوع این آیین نامه را به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام می نماید

  معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری
  آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21331-19/03/1397

  شماره ۲۷۹۸۳/ت۵۵۲۴۳هـ ـ۱۳۹۷/۳/۷

  وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت جهاد کشاورزی

  وزارت نیرو ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

  هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۳/۲ به پیشنهاد شماره ۱۸۱۰۴۳۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

   

  آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷کل کشور

  ماده ۱ـ مبلغ سیصد و پنجاه میلیون (350000000) دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی به صورت تسهیلات با نرخ سود متعارف نظام نامه آن صندوق در چارچوب برنامه عملیاتی مورد تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور در سال ۱۳۹۷ از طریق بانک کشاورزی برای تکمیل طرح انتقال آب کشاورزی با لوله در سطح (۴۶) هزار هکتار اراضی سیستان در چارچوب موافقت نامه ذی ربط با نظر سازمان برنامه و بودجه کشور و تضمین این سازمان به تأمین منابع لازم برای اتمام پروژه مربوط در حوزه وزارت جهاد کشاورزی، به وزارتخانه های جهاد کشاورزی و نیرو اختصاص می یابد.

  ماده ۲ـ اصل و سود تسهیلات دریافتی موضوع ماده (۱) در لوایح بودجه سنواتی کل کشور (۱۳۹۸ـ۱۴۰۳) پیش بینی و بازپرداخت خواهد شد.

  ماده ۳ـ با اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور به صندوق توسعه ملی و حسب درخواست صندوق توسعه ملی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معادل کل مبلغ مذکور در بند (هـ) تبصره (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسدود خواهد شد. سازمان برنامه و بودجه کشور پس از دریافت گزارش پیشرفت کار از دستگاه اجرایی، نسبت به اعلام به صندوق توسعه ملی برای واریز مرحله ای تسهیلات مذکور از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام می نماید.

  ماده ۴ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از اعلام صندوق توسعه ملی، نسبت به تبدیل ارز به ریال اقدام و معادل ریالی آن را به حساب ذی ربط در بانک کشاورزی واریز خواهد کرد.

  ماده ۵ـ وزارتخانه های جهاد کشاورزی و نیرو و بانک عامل مکلفند در مقاطع زمانی ماهانه گزارش های عملکرد این آیین نامه را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند.

  ماده ۶ـ به منظور کنترل حین اجرا، دستگاه اجرایی مربوط مکلف است در قالب سامانه الکترونیکی ایجادشده توسط بانک کشاورزی، گزارش های لازم را مطابق با چارچوب موردنظر سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نماید.

  ماده ۷ـ در اجرای این تصویب نامه رعایت بند (ز) تبصره (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط الزامی است.

  ماده ۸ـ صندوق توسعه ملی گزارش اجرای این تصویب نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال می نماید.

  معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

   


  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
368685579
اکنون :
128