جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 240813
  تاریخ انتشار : 4 تیر 1397 10:42
  تعداد بازدید : 555

  تازه های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک خرداد ماه 97

  تازه های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک خرداد ماه 97


  رکورد

  شماره مقاله

  عنوان - پديدآور - مأخذ

  ۳۰۳۸۲

  DM12506

  بررسي تطبيقي حمايت از خريدار با حسن نيت در فقه و حقوق تطبيقي/ علي اکبر ايزدي فرد، علي صداقتي، مجيد عباس تبار.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره 51، بهار: ص ۱۱-۳۲.

  ۳۰۳۸۳

  DM12507

  تاملي فقهي در مدلول ماده 440 قانون مجازات اسلامي/ سيده محبوبه حسني ابوالحسن کلايي، محمد محسني دهکلاني، علي اکبر جهاني.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره 51، بهار: ص ۳۳-۵۲.

  ۳۰۳۸۴

  DM12508

  تاملي در عدم سقوط حد بواسطه توبه زاني پس از قيام بينه (نقدي بر ماده 114 قانون مجازات اسلامي)/ سيدمجتبي حسين نژاد.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره 51، بهار: ص ۵۳-۷۶.

  ۳۰۳۸۵

  DM12509

  تحليل فقهي حقوقي آثار اضطرار در مسووليت غيرقراردادي ( مطالعه تطبيقي)/ ياسر عبدي.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره 51، بهار: ص ۷۷-۹۸.

  ۳۰۳۸۶

  DM12510

  مباني فقهي جبران خسارت از سوي حکومت در خطاي قاضي/ حجت عزيزالهي ... [و ديگران].- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره 51، بهار: ص ۹۹-۱۱۸.

  ۳۰۳۸۷

  DM12511

  موجبات بطلان نسبي در حقوق فرانسه و ايران و امکان سنجي آن در فقه اماميه/ سيدمحمدتقي کريم پور آلهاشم ... [و ديگران].- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره 51، بهار: ص ۱۳۷-۱۶۸.

  ۳۰۳۸۸

  DM12512

  اصل "صرفه جويي کيفري" مبناي تفسير احکام و قوانين جزايي اسلام/ حميد مسجدسرائي ... [و ديگران].- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره 51، بهار: ص ۱۶۹-۱۹۰.

  ۳۰۳۸۹

  DM12513

  واکاوي مفهوم مخاطره در قراردادها با تاکيد بر مفاهيم قمار و غرر/ محمود حکمت نيا، ميثم نظري علوم.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ۱۳۹۶، سال هجدهم، شماره ۲ (پياپي ۴۶)، پاييز و زمستان: ص. ۵-۲۶.

  ۳۰۳۹۰

  DM12514

  تاملي فقهي در حرزيت مکان هاي مجهز به دوربين مداربسته/ حبيب اله چوپاني مرسي، علي اکبر ايزدي فرد، محمد محسني دهکلاني.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ۱۳۹۶، سال هجدهم، شماره ۲ (پياپي ۴۶)، پاييز و زمستان: ص. ۲۷-۴۸.

  ۳۰۳۹۱

  DM12515

  ارزيابي تطبيقي استمرار مباني قانون اساسي در نظام هاي حقوقي ايران، فرانسه و آمريکا/ عثمان سالاري، علي اکبر گرجي ازندرياني، بيژن عباسي لاهيجي.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ۱۳۹۶، سال هجدهم، شماره ۲ (پياپي ۴۶)، پاييز و زمستان: ص. ۴۹-۷۱.

  ۳۰۳۹۲

  DM12516

  ماهيت حقوقي شرکت هاي وابسته به موسسات عمومي غيردولتي/ سيد محمد مهدي غمامي، کمال کدخدا مرادي، مهدي فلاحيان.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ۱۳۹۶، سال هجدهم، شماره ۲ (پياپي ۴۶)، پاييز و زمستان: ص. ۷۳-۹۶.

  ۳۰۳۹۳

  DM12517

  تراکم زدايي حقوقي ـ اداري از تهران در پرتو اصول قانون اساسي/ محمد زرشکي، محمد جلالي.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ۱۳۹۶، سال هجدهم، شماره ۲ (پياپي ۴۶)، پاييز و زمستان: ص. ۹۷-۱۲۲.

  ۳۰۳۹۴

  DM12518

  ماهيت حق بر سلامت و جايگاه دولت در تحقق آن/ سميرا متقي، آناهيتا سيفي، مجيد دروديان.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ۱۳۹۶، سال هجدهم، شماره ۲ (پياپي ۴۶)، پاييز و زمستان: ص. ۱۲۳-۱۴۸.

  ۳۰۳۹۵

  DM12519

  مراجع ذيصلاح داوري و دادرسي در قراردادهاي اداري و نفتي ايران/ مصطفي مبارکي، محمدکاظم عمادزاده، غلامحسين مسعود.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ۱۳۹۶، سال هجدهم، شماره ۲ (پياپي ۴۶)، پاييز و زمستان: ص. ۱۴۹-۱۷۰.

  ۳۰۳۹۶

  DM12520

  مطالعه تطبيقي قواعد حاکم بر حقوق اسناد الکترونيکي از منظر قوانين ايران، مقررات آنسيترال و حقوق فرانسه/ حميد ابهري، امير مسعود فاطميان، عليرضا حسني، محمد کينيا.- تحقيقات حقوقي آزاد. ۱۳۹۶، سال دهم، شماره ۳۷، پاييز: ص. ۱-۲۹.

  ۳۰۳۹۷

  DM12521

  انتقال تعهد در ايران، انگليس و اسناد بين المللي/ حسين جلالي، سيد عزت الله عراقي، دکتر محمدرضا پيرهادي.- تحقيقات حقوقي آزاد. ۱۳۹۶، سال دهم، شماره ۳۷، پاييز: ص. ۳۱-۵۷.

  ۳۰۳۹۸

  DM12522

  مسئوليت کيفري در جنايات بين المللي و تقابل آن با گفتمان مصونيت/ محمد علي چاپاري، مجيد شايگان فرد.- تحقيقات حقوقي آزاد. ۱۳۹۶، سال دهم، شماره ۳۷، پاييز: ص. ۵۹-۹۲.

  ۳۰۳۹۹

  DM12523

  تاثير ايدئولوژي ها بر قبض و بسط قلمرو حقوق کيفري/ غلامرضا سلطانفر، هوشنگ شامبياتي، علي آزمايش.- تحقيقات حقوقي آزاد. ۱۳۹۶، سال دهم، شماره ۳۷، پاييز: ص. ۹۳-۱۴۴.

  ۳۰۴۰۰

  DM12524

  جايگاه و آثار انتقال محکومان در حقوق داخلي و اسناد بين المللي/ فخرالدين سلطاني، جميل حسن پور، هادي کرامتي معز.- تحقيقات حقوقي آزاد. ۱۳۹۶، سال دهم، شماره ۳۷، پاييز: ص. ۱۴۸-۱۸۲.

  ۳۰۴۰۱

  DM12525

  گسترش قلمرو داوري در پرتو نظريه اصيل واقعي و مطالعه تطبيقي با حقوق ايران/ بابک شيد، محسن ايزانلو.- تحقيقات حقوقي آزاد. ۱۳۹۶، سال دهم، شماره ۳۷، پاييز: ص. ۱۸۳-۲۰۴.

  ۳۰۴۰۲

  DM12526

  تحليل و نقد افتراقي بودن دادرسي نظامي/ حامد عطارنيا، رجب گلدوست جويباري، محمد علي اردبيلي.- تحقيقات حقوقي آزاد. ۱۳۹۶، سال دهم، شماره ۳۷، پاييز: ص. ۲۰۵-۲۴۰.

  ۳۰۴۰۳

  DM12527

  حقوق و تکاليف متعاملين در بيع الکترونيک/ علي مقدم، نجاد علي الماسي، بهروز اخلاقي.- تحقيقات حقوقي آزاد. ۱۳۹۶، سال دهم، شماره ۳۷، پاييز: ص. ۲۴۱-۲۸۶.

  ۳۰۴۰۴

  DM12528

  تاملي بر مبنا و رويکرد شوراي نگهبان نسبت به صلاحيت هاي غيرمصرح ولي فقيه در قانون اساسي/ نادر ميرزاده کوهشاهي، محمدامين ابريشمي راد.- دانش حقوق عمومي. ۱۳۹۶، سال ششم، شماره ۱۷، بهار و تابستان: ص. ۱-۲۰.

  ۳۰۴۰۵

  DM12529

  الزامات و راهکارهاي ايجاد نهاد ملي حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران (در پرتو قانون اساسي، حقوق بشر اسلامي، اعلاميه پاريس و رويه کشورها)/ اکبر طلابکي طرقي، محمد صالح عطار.- دانش حقوق عمومي. ۱۳۹۶، سال ششم، شماره ۱۷، بهار و تابستان: ص. ۲۱-۴۴.

  ۳۰۴۰۶

  DM12530

  بررسي اعتبار حقوقي اصول تغييرناپذير قانون اساسي با نگاهي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران/ فيروز اصلاني، عبدالمجيد رحمانيان.- دانش حقوق عمومي. ۱۳۹۶، سال ششم، شماره ۱۷، بهار و تابستان: ص. ۴۵-۶۵.

  ۳۰۴۰۷

  ۱۳۹۶، سال ششم، شماره ۱۸، پاييز و زمستان: ص. ۱۱۱-۱۳۵.

  ۳۰۴۱۶

  DM12540

  ماهيت حقوقي نظارت بر سازمان مناطق آزاد تجاري- صنعتي ايران/ مهدي هداوند، عزيزالله فضلي.- حقوق اداري. ۱۳۹۶، سال پنجم، شماره 13، پاييز و زمستان: ص. ۹-۳۱.

  ۳۰۴۱۷

  DM12541

  تحليل نظام صدور مجوز توليد و عرضه آثار سينمايي در حقوق اداري ايران/ وحيد آگاه.- حقوق اداري. ۱۳۹۶، سال پنجم، شماره 13، پاييز و زمستان: ص. ۳۳-۶۱.

  ۳۰۴۱۸

  DM12542

  مطالعه تطبيقي معيارهاي اعمال نظارت قضايي در حقوق اداري ايران و انگلستان/ محمدجواد رضايي زاده، احسان اکبري، محمدمحسن روزي طلب.- حقوق اداري. ۱۳۹۶، سال پنجم، شماره 13، پاييز و زمستان: ص. ۶۳-۸۱.

  ۳۰۴۱۹

  DM12543

  نظارت کارآمد بر انتخابات/ حسن خسروي، ايرج حسيني صدرآبادي.- حقوق اداري. ۱۳۹۶، سال پنجم، شماره 13، پاييز و زمستان: ص. ۸۳-۱۰۹.

  ۳۰۴۲۰

  DM12544

  امکان سنجي حقوقي ادغام صندوق هاي بازنشستگي در نظام تامين اجتماعي ايران/ سيد محمد هاشمي، علي اکبر معصومي.- حقوق اداري. ۱۳۹۶، سال پنجم، شماره 13، پاييز و زمستان: ص. ۱۱۱-۱۳۴.

  ۳۰۴۲۱

  DM12545

  دادرسي اداري در حوزه ميراث فرهنگي غيرمنقول/ منوچهر توسلي نائيني، اميرحسن شادنوش.- حقوق اداري. ۱۳۹۶، سال پنجم، شماره 13، پاييز و زمستان: ص. ۱۳۵-۱۵۷.

  ۳۰۴۲۲

  DM12546

  موجه و مدلل بودن راي داوري داخلي با نگاهي بر رويه قضايي/ عيسي اميني، عباس منصوري.- پژوهش حقوق خصوصي. ۱۳۹۷، سال ششم، شماره 22، بهار: ص ۹-۳۵.

  ۳۰۴۲۳

  DM12547

  مطالعه تطبيقي نظام ثبت اختراعات فناوري زيستي در موافقت نامه تريپس و کنوانسيون تنوع زيستي/ مهدي زاهدي، زهرا محمودي.- پژوهش حقوق خصوصي. ۱۳۹۷، سال ششم، شماره 22، بهار: ص ۳۷-۶۴.

  ۳۰۴۲۴

  DM12548

  وحدت گرايي در قواعد مسئوليت مدني: مطالعه موردي نظام اتحاديه اروپا/ سيدمحمد طباطبائي نژاد.- پژوهش حقوق خصوصي. ۱۳۹۷، سال ششم، شماره 22، بهار: ص ۶۵-۸۶.

  ۳۰۴۲۵

  DM12549

  مداخله دادگاه در تعيين داور، آسيب شناسي قانون، رويه قضايي و ارائه الگو/ حميدرضا علومي يزدي، حميد درخشان نيا.- پژوهش حقوق خصوصي. ۱۳۹۷، سال ششم، شماره 22، بهار: ص ۸۷-۱۱۳.

  ۳۰۴۲۶

  DM12550

  نقش دادگاه در داوري بين المللي: نقدي بر لايحه جامع داوري از ديدگاه قوانين مدرن داوري بين المللي/ علي مقدم ابريشمي، مسعود محبوب.- پژوهش حقوق خصوصي. ۱۳۹۷، سال ششم، شماره 22، بهار: ص ۱۳۹-۱۶۸.

  ۳۰۴۲۷

  DM12551

  اثر بطلان عقد بر شرط مستقل (توجيه و تحليل رويه قضايي)/ سيدمرتضي قاسم زاده، محمد قرباني جويباري.- پژوهش حقوق خصوصي. ۱۳۹۷، سال ششم، شماره 22، بهار: ص ۱۱۵-۱۳۷.

  ۳۰۴۲۸

  DM12552

  اختلال شخصيت دوقطبي از منظر حدود مسئوليت کيفري/ سيدمنصور ميرسعيدي، نبي اله غلامي.- پژوهش حقوق کيفري. ۱۳۹۷، سال ششم، شماره 22، بهار: ص ۹-۳۹.

  ۳۰۴۲۹

  DM12553

  رويکرد جرم شناسي به تغيير معيار تقصير در جرايم غيرعمدي/ کيومرث کلانتري، فاطمه نوري.- پژوهش حقوق کيفري. ۱۳۹۷، سال ششم، شماره 22، بهار: ص ۴۱-۶۴.

  ۳۰۴۳۰

  DM12554

  تحليل بزه ديدگي جنسي زنان در شبکه هاي اجتماعي: نمونه پژوهي تانگو/ حميد دانش ناري، عباس شيخ الاسلامي، حسين محمد کوره پز.- پژوهش حقوق کيفري. ۱۳۹۷، سال ششم، شماره 22، بهار: ص ۶۵-۱۰۱.

  ۳۰۴۳۱

  DM12555

  تحليل جرم شناختي راه کارهاي پيشگيري از جنايات عليه بشريت/ سميرا گل خندان، محمدعلي حاجي ده آبادي، محمدابراهيم شمس ناتري.- پژوهش حقوق کيفري. ۱۳۹۷، سال ششم، شماره 22، بهار: ص ۱۰۳-۱۴۰.

  ۳۰۴۳۲

  DM12556

  تبيين سياست کاهش آسيب از منظر اصول فقه/ ايمان رحيمي پور، محمدجعفر حبيب زاده، جليل اميدي.- پژوهش حقوق کيفري. ۱۳۹۷، سال ششم، شماره 22، بهار: ص ۱۴۱-۱۷۰.

  ۳۰۴۳۳

  DM12557

  جرم انگاري قاچاق داروي تقلبي در اسناد بين المللي و حقوق ايران/ محسن عيني.- پژوهش حقوق کيفري. ۱۳۹۷، سال ششم، شماره 22، بهار: ۱۷۱-۲۰۳.

  ۳۰۴۳۴

  DM12558

  چالش هاي حقوقي - قضايي جرم افساد في الارض در قانون مجازات اسلامي 1392/ محمدرضا رهبرپور، حسين نورمحمدي.- پژوهش حقوق کيفري. ۱۳۹۷، سال ششم، شماره 22، بهار: ص ۲۰۵-۲۳۲.

  ۳۰۴۳۵

  DM12559

  نسبت حقوق اولياي دم با حقوق طلبکاران مقتول (قصاص، ديه، عفو)/ عباس ميرشکاري.- پژوهش حقوق کيفري. ۱۳۹۷، سال ششم، شماره 22، بهار: ص ۲۳۳-۲۵۹.

  ۳۰۴۳۶

  DM12560

  توسعه تدريجي عدالت کيفري منطقه اي با تاکيد بر ديوان آفريقايي دادگستري و حقوق بشر/ محمدحسين رمضاني قوام آبادي.- پژوهش حقوق کيفري. ۱۳۹۷، سال ششم، شماره 22، بهار: ص ۲۶۱-۲۸۳.

  ۳۰۴۳۷

  DM12561

  ماهيت و آثار طرح دعواي مدني در محاکم کيفري/ خيراله هرمزي، حسنعلي موذن زادگان، سيدحجت علوي.- پژوهش حقوق کيفري. ۱۳۹۷، سال ششم، شماره 22، بهار: ص ۲۸۵-۳۲۰.

  ۳۰۴۳۸

  DM12562

  چالش حقوقي معاملات شخص با حسن نيت و راهکار آن/ عباس کريمي، مهدي علاء.- پژوهشنامه حقوق خصوصي عدالت. ۱۳۹۶، سال چهارم، شماره 8، پاييز و زمستان: ص ۹-۲۷.

  ۳۰۴۳۹

  DM12563

  آسيب شناسي قانون پيش فروش با نگاهي به حقوق فرانسه/ محمد داودآبادي.- پژوهشنامه حقوق خصوصي عدالت. ۱۳۹۶، سال چهارم، شماره 8، پاييز و زمستان: ص ۲۹-۵۶.

  ۳۰۴۴۰

  DM12564

  بررسي نهاد وکالت در نظام حقوقي انگلستان/ ابراهيم برارپور.- پژوهشنامه حقوق خصوصي عدالت. ۱۳۹۶، سال چهارم، شماره 8، پاييز و زمستان: ص ۵۷-۸۱.

  ۳۰۴۴۱

  DM12565

  بررسي حقوق کارشناسان رسمي دادگستري در حقوق ايران/ سيدرسول صمدي.- پژوهشنامه حقوق خصوصي عدالت. ۱۳۹۶، سال چهارم، شماره 8، پاييز و زمستان: ص ۸۳-۱۰۴.

  ۳۰۴۴۲

  DM12566

  تجديدنظرخواهي فوق العاده از آراء مدني (بررسي سير قانون گذاري پس از انقلاب با نگرش بر فقه)/ فرهاد مرادي.- پژوهشنامه حقوق خصوصي عدالت. ۱۳۹۶، سال چهارم، شماره 8، پاييز و زمستان: ص ۱۰۵-۱۲۵.

  ۳۰۴۴۳

  DM12567

  مباني نظري، ساز و کارهاي تشخيص و کارکردهاي روح قانون/ هادي تقي زاده.- پژوهشنامه حقوق خصوصي عدالت. ۱۳۹۶، سال چهارم، شماره 8، پاييز و زمستان: ص ۱۲۷-۱۴۷.

  ۳۰۴۴۴

  DM12568

  مطالعه تطبيقي الگوهاي دادرسي شرعي در کشورهاي اسلامي/ علي بهادري، اسماعيل آجرلو.- حقوقي دادگستري. ۱۳۹۶، سال هشتاد و يکم، شماره 100، زمستان: ص ۱۱-۳۳.

  ۳۰۴۴۵

  DM12569

  تسري موافقت نامه داوري به اشخاص ثالث بر مبناي نظريه استاپل/ محسن ايزانلو، بابک شيد.- حقوقي دادگستري. ۱۳۹۶، سال هشتاد و يکم، شماره 100، زمستان: ص ۳۵-۵۲.

  ۳۰۴۴۶

  DM12570

  چالش هاي مقررات تعدد جرم در جرايم سايبري/ حميد بهره مند.- حقوقي دادگستري. ۱۳۹۶، سال هشتاد و يکم، شماره 100، زمستان: ص ۵۳-۶۶.

  ۳۰۴۴۷

  DM12571

  مسئوليت کيفري موسسه هاي اعتباري در حقوق ايران/ محمدجعفر حبيب زاده، محمود صابر، حسين سميعي زنوز.- حقوقي دادگستري. ۱۳۹۶، سال هشتاد و يکم، شماره 100، زمستان: ص ۶۷-۹۱.

  ۳۰۴۴۸

  DM12572

  بررسي تطبيقي مقررات کنترلي حقوق رقابت پيرامون ادغام شرکت هاي تجاري/ مهدي حقيقت جو.- حقوقي دادگستري. ۱۳۹۶، سال هشتاد و يکم، شماره 100، زمستان: ص ۹۳-۱۱۷.

  ۳۰۴۴۹

  DM12573

  وضعيت منافع عوضين پس از فسخ معامله در حقوق ايران/ غلامعلي سيفي، رسول بهرامپوري، حامد شريفي.- حقوقي دادگستري. ۱۳۹۶، سال هشتاد و يکم، شماره 100، زمستان: ص ۱۱۹-۱۴۵.

  ۳۰۴۵۰

  DM12574

  قانون قابل اعمال بر تعهدات غيرقراردادي در مقررات متحدالشکل رم دو (2007) و حقوق ايران/ مهدي عباسي سرمدي، سيدسلمان سيدي زاده اصل.- حقوقي دادگستري. ۱۳۹۶، سال هشتاد و يکم، شماره 100، زمستان: ص ۱۴۷-۱۶۷.

  ۳۰۴۵۱

  DM12575

  دادرسي الکترونيکي در رويارويي با جرايم رايانه اي: چالش ها و بايسته ها/ حسنعلي موذن زادگان، نرجس روستا.- حقوقي دادگستري. ۱۳۹۶، سال هشتاد و يکم، شماره 100، زمستان: ص ۱۶۹-۱۹۵.

  ۳۰۴۵۲

  DM12576

  ويژگي ها و راهبردهاي کيفرشناسي ريسک مدار/ رحيم نوبهار، يزدان صيقل.- حقوقي دادگستري. ۱۳۹۶، سال هشتاد و يکم، شماره 100، زمستان: ص ۱۹۷-۲۲۵.

  ۳۰۴۵۳

  DM12577

  چالش هاي تعيين صلاحيت قضايي و قانون حاکم بر قراردادهاي الکترونيکي بين المللي/ ابراهيم نوشادي، محمود باقري.- حقوقي دادگستري. ۱۳۹۶، سال هشتاد و يکم، شماره 100، زمستان: ص ۲۲۷-۲۴۲.

  ۳۰۴۵۴

  DM12578

  بررسي احکام فقهي - حقوقي خريد و فروش اعضاي بدن/ رضاعلي کرمي ... [و ديگران].- پزشکي قانوني. ۱۳۹۶، سال بيست و سوم، شماره 4 (پياپي 84)، زمستان: ص ۲۴۳-۲۵۰.

  ۳۰۴۵۵

  DM12579

  جستاري در ارکان ماهيت سرايت در فقه و حقوق کيفري (خلاء زدايي قانوني از ماهيت سرايت)/ مجيد قورچي بيگي، يوسف فاطمي نيا، طه زرگريان.- پزشکي قانوني. ۱۳۹۶، سال بيست و سوم، شماره 4 (پياپي 84)، زمستان: ص ۲۵۲-۲۶۰.

  ۳۰۴۵۶

  DM12580

  نسبت بيطرفي با نظام حقوق اساسي ايران، امکان يا امتناع، تحليل قانون اساسي/ فائزه سليم زاده کاکرودي.- جستارهاي حقوق عمومي. ۱۳۹۷، سال دوم، شماره ۴، بهار: ص. ۱۳-۲۹.

  ۳۰۴۵۷

  DM12581

  اصول حاکم بر روند دادرسي عادلانه/ قاسم مرادي.- جستارهاي حقوق عمومي. ۱۳۹۷، سال دوم، شماره ۴، بهار: ص. ۳۱-۴۵.

  ۳۰۴۵۸

  DM12582

  نقدي بر جايگاه برتر دادستان ديوان کيفري بين المللي در اثبات جرائم/ جواد صالحي.- جستارهاي حقوق عمومي. ۱۳۹۷، سال دوم، شماره ۴، بهار: ص. ۴۷-۶۶.

  ۳۰۴۵۹

  DM12583

  آثار تکرار و تعدد جرم در جرايم مالياتي/ حمزه بهفر، عباس شيخ الاسلامي.- جستارهاي حقوق عمومي. ۱۳۹۷، سال دوم، شماره ۴، بهار: ص. ۶۷-۹۰.

  ۳۰۴۶۰

  DM12584

  نسبت ميان دموکراسي و ولايت فقيه در پرتو قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران/ ساعد ترسه، سيد طه موسوي ميرکلايي.- جستارهاي حقوق عمومي. ۱۳۹۷، سال دوم، شماره ۴، بهار: ص. ۹۱-۱۱۳.

  ۳۰۴۶۱

  DM12585

  ترسيم نظري نقش مقام رهبري در موازنه قوا در چارچوب نظام جمهوري اسلامي ايران/ محمدرضا رزاقي.- جستارهاي حقوق عمومي. ۱۳۹۷، سال دوم، شماره ۴، بهار: ص. ۱۱۵-۱۴۰.

  ۳۰۴۶۲

  DM12586

  تحليلي بر قانون اجراي احکام مدني و قانون ديوان عدالت اداري از منظر عدالت اجرايي/ روح ا... باغبان.- جستارهاي حقوق عمومي. ۱۳۹۷، سال دوم، شماره ۴، بهار: ص.۱۴۱-۱۵۱.

  ۳۰۴۶۳

  DM12587

  نقش دين در قانون اساسي افغانستان/ حسين نجفي، حسين جهانتيغ.- جستارهاي حقوق عمومي. ۱۳۹۷، سال دوم، شماره ۴، بهار: ص. ۱۵۳-۱۷۵.

  ۳۰۴۶۴

  DM12588

  جستاري در نظريات مطرح در باب ماهيت قرارداد پيش فروش ساختمان با تاملي بر قانون پيش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹/ گودرز افتخار جهرمي، هيوا عبدالکريمي.- تحقيقات حقوقي. ۱۳۹۷، دوره بيست و يکم، شماره 81، بهار: ص ۱۱-۳۳.

  ۳۰۴۶۵

  DM12589

  تورم حقوق/ ايجان مکاي، علي برجيان.- تحقيقات حقوقي. ۱۳۹۷، دوره بيست و يکم، شماره 81، بهار: ص ۳۵-۶۴.

  ۳۰۴۶۶

  DM12590

  اهداف نظام کيفري بين المللي در اسناد و رويه دادگاه هاي کيفري بين المللي/ محمدعلي اردبيلي، فاطمه وحيد دستجردي.- تحقيقات حقوقي. ۱۳۹۷، دوره بيست و يکم، شماره 81، بهار: ص ۶۵-۸۷.

  ۳۰۴۶۷

  DM12591

  تحول مفهوم دفاع مشروع: حقوق بين الملل و بازيگران غيردولتي/ محسن محبي، ايمان شفيعي.- تحقيقات حقوقي. ۱۳۹۷، دوره بيست و يکم، شماره 81، بهار: ص ۸۹-۱۱۳.

  ۳۰۴۶۸

  DM12592

  گارانتي از منظر تحليل اقتصادي حقوق/ عباس قاسمي حامد، شهرزاد حدادي، شيوا عبدالله زاده ثاني.- تحقيقات حقوقي. ۱۳۹۷، دوره بيست و يکم، شماره 81، بهار: ص ۱۱۵-۱۳۸.

  ۳۰۴۶۹

  DM12593

  نگرشي بر ماده 38 اصلاحي آيين نامه معاملات شهرداري تهران و تسري آن به کلان شهرها/ محمدعلي سعيدي، مهدي مفتخري.- تحقيقات حقوقي. ۱۳۹۷، دوره بيست و يکم، شماره 81، بهار: ص ۱۳۹-۱۶۲.

  ۳۰۴۷۰

  DM12594

  ممنوعيت مطلق شکنجه: چشم اندازي اسلامي/ سيدحسين عليزاده طباطبايي، رحيم نوبهار، سيدمحمدرضا آيتي.- تحقيقات حقوقي. ۱۳۹۷، دوره بيست و يکم، شماره 81، بهار: ص ۱۶۳-۱۹۰.

  ۳۰۴۷۱

  DM12595

  تحليلي بنيادين بر ملاک تمايز ميان نکاح و رابطه نامشروع در حقوق اسلامي/ مهدي موحدي محب.- تحقيقات حقوقي. ۱۳۹۷، دوره بيست و يکم، شماره 81، بهار: ص ۱۹۱-۲۰۹.

  ۳۰۴۷۲

  DM12596

  شناسايي حقوقي اقليت هاي درون گروه هاي اقليت در انديشه هاي آيليت شاشار/ امير نيک پي، هادي صالحي.- تحقيقات حقوقي. ۱۳۹۷، دوره بيست و يکم، شماره 81، بهار: ص ۲۱۱-۲۳۵.

  ۳۰۴۷۳

  DM12597

  استقلال حقوق دادرسي از حقوق مالياتي (ضمانت اجراي نقض تکليف علي الحساب مالياتي وکيل)/ حسن محسني، مهدي صاحبي.- تحقيقات حقوقي. ۱۳۹۷، دوره بيست و يکم، شماره 81، بهار: ص ۲۳۷-۲۶۴.

  ۳۰۴۷۴

  DM12598

  اعمال يک جانبه دولت ها به عنوان منبع تعهد بين المللي در حقوق بين الملل/ مهدي حدادي، سيامک کريمي.- تحقيقات حقوقي. ۱۳۹۷، دوره بيست و يکم، شماره 81، بهار: ص ۲۸۹-۳۱۳.

  ۳۰۴۷۵

  DM12599

  جانشيني دولت ها در مسئوليت بين المللي/ ميرشهبيز شافع، وحيد بذار.- تحقيقات حقوقي. ۱۳۹۷، دوره بيست و يکم، شماره 81، بهار: ص ۳۱۵-۳۳۶.

  ۳۰۴۷۶

  DM12600

  حقوق هوايي، تاملي در مفهوم و اوصاف/ مجتبي اشراقي آراني، ميلاد صادقي.- تحقيقات حقوقي. ۱۳۹۷، دوره بيست و يکم، شماره 81، بهار: ص ۳۳۷-۳۶۲.

  ۳۰۴۷۷

  DM12601

  ارزيابي مشروعيت آزمايش هاي هسته اي و موشکي کره شمالي در حقوق بين الملل/ سيدهادي محمودي، عارفه راستگو افخم.- تحقيقات حقوقي. ۱۳۹۷، دوره بيست و يکم، شماره 81، بهار: ص ۳۶۳-۳۸۷.

  ۳۰۴۷۸

  DM12602

  اعتبار سنجي و نقش آن در پيشگيري از پول شويي در بانک ها و موسسات اعتباري غير بانکي ايران/ حميدرضا ميرزاجاني، مجيد نجات زادگان.- تحقيقات حقوقي. ۱۳۹۷، دوره بيست و يکم، شماره 81، بهار: ص ۳۸۹-۴۱۴.

  ۳۰۴۷۹

  DM12603

  از تراژدي تعذيب تا کمدي اصلاح؛ اراده قدرت و وجدان جمعي/ عبدالرضا جوان جعفري بجنوردي، سيدمحمدجواد ساداتي.- مجلس و راهبرد. ۱۳۹۷، سال بيست و پنجم، شماره 93، بهار: ص ۴۳-۶۴.

  ۳۰۴۸۰

  DM12604

  تاثير معافيت هاي مالياتي موضوع ماده (132) در ايجاد اشتغال در مناطق کمتر توسعه يافته کشور/ سيدحسين ايزدي ... [و ديگران].- مجلس و راهبرد. ۱۳۹۷، سال بيست و پنجم، شماره 93، بهار: ص ۶۵-۹۸.

  ۳۰۴۸۱

  DM12605

  قانونگذاري جنايي در پرتو نظريه مصالح (مهندسي اجتماعي): با تاکيد بر نهاد تعويق صدور حکم/ اميرحمزه زينالي، حسين محمد کوره پز.- مجلس و راهبرد. ۱۳۹۷، سال بيست و پنجم، شماره 93، بهار: ص ۲۰۹-۲۳۵.

  ۳۰۴۸۲

  DM12606

  سياست کيفري افتراقي در قلمرو ارکان متشکله جرائم سايبري/ داود کرمي.- مجلس و راهبرد. ۱۳۹۷، سال بيست و پنجم، شماره 93، بهار: ص ۳۳۵-۳۶۸.

  ۳۰۴۸۳

  DM12607

  مطابقت نظام توليد مشارکتي با قواعد فقهي و اصول اسلامي/ محمدمهدي نجفي علمي.- مجلس و راهبرد. ۱۳۹۷، سال بيست و پنجم، شماره 93، بهار: ص ۳۶۹-۳۹۱.

  ۳۰۴۸۴

  DM12608

  ضرورت تفسير قانون اساسي در پرتو ويژگي هاي اين قانون/ عباسعلي کدخدايي، محمد بهادري جهرمي.- مطالعات حقوق عمومي. ۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره 1، بهار: ص ۱-۲۱.

  ۳۰۴۸۵

  DM12609

  نقش زيست فناوري در توسعه حقوق بين الملل محيط زيست/ آرامش شهبازي، پويا برليان.- مطالعات حقوق عمومي. ۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره 1، بهار: ص ۲۳-۴۳.

  ۳۰۴۸۶

  DM12610

  حق خوشبختي در جبران حقوق طبيعي جانبازان و ايثارگران/ محمدجواد جاويد، سامان نيک نژاد.- مطالعات حقوق عمومي. ۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره 1، بهار: ص ۴۵-۶۴.

  ۳۰۴۸۷

  DM12611

  عدالت توزيعي، کارايي و پايان قرارداد کار/ ولي رستمي، حسين قبادي.- مطالعات حقوق عمومي. ۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره 1، بهار: ص ۶۵-۸۳.

  ۳۰۴۸۸

  DM12612

  حق مرگ در اسناد بين المللي حقوق بشر/ سروناز مستفيضي، مهدي بالوي.- مطالعات حقوق عمومي. ۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره 1، بهار: ص ۸۵-۱۰۳.

  ۳۰۴۸۹

  DM12613

  بررسي سياست گذاري و قوانين و مقررات سلامت در امريکا/ بيژن عباسي، مريم حيدري.- مطالعات حقوق عمومي. ۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره 1، بهار: ص ۱۰۵-۱۲۰.

  ۳۰۴۹۰

  DM12614

  مصونيت دولت ها در پرتو دکترين مسئوليت حمايت/ فرزانه سيف زاده ... [و ديگران].- مطالعات حقوق عمومي. ۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره 1، بهار: ص ۱۲۱-۱۳۸.

  ۳۰۴۹۱

  DM12615

  جلوه هاي حق بر آزادي ابراز مذهب در رويه نهادهاي بين المللي حقوق بشر/ امير مقامي، شادي سادات مکي.- مطالعات حقوق عمومي. ۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره 1، بهار: ص ۱۳۹-۱۵۷.

  ۳۰۴۹۲

  DM12616

  مطالعه تطبيقي خاص گرايي هاي حقوقي در قبال حقوق بين الملل: معافيت گرايي امريکايي در برابر کثرت گرايي اتحاديه اروپايي/ محمدصالح تسخيري، رضا موسي زاده، مسعود عليزاده.- مطالعات حقوق عمومي. ۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره 1، بهار: ص ۱۵۹-۱۷۹.

  ۳۰۴۹۳

  DM12617

  تحولات جايگاه نهاد شناسايي در ايجاد دولت جديد: بررسي ادعاي داعش مبني بر ايجاد دولت اسلامي/ پوريا عسکري، بهمن ساعدي.- مطالعات حقوق عمومي. ۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره 1، بهار: ص ۱۸۱-۲۰۰.

  ۳۰۴۹۴

  DM12618

  مفهوم استناد به مسئوليت بين المللي با تاکيد بر طرح کميسيون حقوق بين الملل (2001)/ محسن محبي، وحيد بذار.- مطالعات حقوق عمومي. ۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره 1، بهار: ص ۲۰۱-۲۲۲.

  ۳۰۴۹۵

  DM12619

  بررسي تطبيقي حدود اختيارات و تکاليف بازرسان کار در حقوق ايران و استانداردهاي سازمان بين المللي کار/ آزاده السادات طاهري.- مطالعات حقوق عمومي. ۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره 1، بهار: ص ۲۲۳-۲۴۱.

  ۳۰۴۹۶

  DM12620

  سياست جنايي اسلام در مجازات قصاص مرد در قتل زن/ مريم احمديه، جواد حبيبي تبار.- مطالعات زن و خانواده. ۱۳۹۶، دوره پنجم، شماره 2، پاييز و زمستان: ص ۹-۳۰.

  ۳۰۴۹۷

  DM12621

  بررسي حقوقي وضعيت تابعيت و بي تابعيتي زنان از منظر حقوق بشر/ سيده لطيفه حسيني.- مطالعات زن و خانواده. ۱۳۹۶، دوره پنجم، شماره 2، پاييز و زمستان: ص ۱۰۱-۱۲۸.

  ۳۰۴۹۸

  DM12622

  بررسي فقهي حقوقي رابطه قاعده اتلاف با تخريب محيط زيست/ احمد اکبرزاده، ابراهيم تقي زاده.- حقوق محيط زيست. ۱۳۹۶، سال دوم، شماره 1، بهار و تابستان: ص ۹-۱۷.

  ۳۰۴۹۹

  DM12623

  جستاري ديني بر پيمان هاي محيط زيستي بين المللي، مطالعه موردي: پيمان کيوتو/ رخشاد حجازي.- حقوق محيط زيست. ۱۳۹۶، سال دوم، شماره 1، بهار و تابستان: ص ۳۰-۳۷.

  ۳۰۵۰۰

  DM12624

  محيط زيست، حقوق بشر و مشروعيت در روابط بين الملل/ سيدمحمد موسوي.- حقوق محيط زيست. ۱۳۹۶، سال دوم، شماره 1، بهار و تابستان: ص ۷۱-۸۰.

  ۳۰۵۰۱

  DM12625

  نقش پرونده شخصيت در پيشگيري از تکرار جرم/ قدرت اله خسروشاهي، راضيه سبزه علي.- مطالعات پيشگيري از جرم. ۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره 45، زمستان: ص ۱۱۷-۱۵۲.

  ۳۰۵۰۲

  DM12626

  بررسي نقش موسسات گزارش اعتبار در پيشگيري از جرايم اقتصادي با نگاهي اجمالي به حقوق آمريکا و ايران/ راضيه همراهي، خليل جمعه زاده بهابادي.- مطالعات پيشگيري از جرم. ۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره 45، زمستان: ص ۱۱۷-۱۵۱.

  ۳۰۵۰۳

  DM12627

  جرمشناسي زيست - اجتماعي و پيشگيري نوين از جرم/ رضا فرهمند، هادي حسني.- مطالعات پيشگيري از جرم. ۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره 45، زمستان: ص ۱۵۳-۱۶۹.


  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
368646513
اکنون :
82